نمونه فرم ارزشیابی پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری گروه فنی مهندسی

الف:روش

111

ب:محتوا

112

ج:شکل

113