نکاتی طلایی در نوشتن چکیده…

روش نوشتن چکیده

همانند نمایه سازی، فرد با تمرین می تواند به یک چکیده نویس خوب تبدیل شود. در کتابی از این نوع، حداکثر کاری که می توان انجام داد ارائه مجموعه ای از رهنمودهای کلی است. دوباره همانند نمایه سازی، چکیده نویس خوب فرامی گیرد که برای تشخیص سریع نکات برجسته، مدرک را مطالعه کرده یا تورق نماید. کرمینز (۱۹۹۶)، به اجمال، روش مطالعه یک مقاله برای برداشت کارآمدتر مهمترین نکات آن را مورد بحث قرار داده و برخی از قواعد آن را برشمرده است. بیشتر این قواعد بدیهی هستند. به هر صورت، افراد مختلف برای دریافت محتوای اصلی یک متن از روش های متفاوتی استفاده می کنند.

ویژگی های  چکیده خوب را به اختصار می توان با کلمات “صحبت” و وضوح” بیان کرد. چکیده نویس باید از مطالب حشو پرهیز کند. به ویژه، چکیده باید براساس اطلاعات بوجود در عنوان به مدرک نوشته شود نه اینکه آن را تکرار نماید، مثلاً عنوان مقالهای که در شکل های ۳ ۳۹ و ۴۰ مورد استفاده قرار گرفت عبارت است از: نظرسنجی افکار عمومی دربارهٔ نگرش آمریکائیان نسبت به خاورمیانه. اولین خط از یک چکیده منتشرشده عبارت است از:

نتایج یک بررسی که در فوریه ۱۹۸۵ دربارهٔ نگرش عامه به خاورمیانه انجام شد.بدیهی است که این جمله چیز زیادی، جز ارائه تاریخ، بر عنوان نیفزوده است. توجه کنید که چگونه چکیده های شکل ۳، ۳۹ و ۴۰ – به جای تکرار عنوان – براساس عنوان تهیه شده اند. چکیده نویس باید سایر اطلاعاتی را که احتمالاً خواننده میداند یا ممکن است موردعلاقه مستقیم او نباشد را حذف کند. پیشینه یا اطلاعات تاریخی از این جمله اند – مثل، دلیل انجام یک بررسی یا جزئیاتی از تجربیات قبلي شرکتی که تحقیق را انجام داده است. بورکو و بر نیر (۱۹۷۵) تاکید کرده اند که چکیده نویس باید بیشتر انچه که نویسنده انجام داده است را ارائه دهد نه آنچه که میخواسته انجام دهد اما نتوانسته یا میخواهد بعداً انجام دهد.

تا جایی که مفهوم واضح باشد و صحت قربانی نشود، هرچه چکیده کوتاهتر باشد بهتر است. کلمات غیرضروری مثل نویسنده” یا مقاله را می توان حذف کرد. مثلاً “این مقاله … بررسی میکند را می توان اینگونه نوشت … بررسی میکند. می توان از کلمات اختصار استاندارد و آغازه ها در هر جایی که برای خوانندگان قابل فهم است استفاده کرد. به عبارت دیگر، در جایی که معنای کلمات اختصاری تعریف شده اند می توان از آنها استفاده کرد. مثلاً:

… در قالب چارچوب همکاری های سیاسی اروپا (ها). دست آورده ای … ها … در بعضی از حوزه های علوم ممکن است در چکیده ها از علائم اختصاری زیادی استفاده شود. گرچه این کار باعث صرفه جویی زیادی در فضا می شود اما از وضوح چکیده میکاهد وخواننده باید زمان زیادی را برای مطالعه آن صرف کند. علیرغم ضرورت اختصار نویسی، چکیده ها باید به خود متکی باشند؛ اگر خواننده ای نیاز داشته باشد که برای فهم چکیده به اصلی مدرک مراجعه کند، یکی از اهداف اصلی چکیده ناکام مانده است.

باید از زبان نامفهوم و دست و پا شکسته پرهیز کرد. کلمات نامفهوم ممکن است برای گروه های مختلف خوانندگان معانی متفاوتی داشته باشد و ممکن است برخی از افراد اصلاً آن را نفهمند.