وبگاههای مبتنی بر نظام فولکسونومی:

مهمترین وبگاهها خدمات اطلاعاتی که مبتنی بر نظام رده بندی مردمی  هستند عبارت انداز::

  1. LibraryThing.com) LibraryThing هدف آن فهرست کاردن کتاب های . دلخواه کاربران است
  2. http://delicio.us) Del.icious هدف آن به اشتراک گذاشتن منابع وب وپیوندها میباشد

۳. www.citeulike.org) Citeulike): هدف آن به اشتراک گذاشتن مشخصات کتاب شناختی و چکیده منابع و مقاله های علمی در وب است.

  1. . connotea.org) Connotea به اشتراک گذاشتن دانش در.وب است

۵.www.flickr.com) Flickr): هدف آن به اشتراک گذاشتن تصاویر میباشد.

 www.youtube.com) YouTube .6: هدف آن به اشتراک گذاشتن آثار با موسیقایی و فیلم های کوتاه است.

۷.(www.technorati.com) Technorati V: جستجو و بازیابی محتوای وبنوشت ها است.

۸-  :(http://myweb.yahoo.com) МуWeb  هدف آن به اشتراک گذاشتن وجست وجوی برچسب ها در موتور یاهو است.

 

سایر وب گاه های معروف مبتنی بر این نظام رده بندی عبارتند از:

 

Simpy.com, Frassle.org, Furl.net, Spurl.com

در زیر تصویری از یک جستجوی ساده در Del.icious برای بازیابی منابع مرتبط با فولکسونومی نشان داده میشود. همان گونه که قبلا گفته شد، در نظام رده بندی مردمی به راحتی می توان متوجه شد که چه کسانی و با چه کلیدواژه هایی یک منبع اطلاعاتی واحد را برچسبگذاری کرده و از طریق سایر کلیدواژهها یا برچسبها نیز میتوان به منابع مرتبط با موضوع جستجور دست یافت (نگاه شود به شکل ۱۱). به عنوان نمونه، منبع شماره یک در شکل زیر (مقاله انگلیسی در مورد مورد  فوکسونومی در ویکیپدیا) توسط ۱۱۷۵ نفر برچسب گذاری شده است. به راحتی می توان متوجه شد که ۱۱۷۵ نفر دارای علائق مشابهی هستند و با چه کلیدواژه هایی این مقاله را برچسب گذاری کرد ه اند. همچنین میتوان فهمید که این مقاله محبوب ترین مقاله از نظر علاقه مندان به موضوع فولکسونومی است (نوروزی و منصوری،۱۳۸۵)

1

 شکل ۱۱. نحوه بازیابی اطلاعات در Delicio.us (نوروزی و منصوری، ۱۳۸۵).