يافته ها و بحث

خواص بدنه ها در دماي C١١٥٠ – C١١٠٠ که نزديک به دماي اوليه تشکيل مولايـت اسـت بررسـي شـده و در جدول ٣ و ٤ آورده شده است . نتايج ارائه شده در جدول ٣ نشانگر افزايش استحکام و کاهش تخلخل بـا کـاهش نفلين سيانيت از ٢٤% تا ١٨% است . با کاهش نفلين سيانيت از ١٨% تـا ٩% اسـتحکام کـاهش و جـذب آب افـزايش مي يابد. مقايسه دو نمونه SN١ و SF١ نشان دهنده استحکام بيشتر نمونه حاوي نفلين سيانيت اسـت .

نتـايج ارائـه شده در جدول شماره ٤ نشان دهنده افزايش استحکام با کاهش درصد نفلين سـيانيت از ٢٤% تـا ٩% اسـت و در مقايسه دو نمونه SN١ و SF١ استحکام نمونه حاوي نفلين سيانيت بالاتر است .

خواص بدنـه هـاي پرسـلاني پختـه شده در دماي C١٢٠٠ نيز در جدول شماره ٥ آورده شده است . نتايج نشان دهنده کـاهش اسـتحکام و افـزايش جذب آب با کاهش نفلين سيانيت از ٢٤% تا ١٥% است و با کاهش بيـشتر گـدازآور افـزايش اسـتحکام و افـزايش جذب آب مشاهده شده است . مقايسه دو نمونه SN١ و SF١ نشان دهنده استحکام بيـشتر نمونـه حـاوي فلدسـپار است . خواص بدنه هاي پرسلاني پخته شده در دماي C١٢٥٠ نيز در جدول شـماره ٦ آورده شـده اسـت .

نتـايج نشان دهنده افزايش استحکام و کاهش جذب آب با کاهش نفلين سيانيت مصرفي است و مقايـسه دو نمونـه SN١ و SF١ نشان دهنده استحکام بيشتر نمونه حاوي فلدسپار است . نتايج آناليز فازي دو نمونه SN١ و SF١ پخته شده در دماي C١٢٠٠در تصوير ١ آورده شده است که نشان دهنده تغيير فاز عمده از کوارتز در نمونه SF١ بـه فـاز مرغوب تر مولايت در نمونه SN١ مي باشد. نتايج حاکي از اين است که نمونه SN٦ از نظـر اسـتحکام و جـذب آب نمونه بهينه است و تصاوير SEM نمونـه SN٦ پختـه شـده در دمـاي C١٢٥٠، در تـصوير ٢ بـا بزرگنمـايي هـاي مختلف آورده شده است .