لطفا به نکات زیر در هنگام خرید پاورپوینت دما و عمليات پس از برداشت در گل هاي : رز و صدفي (عروس ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه پاورپوینت دما و عمليات پس از برداشت در گل هاي : رز و صدفي (عروس ) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

چكيده :

تنفس گل هاي شاخه بريده رز و صدفي با ضريب دمايي ۳ به صورت نمايي ( لگاريتمي ) افزايش مي يابد :

Q10 =  ۰ – ۱۰

در اين آزمايش عمر پس از برداشت گل هاي بريده رز و صدفي در دماهاي مختاف

و شرايط انبار خشك و مرطوب مطالعه شده است.

شرايط انبار مرطوب  ۱۲/۵ تا ۱۵ درجه سانتيگراد و شرايط انبار خشك صفر درجه سانتيگراد.

رابطه خطي بسيار معني داري بين تنفس در هنگام انبارداري و عمر گلداني آنها به دست آمده است كه حفظ دماي انبار در دماي نزديك به يخ زدگي را توجيه مي كند.

اسلاید ۲ :

مقدمه :

اگرچه سالها قبل ادعا شد كه نگهداري و حمل گلها در دماي نزديك به نقطه يخزدگي نتيجه بهتري دارد :

(Maxie et al., 1973; Carow, 1978; Hardenburg et al., 1986; Nowak and Rudnicki, 1990; Jones and Moody, 1993; Sacalis, 1993)

اما به تازگي به اهميت اثر دماي انبار برعمر گلداني گلها اثبات شده است :

(Cevallos and Reid, 2000; Çelikel and Reid, 2002)

يك ادعاي عمومي از سوي توليد كنندگان

رز شاخه بريده دلالت بر ايجاد لكه هاي سياه روي  رزهاي قرمزدر انبار هاي نزديك صفر دارد.

اين آزمون نيز با اين فرضيه كه نگهداري رز و صدفي دردماي كمي ( دقيقا ) بالاي نقطه يخزدگي

.در عمر پس از برداشت آنها اثر مثبت دارد  ، انجام گرديده است

اسلاید ۳ :

مواد و روشها :

گل هاي رز قرمز ازتوليد كنندگان تجاري  منطقه  ”واتسون ويل ” تهيه و ظرف مدت ۲۴ ساعت به دانشگاه حمل و مورد آزمون قرار گرفت .

گل صدفي كه در كاليفرنيا كشت ميشود ، از بازار محلي تهيه شد.

اندازه گيري تنفس : به روش ديناميك انجام شد .

انبار خشك و مرطوب : سنجش عمر گلداني در دماي ۲۰ درجه پس از دوره انبارداري .

گلها در اين آزمون به صورت روزانه تا هنگام آغازپژمردگي گل( در رز )  و پژمردگي نيمي از .گلچه هاي باز ( در صدفي ) بازديد و يادداشت برداري شدند

اسلاید ۴ :

 پس از دوره انبارداري ساقه  رزها در زير آب  تعيين عمر گلداني :

به اندازه ۲۵ سانتي متر بريده شده ودر محلولDIوكلرين در محيط كنترل شده قرار داده شدند.

و از گل آذين صدفي نيز يك فطعه ۲۰ سانتي متري  بريده ودر محلول مشابهي قرار داده شد.

نور مورد نياز براي مدت ۱۲ ساعت توسط لامپهاي فلورسنت تامين گرديد.

(۱۵ μmol.m-2.sec-1 PAR)

اسلاید ۵ :

ادامه :

در صدفي ، نگهداري در دماي صفر درجه در مدت ۵ روز ، تفاوتي را با نمونه هاي اوليه نشان نداد.

در رز ، نگهداري در دماي صفر درجه هم ، مقداري كاهش در طول عمر گلداني نشان داد .

كه ممكن است به دليل شيوع بوتريتيس ( علائمي ديده شد. ) در گلها بوده است .

اسلاید ۶ :

۳ – مقايسه انبار خشك و مرطوب :

اثر دما برروي عمر گلداني گل هاي رز نگهداري شده در انبار مرطوب

با اندكي عمر بيشتر در شرايط مرطوب كاملا مشابه انبار خشك بود .

اسلاید ۷ :

۴ – رابطه بين عمر گلداني و تنفس در دماهاي متفاوت انبار :

عمر گلداني گل ها بعد از ۵ روز نگهداري در شرايط دمايي گوناگون يك همبستگي بسيارخطي را نشان داد.

اسلاید ۸ :

بحث :

۱ – اهميت كنترل دما در مراحل حمل و جا به جايي رز و صدفي نشان داده شد. .

۲ –  برخلاف عقيده رايج ، نگهداري اين گلها در دماي صفر تا ۲/۵ درجه سلسيوس بهتر بود .

۳ – با اطمينان زيادي ، ۹۰% واريانس در عمر گلداني گل ها پس از انبارداري به اثر دماي انبار بر تنفس گل ها بر مي گردد.

۴ –اثر دماي انبار روي تنفس هردو گل مشابه بود.

۵ –عمر گلداني صدفي پس از  نگهداري در دماي ۱۰ درجه براي ۵ روز به نصف كاهش يافت .