نحوه نگارش منبع متن گرفته شده از اینترنت و وب در فهرست منابع

مشاهده می شود برخی پژوهشگران در ارجاعات اینترنتی فقط نام سایت مورد استفاده را میآورند درصورتی که با این روش هیچ مخاطبی نمی تواند به منبع اصلی دست پیدا کند، لذا در ادامه نحوه ارجاع ݂ ݂ اینترنتی نیز توضیح داده میشود برای ارجاع اینترنتی همانند ارجاع مکتوب در متن وداخل پرانتزابتدااسم نویسنده سپس سال انتشار و در آخرشماره صفحه نوشته می شود. اما در انتهای متن مکتوب شش عنصر

 ۱- نام نویسنده

۲- عنوان سند

۳-پایگاه وبی

۴-تاریخ

۵- صفحه

۶- نشانی اینترنتی آورده می شود.

مقاله الکترونیکی از وب

گزنی، علی ۱۳۷۹. طراحی سیستمهای بازیابی اطلاعات بهینه در نرمافزارهای کتابخانه ای وعلوم اطلاعرسانی .دسترسی در ۲/۷/۱۳۸۹ازوب سایت http://www.irandoc.ac.ir/ETELA

: sosteric, M. (1996). The grand information future? Electronic

Joumal of Sociology,4(1). Retrieved June 27, 2001, from

http://www.sociology.org/content/sosteric.html

Aldexander, S., McKemzie, J., & Geissinger, H. (1998). An evaluation of information

technology projects for university learning. Retrieved 5 February, 2006, from

http://www.dest.gov.au/archivw/cutsd/publication.

King,k.c.,hyde,j.s.,showers,c.j.,&

Kling, K. C., Hyde, J.S., Showers, C.J., & Buswell, B.N. (1999). Gender differences in self-esteem: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 125,470-500. doi:10.1037/00332909. 125. 4.470

نحوه نگارش متن گرفته شده از کتاب در فهرست منابع

نام خانوادگی، نام یا حرف اول نام. سال انتشار کتاب. عنوان کتاب. نام شهر محل انتشار: نام موسسه انتشاردهنده.

مثال فارسی

از کتابی با یک نویسنده

خداپناهی، محمدکریم. ۱۳۸۰. روانشناسی، تهران: انتشارات سمت.

احمدی، مهدی، ۱۳۶۴. ساختمانهای پوستهای شیراز: دانشگاه شیراز

از کتابی با دو نویسنده

تا دیانی محمدحسین، و محمدرضا داورپناه. ۱۳۸۱. مفاهیم و روش های بازیابی اطلاعات در نظامهای کتابخانه های رایانهای ایران مشهد: دانشگاه فردوسی، موسسه چاپ و انتشارات

از کتابی با سه نویسنده

صارمی، کتایون، عباس رفیعی فراهانی، و فریدون امانی ۱۳۷۲. موزههای ایران، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور ،درج در متن به صورت زیرند…….صارمی، رفیعی، و امانی۱۳۷۲

از کتابی با بیش از ۳ نویسنده

اکبری، محمدتقی، احمدرضوانی، محمدتقی، منشی طوسی، حسن سلطانی فر، و احمد نمایی۔۱۳۷۲۔ فرھنگ و اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی:انگلیسی – فارسی۔مشهد: بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی

درجع در متمرین به صورت زیر:…  … … (اکبری دیگران و،(۱۳۷۲  

مثال انگلیسی

از کتابی با یک نویسنده

O Adams, H. 1918. The education of Henry Adams: An autobiography. Boston: Houghton.

از کتابی با دو نویسنده

OUnwin, P.; and Galway, J. 1984. Calm in Ireland. Boston: Stronghope Press. 5

از کتابی با سه نویسنده

O Brett, R.D, Johnson, S.W.; and Bach C. 1989. Mastering string quartets. San Francisco:Amati Press.

از کتابی با بیشتر از سه نویسنده

  1. E) Sanders, G. S., Brice, T. R. Santid, V. L., and Ryder, C.C. 1989. Prediction and prevention of famine.Los Angeles. Timothy Peters. ….joeal

درج در متن به صورت زیر…(Sanders et al., 1989)

کتاب ترجمه شده به فارسی

خلیل، طارق۱۹۹۳ مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، ۱۳۸۱. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

فصلی از یک کتاب

نوروزی چاکلی، عبدالرضا، ۱۳۸۴. جامعه اطلاعاتی و جهانی شدن در مجموعه مقالات | همایش های انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران، ویراسته محسن زینالعابدینی، ۱۲۱-۱۵۳. تهران: کتابخانه ملی

Phibbs, B. 1987. Hemlisheim; Diary ofa battle. In The other side oftime: A combat surgeon

in World War II, 11 7-63. Boston: Little, Brown.

Mcdonalds, A. (1993). Practical methods for the apprehension and sustained containment

of superatural enties In G. L. Yeager (Ed.), Paranormal and occult studies: Case studies in application (pp. 42-64). London, England:OtherWorld Books.

Book on CD

ONix, G. (2002). Lirael, Daughter of the Clayr (CD). New York, NY: Random House

Listening Library.

 Book on tape

 ONix, G. (2002). Lirael, Daughter of the Clayr (Cassette Recording No. 1999-1999-1999)

. New York, NY: Random House/Listening Library.

movie

 O Movie O Gilby, A. (Producergilby,A.(producer),&Schlesinger, J. (director).(1995) Cold comfort fam Motion picture. Universal City,CA: MCA Universal

نحوه نگارش متن گرفته شده از مقالات ارائه شده در کنفرانس ها یا کنگره ها در فهرست منابع

نام خانوادگی، نام یا حرف اول نام. (سال برگزاری کنفرانس یا کنگره). موضوع مقاله یا پوستر .شهر و کشور محل برگزاری کنفرانس و کنگره ، ارائه شده در کنفرانس  وکنگره.

مثال فارسی

فریبرزی، الهام ۱۳۸۴. تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیران میانی در سازمانها کنگره زن- پژوهشی – دانشگاه ازاد اسلامی، مشهد، ایران s ایرانی

مثال انگلیسی

Baghaee-Moghadam, P. (2004). Effective Factors in Achievement of Virtual University, Proceedings of National Conference on the Development of Virtual University, Kashan, Iran.

Blayney, P (2007). Student preference for feedback tone and effect on learning outcomes. In C. Montgomerie & J. Seale (Eds). Proceedings of World Conference on Educational

Multimedia, Hypemedia and Telecommunications, Chesapeake, vA: AACE,2729-2732.

 

نحوه نگارش متن گرفته شده از پایان نامه در فهرست منابع

پایان نامه: نام خانوادگی، نام (سال دفاع). عنوان پایان نامه (ایتالیک). پایان نامه دکترا یا پایاننامه کارشناسی ارشد، نام دانشگاه، نام شهر، .

مثال:

Caravaggio, Q.T. (1992). Trance and clay therapy. Unpublished master’s Thesis, Lesley University, Cambridge, MA

به کار میرود. Unpublished doctoral dissertation برای پایان نامه دکترا عبارت

Aris, B. (1999). The Use of Information Technology in Education: Using An Interactive MultimediaCourseware PackageToUpgradeTeachers’Knowledge and Change TheirAttitudes. Unpublished doctoral dissertation, The Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland.

نحوه نگارش متن گرفته شده از پست الکترونیک و مکالمات فردی در فهرست منابع

بسیار جالب توجه است که در روشی (APA) به پیامهای الکترونیک توجه شده و توصیه شده است که این نوع مطالب تحت عنوان مکاتبه شخصی ارجاع شده است.

 مثال: استاد راهنمای من (مکاتبه شخصی، ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸) به من اطلاع داد که موضوع پیشنهادی من برای پایان نامه پذیرفته شده است.

Ahmady, Vice-chancellor of Research and Development affairs, Islamic Azad University of Mashhad-Iran, pers.comm.20August,2006.

 E-mailorotherpersonal communication(citeintextonly)(A.Montereypersonal communication. September 28, 2001)

برای استناد به مصاحبهای که با فرد مشخصی انجام شده، نامههای دریافتی، گفتوگوی تلفنی، یا هر ارتباط شخصی دیگر، نام و نام خانوادگی فرد در متن ذکر و در انتهای جمله، داخل پرانتز، عبارت «ارتباط شخصی» و پس از آن تاریخ ارتباط درج می شود. لازم به ذکر است چون ارتباط شخصی قابل بازیابی مجدد نیست. در فهرست مآخذ ظاهر نمی شوند. مثالی؛ احمد امینی نیز معتقد است استفاده از شیوهنامه انجمن روانشناسی آمریکا، بدون طی دوره آموزشی خاص آن، برای بسیاری از دانشجویان دشوار است (ارتباط شخصی، ۱۲ فروردین ۱۳۸۲). درصورتی که در بخش مشخصی از متن به بیش از یک اثر استناد شده است، استنادها به ترتیب الفبای نام خانوادگی اولین پدیدآورنده هر اثر مرتب و با نقطهویرگول از یکدیگر جدا می شوند. مثال: شعر حجم تا امروز نتوانسته است طیف وسیعی از شاعران جوان این مرز و بوم را به مانیفست خود علاقهمند سازد (احراری، ۱۳۸۲؛ پرید، یوسفی ۱۳۸۳).