مثلاً عدد ۷ نوشته شود، مقدار فضای اشغال شده کاهش مییابد. در سیستم نام و سال قانون و قاعده برای نوشتن نام یک مؤلف به صورت زیر است:

(Smith, 1997; ICRISAT, 1998)

وقتی تعداد مؤلف دو تا باشد، نام انها با هم ذکر می شود:

Smith and Brown (1996) .(Smith and Brown,1996)

وقتی از دو نویسنده بیشتر می شود و مقاله مثلاً دارای سه مؤلف باشد، در اولین بار نقل کردن از آن مقاله باید از et al استفاده شود و به صورت زیر در متن ذکر شود.

در متن

Shotwellet al. (1997) Shotwell et al. (9). (Shotwellet al., 1997b).

در فهرست منابع

Shotwell, O.L. 1998.

Shotwell, O.L., M.L. Goulden, and C.W. Hesseltine. 1994. Shotwell, O.L., C.W., Hesseltine, and M.L. Goulden. 1993a. Shotwell, O.L., C.W. Hesseltine, and M.L. Goulden. 1997. Shotwell, O.L., C.W. Hesseltine, E.E. Vandegraft, and M.L. Goulden. 1993b. Shotwell, O.L., W.F. Kwolek, M.L. Goulden, L.K. Jackson, and C.W. Hesseltine. 1991. Shotwell, O.L., and D.W. Zweig. 1994.

و همچنین اگر همین مقاله مجدداً ذکر شد باید به صورت همان مقاله را مختصر بنویسیم، ولی اگر مقاله علمی چهار یا تعداد بیشتری مؤلف داشته باشد، باید حتماً آنرا به صورت زیر بنویسیم.

:در متن (Shotwell et al., 1993b) در فهرست منابع

Shotwell, O.L., C.W. Hesseltine, E.E. Vandegraft, and M.L. Goulden. 1993b حتی در جای اول در بخش منابع بعضی از مجلات ادواری مثلا مجلات ادواری پزشکی فقط یک سوم نام مولفان را می نویسند و بقیه را با et all می نویسند. این کاربرد به ویژه برای مقالاتی که بیش .از جفت مؤلف دارند، یکسان است .

Hز جهت مؤلف دارند، بحسان است در فهرست منابع باید مقالهای که به ان ادرس می شود حاوی اسم کوچک و فامیل تمام نویسندگان، سال انتشار مقاله، عنوان کامل مقاله، عنوان مخفف شده مجله و شماره سری مجله (در صورت موجود بودن) و شماره جلد مجله و شماره اولین و آخرین صفحه مقاله باشل. در مجلات مختلف نام نویسندگان به صورتهای مختلف نوشته میشود. نوشتن کاما، پرانتز، نقاط پایان جملات، مخفف ها و غیره بر اساس دستورالعمل های مجله در فهرست منابع به کار برده میشوند. برای مثال در برخی مجلات خواسته شده است سال به صورت ۲۰۰۵ و در برخی دیگر باید در پرانتز نوشت (۲۰۰۵).