الگوهای دستوری زبان در نگارش مقالات

ساده نویسی یکی از مواردی است که معمولاً در مقالات علمی ترجیح داده می شود. استفاده از اصطلاحات علمی شناخته شده در متون علمی برای ایجاد هماهنگی بین مولف و خوانندگان مقاله بسیار لازم و ضروری است.

 در گزارشها و متون علمی معمولاً از به کاربردن ضمایر اول و دوم شخص (من و ما) خودداری می شود و متن بیشتر به صورت متعدی یا مجهول نوشته می شود، به عنوان مثال: «هدف این پژوهش این است که…»، «آزمون… روی شرکت کنندگان در تحقیق اجرا شد». «قتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت». «به نظر میرسد که…». «می توان چنین نتیجه گرفت…».

 در خصوص به کارگیری زمآنها در متون علمی نیز بایستی با دقت عمل کرد و از پیچیدگی و تعدد غیرضروری پرهیز شود. معمولا برای توضیح علمی که درگذشته مشخصی صورت گرفته است (مثلاً یک آزمایش خاصی در جریان یک تحقیق) از زمان گذشته ساده استفاده می شود. برای توضیح برداشتها و نظریه های علمی و سایر موارد، عمدتاً از زمان حال استمراری یا حال ساده استفاده میشود.

 تعمیم بی محابا و غیرمشروط نتایج یک تحقیق، نتیجه گیری های قاطع، برداشت های قطعی و استفاده از احکام و تاکیدهای صریح مانند «باید»، «اثبات شد» و… مخالف روح تجربه و روش علمی بوده و احساس خوشایندی را در داوران مقالات ایجاد نمی کند.

بایستی بلافاصله این نکته نیز مورد تاکید قرار گیرد که سعی در نشان دادن نکات برجسته تحقیق و اهمیت آن و با حرارت بحث کردن از نتایج به دست آمده و ارزش آنها، به شرط آنکه به اغراق کشیده نشود، به معنای خود ستایی نیست و در واقع برای تحت تاثیر قرار دادن خواننده و داوران مقالات ضروری است۔

 پرهیز از تکرار و تطویل بی دلیل کلام و متن یا ارائه توضیحات اضافی و حواشی غیرضروری،به خصوص در مقالات علمی پذیرفتنی نیست.

معمولاً به منظور اجتناب از تکرار و طولانی کردن بحث در مقالات علمی از حروف اختصاری استفاده می شود (مثلاً PTSD AHAD وس). اگر در متن مقاله از حروف اختصاری استفاده میشود،بایستی در نخستین کاربرد خود به وضوح مشخص شود که به نمایندگی از چه کلمات یا اصطلاحاتی به کاررفته است.

از دیگر نکات مهم در دستور زبان تهیه مقالات علمی توجه و دقت در استفاده درست و به کاربردن نکات دستوری است. علامتگذاری متون معمولاً باهدف روشن و واضح تر کردن متن انجام می شود. استفاده صحیح و بجا از علامت گذاری در متون علمی بسیار مورد تاکید است.

 در ارتباط با جدول های مقالات از آنجا که برخی از جدول ها از متون خارجی ترجمه می شود، متاسفانه توسط مترجم نحوه تدوین هم به روال اصلی مقاله صورت میگیرد؛ یعنی از چپ به راست درصورتی که بر اساس نگارش فارسی، بایستی کلیه جدول ها از راست به چپ تنظیم شوند و منبع نیز ذکر شود.

۴- ۳- نگارش فصل سوم پایان نامه (روش تحقیق)

در این فصل موارد زیر را به طور مفصل ارائه کنید:

 متغیرها (تعریف علمی و مقیاس اندازهگیری)

نوع مطالعه

جمعیت مورد مطالعه (تعریف جامعه مورد مطالعه، معیارهای ورود و حذف، روش نمونه گیری، حجم نمونه و شیوه محاسبه آن)

روش جمع آوری داده ها (امکان و زمان انجام مطالعه)

روش اجرای طرح (برحسب نوع مطالعه به نحوه تقسیم تصادفی، نحوه همسان سازی، نحوه پیگیری، نحوه مداخله و… اشاره کنید.)

روش گردآوری دادهها

روایی و پایایی تحقیق

نکته:

۱- توضیحات مربوط به نوع متغیرها و روشهای تحقیق در فصل دوم (پروپوزال نویسی، گفته شد.)

۱-۳-۴- جامعه

در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه مینامند. به عبارت دیگر، جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکنی است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند به طورکلی جامعه عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند و تعریف جامعه آماری باید جامع و کامل باشد.