لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نور قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

مقدمه یا نتیجه گیری!!؟….

.نورشفافترین ،نرمترین ، آساترین وارزانترین مواد ساختاری موجود در تولیدکیفیت ها واشیای موردنیاز محیط انسانی است چیزی است که امکان شخصیت سازی وحیات بخشیندن به فعالیتهای روزمره وبازنمائی زندگی درتصورات وحالات روانی متغیررا فراهم می سازد

نور نه تنها نقش مهمی درارزش گذاری بر عناصر معماری دارد .بلکه یکی از عوامل مهم تعیین کنندة فضا نیز محسوب می شود نوردر دگرگونی ماهیت فضایی وکالبدی تاثیری بسیار دارد.

نور از نظر فيزيکی عبارت است از انرژی تشعشعی که بِين طول موجهای مشخص واِقع شده است . از سوی ديگر تظاهر ديد از انرژی تشعشعی.

تفاوت نور طبیعی و ساختگی

نور و بینایی

اهمیت نور:

نورعاملی فعال در معرفی فضاست همچنین نورقادراست از لحاظ بصریبه فضا وسعت ببخشد نور اولین شرط برای ادراک بینایی است.در تاریکی مطلق ما نه فضا را می توانیم ببینیم و نه فرم و رنگ را اما نور تنها ضرورت
فیزیکی نیست بلکه ارزش روانشناختی ان یکی از مهمترین عوامل زندگی
در همه زمینه هاست انچه که باعث می شود اشکال بیشتر یا کمتر مورد توجه قرار بگیرند نحوه تظاهر انها در برابر نور است

نور درطبیعت:

نورطبیعی که حاصل انرژی حیات بخش درونی است به عنوان یکی از منابع وجود حیات برروی زمین محسوب می گرددعلاوه برآن نورمی تواند با رنگ هاوجلوه های متفاوت خودباعث تغییر چهره یک مکان شودزیرا نوردر هریک از فصول سال درآب و هواهای متفاوت و یا در هر زمانی از طول روز دارای چهره ای مخصوص به خود میباشد ضمنا هر مکانی دارای نور خاصی است که تنها به انجا تعلق دارد

تأثیرات روانی نورطبیعی

بخش ازتأثیرات + یا-تماس بانورطبیعی رامی توان کنش متقابل بین ذهن و جسم تلقی کرد قرار گرفتن در معرض نور خورشید باعث افزایش ترشح برخی هورمون ها خواهد شد که نتیجه ان بروز حالت شادابی و توان غلبه بر مشکلات و نهایتا کاهش میزان استرس های روانی در زندگی روزمره خواهد بود

نوروبشر:

برا ی انسان نخستین ،نوربعنوان وسیله ای برا ی محاسبه ی زمان محسوب می شد.
از دوران ماقبل از تاریخ همواره اجسام نورانی که تجسمی از یک شیی زنده را درذهن بیدار می کردند توسط بشر موردستایش واحترام قرارگرفته ومشتاقانه برایشان جشن می گیرفتند آنها راعبادات کرده می پرستید از این توجه بیش از به عضونور دراغلب فرهنگ های اولیه بشری ودرجوامعی با آداب ورسوم وعقایدمذهبی متفاوت همچنان در طول زمان مشاهده می شودبرخی از جوامع نورخورشید به خاطر روشن نمودن عالم که مسیرحرکت زندگی را نشان می داده می پرستیدند وبرخی دیگر درخشش اجسام نورانی رابعنوان عامل ایجاد فعل وانفعالاتی روزآور جهت دست یابی به حیطه هایی ماورای دیفای زمینی تلقی می کردند.

نوردرمعماری مدرن:

دردوران مدرنیسم ،معمار ی پنجره ها را ازمحدودیت ساز ه ای جدا کرده وبه آنها این اجازه راداده است که آزادانه در هر اندازه ای ساخته شوند.امادرعوض اینکه نتیجه آن در آزادی نورمعماری دیده شود خاصیت حیاتی نور ازبین رفت.معماری مدرن دنیایی بی نهایت شفاف را بوجود آورده است دنیایی از نور وتنها نور، نوربه جای همه چیز دیگر و خالی از تاریکی این دنیای سراسرنور،معماری مرگ فضای می دهد همانطور که تاریکی مطلق اینگونه است .نور به تنهایی نمی تواند نورباشدحتما باید درکنار تاریکی باشد تا معنا وفهم پیدا کند.تاریکی ذاتاً قسمتی از نوراست.

تادائو آندو :

نور سرچشمه وجود همه هستی است با روشن کردن سطح اجسام نور به آنها پیرامون و یک محیط مرئی را اهدا می کند و جمع شدن سایه درپشت آنها به اجسام عمق می دهد اجسام تنها درمرزهای روشنایی و تاریکی است که معنی پیدا می کند وشکل خودرا به دست اورده و نشان می دهند ،روابط داخلیشان کشف می شود

تادائو آندودرباره نور درمعماری می گوید:

من بسیار عمیق به نقش نورطبیعی نظر می افکنم نوری که می تواند درهرنقطه از محیط ساخته شده ما بوسیله مجاورت بی واسطه وشایان توجهی از مکان وزمان با ما صحبت کند من نور را به فضای داخلی معماری هدایت می کنم به طوری که آن نور فضا را بوسیلة عمق مشخص وتعریف کند وفضاهایی بسیار مهیج وتحریک کننده بوجود بیاورد