پیامدها و اثرات ناشی از فعالیت هاي پروژه هاي بزرگ عمرانی در مراحل ساختمانی، بهره برداري و پـس از خاتمـه بهـره برداري مختلف بوده و داراي تفاوتهاي آشکار ازنظر شدت اهمیت و دامنه می باشند. بـراي ارزیـابی پـروژه هـاي عمرانـی اثرات مختلف می بایست مورد بررسی ، تحلیل و تشریح قرار گیرند.

عمده ترین طبقه بندي اثرات عمرانی شامل موارد زیر می باشند:

 • اثرات برگشت ناپذیر و غیر قابل جبران، مانند تخریب زیستگاه هاي منحصر به فرد حیات وحش.
 • اثرات قابل برگشت و تجدید پذبر، مانند بهره برداري از منابع آب هاي سطحی.
 • اثرات مفید مانند ایجاد اشتغال و فرصت هاي شغلی و یا کاهش میزان بیکاري
 • اثرات مشخص و مهم مانند، تخلیه مواد زاید خطرناك درآب هاي سطحی
 • اثرات کوتاه مدت مانند ایجاد سر و صداي مزاحم در مرحله ساختمانی
 • اثرات بلند مدت مانند سر وصدا
 • اثرات استراتژیکی مانند سر وصدا
 • اثرات استراتژیکی مانند تغییر در ساختارهاي قومی
 • اثرات اولیه: مانند افزایش رسوبات ناشی از فعالیت هاي ساختمانی
 • اثرات ثانویه: مانند بر هم خوردن تعادل اکولوژیک رودخانه بدلیل ورود رسـوبات و آلاینـده هـاي آب درمرحلـه احداث و یا بهره برداري پروژه
 • اثرات ثالثیه: مانند کاهش جمعیت ماهیان تجاري در اثر بر هم خوردن تعادل اکولوژیک رودخانه
 • اثرات مستقیم مانند سهولت دسترسی جوامع محلی به جاده ها و بزرگراه ها
 • اثرات غیر مستقیم مانند افزایش زیباسازي