مقارن با شکل گیری تحولات جدید در بلژیک در سال ۱۸۹۵ فروشگاهی به نام »آرنـوو« در پـاریس و بـه حمـت یـک دلال آثـار هنـری ، سـاموئل بینگ۱۴ گشوده شد. این فروشگاه بین سال های ۱۸۹۵ و ۱۹۰۵ یکی از مهم ترین مکان های عرضه ی آثار آرت نوو در اروپا بود. از این تاریخ به بعد جامعه ی نقادان هنر، نام مغازه ی بینگ را برای این حرکت نوظهور به کار بردند. هدف اصلی جنبش هنری آرنوو رسیدن به وحدت تزیین ، ساختار و عملکرد مطلوب بود. (بانی مسعود،۲۳۲،.(۱۳۸۹

هنر نو در بسیاری از کشورها راه یافت در ادامه سعی داریم تا خلاصه ای از تحولات این هنر در چند کشور را ارئه نماییم:

فرانسه

مهمترین مراکز هنر نوین در فرانسه ، شهرهای »پاریس« و »نانسی« بودند. البته شهر روستایی نشین و کوچک نانسی در مقاسه با پاریس اهمیت بیشتری داشت. نام دارترین فرد در زمینه هنر نوین در فرانسه فرد پاریسی به نام »هکتور گیومارد۱۵«بود که سردرهای متروی پاریس آشکارترین نمونه از اتحاد تکنولوژی مدرن و طراحی هنری بود .چراغ های آهنی ورودی مانند ساقه گیاهان گلدانی، قدکشیده و به چراغ های سقفی متحرک خاتمه یافت. سقف ها نیز شیشه ای بودند و مانند چترهای باز و شفاف به نظر می رسیدند(تصویر(۱ (سروری،۱۳۸۸، ۴۵و(۴۷