مرحله اول
انتخاب موضوع : هدف از اين پروژه بررسي ارتباطات درون شهري و ميزان رضايت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسراني مي باشد.
جامعه :سازمان اتوبوسرانی
نمونه : شهروندان ایستگاه ابوتوس
متغیر تصادفی: گروه سنی افراد مسن وجوان
نوع متغیر : کیفی اسمی

روش نمونه گیری : به صورت اعداد تصادفی ساده
روش جمع آوری داده ها : از طریق پرسشنامه کتبی
مرحله دوم

مقدمه:
براي يك فرد عادي كاملاً طبيعي است كه در مورد برخورداري از يك سازمان اتوبوسراني موفق و هماهنگ، سئوالاتي را در ذهن داشته باشد.
ما بطور كلي در چهار موضوع اصلي رفاه و آسايش شهروندان و هزينه بهره مندي از امكانات سازمان اتوبوسراني و پراكندگي مسيرهاي حمل و نقل و مدت زمان مفيد رفت و آمد تحقيقات گسترده اي در سطح شهر انجام داده ايم.

این تحقیق اتوبوسرانی در سال ۱۳۸۴ صورت گرفته است که اين پرونده با توزيع پرسشنامه در مكانهاي مختلف شهر آغاز گشت. در اين رابطه داده ها جمع آوري شده و مورد ارزشيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند.در اين بررسي از محاسبات آماري، نمودارها و غيره استفاده شده است.

پرسشنامه
آیا افراد مسن (سالخورده ) در داخل اتوبوس از لحاظ رفاهی رضایت چندانی دارند؟
بله  خیر  متوسط  ضعیف 
۲- از لحاظ بهداشت و ظاهر داخل اتوبوس چگونه می باشد؟
عالی  خوب  متوسط  ضعیف 

۳- نوع برخورد رانندگان با مسافرین چگونه است؟
عالی  خوب  متوسط  ضعیف 
۴-در مورد فاصله زمانی رسیده اتوبوسها چه روندی را دارا می باشند؟

ساعتی  شبانه روزی 
۵- آیا مردم از نظر پراکندگی مسیرها حمل ونقل درسطح شهر رضایت کافی را دارند؟ عالی  خوب  متوسط  ضعیف 
۶- آیا مسافرین از لحاظ روند افزایش قیمت ،بلیط رضایت کافی دارند؟
بله  خیر  متوسط  ضعیف 

۷- آیا در مورد کاهش هزینه ها مسافرین رضایت از سازمان اتوبوسرانی رادارند؟
بله  خیر  متوسط  ضعیف 
۸- روند افزایش قیمت بلیط در چند سال اخیر چگونه می باشد؟
بله  خیر  متوسط  ضعیف 

جمع آوري داده ها:
به دليل مشكلات زياد موجود براي جمع آوري داده ها در برخي از نواحي دوردست از مكانهاي پر ازدحام در شهر، جامعه آماري ما را تشكيل داده اند.
در اين تحقيق از ساير افراد مورد نظر در رده هاي سني مختلف براي جمع آوري اطلاعات و پاسخ دادن به پرسشنامه استفاده شده است. به رغم مشكلاتي كه براي جمع آوري داده ها موجود است از طريق پرسشنامه توانستيم اطلاعات مورد نياز را تهيه و تفسير نماييم.
بررسي سئوالات مورد نظر:
در انجام اين پروژه ما با استفاده از تحقيقات و كمك از نمونه ها و آمارگيري هاي مختلف سئوالات مختلفي را در زمينه هاي گوناگون راجع به سازمان اتوبوسراني ارائه داده ايم كه در اين سئوالات مردم نظر خود را بيان نموده اند.
محتواي برخي سئوالات به شرح زير است:
در اين سئوالات در رابطه با مسائل رفاهي و خدمات سازمان اتوبوسراني و ميزان رضايت مردم از عملكرد سازمان تحقيق بعمل آمده است.
– در رابطه با سكوت و نظافت و مسائل رفاهي درون اتوبوس مسائلي وجود دارد كه از آن جمله مي توان به مسائل زير اشاره كرد:
بعضي از افراد مسن از اين امور از قبيل مسائل رفاهي رضايت چنداني ندارند. آنها معتقدند، نوجوانان و افرادي با سن پايين كه ميل زيادي به تحرك و فعاليت دارند به اين قبيل مسائل توجه زيادي ندارند و مراعات حال ايشان را نمي كنند.

بيشتر افراد به طور كلي از نظافت اتوبوسها نسبت به چند سال اخير رضايت بيشتري دارند. زيرا اتوبوسهايي كه مدل آنها بالا مي باشد و زمان توليد و ساخت آنها بيشتر از چند سال نمي باشد بنابراين علاوه بر پاكيزگي اين اتوبوسها از نظر كيفيت و آسايش افراد نيز در سطح بالايي قرار دارند.
– از نظر بر خورد رانندگان با مسافرين بايد گفت بدليل اينكه رانندگان مدت زيادي را به رانندگي مي پردازند و روحيه مناسبي ندارند چندان با روي باز و رفتار مناسب با مردم برخورد نمي كنند البته در اين ميان رانندگاني نيز وجود دارند كه واقعاً به بهترين شيوه وظيفه خود را در مقابل مسافرين انجام مي دهند و آنها را نيز از خود ناراضي نمي گردانند.

– در مورد فاصله زماني رسيدن هر اتوبوس به مقصد اين نكته مشخص است كه با توجه به مقتضيات محدودي مورد نظر تعداد اتوبوسها مشخص شده و هر چه اين تعداد بيشتر باشد و فاصله مبدأ تا مقصد كمتر باشد، مدت زمان رسيدن اتوبوس كمتر خواهد بود.
برخي از مردم جامعه در مورد به موقع رسيدن به مقصد خود ابراز نارضايتي مي كنند. آنها اين مشكل را ناشي از عواملي چند مي دانند:
۱) ازدحام و شلوغي خيابانها و مسير رفت و آمد آنها

۲) توقف نكردن برخي از اتوبوسها در بعضي از ايستگاهها بدليل شلوغ بودن اتوبوس
۳) زياد سوار شدن مردم و ازدحام آنها در وسط اتوبوس

– با توجه به داده هاي بدست آمده از طريق پرسشنامه ها مي توان دريافت كه مردم از نظر پراكندگي مسيرهاي حمل و نقل در سطح شهر تا حدودي رضايت كافي را دارند يعني تقريباً ۴۰% اين پراكندگي مسيرها را در سطح متوسط دانسته و حدود ۳۶% در سطح خوب و خيلي خوب دانسته و ۲۳% نيز در سطح پايين و بد مي دانند. اما بايد توجه داشت كه در برخي از مناطق نمي‌توان مسيرها را به چند بخش تقسيم نموده و يا مسيرها را كوتاه كرد. زيرا در اين صورت ممكن است مشكلاتي از قبيل ازدحام و تراكم زياد در جايي بوجود آيد و برخي از مناطق از امكانات اتوبوسراني محروم گردند.

– با توجه به اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها مي توان دريافت اكثريت مردم در مورد كاهش هزينه آنها در حمل و نقل توسط اتوبوسهاي سازمان رضايت زيادي دارند، يعني در نمونه هاي تحقيقي همه افراد از اين حيث بسيار ابراز خرسندي مي نمايند. افرادي كه از نظر اقتصادي در سطح پايين تري قرار دارند و رفت و آمد آنها از طريق اتومبيل هاي شخصي امكان پذير نيست، از اين امتياز مفيد، يعني هزينه كم و پيمودن مسيرهاي طولاني رضايت بيشتري نسبت به ساير قشرهاي جامعه دارند.

روند افزايش قيمت بليطها در چند ساله اخير:
از اين حيث تعدادي از افراد كه مخالف افزايش قيمت بليطها باشند تقريباً برابر تعدادي افرادي است كه نسبت به افزايش قيمت بليطها بي تفاوت است. برخي از افراد در تحقيقات بدست آمده نظراتي را ارائه كردند مثلاً از يكي از افراد مورد نظر كه پرسش بعمل آمده چنين بيان نموده كه ازدحام و شلوغي درون اتوبوسها بيش از حد است و ايشان كه مسير طولاني را روزانه با همين خط طي مي كنند مي گويند: به علت ازدحام و شلوغي بعضي از افراد به سختي در اتوبوس ايستاده و هنگام پياده شدن بسيار اذيت مي شوند. در مورد راه حل اين موضوع ايشان فرمودند: دولت با در نظر گرفتن مشكلات مردم، مي تواتند با وارد كردن واحدهاي جديد و افزودن آنها از اين مشكلات كاسته و بر از بين بردن اين مشكلات تلاش نمايد.

در پايان از دولت محترم خواستاريم كه به اميد خدا براي هر چه بهتر شدن امكانات و تجهيزات خود و همچنين ايجاد آسايش و رفاه كامل براي مردم جامعه بيشتر ازپيش تلاش نمايد.
«انشاء الله»

مرحله سوم و چهارم
تنظیم جدول توزیع فراوانی و رسم نمودار – محاسبه پارمترهای مرکزی و پراکندگی
مرحله پنجم
ارزيابي مشكلات
در انجام اين پروژه متأسفانه ما با مشكلاتي روبرو بوديم كه عبارت بودند از:
۱- به دليل عدم دسترسي به افراد در ساير نقاط شهر مجبور شديم فقط از نقاط پر رفت و آمد اطلاعاتي جمع آوري كنيم.

۲- در اين بررسي ۱۰ پاسخ نامه به دليل مخدوش بودن پاسخ ها كنار گذاشته شد. بنابراين نمونه ها به ۳۰ عدد كاهش يافت.
۳- تعداد زيادي از افراد تمايلي به پاسخ دادن پرسش نامه و سئوالات نداشتند. بنابراين به ناچار به افراد زيادي مراجعه كرديم.
نتيجه گيري كلي:

با توجه به اطلاعات و داده هاي جمع آوري شده مردم از رضايت نسبي نسبت به عملكرد سازمان اتوبوسراني برخوردار بوده و به طور كلي در زمينه هاي كاهش هزينه- سرعت حمل و نقل و به موقع رسيدن به مقصد و مكان قرارگيري ايستگاهها ابراز رضايت كرده اند و در زمينه هاي ديگر از قبيل روند افزايش قيمت بليط ها و جمع آوري بليط ها در هنگام سوار شدن و تعداد اتوبوس ها در مسير رفت و آمد تا حدودي ناراضي بودند و اين امور چندان مطلوب آنها نبوده است.
در انتها ما اميدواريم كه سازمان اتوبوسراني امكانات و خدمات رفاهي بيشتري در اختيار مردم قرار داده و با بالا بردن كيفيت آنها از هيچ كاري براي خدمت مفيد و موثر به مردم دريغ نورزند.