مجلات ادواری علمی مقالات علمی اصیل تحقیقی، مقالات مروری و یا نقد و بررسی مقاله را به سه روش چاپی، چاپی و الکترونیکی و یا الکترونیکی منتشر میسازند. وقتی یک مجله ادواری به دو شکل چاپ و الکترونیکی منتشر میشود، ممکن است شكل الکترونیکی آن به صورت رایگان و یا با پرداخت هزینه کم در اختیار درخواست کننده قرار گیرد. مجلات ادواری چاپی در مقایسه با مجلات ادواری الکترونیکی دارای دوام بیشتر بوده، می توان آنها را در مناطق مختلف توزیع نمود.

دانشگاهیان نسبت به مجلات ادواری چاپی در مقایسه با مجلات ادواری الکترونیکی اعتماد بیشتری دارند. فرم های چاپی مجلات ادواری به آسانی قابل خواندن هستند و دسترسی به شماره های قدیمی آن در برخی از جاها به راحتی امکانپذیر است. با این حال هزینه تأمین و نگهداری مجلات ادواری چاپی در مقایسه با انواع الکترونیکی بالاست و مدت زمان سفارش تا دسترسی به آن تا حدی طولانی است. مجلات ادواری چاپی به راحتی با لغات کلیدی قابل جستجو نیستند و کتابخانه ها برای داشتن آنها باید هزینه زیادی صرف کنند.

اصلیترین خصوصیات  مجلات ادواری علمی در حالی که خصوصیاتی نظیر خیلی سریع قابل دسترس بودن، انتشار بسیار آسان و سریع جستجوی راحت آنها توسط موتورهای جستجو باعث جلب توجه محققین به آنها و بالا بردن ارزش آنها در مقایسه با مجلات ادواری چاپی شده است. اگرچه انتشار الکترونیکی مجلات از سال ۱۹۹۰-۱۹۹۵ مرسوم شد، با این حال از سال ۱۹۹۸ امکان اضافه کردن رنگ، متحرکسازی و یا دیگر ضمایم همراه با انتشار مجلات عملی گردید. در این مورد ضرورت دارد هرگونه ضمیمهای که به همراه مقاله اصلی ارسال می شود بررسی و مورد داوری قرار گیرد، علاوه بر این نویسنده باید با ویراستار در فرآیند داوری تا آنجایی که ممکن است همکاری نماید.