جمله های عربی

جمله های کامل عربی  که در محاورات فارسی بکار میروند از قبيل جمله ارثه، دام بقاؤه، زیدات شوکئه ، غفراشهٔ نه؛ خلدالشه فلکه ؛ العاقل تکفیه الاشارة باید از هر جهات مطابق رسم الخط عر بی نوشته شود ، مثلا «علیه از حمة الله»همزه را در خگر پی متبع دانند  

اتصال و انفصال

افزودن ادات به اول کلمه

حرف «ب» که برای تاکید یا زینت بر سر فعلی در می اید باید متصل به فعل نوشته شود

مانند بگوید ، برفت، بنیامد و جدا نوشتن آنها با «هاء»ملین « به » به هیچ وجه و در هیچ حال جایز نیست

۴ – حرف « به » و همچنین « بی » حروف اضافه باید جدا از کلمه پس از خودنوشته شود مانند:

به دریا در منافع بیشمار است.ترود بی مدد لطف تو کاری از پیش بی عنایت به حف و خاصان حق گر ملک باشد سیاهست ورق کلمات این و آن اسما یاضمایراشاره یا مبهم جدااز کلمه پس از خود نوشته میشود مثل:

گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟آن مصر معدلت که تو دیدی خراب شد

. مثل : نوآموزان هم می خوانند هم می نیپسند

۵۰ – کلمه «چون » حرف ربط یا قید هم جدا از کلمه پس از خود نوشته می شود

مثل چون بد آید بد شود .

۵۱-܂ نون نفی«=ن» در اول افعال باید متصل نوشته شود و جدا نوشتن آن بصورت «نه» به هیچ وجه جایز نیست و انجا که جدا نوشته می شود. در موردیست که نفی متوجه جمله است نه فعل مانند نه گفت نه شنید نه می آید نه می رود که نظیر « نه تو و نه من» در این مصراع است :رمز این نکته پنهان نه تودانی