گزارش ماهانه پروژه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

 

نام دانشجو:علی یاوری          ماه گزارشی :۱۳۸۴/۴/۴

نام استاد: دکتر خليل زاده       تاریخ تهیه:۱۳۲۸۴/۴/۹

نام استادمشاور: دکتر احمدی

 

عنوان پروژه: کمی سازی سیگنال مغزی (ERP) در طی فرایند حافظه Episodic

عناوین فعالیت های یک ماهه گذشته:

فعالیتهای انجام گرفته در این ماه، شامل فراهم کردن Setup آزمایش، تعیین پروتکل آزمایش و ثبت ERP به صورت آزمایشی بوده است.

 در فاز طراحی پروتکل آزمایش، یک پروتکل پیشنهادی آمده شد و در جلسه پروژه که با حضور اساتید راهنما و مشاور تشکیل گردید مورد تایید اولیه قرار گرفت.

و مدارپالس طراحی شده برای اعمال پالس کامپیوتر     EEG     ابتدا با استفاده از دستگاه ۱  ERP سپس در مرحله اول ثبت  یک ثبت آمایشی صورت گرفت که نتایج آن رضایت بخش نبود.  ۲EEG به یکی از کانالهای دستگاه

  پرداختیم برای این منظور اصلاحی در نرم افزارERPکاناله ساخته شده به ثبت ERP5 در مرحله بعد با استفاده از دستگاه ثبت

ثبت سیگنال برای لحظات شروع تحریک در سیگنال ثبت شده صورت گرفت وبا استفاده از تصاویر رندوم تولید شده توسط نرم

  طراحی شده بودند ،ثبت آزمایشی روی ۴نفر Pixel 200افزار دانلود شده از اینترنت ،که به صورت سیاه وسفید با رزولشن  

 در P300صورت گرفت .سپی داداه های ثبت شده مورد تحلیل قرار گرفت .که نتایج ناشی از تحلیل داده ها حکایت از وقوع  .

مواردی که سوژه با صحت بیشتر از ۵۰% درصد به تحریک ها پاسخ صحیح داده بودند که در  برای حل این مشکل در مورد تصاویر جستجوی بیشتری در اینترنت شد و طی تحقیقات انجام شده و نظر استاد مشاور به این نتیجه رسیدیم که بهتر است از تصاویر با پیچیدگی کمتر استفاده شود و ترجیحاً از تصاویر استانداری که برای تست حافظه بینایی کاربرد دارد، استفاده شود

برای این منظور جست وجویی در اینتزنت در مورد تصویر استاندارد و یا نرم افزاری که چنین تصاویر استانداردی را تولید

کنند انجام شد که نتایج مطلوبی به دست نیامد سپس بر اساس نمونه تصاویری که در مقالات موجود بوده به تولید تصاویر مشابه

 پرداخته شد و حدود ۳۰ تصویر اتفاقی که به راحتی از هم قابل تفکیک باشند تولید شد.Wordدر محیط

همچنین در مورد زمان پاسخ گویی سوژه به هر تحریک، در پروتکل طراحی شده زمان ۱ ثانیه در نظر گرفته شده بود، که با بررسی چند مقاله و نتایج به دست آمده از ثبتهای آزمایشی، پیشنهاد می شود این زمان تا ۱ ۵ ثانیه افزایش یابد تا سوژه فرصت بیشتری برای پاسخ گویی به تحریکها داشته باشد.

مشکلات، موانع و سئوالات موجود در پیشرفت تحقیق:

یکی از مشکلات به وجود آمده، داشتن محدودیت در دانلود نرم افزارها در هنگام استفاده از اینترنت بود که برای جست و جوی تصاویر و یا دانلود نرم افزارها ایجاد اشکال می نماید که از طریق کمیته علمی پیگیری شود

قرار است با الکترود ها   power-lab3  مشکل بعدی در استفاده از الکترودها برای گوشها بود که با تحویل الکترودهای دستگاه

ی جدید نیز چند ثبت آزمایشی انجام شود .نوع مشکل چیست؟

فعالیتهای پیش بینی شده برای ماه آتی :

*تعیین دقیق پروتکل آزمایش و انجام ERP با پروتکل نهایی و جمع آوری داده

*انجام پردازشهای  پیش بینی شده روی دادههای جدید ثبت شده و استخراج نتایج

نظرات، پیشنهادها و درخواست ها:

اینجانب برای انجام ثبت داده ERP نیاز به یک همکار دارم که در این مورد به من کمک کند. لذا خواهشمندم در این خصوصی راه حلی به اینجانب پیشنهاد کنید. نوع همکاری مشخص شود تا اقدام شود.

تاریخ و امضاً دانشجو

 

نظر استاد راهنما:

در مجموع خوب است.

– با توجه به زمان بندی (خصوصاً زمان دفاع) همه فعالیتهای لازم دنبال شود. به طور مثال فهرست عناوین گزارش پایانی تهیه و تصویب شود.

– بخش پردازشی و تحلیل داده ها پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته است که لازم است.

تاریخ و امضاً

نظر استاد مشاور:

دراسرع وقت انجام شود.

تاریخ و امضاً

 

پیوست-۳

10

11

 

فهرست منابع وماخذ

۱) جورج، م. هال (۱۳۸۱) چگونه مقاله بنویسیم، ترجمه دکتر حسین خدمت، نشر رایزن، تهران، ایران

۲) خورشیدی، غلامحسین (۱۳۸۲) پایان نامه ها روی مدار صفر درجه، مصاحبه با روزنامه ایران، شماره ۱۹۱۶، ۱ مهر ماه، صفحه ۵

 ۳) دلاور، علی (۱۳۸۳) مبانی نظری و علمی پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، تهران، ایران

 ۴) ساروخانی، باقر (۱۳۷۷) روش های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول: اصول و مبانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

 ۵) کاظمی، سید عباس (۱۳۸۲) چگونه تحقیق کنیم ؟ دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

 ۶) مارشال کاترین، راس من و گرچن با (۱۳۷۷) روش تحقیق کیفی، ترجمه ی دکتر علی پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران، ایران

۷) موسوی موحدی، علی اکبر (۱۳۷۶) ” نشر و اشاعه یافتههای علمی ” در همایش روش شناسی و فنون تحقیق، معاونت پزوهشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

۸) Brause R. S. (2003) “Writing Your Doctoral Dissertation”: Falmer press London. UK.

۹) Silverman. D (2000) “Interpreting Qualitative Data”:AGE Publication: London. UK.

۱۰) Neuman. W. L. (1997). “Social Research Methods; Qualitative and Quantitative Approach”

Ally and Bacon. USA.

۱۱) Bahrani. H. (1987)”Style and Policy Manual for Thesis and Dissertation”. University of

Washington. Graduate School.