نیروی انسانی (همکاران طرح، کادر اداری)

سرپرست پژوهشی یا مجری طرح، نقش عمده درطرح پژوهشی ایفا می کند. در این بخش باید اسامی،عنوان، تجربه و خصوصیات کاری افرادی که در اجرای پروژه همکاری دارند و قرار است به آنها حق التحقیقی یا حقالزحمه پرداخت شود ذکر شود و اهمیت حضور و نقش ضروری هر یک از آنها در موفقیت پروژه شرح داده شود. محقق باید به افراد کلیدی، نحوه عملی شدن روش های ارائه شده و هر نوع اطلاعی که در پیشرفت پروژه مؤثر است اشاره نماید. توصیه میشود محقق به جای به کارگیری همکاران تمام وقت، از تعدادی از افراد نیمه وقت در پروژه استفاده کند، به ویژه اگر همکاران نیمه وقت با سازمانهای اجرایی دیگر کار میکنند. این خود یکی از راه های نشان دادن همکاری بین سازمانی توسط مجری پروژه میباشد. محقق باید از قبل با افرادی که قرار است به عنوان پرسنل با پروژه پیشنهادی همکاری نمایند صحبت نموده و قبل از نوشتن نام آنها در پروپوزال، موافقت حضور آنان را دریافت کند.

دانشجو باید در پروپوزال خود اعضای کمیته هدایت کننده تز شامل اساتید راهنما و کمیته مشاوره، برد اجرایی، یا پروژه و ترکیب نیروی انسانی آن را معرفی کند. دانشجو باید بلاند که وی از افرادی که در تحقیق مشارکت دارند سود میبرد. کمیته هدایت کننده می تواند به طور رسمی کمکهای زیادی را به محقق و به پروژه بنماید. اگر پروژه، مورد حمایت مالی گروهی از مؤسسات و یا بخشی از سازمانهای دیگر قرار دارد باید در این قسمت به عنوان بخشی از کمیته اجرایی .معرفی گردد و در مورد آن توضیح داده شود محقق باید در پروپوزال خود میزان مشارکت و نحوه انجام وظیفه اعضای کمیته اجرایی را – – بتواند از فردی، به فرد دیگر منتقل نماید و حتی بتواند میزان خدمات رسانی هرکس را که در پروژه .ؤثر نیست کم کند .موبر کم کند نماید. این امر شانسں خوبی را برای ادامه پروژه پس از اتمام اعتبار پروژه خواهد داشت