فصل اول
کلیات
۱- ۱ مقدمه :
اتخاذ تدابیر و روش هاي علمی جدید کشاورزي و بکار بردن ماشین ها و ادوات کشاورزي مدرن که بتواند ضمن تولید بیشتر، محصولاتی ارزان قیمت را روانه بازار نماید ، مساله اساسی اقتصاد کشاورزي دنیاي امروز است. زیرا با آسان شدن عملیات تولیدي و افزایش بازده از طریق مکانیزه کردن کشاورزي، می توان ضمن بهره برداري بهینه از سطح زیر کشت، از خارج شدن مقدار زیادي ارز از کشور نیز جلوگیري نمود.

دلایل اساسی مکانیزه شدن کشاورزي را می توان در سه عامل بالا بودن سطح دستمزد، صرفه جویی در عملیات تولیدي و بهبود کیفی محصول خلاصه نمود. مکانیزاسیون یکی از مسائل اساسی است که همواره مورد توجه مدیران و برنامه ریزان بخش کشاورزي می باشد. در بین ادوات مختلف کشاورزي که در راستاي این هدف از آنها استفاده می شود، بخش عمده اي به خاك ورزها اختصاصمی یابد که بطور مشخصبه دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم شده اند. خاك

ورزهاي ثانویه بمنظور تهیه بستر مناسب، پایدار و مطمئن براي بذور بکار گرفته می شوند. این ادوات پس از شخم زدن اولیه، وارد زمین شده و موجب نرم شدن، فشردن و بسته شدن محفظه هاي خاك می گردند.

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی اداوت کشاورزي و بطور خاصتولید دیسک افست ۳۲،۲۸ و ۳۶ پره میباشد. مطابق عرف ، ابتدا محصول مورد نظر به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم بر بازار، شرح تولید و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح، برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران محترم بتوانند اطلاعات اولیه مورد نیاز را کسب نموده و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي اقدام نمایند. امید است اینگونه از مطالعات در راستاي توسعه کشاورزي کشورمان مثمر ثمر باشد.

۱ – ۲ نام کامل طرح و محل اجرای آن :
تولید ادوات کشاورزی ( دیسک افست )

محل اجرا :

۱ – ۳ – مشخصات متقاضیان :
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن

۱ – ۴ – دلایل انتخاب طرح :
بشر از سالیان بسیار دور، همواره به طرق مختلف سعی در تأمین غذاي خود و دامهایش را داشته و در طی اعصار گوناگون از شیوه هاي مختلفی استفاده کرده که همواره سیري صعودي به سمت افزایش عملکرد محصول را داشته است.

این روند که شاید بتوان ابتداي آن را به ده هزار سال پیش نسبت داد را مکانیزاسیون کشاورزي می نامند. مکانیزاسیون کشاورزي به معناي مکانیکی کردن عملیات کشاورزي است و داراي دو معناي عام و خاصمی باشد که معناي خاصآن صرفاً شامل تکنولوژي ماشینی و مسائل مرتبط با آن در کشاورزي است. در حالیکه معنی عام مکانیزاسیون تمامی مسائل و تجزیه و تحلیل هاي کلی مرتبط با کشاورزي و مدیریت آن ها را شامل می شود.
مکانیزاسیون را می توان چنین تعبیر کرد که “مکانیزاسیون، استفاده از تکنولوژي روز در کشاورزي براي توسعه پایدار است”. اهداف مکانیزاسیون را می توان چنین برشمرد:

– افزایش تولید
– کاهش هزینه ها
– کاهش سختی کار کشاورزي و افزایشجذابیت آن
– افزایش بهره وري از نیروهاي کارگري
– افزایش کیفیت کار زراعی و امکان انجام آن در کمترین مدت زمان
– انجام به موقع عملیات کشاورزي

در اجراي مراحل مختلف عملیات کشاورزي، اهمیت خاك ورزي بعنوان یکی از ارکان اصلی در افزایش عملکرد کشاورزي بر کسی پوشیده نیست. بکارگیري روش هاي نوین خاك ورزي، از جنبه بهبود کیفی و کاهش فرسایش خاك، حائز اهمیت است. در عوامل خاك ورزي عوامل مختلفی از جمله خرد شدن یکنواخت کلوخ ها، حفظ رطوبت، مواد آلی خاك، تسطیح، کاهش فرسایش و … داراي اهمیت بسزایی است. لذا بخش وسیعی از مبحث مکانیزاسیون همیشه با بهبود شرایط خاك ورزي ارتباط دارد و اهمیت این مطلب از دید کارشناسان و صاحب نظران بخش کشاورزي، پوشیده نمانده است.

نکته قابل توجه اینست که چه در عملیات خاك ورزي و چه در بخش هاي دیگر، استفاده از روش هایی که ضمن ایجاد تحولات مورد نیاز از سرعت بالایی برخوردار باشد، کاملا موثر است. صنعتی شدن )مکانیزاسیون ( در زمین هاي زراعی و باغی به بهبود کیفی تولید، افزایش بهره وري و درآمد کشاورزان منجر می شود، اما وجود مشکلات وتنگناهاي فراوان در بخش هاي صنعت ، کشاورزي و خدمات ، موجب کندي در تحقق این امر شده است . از جمله تنگناهایی که سبب شده از یک طرف بخش کشاورزي و از سوي دیگر بخش صنعت نتوانند ماشین هاي کشاورزي و ادوات مورد نیاز را مطابق با استانداردهاي بین المللی و با حفظ

کیفیت مطلوب تولید کنند، کمبود و یا فقدان دانش و اطلاعات و تحقیقات بنیانی در زمینه نیازهاي فنی و مهندسی کشاورزي است . ایران تاکنون به شاخصی که براي ماشین آلات کشاورزي در نظر گرفته شده ، نرسیده است ، در حالی که بیشتر صنایع از لحاظ کمی وکیفی پیشرفت مطلوبی داشته و از چارچوب ساختار دولتی خارج شده اند. علاوه بر بحث فناوري ، مسایل اجتماعی و فرهنگی بهره برداران کشاورزي وکاربران ماشین هاي کشاورزي نیز از موانع موجود در توسعه مکانیزاسیون این بخش به شمار می رود. ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی ایران و دور ماندن بیشتر آنها از آثار تحولات علمی در زمینه پیشرفت هاي کشاورزي ، سبب شده تا شیوه تولید در بسیاري از روستاها همچنان مبتنی بر سنت ها و روش هاي ابتدایی باشد.

هرچند در طول برنامه هاي پنجساله اول، دوم و سوم توسعه کشور، با ورود تعدادي از ماشین ها و ادوات کشاورزي سازگار با شرایط کشور، تحول مطلوبی در آماده ساختن ذهنیت و جلب نظر زارعان نسبت به قبول توصیه هاي مراجع و اعمال روش هاي نوین ایجاد شد، اما این اقدامات هنوز کافی نیست . بنابراین در برنامه پنجساله چهارم ، هماهنگی جدي تر فعالیت هاي تحقیقاتی ، آموزشی و ترویجی با واحدهاي اجرایی بخش کشاورزي در حال اجرا است.

با توجه به گسترش مکانیزاسیون در سطح اراضی کشاورزي و لزوم توسعه آن طبق برنامه چهارم تنظیمی براي دستیابی به افزایش و بهبود کمی وکیفی محصولات کشاورزي و لزوم استفاده از ابزار و ادوات و ماشین آلات کشاورزي جدید، افزایش اطلاعات و مهارت کاربران و بهره برداران از کاربرد این ادوات و ماشین آلات ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

فقدان دانش و مهارت هاي لازم از یک طرف باعث کاهش عمر ماشین آلات و ادوات، زیان مستقیم اقتصادي و از دست رفتن سرمایه می گردد و از طرفی بخصوصعدم آگاهی از نحوه صحیح تنظیمات و کاربرد آنها متناسب با شرایط مختلف باعث کاهش بهره گیري لازم از دستگاه ها و افت تولیدات و در آمد بهره برداران خواهد شد که در نهایت عدم موفقیت در مکانیزاسیون و توسعه کشاورزي را در پی خواهد داشت. هر چند در برنامه هاي ترویجی که تا کنون تنظیم و اجرا می شده ، مکانیزاسیون به عنوان سرفصل آموزشی منظور نگردیده گزارش است ولی در قالب آموزش زراعت هاي مختلف ادوات مکانیزاسیون و بخصوصخاك ورزي، آموزش و ترویج انجام می شده است.

اهمیت امر مکانیزاسیون و تخصصی بودن آن با توجه به توسعه روز افزون براي بهرهگیري لازم و تضمین موفقیت در امر توسعه کشاورزي ایجاب می نماید که به این مهم به صورت ویژه و تخصصی نیز توجه کافی مبذول گردد تا بتوان به موفقیت و اهداف مورد انتظار امیدوار شد.
۱ – ۶ – وضعیت و میزان اشتغالزایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح ۱۲ نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
محصول مورد مطالعه طرح حاضر، تولید دیسک افست ۳۲ ،۲۸ و ۳۶ پره ۱ میباشد. هرس شقابی یا دیسک پس از گاوآهن برگردان از جمله مهمترین ابزار خاك ورزي است که تقریبا در هر نوع خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. عوامل خاك ورز دیسک بشکل بشقاب هاي مقعر، مدور و گردان هستند که در چند گروه مجزا و با آرایش خاص، با خاك بنحوي ارتباط دارند که بشقاب هاي دو گروه پس از درگیر شدن با خاك، با هم حول یک محور مشترك گردش می نمایند. گمان می رود استفاده از تیغه هاي بشقابی براي خاك ورزي از ژاپن سرچشمه گرفته باشد، ولی براي نخستین بار در سال ۱۸۶۷ ، اختراع دیسک در آمریکا به ثبت رسید. انواع معمولی دیسک تا سال ۱۹۰۰ جاي خود را در عملیات زراعی باز کرد تا اینکه در سال ۱۹۲۵ نوع دیگري از دیسک با نام افست روانه بازار شد که در شکل زیر نمونه اي از این محصول نمایش داده شده است.

بطور کلی هرس بشقابی متشکل از تعدادي صفحات مدور تو گود است که داراي لبه هایی تیز و برنده می باشد. جنس آنها از فولاد بوده که در قسمت وسط ضخیم و هرچه به پیرامون و لبه نزدیک می شود، نازك تر است. ضخامت صفحات ۴ تا ۸ میلیمتر بوده و قطر دایره صفحات از ۳۰ تا ۷۰ سانتیمتر متغیر می باشد. مقطع محور غالبا چهارگوش بوده و از وسط صفحات دیسک که داراي سوراخ چهارگوش می باشند، می گذرند. بین صفحات قرقره هایی از آهن و چدن قرار گرفته تا صفحات با فواصل معین روي محور سوار شوند. تعداد صفحات دیسک بر روي هر محور مساوي بوده و نسبت به مرکز دستگاه قرینه هستند. دیسک هاي

افست که نوع خاصی از دیسک هاي معمولی می باشند را بدین جهت به این نام می خوانند که تمایل به حرکت در یک طرف نقطه اتصال تراکتور را دارند. این نوع از دیسک ها داراي دو گروه بشقاب هستند که یک گروه در جلو، خاك ها را به یک طرف ریخته و گروه دوم در عقب، خاك ها را در جهت مخالف می ریزد. در شکل ذیل توضیحات اخیر بطور شماتیک آورده شده است.

تاثیر نیروهاي مقاوم خاك بر گروه هاي بشقاب دیسک باعث می شود که امتداد مرکز مقاومت دستگاه و نقطه اتصال مالبند به فاصله قابل توجه از کنار محور مرکزي نوار خاك ورزي شده بگذرد. از اینرو دستگاه می تواند در هنگام کار در یک سمت تراکتور عمل نماید. این نوع از دیسک ها معمولا در سمت راست و پشت تراکتور نصب می شوند. اما انواع دیگري نیز وجود دارد که در سمت چپ قرار می گیرند.
کد آیسیک محصول :
دیسک افست مطابق طبقه بندي وزارت صنایع و معادن در زیر گروه دیسک هاي کشاورزي داراي کد آیسیک ۲۹۲۱۱۲۴۵ میباشد.

شماره تعرفه گمرکی
دیسک افست مطابق طبقهبندي وزارت بازرگانی در زیر گروه ماشین آلات داراي تعرفه گمرکی ۸۴۳۲۲۱۰۰ میباشد.

شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، نتیجهگیري شده است که محدودیت خاصی براي واردات دیسک افست وجود ندارد، لذا کلیه واردکنندگان مورد تایید می توانند به هر تعداد اقدام به واردسازي این قطعات بنمایند. عوارضورودي هر دستگاه ۱۵درصد است .

بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
بطور کلی دیسک هاي افست باید قادر باشند، ۲۲,۵ تا ۵۲,۵ کیلوگرم نیرو در هر سانتیمتر مربع بر حسب هر متر عرضکار را در زمان کشیدن دیسک با تراکتور تحمل نمایند. از طرفی وزن و اندازه پره بکار رفته در دیسک ها را می توان بشرح جدول ذیل خلاصه نمود.

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
بر اساس بررسی هاي میدانی از شرکت هاي تولید کننده که نام واحد و آدرس آنها در لوح فشرده ارائه شده از وزارت صنایع موجود می باشد، و همچنین شرکت هاي وارد کننده محصول مذکور، و همچنین بر اساس کیفیت ساخت و مواد اولیه مورد استفاده، می توان محدوده قیمت داخلی و خارجی محصول فوق الذکر را بشرح جدول ذیل ارائه نمود.

معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
با توجه به اهداف استفاده از دیسک ها، کاربردهاي متفاوتی بشرح ذیل ارائه می گردد:
الف) انجام خاك ورزي اولیه در زمین هاي بایر و برش و اختلاط بقایاي گیاهی دیسک زدن ساقه هاي گیاه و سایر بقایاي گیاهی، سطح خاك را سست نموده و ضمن قطع خاشاك باعث مخلوط شدن بیشتر با خاك می گردد. این کار باعث پوشانیده شدن بقایاي گیاه در هنگام شخم شده و ضمن ایجاد نرمی بیشتر خاك، سرعت تجزیه را بهبود می بخشد.

ب( تهیه بستر بذر، مخلوط کردن کودهاي شیمیایی و دامی با خاك و دفع علف هاي هرز.
ج ( برش دادن کلوخ بعد از عمل شخم و نرم کردن آنان.
د( نفوذ در خاك هاي سنگین.

ه ( استفاده در زمین هاي سنگلاخی و کنده دار، بدلیل غلطیدن دیسک روي آنان.
و( شخم زمین هاي آیش بمنظور جلوگیري از تبخیر آب و مبارزه با علف هاي هرز.
ز ( زیر خاك نمودن بذر.

ح ( فشردن و مناسب نمودن خاك سطحی براي بستر بذر و رشد آن.
ت ( شخم زیر درختان میوه با شاخه هاي پایین افتاده.

بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
با بررسی هاي میدانی مشخصگردید که می توان تا حدودي گاوآهن هاي بشقابی را بعنوان کالاي جایگزین دیسک افست در نظر گرفت. اما بدلیل وزن نسبتا زیاد دیسک افست براي عملیات خاك ورزي، افزایش عرضکار و امکان استفاده از دیسک افست در زمین هاي متفاوت اعم از سنگلاخی، رسی و …، گسترش استفاده از آن در کلیه نقاط کشور به وفور قابل مشاهده است.

کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
با بررسی هاي میدانی مشخصگردید که کشورهاي ایالات متحده امریکا، انگلستان، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، چین، ترکیه، آرژانتین و برزیل از جمله مهمترین کشورهاي تولید کننده دیسک افست می باشند. همچنین مشخصگردید که کشورهاي روسیه، ایالات متحده امریکا، ژاپن، چین، تایلند و استرالیا در گروه مهمترین مصرف کنندگان طبقه بندي می شوند.

معرفی شرایط صادرات
با ایجاد شرایط رقابتی بسیار سخت در جهان امروز، فراهم آوردن شرایط مساعد جهت صادرات یک محصول، ملزومات خاصخود را می طلبد. موارد رقابتی مانند کیفیت محصول، قیمت محصول و خدمات پس از فروش، و در سطحی بالاتر، برنامه ریزي و ایجاد تیم هاي هدفمند تحقیق و توسعه در جهت بهبود و یا ایجاد تکنولوژي تولید و فعالیت در مسیر هاي مرتبط، مدیریت هدفمند با نگرش بلند مدت، تعیین استراتژي مناسب در برخورد با عملکرد رقبا و در سطحی وسیع تر حمایت هدفدار دولت و متولیان امر، از جمله مواردي است که بر ایجاد بستر مناسب جهت صادرات تاثیر گذار می باشد.
بدلیل نبود بسیاري از موارد فوق که بر گرفته ازعدم وجود مدیریت قوي بمنظورهدایت بسوي اهداف از پیش تعیین شده است، عدم دسترسی به تکنولوژي تولید روز را می توان بعنوان یکی از اثرات منفی ایجاد شده، جداي از مبحث قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و …

مشاهده نمود. بررسی روند گسترش تکنولوژي هاي پیشرفته تولید در کشورهاي اروپایی که حاصل برنامه ریزي و صرف هزینه هدفمند جهت رسیدن به یک هدف مشخصمی باشد و نهایتا منتج به کیفیت بهتر و قیمت پایین تر، سواي بسیاري از مزایاي جانبی می شود، گویاي این مطلب است که سازندگان داخلی توانایی رقابت در بازار هاي جهانی را نخواهند داشت. بطور کلی با وجود فعالیت مستمر کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا، انگلستان، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و در نهایت چین، امکان رقابت در بازار جهانی دور از ذهن میباشد.
بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال

تکنولوژي مورد استفاده در تولید دیسک افست در مورد کلیه واحدهاي تولیدي بغیر از شرکت هایی که مستقیما اقدام به وارد نمودن محصول مذکور می نمایند، یکسان بوده و تفاوت خاصی بین تکنولوژيها وجود ندارد. لیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین قطعات تولید شده کارخانجات مختلف نسبت به همدیگر شده ، شامل موارد زیر خواهد بود:

*توان فنی واحد تولیدي در انتخاب مواد ، آماده سازي آن ، تعریف و اجراي قطعات
مختلف بجز تیغه برش
*دقت عمل و کیفیت جوش
*دقت عمل در مونتاژ قطعا o

*دقت عمل اپراتورها در هنگام ماشینکاري
*دقت عمل کنترل کیفیت در جلوگیري از ورود قطعات نامرغوب به مجموعه قطعات آماده فروش
همچنین باید عنوان نمود که تکنولوژي تولید دیسک افست در ایران قدیمی تر از تکنولوژي ساخت محصول مذکور در سایر نقاط جهان است.

نام کشورها و شرکتهاي سازنده ماشینآلات مورد استفاده در تولید دیسک افست
مهمترین ماشین آلات مورد استفاده در این طرح عبارتند از ماشین تراش، ماشین فرز، ماشین مته، ماشین پرس، ماشین جوش و قیچی گیوتین که داراي تولید کنندگان داخلی بوده، قابلیت تهیه از منابع داخلی را داشته و به لحاظ کیفیت نیز قابلیت رقابت با نمونه هاي مشابه خارجی را دارا می باشند . درجدول ذیل مشخصات واحدهاي تولید کننده ماشین آلات ارائه گردیده است .

بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا
با مراجعه به بانک اطلاعاتی صنعتی وزارت صنایع و معادن، مشخصگردید که تا کنون هیچگونه طرحی مبنی بر تولید دیسک افست ارائه نشده است.

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۱۳۸۵
با توجه به شماره تعرفه ارائه شده در قسمت پیشین می توان واردات کلوخ شکن دیسکی را بطور تقریبی مشخصنمود )جدول ذیل( که بدلیل کلی بودن مقدار واردات نمی توان مقدار دقیق واردات دیسک افست را تعیین کرد. لازم بذکر است آمار سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ تاکنون منتشر نگردیده است.

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون
بر اساس مستندات ارائه شده در تفسیر مکانیزاسیون کشاورزي طی برنامه سوم، می توان تعداد دیسک هاي کشاورزي طی سالیان گذشته را بصورت ذیل برآورد نمود.

بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا نیمه اول سال ۱۳۸۵
با توجه به شماره تعرفه ارائه شده در قسمت پیشین می توان صادرات کلوخ شکن دیسکی را بطور تقریبی مشخصنمود)جدول ذیل( که بدلیل کلی بودن مقدار صادرات نمی توان مقدار دقیق صادرات دیسک افست را تعیین کرد.

برآورد قابلیت صادرات در آینده
با مراجعه به میزان عرضه و تقاضا در سالهاي گذشته ، وجود پتانسیل بالاي تقاضاي داخل و توجه مسئولان به مکانیزاسیون کشاورزي پیشنهاد می گردد، سیاست گذاري طرح هاي جدید روي فروش داخل انجام گرفته و در مقطع کنونی از مقوله صادرات صرف نظر گردد . بدیهی است که طرح، پس از اجرا و رسیدن به بهره برداري و کسب تجارب لازم ، امکان سیاست گذاري صادرات را نیز در آینده خواهد داشت .

برآورد تقاضاي کل در آینده
تقاضاي کل مجموع تقاضاي بازار داخل و صادرات است و همچنین در نظر گرفتن مطالب ذکر شده در مورد صادرات برآورد شده است.

پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور
عرضه دیسک افست در آینده از طریق تولید واحدهاي فعال و طرحهاي در حال ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن رائه می گردد.
الف( پیشبینی عرضه واحدهاي فعال
ظرفیت واقعی تولید براي سالهاي گذشته آورده شد. از اینرو با در نظر گرفتن ظرفیتهاي فوق ، عرضه این واحدها در آینده، سالانه ۲۶۲ دستگاه پیشبینی شده است.
ب ( پیشبینی عرضه واحدهاي در حال ایجاد
هیچگونه اطلاعاتی که نشانگر ارائه طرح توجیهی جهت احداث واحد مرتبط با دیسک افست باشد، موجود نیست.

بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن
با دیگر کشورها
بررسی اجمالی روش تولید

فرایند تولید دیسک افست را می توان در قالب ذیل خلاصه نمود:

انتخاب و آماده سازي مواد اولیه:
انتخاب مواد اولیه، اولین اقدام در فرآیند تولید است. انتخاب مواد اولیه تابع خصوصیات مکانیکی مورد انتظار از قطعه نهایی میباشد. گستره وسیعی ازورق هاي فولادي ۸ تا ۱۵ میلیمتري، نبشی، لوله مانسمان و … میتواند در مرحله انتخاب مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد.

برش و شکل دهی و سوراخکاري
ورق هاي فولادي بر اساس طرح قطعه برش خورده، سوراخکاري شده و شکل داده می شوند.
تولید شاسی و قطعات اصلی
پس از برش دهی و سایر اقدامات اولیه، شاسی و سایر قطعات اصلی تولید، و جهت اطمینان از صحت عملکرد مجددا بازرسی می شود.

مونتاژ قطعات فرعی
قطعاتی که تولید کننده به هر دلیلی قادر به ساخت آن نیست و یا بدلایل اقتصادي ترجیح می دهد از سازنده دیگر، خریداري نماید، بر اساس نمودار فرآیند جریان به شاسی و سایر متعلقات مونتاژ می گردد.

ماشینکاري قسمت ها
محصول تولید شده، شکل و خاصیت یک محصول کامل را دارا است. لیکن به لحاظ ابعادي دقیق نبوده و همچنین سطح آن نیز ناصاف میباشد. از اینرو با انجام عملیات ماشینکاري، محصول را به ابعاد و صافی سطح مورد نیاز رسانده میشود.

رنگ آمیزي
محصول تولید شده پس از ماشین کاري و رفع زواید، رنگ آمیزي شده و پس از بررسی نهایی آماده تحویل به مصرف کننده می باشد.

مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان
قطعاتی که در تولید دیسک افست بکار می رود را می توان در دو گروه قطعات اصلی و فرعی تقسیم بندي نمود. قطعات اصلی که عموما شامل قطعات بنیادي است، بمنظور ساخت، نیازمند تکنولوژي خاصی نمی باشد. در این حالت واحد تولیدي یا خود اقدام به ساخت آن می نماید و یا آنرا از سازندگان مختلف خریداري کرده و بر سایر قطعات مونتاژ می نماید )مانند بلبرینگ و شاسی( ولی دسته دوم از جمله قطعات استراتژیک هستند که برتري تکنولوژي در تولید آن، منجر به افزایش کیفیت محصول شده و بسیار حائز اهمیت است و متاسفانه تولید کنندگان داخلی فاقد آن می باشند )مانند تیغه هاي برش(

نحوه عرضه محصول
روال کلی عرضه اینگونه از محصولات به این شکل است که ابتدا متقاضی جهت ثبت سفارش به سازنده مراجعه کرده، و پس از مشخصنمودن خصوصیات مورد نظرمحصول، اقدام به ثبت سفارش می نماید. پس از امضاي قرارداد توسط متقاضی، سازنده اقدام به ساخت محصول بر اساس مفاد قرارداد نموده و محصول مورد نظر بر اساس امکانات واحد تولیدي بین ۵ تا ۱۲ روز تحویل خریدار می گردد.

تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم در تولید محصول
بطور کلی فرآیند ساخت دیسک افست از پیچیدگی خاصی برخوردار نمی باشد. در ابتدا ورق ها بر اساس فرم از پیش تعیین شده برش خورده، خم شده و پس از ایجاد لبه ها و زواید مورد نیاز به قسمت جوشکاري روانه می شوند. بدلیل آنکه فرآیند تولید از نوع کارگاهی بوده و با شرایط موجود، نیازي به توسعه فرآیند و تبدیل آن به فرآیند تک سلولی نمی باشد، مطلب خاصی جهت بحث و بررسی در ارتباط با تکنولوژي مرسوم وجود نخواهد داشت. چرا که عملیات هایی مانند جوشکاري، برش، خم کاري و…، امروزه جزء فعالیت هاي ابتدایی تولید بوده و نیازي به بحث و بررسی ندارد. ساخت شاسی و سایر متعلقات از قبیل چرخ، اهرم ها و… در این گروه طبقه بندي می شوند. اما در ارتباط با تیغه هاي برنده وضعیت به گونه اي دیگر است. بدلیل شرایط خاصبوجود آمده در ضمن استفاده از

دیسک افست، از جمله فشار ایجاد شده توسط تراکتور و نیروي عکس العمل خاك که بطور مداوم بر تیغه فشار وارد می نماید، برخورد تیغه ها با موانع بسیاري از جمله کلوخ، سنگ، اشیا سخت و … ، آلیاژ بکار رفته جهت ساخت آنان، و همچنین نحوه ساخت آن بسیار حائز اهمیت است. اهمیت آن به اندازه ایست که باعث گردیده کشورهاي محدودي با سرمایه گذاري مطالعاتی بهترین نحوه ساخت و آلیاژ مورد نظر را کشف نموده و از آن بعنوان یک تولید انحصاري سود قابل توجهی را عاید خود سازند. متاسفانه درحال حاضر کشور ما بدلایل متفاوت، فاقد این تکنولوژي بوده و جهت رفع اثرات منفی آن ناگزیر به واردات این قطعه می باشد.

مجوز های قانونی :
تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان و تاسیسات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولیدات صنعتی بخش سازمان صنایع صادر میگردد.

مراحل صدور جواز تاسیس :
۱- پذيرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسيس فعاليتهای صنعتی و تكميل پرونده توسط مديريت سازمان صنایع شهرستان .
۲- بررسی پرونده از نظر مدارك و تطبيق با مصاديق والويتهای سرمايه گذاری در واحد صدور مجوز مديريت سازمان صنایع .
۳- تكميل پرسشنامه جواز تاسيس ( فرم شماره يك ) توسط متقاضی .

۴- ارسال پرونده منضم به فرم شماره يك به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائيد فرم پرسشنامه جواز تاسيس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تيپ و تجربيات كارشناسی و ارجاع پرونده به مديريت .
۵- ارجاع پرونده توسط مديريت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسيس .

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس
۱- اشخاص حقيقی
– تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران
– حداقل سن ۱۸ سال تمام
– دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

۲- اشخاص حقوقی
– اساسنامه ( مرتبط با نوع فعاليت )
– ارائه آگهی تاسيس و آگهی آخرين تغييرات در روزنامه رسمی كشور

مدارك مورد نياز:
۱- ارائه درخواست كتبی به مديريت سازمان سازمان صنایع شهرستان.
۲- اصل شناسنامه وتصوير تمام صفحات آن
۳- تصوير پايان خدمت يا معافيت خدمت سربازی
۴- تصوير مدرك تحصيلی و سوابق كاری مرتبط با درخواست
۵- يك قطعه عكس از هريك از شركاء
۶- تكميل فرم درخواست موافقت با ارائه طرح صنايع تبديلی و تكميلی
۷- پوشه فنردار
۸- درصورت داشتن شركت ، ارائه اساسنامه ، آگهی تاسيس و روزنامه ، مرتبط با فعاليت مورد درخواست

اصلاحیه جواز تاسیس :
۱- ارسال درخواست متقاضی توسط سازمان سازمان صنایع شهرستان (متقاضی) به مدیریت و ارجاع به واحد صدور مجوز.
۲- دبیرخانه در مورد تغییرات مدیریت ضمن بررسی اصلاحیه صادر و به اطلاع اداره تخصصی میرساند.
۳- دبیرخانه در موردی که نیاز به کارشناسی تخصصی دارد درخواست را به اداره تخصصی جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع می دهد.
۴- اداره تخصصی پس از بررسی وتائید به دبیرخانه صدور مجوز ارجاع میدهد.
۵- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید مدیر اقدام به صدور اصلاحیه جواز تاسیس نموده و رونوشت آنرا به بخشهای ذیربط ارسال می نماید.

تعریف:
پروانه بهره برداری مجوزی است که پس از اتمام عملیات ساختمان و تاسیسات جهت فعالیت بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش سازمان صنایع صادر می گردد.

صدور پروانه بهره برداری :
۱- تکمیل فرم درخواست پروانه بهره برداری توسط متقاضی و تائید و ارسال آن توسط سازمان صنایع شهرستان به مدیریت.
۲- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
۳- تائید رئیس اداره تخصصی و ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز.
۴- اخذ استعلام از ادارات ذیربط.
۵- تهیه پیش نویس پروانه بهره برداری و تائید مدیریت.
۶- صدور پروانه بهره برداری و ارسال رونوشت به بخشهای ذیربط.

مراحل صدور توسعه طرح :
۱- تکمیل فرم درخواست توسعه طرح توسط شهرستان (متقاضی) و ارسال به مدیریت.
۲- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بررسی و اظهار نظر و بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی ) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
۳- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید ادارات تخصصی در کمسیون بررسی طرحها مطرح می نماید و در صورت عدم تایید کمسیون به شهرستان و متقاضی اعلام مینماید و در صورت تایید از ادارات ذیربط استعلام می نماید.
۴- ارجاع به اداره تخصصی جهت بررسی طرح توسعه.
۵- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت صدور موافقت با توسعه طرح پس از تایید مدیر.
۶- ارسال رونوشت به بخشهای و ادارات تخصصی و سازمانهای ذیربط.

پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
انتخاب محل اجراي یک طرح تولیدي عموما بًراساس معیارهاي زیر صورت میگیرد :
* بازارهاي فروش محصولات
* بازارهاي تأمین مواد اولیه
* احتیاجات و نیازمندي دیگر طرح
* امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
* حمایتهاي خاصدولتی
در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهاي فوق، مکانیابی اجراي طرح انجام خواهد گردید.

بازارهاي فروش محصول
یکی از معیارهاي مکانیابی هر طرح تولیدي، انتخاب محلی است که داراي نزدیک ترین فاصله با بازارهاي محصولات طرح باشد. بازار فروش قطعات تولیدي طرح را می توانیم کلیه استان هاي کشاورزي کشور معرفی نمائیم. بنابراین محل اجراي طرح هم می تواند یکی از استان هاي کشاورزي کشور باشد.

فصل دوم
روش انجام کار

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :
بازدید از کارخانه سام آرین ماشین
بر اساس هماهنگی های بعمل آمده در بازدید از کارخانه سام آرین ماشین به بررسی سیستم ها و دستگاهها و ماشین آلات موجود در کارخانه پرداختیم و سیستم مدیریت و روش های تامین مواد اولیه را در کارخانه مورد ارزیابی قرار دادیم ،

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :
ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش کشاورزی نیز که بازار رقابتی بسیار شدیدی دارد استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود ، متد های تبلیغاتی نوین یکی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت میباشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد .

فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :