با تبعیت از این اصول و درك این موضوع که پروژهها از تعدادي فعالیتهاي وابسته به هم تشکیل میشوند که هر یک از آنها در مدت زمان عملکرد این فعالیت دستخوش تغییراتی میشوند، مدیریت پروژه ناب سه ادعاي اساسی را در مورد مدیریت پروژه مطرح میکند:

  • براي اتمام بهموقع یک پروژه لازم نیستحتماً هر کاري را درست بهموقع تمام کنید.
  • زودتر شروع کردن یک پروژهلزوماً به این معنا نیست که پروژه زودتر به اتمام خواهد رسید.
  • اضافه کردن بافرها۱۳ مدت زمان اجراي پروژه و هزینه آن را کاهش میدهد.

اصلی که پایه و اساس مدیریت پروژه ناب را تشکیل میدهد بیان میکند که “هر پروژهاي که ارزش اجرا شدن را داشته باشد ارزش سریع اجرا شدن را نیز دارد”. (چنین پروژهاي ارزش این را نیز دارد که در اولین مرتبه، درست اجرا شود و نیز کیفیت و سرعت مکمل یکدیگر هستند که میبایست مورد توجه قرار گیرند.) علت تجاري و اقتصادي این موضوع، ساده است.

بیشتر پروژهها تا قبل از تکمیل، اقدام به بازگرداندن سرمایه نمیکنند. سرمایه گذاري لازم براي اجراي یک پروژه (دستکم از لحاظ تئوریک) صرفنظر از این موضوع که اجراي پروژه چه مدت زمانی به طول میانجامد بایدتقریباً مقدار یکسانی باشد اما در عین حال پروژهاي که تکمیل آن مدت زمان بیشتري به طول میانجامد کمی پرهزینه تر خواهد بود. در تمامی پروژهها نتایج یک پروژه پایان عمر موثري دارد یعنی زمانی که دیگر در راستاي هدف اصلی خود با کمک حداقل یک پروژه بهبودي عمده دیگري، بازدهی نداشته باشند عمر مفیدشان به اتمام می رسد. دلایل پایان عمر یک محصول عواملی همچون فرسودگی، کهنگی و یا جایگزینی یک محصول رقابتی برتر حاصل اجراي پروژه دیگر، می باشد.

در (جدول(۱ اجراي یک پروژه در دو سال با اجراي آن در چهار سال مقایسه شده است. در هر دو حالت، سرمایهگذاري کلی۴ میلیون تومان، جریان نقدینگی سالانه ۲ میلیون تومانی را ایجاد میکند. فرض میکنیم که نتیجه پروژه در پایان یک دوره هشت ساله مستهلک شده و از رده خارج شود. میتوانیم مشاهده کنیم که اجراي پروژه در نصف مدت زمان اولیه سوددهی، سرمایه را به میزان ۵۰ درصد بهبود میبخشد.