فرم ارزشیابی پایان نامه های دکترای حرفه ای  گروه پزشکی

الف:روش

4

ب:محتوا

5

ج:شکل

6