نقش تئوري محدودیت ها در مدیریت پروژه ناب

اصول تئوري محدودیت ها و مدیریت روژه ناب [۷] در بیشتر محیط هاي پروژهاي کاربرد دارند. هم انطور که در بالا ذکر شد

هدف اصلی در مدیریت پروژه ناب تسریع در انجام پروژهها با کمترین اتلاف ممکن می باشد. مدیریت پروژه زنجیره بحرانی که تمرکز اصل ی سیستم پروژه در مدیریت پروژه ناب میباشد، اصول تئوري محدو دیتهاي زنجیر ه بحرانی گلدرات[۸] و PMBOK را در کنار یکدیگر قرار میده د. اصل اول ۱۱T OC مبین این موضوع است ک ه یک محدودیت، خروجی هر سیستمی را محدود میکند. سازمان بینالمللی گواهینامه (TOC/ICO ) TOC تعریف کاملتري را ارایه میدهد:

اصول نظري مدیریت جامع نگر۱۲ که توسط دکتر الیاهو ام.گلدرات تدوین شده و بر مبناي این اصل استوار است که سیستمهاي پیچیده نوعی سادگی ذاتی از خود نشان م یدهند، به این معنا که حتی یک سیستم بسیار پیچیده که از هزاران نفر نیروي انسانی و هزاران نوع دستگاه مختلف تشکیل میشود، میتواند در هر زمان معینی فقط تعداد بسیار بسیار کمی از متغیرها (شاید فقط یک م تغیر که محدودیت نامیده م یشود) داشته باشد که در عمل توانایی دستیابی به تعداد بیشتري از اهداف سیستم را محدود میکنند.

اصول TO شامل تمرکز روي هدف، کار کردن برا ي به حداکثر ر ساندن بازدهی در سیستمهاي تجاري و بهکارگیري پنج گام براي بهبود سیستمها میباشد که اولین گام شناسایی محدودیتها به منظور دستیابی بیشتر به اهداف سیستم  می باشد.