نظریه پردازی برای یک پروژهی تحقیقاتی

بسیاری از دانشجویان، انتخاب موضوع تحقیق را مشکلترین بخش انجام یک تحقیق میدانند زیرا به عبارتی هم نیاز به مسأله ای برای بحث دارند و هم نیاز به موضوع.

حال موضوع زیر را بررسی می کنیم:

«اعتیاد برخی مردم به بازی های ویدئویی»

این موضوع، دو سؤال را مطرح میکند: ۱- آیا بچهها و بزرگسالان به این بازیها اعتیاد دارند؟ ۲- این سؤال چه هدف و نتیجهای را دنبال میکند؟

همچنین موضوع «آندرو جاکسون و فیلم نشان اشک ها”» مسئلهی بحث برانگیزی را مطرح میکند که آن مسأله عبارت است از: نقش آندرو جاکسون به عنوان رئیس جمهور در این فیلم چه بود؟

شما میتوانید قبل از رجوع به کتابخانه، از این سه روش در انتخاب موضوع خود استفاده کنید:

۱. برای یافتن موضوع تحقیق، تجربیات شخصی تان را درباره شیوهی زندگی و حرفهی خود بررسی نمایید.

۲. با افراد مختلف در خصوصی موضوع تحقیق مشورت کنید، زیرا مشورت گروهی، دید شما را به مسائل وسیع تر کرده، مطالب بیشتری را به شما اموزش میدهد.

۳. موضوع خود را کاملاً بررسی کنید تا با فهرست بندی موضوعات خود، طرح سؤالات مختلف، نگارش آزاد و دیگر روش ها، به نظریه های جدیدی دست یابید. این مراحل نه تنها به شما کمک میکند موضوع اولیه خود را پیدا کنید؛ بلکه با استفاده از این روشی ها میتوانید به سؤالات و مسائل جدیدی دست یافته و آنها را یادداشت کنید.