نحوه تنظیم فهرست منابع:

فهرست منابع، شامل کلیه منابع و مآخذی است که در تدوین پایان نامه از آنها چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم استفاده شده است. تمامی آثار برگرفته شده در تدوین پایان نامه بایستی در جایگاه مشخصی از متن (پایان فصل پنجم بعد از پیوست ها) به ترتیب حروف الفبای فارسی نام نویسندگان و یا سازمانهای تولید کننده اثر درج گردند. ارائه فهرست منابع مورد استفاده، نشان دهنده میزان گستردگی مطالعات قبل و هنگام انجام تحقیق از طرف محقق و همچنین اعلام پایبندی محقق به اخلاق حرفهای در حفظ حقوق مولفان میباشد. از دیگر مزایای اعلام منابع می توان به سهولت دسترسی دیگر خوانندگان اثر به منابع احتمالی مشابه و مکمل اشاره کرد. لذا در انطباق منابع استفاده شده در متن با فهرست منابع بایستی دقت زیادی شود تا کاملاً مخوانی داشته باشند. درج منابعی که در تدوین پایان نامه از آنها استفاده نشده امری است غیراخلاقی و همچنین غیر حرفه ای است که در صورت مشاهده موجب امتیاز منفی برای پایان نامه خواهد بود. اگر نویسنده به منابع و مآخذی دسترسی داشته اما در تهیه و تدوین اثر خود استفاده ای از آنها نکرده باشد، ولی مطالعه آنها را برای درک و فهم بهتر اثر خود مفید تشخیص دهد می تواند آنها را در فهرست جداگانه ای بعد از فهرست منابع تحت عنوان “منابع برای مطالعه بیشتر” بیاورد. با توجه به اینکه روش تنظیم منابع و مآخذ به شیوه نام خانوادگی و سال انتشار میباشد لازم است که در ردیف کردن منابع ترتیب حروف الفبای فارسی رعایت شود و در مواردی که اسامی دارای حروف مشترک می باشند تا آخرین حرف مرتب شوند

مثال:

نادرانی

نادر پور

نادرزاده

نادریان

در نوشتن منابع، منابع فارسی زبان و منابع غیر فارسی بصورت جداگانه مرتب شوند. مثلا:

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع عربی

فهرست منابع آلمانی

فهرست منابع انگلیسی

فهرست منابع فرانسوی

در کتابنامه فارسی ذکر کامل نام نویسنده ضروری است و از نوشتن نام کوچک بصورت اختصار حتی الامکان باید خودداری کرد. عناوین و القاب مانند دکتر، مهندسی، علامه، پروفسور و … حذف شوند. در مواقع الزام، القاب را بعد از نام خانوادگی و قبل از نام کوچک درج شوند.

نحوه تنظيم منابع

معمولا نحوه فهرست منابع در پایان نامه ها، نشریه ها و کتابها بصورت یکسان و مشابه و به شرح زیر می باشد:

۱نحوه نگارش منبع مقالات:

نام خانوادگی مولف، نام (سال انتشار ). عنوان مقاله. نام مجله، سال انتشار، شماره مجله ص ۱۲۰-۱۳۶

مثال:

سیف، علی اکبر (۱۳۷۵). روش تهیه پژوهشنامه. مجله تحقیق در علوم انسانی، سال اول، شماره ۱، ص ۷۵-۵۷.

مولوی، حسین، (۱۳۸۰) یادگیری و اثرات آزمونهای مکرر در افزایش یا کاهش یادگیری (تهران) مجله اندیشه و رفتار. سال چهارم، جلد پانزدهم شماره ۱ و ۲، ص ۱۸۹-۲۱۰

),”The role of culture in emotionantecedent appraisal”, Scherer. K.R.(1997b Journal of personality and social psychology, Vol 5, No. 73, PP.902-922.

در منابع لاتین نام و یا حرف ابتدای نام مولف یا مولفین باید با حروف بزرگ نوشته شود. اگر مقاله توسط چند نویسنده تدوین شده باشد «نام خانوادگی نویسنده اول – کاما – نام نویسنده اول یا حرف اول نام آن – کاما- نام خانوادگی نویسنده دوم – کاما – نام نویسنده دوم یا حرف اول نام آن – کاما» قبل از نام و یا حرف اول نام آخرین نویسنده در منابع فارسی حرف «و» و در منابع انگلیسی عبارت «and» می آید. بعد از نام خانوادگی وی، نقطه و بعد پرانتز و داخل پرانتز تاریخ انتشار مقاله می آید. در صورتی که مقاله در مجله زیر چاپ باشد، در پرانتز به جای سال انتشار، کلمه «زیر چاپ» “in preSS” نوشته می شود. در این مورد بعد از نام مجله نیاز به ذکر شماره مجله و صفحات نیست.

اگر مقاله از منابع الکترونیک گرفته شده باشد (شبکه اینترنت، بانک های اطلاعات موجود در لوح های فشرده) به روش زیر نوشته شود:

 

نام خانوادگی، نام. (سال) به عنوان اثر یا سند. تاریخ دریافت مدرک، آدرس سایت اینترنت

 مثال:

Degelman, D. Harris, M.L. (2000). APA style essentials. May 18.Retrieved ” From http://www. Vangoard. edu/faculty/ ddegelman/index. Cfm/doc-id-796″

اگر منبع از شبکه اینترنت اخذ شده و فاقد سال انتشار باشد به جای تاریخ n.d نوشته می شود. در خصوصی مقالاتی که از لوح های فشرده استخراج می شوند بایستی به لوح فشرده بطور کلی اشاره کرد.

مثال :

The Oxford Dictionary2nd ed. (1992). (CD-Rom). Torontor . Mc Vlelland and Stwart

اگر چکیده مقاله از منبع غیر از مجله اصلی اخذ شده باشد (مانند بانکهای اطلاعاتی یا لوح فشرده) در انتهای نگارش این منبع ثانوی بایستی ذکر شود.

نام خانوادگی نویسنده، اسم. ( سال ). عنوان مقاله. نام مجله ای که مقاله ابتدا در آن منتشر شده، شماره صفحات، چکیده گرفته شده در روز، ماه، سال ، نام منبع ثانوی.

مثال:

Deglman, D. (1990). Effect of Server introduction on restauranttipping. Jornal of Applied Social Psychology, 20, 168-172. Abstract retrieve July 23, 2001, From Psych INFO database.

۲نحوه نگارش منبع کتب تألیفی: نام خانوادگی، نام نویسنده و یا نویسندگان. (سال انتشار کتاب ). عنوان کتاب. نام شهر محل انتشار: نام بنگاه انتشاراتی .

مثال:

ملک پور، مختار، (۱۳۷۵). کودکان عقب مانده ذهنی. اصفهان: انتشارات مولانا. در صورتی که کتاب زیر چاپ باشد.

ملک پور، مختار، (در دست انتشار). کودکان عقب مانده ذهنی. اصفهان: انتشارات مولانا

اگر کتاب بوسیله یک مؤسسه منتشر شده باشد و فاقد نویسنده خاصی باشد به جای اسم نویسنده «بی نام» یا “.Anon نوشته می شود.

مثال:

بی نام.(۱۳۷۸).راهنمای نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد، دفتر امور پژوهشی، ۶۲ صفحه، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

Anon. (1979), Nonelinical Laboratory studies, Washington DC: Penguin

. در کتاب ها معمول است شماره ویرایش بعد از نام کتاب نوشته شود.

مثال: احمدی، سیداحمد.(۱۳۷۱). نظریه های درمان صرع(چاپ سوم) اصفهان: انتشارات مشعل. MeFarland, D. J.(1993). Animal Behaviour (2nd ed.),

London: Pitman

در صورتی که تعداد نویسندگان کتاب چند نفر باشند مشابه نحوه نگارش منبع مقالات انجام میشود. در صورتی که کتاب دارای چند مجلد باشد، بعد از نام کتاب در پرانتز شماره مجله ذکر می شود.

مثال:

Bowlby, J. (1971). Attachment and loss (Vol), London: Penguin.

وقتی نام شهر بخشی از نام ناشر باشد، ذکر نام محل انتشار دیگر لازم نیست

مثال:

احمدی، سیداحمد. (۱۳۶۹). نظریه های درمان صرع. انتشارات دانشگاه اصفهان.

۳- نحوه نگارش منبع کتب ترجمه ای:

نام خانوادگی مؤلف اصلی (به فارسی)-کاما- اسم یا حرف ابتدای نام – نقطه – پرانتز- سال چاپ کتاب به زبان فارسی – پرانتز- نقطه – نام مقاله (با حروف پررنگتر یا کج)-کاما – نام مترجم یا مترجمین – پرانتز- ویراستار یا Eds- پرانتز- نام شهر محل انتشار – دو نقطه – نام مؤسسه انتشار دهنده – نقطه.

مثال:

کرلینجر، فرد، ان، (۱۳۷۷)، مبانی پژوهش در علوم رفتاری ، ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند. (جلد اول و دوم)، چاپ دوم، تهران: انتشارات آوای نور.

٤- نحوه نگارش منبع از مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها یا سمینارها:

۱- نام خانوادگی، نام. ( سال برگزاری کنفرانس یا کنگره). موضوع مقاله یا پوستر ارائه شده در اولین یا چندمین کنفرانس یا کنگره یا Paper preSented at”

 the International Conference on – نام کنگره یا سیمنار، شهر کشوردر صورتی که نویسندگان مقاله یا پوستر بیش از یک نفر باشند مشابه موارد قبل مرجع نویسی انجام می شود.

۵- نحوه نگارش منبع مقالات روزنامه ها و مجلات:

۱- نام خانوادگی، نام. ( سال)، ماه روز، عنوان مقاله. نام روزنامه، صفحه. در مجلات ماهیانه یا فصلنامه نیازی به ذکر روز نیست.

۶– نحوه نگارش منبع اطلاعات غیر چاپی (فیلم، نوار ویدئویی – تصویر متحرک و نوار کاست):

نام تهیه کننده و یا نام کارگردان) «کارگردان». تاریخ باخحت فیلم، نام فیلم {نوع آن }. شرکت سازنده.

ملاقلی پور، رسول. ( ۱۳۷۶). نجات یافتگان . { سینمایی، روایتی }، موسسه فرهنگی هنری سیما فیلم .

Lake, F.L. (Author and speaker). (1989). Blas and.

Gainesville:organizational decision making (Cassette).edwards