همچنین با استفاده از آزمون t، می توان چنین استنباط نمود که بین نظرات دانشجویان مذکر و مونث در مورد تاثیر مشخصه های استاد در یادگیری الکترونیکی، تفاوت معناداری وجود نداشته و هر دو جنس به تاثیر مشخصه های استاد در یادگیری الکترونیکی اشاره نموده اند. از سویی تجزیه و تحلیل واریانس نشان می دهد بین نظرات افراد با مقاطع تحصیلی مختلف در مورد تاثیر مشخصه های استاد در یادگیری الکترونیکی،تفاوت معناداری وجود ندارد. این دو نتیجه در جدول ۷ بیان شده است.

بررسی فرضیه ۲: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای دو تک متغیره و در سطح معنا داری مشخص، نشان می دهد فرضیه دوم این تحقیق مبنی بر تاثیر مشخصه های دانشجو در یادگیری الکترونیکی، تایید شده و از نظر پاسخگویان ( دانشجویان)، مشخصه های دانشجو در سیستم یادگیری الکترونیکی، موثر است. این نتایج در جدول ۸ ارائه شده است.

 همچنین با استفاده از آزمون t، می توان چنین استنباط نمود که بین نظرات دانشجویان مذکر و مونث در مورد تاثیر مشخصه های دانشجو در یادگیری الکترونیکی، تفاوت معناداری وجود نداشته و هر دو جنس به تاثیر مشخصه های دانشجو در یادگیری الکترونیکی اشاره نموده اند. از سویی تجزیه و تحلیل واریانس نشان می دهد بین نظرات افراد با مقاطع تحصیلی مختلف در مورد تاثیر مشخصه های دانشجو در یادگیری الکترونیکی، تفاوت معناداری وجود ندارد. این دو نتیجه در جدول ۹ بیان شده است.

  بررسی فرضیه ۳:

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آزمون کای دو تک متغیرہ و در سطح معنا داری مشخص، نشان می دهد فرضیه سوم این تحقیق مبنی بر تاثیر مولفه های فناوری در یادگیری الکترونیکی، تایید شده و از نظر پاسخگویان ( دانشجویان)، مولفه های فناوری در سیستم یادگیری الکترونیکی، موثر است. این نتایج در جدول ۸ ارائه شده است.

 همچنین با استفاده از آزمون t، می توان چنین استنباط نمود که بین نظرات دانشجویان مذکر و مونث در مورد تاثیر مولفه های فناوری در یادگیری الکترونیکی، تفاوت معناداری وجود نداشته و هر دو جنس به تاثیر مولفه های فناوری در یادگیری الکترونیکی اشاره نموده اند. از سویی تجزیه و تحلیل واریانس نشان می دهد بین نظرات افراد با مقاطع تحصیلی مختلف در مورد تاثیر مولفه های فناوری در یادگیری الکترونیکی،تفاوت معناداری وجود ندارد. این دو نتیجه در جدول ۱۱ بیان شده است.