پیش بینی آینده نمایه سازی و چکیده نویسی

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان

آینده نمایه سازی و چکیده نویسی

همانطور که در فصل قبل اشاره شد، فقدان نوعی کنترل کیفیت نقیصهٔ عمده اینترنت – صرف نظر از اندازه آن – به عنوان یک منبع اطلاعاتی است. در مؤثر خدمات اطلاعاتی در جهان چاپی به دلیل وجود مؤسات مختلفی است که پالایش کیفی را بر عهده دارند. ناشران کتابها و مجلات علمی، فرایندهای تجدید نظر / داوری را اعمال می کنند که تا حدی در حذفی مطالب بی ارزش مؤثرند. خدمات نمایه سازی و چکیده نویسی چایی، اغلب از طریق انتخاب مجلات، مجموعهٔ گزارشها یا سایر انتشاراتی که در یک دوره مشخص زیر پوشش قرار می دهند، سطح بعدی پالایش کیفی را فرآهم میآورند. در نهایت، کتابخانه ها، به ویژه آنهایی که به جامعهٔ محقق و دانشگاهی خدمات ارائه می دهند، از طریق خریداری منابعی که برای بهره گیران ارزش بیشتری دارند و نیز از طریق ایجاد سطوح مختلفی دسترسی، منابع را پالایش میکنند. دسترس پذیرترین منابع (از نظر فیزیکی و شاید فکری) آنهایی هستند که بهره گیران بارها آنها را درخواست می نمایند.

وقتی اولین ویرایش این کتاب در سال ۱۹۹۱ چاپ شد، پیشگویی ظهور و رشد انفجاری اینترنت ناممکن بود. باوجوداین، پیش بینی فصل پایانی آن ویرایش، شبیه به پیشگویی این فصل در این کتاب بود. در این محیط شبکه ای، نویسنده یک سیستم پالایش درون خطی را تصویر کرده بود که نهایتاً اطلاعات مجلات مرتبط را در دسترسی بهره گیران قرار میداد. این مفهوم در شکل ۱۱۶ نشان داده شده است. باتوجه به اینکه مجلات در قالب الکترونیکی ارائه شده و چکیده نیز داشته باشند، فرض شده بود که می توان مستقیماً از طریق متون ردیف اول پایگاه های دسترسی ایجاد کرد.

برای ایجاد پایگاه های رشته مدار و وظیفه مدار از همهٔ مدارکی که جدیداً به همهٔ پایگاه ها اضافه شده اند (یعنی به مجموعه خاصی از مجلات محدود نشده اند)، اعمال مجموعه ای از پالایش ها (پرونده های موضوعی واقعی) ضروری خواهد بود. ظریف ترین پالایه ها، تخصصی ترین پایگاه ها را در پایگاه های ردیف اول تشکیل میدهند. پرونده های علایق اطلاعاتی بهره گیران بر روی پایگاه های ردیف دوم اعمال می شوند. سپس، یک بهرهگیر خاص به سیستم متصل شده و از آن تعداد مدرک که پس از آخرین روزآمدشدن به سیستم اضافه شده، با اطلاع خواهد شد. سپس بهره گیر ممکن است چکیده ها را مرور کرده، و در صورت نیاز، به صورت درون خطی به اصل مدرک دسترسی خواهد داشت. علاوه بر درخواست اشتراک برای هر یک از مجلات الکترونیکی، بهره گیران از هر چیزی که منطبق با نیازهای آنها باشد – به محض انتشار – با اطلاع خواهند شد. 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت - تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد