پیش بینی نگارش پایان نامه

۱- آمادگی برای نوشتن پایان نامه از زمان شروع کار تحقیقی آغاز می شود. سازماندهی کردن و نگهداری گزارشهای منظم در مورد روشها، نتایج، تحلیلها، استنتاجها و منابع اطلاعاتی، پیش نیازهایی برای نگارش مؤثر و کار آست.

۲- در طی زمان گذراندن دروس و در هنگام انجام پژوهش خود، سعی کنید اطلاعات کامل کتاب های مرجع و منابعی را که استفاده می کنید روی فیش یا کارتهای یک اندازه نگهداری کنید (حتی المقدور در هنگام یادداشت برداری از روی یک منبع، همان موقع اطلاعات منابع را ثبت کنید و این کار را به تعویق نیندازید؛ چون ممکن است اطلاعات شما در پایان کار فاقد ارزش علمی باشد)، مطمئن شوید که همه اطلاعاتی را که نهایتاً احتیاج دارید (نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک، عنوان کتاب یا مقاله، نام خانوادگی و نام کوچک مترجم – در صورتی که کتاب ترجمه باشد – ، سال انتشار، محل نشر کتاب: ناشر، شماره صفحه اول و آخر مقاله) یادداشت کرده اید. همیشه مطالب و اطلاعات مهم را که در جریان کار یا تحقیق با آن برخورد می کنید روی کاغذ یادداشت کرده و نگهداری کنید. هر زبر حافظه خود اعتماد نکنید.

۳- همچنان که به تحقیق خود ادامه می دهید، اطلاعات و داده ها را تحلیل کرده و به طور فعال و منطقی برای تفسیر اطلاعات تفکر کنید. نتایج حاصل و تفسیری که قبلاًانجام داده اید باید در پایان نامه شما ملحوظ گردد. نگارش پایان نامه خود را نباید با یک سری اطلاعات خام و یا اطلاعاتی که بدون قصد و جهت جمع آوری شده است، شروع کنید.

۴- در صورت امکان، همچنان که پژوهش خود را اجرا می کنید، کم کم گزارش خود را هم بنویسید. در صورتی که در پژوهش شما تأخیر یا زمان های مرده غیرقابل اجتنابی وجود دارد (مثلا منتظر بودن برای رسیدن یک منبع اصلی از خارج، وارد شدن یک دستگاه برای آزمایش یا انتظار برای جمع آوری پرسش نامه ها)، میتوانید به طور مفیدی از این زمان برای تهیه چارچوب یا طرح پایان نامه یا پیش نویس اولیه پایان نامه خود استفاده کنید. چنانچه لازم باشد گزارش پیشرفت پژوهش خود را تهیه کنید (بیشتر کسانی که بورس تحصیلی از سازمان خاصی دریافت داشته اند)، این گزارشها و مطالبی را که برای آنها استفاده می کنید دور نریزید، بلکه آنها را نگهداری کنید؛ چون اینها منابع مهمی برای تهیه گزارش نهایی پایان .نامه خواهند بود