مواد و روش ها

حاصل تجزیه و تحلیل و بررسی دادههای مربوط به انجام آزمایش ها و یا تجزیه های تئوریکی باشد. در اولین قسمت مقاله، بعد از مقدمه باید مواد و روش به کار گرفته شده در مطالعه ذکر شود. هدف این قسمت بیان اطلاعات کافی از جزئیات نحوه انجام روش استفاده شده – میباشد، به گونهای که محققین رقیب بتوانند به طور ذهنی یا به واقع آزمایش را با همان دقت و اعتبار تکرار کنند و به همین نتایج نایل آیند. به عبارتی پتانسیل ایجاد همان نتایج یا نتایج مشابه باید وجود داشته باشد، این قاعده به عنوان یک اصل پذیرفته شده است که وقتی نتایج نوشته شده در یک مقاله دارای ارزش علمی  مقاله است که روش آزمایشی آن قابل تکرار باشد و نتایج آن دوباره قابل حصول باشد.

در غیر این صورت مقاله نمیتواند به عنوان مطلب علمی خوب و قابل قبول مورد بررسی قرار گیرد و حتی ممکن است به همین دلیل نام و شهرت .نویسنده خراب شود اشتباه معمول محقق در این قسمت مخلوط کردن برخی از مطالب بخش نتایج با این بخش میباشد که محقق نباید مرتکب شود. بیشتر خواننده های مقالات علمی به دلیل آشنایی با روش های کلی که باید استفاده شود (در مقدمه) از این قسمت به سرعت رد میشوند و علاقهای به خواندن جزئیات آزمایشی ندارند. با این وجود هنگامی که مقاله جهت بازنگری دقیق به داورها فرستاد. می شود، معمولاً آنها ابتدا چکیده و سپس مواد و روش ها را به دقت می خوانند. اگربرای داور این شکل ایجاد شود که آزمایش های انجام شده قابل تکرار نیست مقاله را رد می کند، حتی اگر نتایج شیوه نگارش مقالات علمی برای خواننده یا داور به صورت معما باقی نماند.

اگر روش مورد استفاده در سطح وسیع استفاده و مشهور میباشد، تنها باید به ذکر نام آنها اکتفا کرد. اگر تکنیک مورد استفاده مشهور نیست علاوه بر معرفی باید منبع آن نیز ذکر شود. اگر در روش مورد استفاده تغییراتی داده شده است یا اصلاحاتی صورت گرفته و یا مورد تغییر و دستکاری قرار گرفته است، تغییرات انجام شده باید به طور کامل به همراه جزئیات ارائه شود، یا منبعی که این روش تغییر یافته در آن ذکر شده است بیان شود، مگر اینکه تغییرات بسیار جزئی باشد. اگر روش ارائه شده جدید (منتشر نشده) است، باید همه جزئیات لازم ارائه شود. در صورتی که روش ارائه شده قبلاً در یک مقاله علمی چاپ شده است تنها ذکر منبع کافی است. با این حال توصیه میشود شرح کامل تری از روش داده شود.