بسم الله الرحمن الرحيم

پيشگفتار

شكر و سپاس آفريدگاري را كه به انسان توان كشف روابط ضروري از حقايق هستي بخشيد. توانايي هرفرد در انجام امور فني كه همواره ترين خدمت به خلق بوده است زندگي را نشاط آور و غرورآفرين و بدو از وابستگي مي سازد.
و شكر و سپاس خداوندي كه به ما توان فكر كردن داده تا بتوانيم درباره عالم هستي فكر كنيم و نشانه ها و عظمت خداوند عزوجل پي ببريم. شكر خدائي را كه دنيايي با اين زيبايي و منظم و دقيق در اختيار ما انسانها قرار داده است و ما هم بايد بتوانيم كه شكرانه اين نعمتها را به جاي آوريم .

و شكر براي اينكه اين توانائي را در ما قرار داده تا بتوانيم ياد بگيريم و به ديگران ياد دهيم .

مقدمه
اصول حسابداری سازمان سازمان بازرگاني که جزئی از حسابداری دولتی می باشد فن تطبيق تجميع و تلفيق اصول و موازين حسابداری با قانون و مقررات مربوط بيان گرديده است لذا اين آميختگی و تشکيل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سياسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ريزی و مديريت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ايجاب می نمايد. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند ساير علوم وفنون ديگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خريد و فروش است. ودر اصلاح

حقوقی يک نوع ايجاب و قبول است. درصورتيکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعاليت اطلاق ميگرددکه دارای آثار مالی بوده و اين آثار مالی تغيير در اقلام ترازنامه را موجب ميگردد. استخدام يک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعاليت مالی محسوب نمي گردد ولی پرداخت حقوق ويا دستمزد مستخدمين در ازای ارائه کار و يا خدمت يک فعاليت مالی است که د

ر نتيجه باعث تقليل درنقدينگی و افزايش هزينه خواهد شد. بنا براين چندين فعاليت مالی ( نه هر نوع فعاليت مالی ) که موجب تغيير در يکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله ناميده می شود در تعريف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي تجزيه وتحليل و تفسير رويدادههای مالی يک موسسه در يک دوره مالی در قالب ارقام پول رايج هر کشور (روش تجزيه وتحليل و تفسير رويدادههای مالی يک موسسه در يک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعريف معتبر ديگری بيان شده که حسابداری عبارت است از فرآين

د شناسايي، اندازه گيري، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصميمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای يک موسسه در هر دوره اي مالی ظاهرا به نظر می رسد۰
تنوع مؤسسات و گوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليتهاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در

بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام مي شود و اين عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.
از ديربازاطلاعات در فرايند تصميم گيری آگاهانه و هدفمند انسان اهميت زيادی داشته است با پيشرفت جوامع اهميت اطلاعات در تصميم گيريهای بيشتر شده است.
امروزه اطلاعات به عنوان يکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پايدار آنهامحسوب می شود.
تصميم گيری فرايندی است که اطلاعات مالی را يجاد می کند ودر کليه واحدهای اقتصادی تصميم گيريها بر اساس همين اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان يک دانش فراگير درآمده که بسياری خود را نيازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن آشنايی فراگيران با مبانی حسابداری است. اين مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بيان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتياجات و خواسته های مادی و معنوی خود نياز به تصميم گيريهای صحيح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصميمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحيح از ضرورت های اجتناب ناپذير است.
هر يک از ما نيز با توجه به محيط نگرش عاقلانه وشغل خود به طور مستمر در حال تصميم گيری اقتصادی مستقيم و برای انجام تصميمات درست از اطلاعات مختلفی استفاده می کنيم. در پيرامون ما اطلاعات زيادی وجود دارد که برخی از آنها به طور مستقيم و به طور هيچگونه تغييری قابل استفاده است. در آمارها بيشتر موارد به اطلاعات نياز پيدا می کنيم که به طور مستقيم آماده استفاده در آورند.
با گسترش روابط اقتصادی در بين بنگاههای اقتصادی و گوناگونی مبادلات بازرگانی و تنوع محصولات واحدههای اقتصادی بسياری در قالب موئسسات بازرگانی ايجاد شده به فعاليت می پردازند. در جوامع نوين موسسات بازرگانی در مجموعه بنگاههای اقتصادی سهم بسياری دارند. اين موضوع باعث می شود که تا در فرايند آموزش حسابداری به موسسات بازرگانی توجه ويژه ای شود.
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعاليت می کنند. هر يک از واحدهای اقتصا

دی در جريان فعاليتهای اقتصادی معاملات و عمليات گوناگونی انجام مي دهند. سيستم حسابداری هر واحد اقتصادی بايد رويدادهای اقتصادی موثر بر وضعيت مالی آن را شناسايي، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهيه شده در اختيار تصميم گيران و افراد ذينفع قرار گيرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گيرند زيرا در جريان عادی فعاليتهای خود عملياتی انجام می دهند که در بسياری موارد با عمليات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعاليتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم يکسان نباشد. خريد و فروش کالا عمده ترين وجه تمايز بين موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثير مهمی که عمليات و محاسبات حسابداری در برنامه ريزيهای سازمانها وتصميم گيريهای مديران دارد آموزش آن از اهميت ويژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات

و منابع جديد مطا لب و مسائل مفيد و کاربردی مطرح شود تا هنر جويان عزيز با مطالعه و يادگيری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصيل با توانايي بيشتری از عهده وظايف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آيند.

فصل اول
وظايف هر يك از قسمتهاي مهم بازرگاني :
اداره امور اداري و مالي:

– پيش بيني و تامين نيروهاي انساني مورد نياز براساس قوانين و مقررات مربوط
– اجراي قوانين و مقررات و كليه ضوابط مربوط به استخدام ، طبقه بندي مشاغل و ساير وظايف تفويض شده.
– انجام اقدامات لازم در زمينه تامين خدمات عمومي، نظير ، آب ، برق، سوخت، حمل و نقل نظافت، سرايداري، چاپ و تكثير ، تاسيسات مخابرات و كنترل و ورود و خروج كاركنان و مراجعين.
– همكاري و هماهنگي با سازمانها و واحدهاي اجرايي استان جهت پيشرد برنامه هاي استاني.
– صدور احكام كارگزيني كاركنان با توجه به اختيارات تفويض شده.
– بررسي نيازها و فراهم آوردن امكانات رفاهي تعاون و بهداشت كاركنان سازمان.
– پيش بيني و برآورد و تامين نيازهاي كاركنان در زمينه وسايل و ملزمات و نگهداري و توزيع آنها در چارچوب قوانين و مقررات .
– انجام اقدامات لازم در زمينه تامين خدمات عمومي نظير : آب و برق و سوخت و حمل ونقل، نظافت و سرايداري، چاپ و تكثير، تاسيس مخابرات و كنترل ورود و خروج كاركنان و مراجعين.
– صدور احكام كارگزيني كاركنان با توجه به اختيارات تفويض شده
– بررسي نيازها و فراهم آوردن امكانات رفاهي، تعاون بهداشت كاركنان سازمان.
– پيش بيني و برآورد و تامين نيازهاي كاركنان در زمينه وسايل و ملزمات و نگهداري و توزيع آنها در چارچوب قوانين و مقررات.
– گردآوري آمار و اطلاعات لازم جهت تنظيم بودجه سالانه براساس مقررات و دستورالعملهاي مربوط.
– تهيه و تنظيم موافقتنامه بودجه مصوب و تهيه گزارش از هزينه انجام شده.
– نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالي و عند اللزوم تهيه و دستورالعملهاي داخلي جهت رف

ع مسايل و مشكلات موجود.
– ثبت و نگهداري حسابهاي مربوط به سازمان متبوع و تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم در اين زمينه.
– ثبت و نگهداري حساب اموال سازمان و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالي.
– انجام ساير وظايف مربوط به امور مالي با توجه به به اختيارات تفويض شده.
– ارايه گزارش عملكرد سازمان به استانداري و وزارت متبوع .

معاونت بازرگاني داخلي :

– فراهم نمودن امكانات لازم جهت بهبود نظام بازرگاني كشور و رابطه با سياستهاي دولت با هماهنگي واحدهاي ذيربط و اجراي برنامه ها وتنظيم دستورالعملهاي مربوط در قالب سياستهاي مصوب بخش بازرگاني.
– شناسايي كانالهاي مختلف توزيع در سطح استان و ارايه پيشنهادهاي سازنده در جهت بهبود سيستم توزيع و كنترل و نظارت بر نحوه توزيع كالا در بخشهاي دولتي،تعاوني وخصوصي و ارايه طريق به منظور رفع نواقص آن.
– اعمال نظارت لازم به منظور جمع آوري اطلاعات و تهيه و تنظيم آمار مربوط به ميزان جذب سهميه و مصرف كالا و ساير اطلاعات مرتبط در سطح استان و انجان همكاري هاي لازم در ايجاد بانكهاي اطلاعاتي مربوط به امور بازرگاني .
– برآورد نياز مصرفي كالاهاي اساسي،حساسو ضروري و بررسي مستمر عرضه و تقاضاي آنها و اتخاذ تدابير لازم به منظور رفع كمبودها و نارسايي هاي موجود با هماهنگي با ساير سازمانهاي ذيربط.
– برنامه ريزي در تامين و توزيع كالاها به ويژه كالاهاي اساسي،حساس و ضروري وپيش بيني ذخيره احتياطي مناسب.
– همكاري و مطالعه در زمينه امور حمل ونقل،انبارهاو سردخانه ها و برآورد ظرفيت و ذخيره سازي كالا در استان با هماهنگي سازمانها و واحدهاي مربوط و نظارت بر اين امور .
– انجام هماهنگي هاي لازم در زمينه بهينه سازي و افزايش ظرفيت و نگه داري كالاها متناسب

با نياز استان در چارچوب سياستهاي بازرگاني داخلي با واحدهاي ذيربط.
– پيش بيني و برنامه ريزي تامين كالاها به هنگام وقوع حوادث غير مترقبه و مصارف خاص فصلي با هماهنگي سازمانهاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي آنها.
– ارايه پيشنهاد توزيع مناسب كالاهاي مورد نياز مصرف خانوار در مقاطع زماني خاص به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان.
– تشكيل بازارهاي داخلي و مشترك در سطح استان به منظور عرضه در معرفي توليدات بومي

در صورت ضرورت.
– اعمال هماهنگي و همكاري با دستگاههاي ذيربط در جهت فراهم نمودن زمينه هاي مناسب به منظور بكارگيري ظرفيت هاي واحدهاي توليدي براي تنظيم بازار و حمايت از توليد توليدكنندگان.
– بررسي و ارايه راهكارهاي مناسب به منظور حمايت از اقشار آسيب پذيرر جامعه در جهت تامين و توزيع كالاهاي اساسي و ضروري با همكاري و هماهنگي واحدهاي ذيربط.
– برنامه ريزي و تدوين خط مشي لازم در جهت ساماندهي و هدايت واحدهاي صنفي استان در چارچوب طرح جامع اصناف كشور و پيشنهاد آيين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط جهت تاييد مراجع ذيصلاح.
– ارايه راه حل هاي مناسب در زمينه امور اصناف و رسيدگي به مشكلات سازمانهاي صنفي استان و ترسيم خط مشي هاي اجرايي لازم در چارچوب نظام صنفي و آيين نامه هاي مربوطه از طرف كميسيونها و هيات عالي نظارت.
– حمايت و پشتيباني از اصناف توليدي و خدمات آنها و ارايه تسهيلات لازم به منظور بهبود سطح كيفي و كمي محصولات توليدي و افزايش صادرات كالاهاي غير نفتي.
– اقدامات لازم در زمينه هماهنگ و همسو نمودن فعاليت هاي بازرگاني استان با سياستهاي بازرگاني داخلي كشور.
– انجام ساير فعاليتهاي مرتبط با بازرگاني داخلي استان براساس تكاليف و امور محوله در چارچوب و اختيارات قانوني وزارت متبوع.

معاونت توسعه تجارت خارجي :
– مطالعه و بررسي به منظور برآورد ميزان توليدات و محصولات واحدهاي توليدي تحت پوشش در سطح استان و امكانات صدور كالاها به ساير استانها و خارج از كشور.
– تهيه و اجراي دستورالعملهاي لازم در جهت تسهيل و حسن اجراي برنامه هاي صادرات و واردات، ترخيص كالاها، رفع موانع اجرايي.

– انجام اقدامات لازم در جهت ايجاد تشكلهاي تجاري غير دولتي به منظور ارايه خدمات و تسهيلات جاري، اعتبار و تضمين صادرات ، توسعه همكاريها و ارتباطات تجاري.
– اجراي برنامه ها و خط مشي هاي مرتبط با توسعه بازرگاني خارجي كشور با مشاركت مراجع ذيربط.

– نظارت بر انجام كليه امور مربوط به پيله وران و مرزنشينان با توجه به مقررات صادرات و واردات.
– نظارت بر انجام كليه امور مربوط به صدور و تمديد كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي در سطح استان.
– نظارت بر انجام امور مربوط به كميته توسعه صادرات استان با توجه به سياستها و خط مش يهاي كلي وزارتخانه.
– اعمال نظارت بر انجام امور مربوط به ثبت سفارش كالا و رسيدگي به درخواستهاي دستگاههاي دولتي و موسسات خصوصي و اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور خريد كالاهاي مورد نياز از خارج از كشور از نظر وجود اعتبار ارزي و جلوگيري از ورود كالا هاي مشابه ساخت داخلي.
– نظارت بر انجام كليه مظايف مربوط به وزارت بازرگاني در زمينه تشكيل بنادر آزاد، منطقه تجاري و واحدهاي حفاظت شده در سطح استان.
– نظارت و سزپرستي به منظور تاسيس و راه اندازي بازارچه هاي مرزي و برگزاري نمايشگاههاي مختلف استاني و منطقه اي به منظور توسعه مبادلات بازرگاني .
– انجام معاملات لازم در زمينه امور انبارها، سردخانه ها و برآورد و ذخيره سازي كالا در سطح استان با هماهنگي سازمانهاي ذيربط و تظارت مستمر بر امور مربوط.
– تهيه و تنظيم واجراي برنامه هاي لازم به منظور ايجاد بانكهاي اطلاعات مربوط به امور بازرگاني و ارايه خدمات لازم به تجار و صادركنندگان در اين زمينه.
– انجام همكاري و هماهنگي لازم در جهت جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط در خصوص كالاهاي تجاري قابل صدور و همچنين بازارهاي خارجي.۱۰۴۱۵/۲۴/

اداره بازاريابي،توسعه صادرات و تجارت الكترونيك :
– مطالعه ،بررسي و تحقيق به منظور بهبود شبكه هاي اطلاعاتي و خدمات رايانه اي در سطح استاندار بين المللي.
– مطالعه،بررسي،تهيه وتنظيم طرح هاي لازم به منظور ايجاد و اداره شبكه هاي مختلف اطلاعاتي مورد نياز سازمان متبوع.
– انجام همكاري لازم در طراحي برنامه شبكه متمركز اطلاع رساني تجاري گسترده و توسعه و استقرار تجارت الكترونيك در حد وظايف ئ اختيارات در سطح استان .
– اتخاذ تمهيدات و اقدامات لازم در جهت راه اندازي و استفاده گسترده از تكنولوژي روز در مبادلات بازرگاني در سطح استان نظير تجارت الكترونيك،تبادل الكترونيكي اطلاعات و تدوين نظام جامع اطلاع رساني بخش بازرگاني.
– فراهم كردن امكانات لازم به منظور اطلاع رساني و توسعه فرهنگ تجارت الكترونيك در سطح

استان و ارائه پيشنهاد و رهنمودهاي لازم در اين زمينه.
– انجام هماهنگي به منظور تاسيس و راه اندازي بازارچه هاي مرزي طبق قوانين مربوط.
– انجام اقدامات لازم به منظور برگزاري نمايشگاههاي مختلف استاني و منطقه اي به منظور توسعه مبادلات بازرگاني و معرفي توليدات هر استان به سازمان توسعه تجارت در جهت افزايش توليد تشويق صادرات.
– انجام كليه وظايف مربوط به وزارت بازرگاني در ارتباط با تشكيل بنادر آزاد و منطقه تجاري و واحدهاي توليدي حفاظت شده در استان به منظور حمايت از افزايش توليد و كاهش واردات با

هماهنگي دستگاه هاي ذيربط.
– انجام امور مربوط به مرزنشينان با توجه به مقررات صادارت و واردات و هدايت و حمايت آنان براي صدور و ورود كالا.
– مطالعه و بررسي به منظور دستيابي به اطلاعات مربط به ميزان توليدات و محصولات واحدهاي توليدي تحت پوشش در سطح استان و امكانات صدور كالاها به ساير استانها و خارج از كشور .
اداره تنظيم و توسعه بازار كالا و خدمات :
– برآورد ميزان توليدات و محصولات واحدهاي تحت پوشش در سطح استان و امكانات صدور كالاها به ساير استان.
– حمايت از توليدات داخلي و افزايش آن و بررسي ، تعيين، تعديل و كنترل قيمت انواع محصولات توليدي.
– حمايت از مصرف كنندگان در قبال نوسانات قيمت هاي داخلي و خارجي و كنترل مستمر قيمت ها
– پيشنهاد اقلام كالا و خدمات جهت قيمت گذاري توسط مراجع ذيربط.
– جمع آوري اطلاعات و تهيه و تنظيم و تهيه و تنظيم آمار مربوط به ميزان جذب سهميه و مصرف كالا و ساير خدمات
– فراهم نمودن امكانات لازم جهت بهبود نظام بازرگاني كشور در رابطه با سياست هاي دولت با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
– مطالعه و بررسي الگوهاي مصرف در سطح استان به منظور تهيه و تنظيم برنامه هاي توزيع و اريه پيشنهادهاي لازم.
– شناسايي كانال هاي مختلف توزيع در سطح استان و ارايه پيشنهاد هاي سازنده در جهت بهبود سيستم توزيع و كنترل و نظارت بر نحوه توزيع كالا دربخش هاي دولتي ، تعاوني و خصوصي و ارايه

طريق به منظور رفع نواقص آن.
– انجام اقدامات لازم در زمينه تامين كالاهاي اساسي و ضروري به هنگام وقوع حوادث غير مترقبه با هماهنگي سازمانهاي ذيربط.
– برنامه ريزي تامين و توزيع كالاها در جهت مصارف خاص فصلي و تامين به موقع نيازهاي اقشار آسيب پذير.
– اعلام برنامه زمان بندي جهت خريد داخلي كالاهاي ضروري و اساسي به ويژه محصولات كشاورزي از سازمان هاي ذيربط و عرضه كالاهاي مزبور در ماقع ضروري.

– ارايه پيشنهاد لازم در خصوص خريد مازاد فرآورده هاي كشاورزي و دامي به منظور حمايت از توليد كنندگان و تنظيم بازار به واحدهاي ذي زبط.
– ارايه پيشنهاد توزيع مناسب كالاهاي مورد نياز مصرف خانوار در مقاطع زماني خاص به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان. تشكيل بازارهاي داخلي و مشترك در سطح استان به منظور عرضه در معرفي توليدات بومي.
– مطالعه، بررسي و اجراي سياست ابلاغي از طرف وزارتخانه و اجراي برنامه ها و تنظيم دستورالعملهاي مربوط در قالب سياستهاي مصوب بخش بازرگاني
– تقويت، حمايت و هماهنگي لازم با بخش خصوصي اعم از توليد كنندگان ، تجار و اعضاي اتاق بازرگاني استان.
– همكاري و مطالعه در زمينه امور حل و نقل ، انبارها ، سردخانه ها و برآورد ظرفيت و ذخيره سازي كالا در استان با هماهنگي سازمان ها و واحدهاي مربوط و نظارت بر اين امور.
– بررسي و نظارت مستمر در زمينه عرضه ، تقاضا و قيمت كالاها و خدمات در بازار و ارايه پيشنهادهاي لازم در زمينه رفع كمبود.

گروه برنامه ريزي :
– استقرار نظام اداري (شامل گردآوري، طبقه بندي، پردازش تحليل و گزارش نويسي) در زمينه آمار و اطلاعات كالاهاي بازرگاني در سطح استان.
– انجام معاملات لازم به منظور تهيه و تنظيم فرم هاي آماري و اطلاعاتي و دستورالعملهاي اجرايي آن.
– انجام خدمات ماشيني در قالب آمار و اطلاعات و ايجاد و حفظ هماهنگي در اين زمينه با واحدهاي ذيربط.
– مطالعه و محاسبه شاخصها و اجراي برنامه هاي لازم به منظور بهبود بهره وري سازمان بازرگاني استان در راستاي سياستهاي وزارت بازرگاني
– بررسي و مطالعه طرح هاي آماري اجرا شده و ارزيابي نتايج حاصله به منظور استفاده در تهيه طرح هاي مطلوب تر و رفع نواقص و مشكلات موجود.
– انجام بررسي هاي لازم در راستاي نظام آماري و روش هاي جمع آوري ، نگهداري و استخراج آمار و اطلاعات .
– تهيه و تنظيم گزارش هاي تخصصي آماري از فعاليت استان.
– همكاري و هماهنگي با سازمانها و واحدهاي اجرائي استان جهت پيشبرد برنامه هاي استاني

.
– ارائه گزارش عملكرد سازمان به استانداري و وزارت متبوع.
– ارايه پيشنهادهاي لازم به منظور جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي بدون جواز به استناد قانون نظام صنفي و مصوبات هيات عالي نظارت.
– انجام بررسي هاي لازم در خصوص شكايات واصله و رسيدگي به موارد مطرح شده.
– برنامه ريزي و انجام حمايت هاي لازم از اصناف توليدي و خدماتي استان در جهت ارتقاء سطح تكنولوژي و انتقال فن آوري در اين بخش.

– مطالعه و بررسي لازم در زمينه توسعه و استقرار تجارت الكترونيك.
– تهيه و تنظيم گزارش تخلفات انجام شده در سطح استان و اعلام آن به اداره كل تعزيرات حكومتي و پيگيري لازم در اين زمينه.
– انجام اقدامات لازم در زمينه كشف قاچاق كالا و اجراي سياستهاي مربوط در اين زمينه با همكاري دستگاههاي ذيربط.
– ايجاد تشكل هاي تجاري غير دولتي بمنظور ارائه خدمات و تسهيلات جاري، اعتبار و تضمين صادرات، توسعه همكاريها و ارتباطات تجاري.
– تقويت، حمايت و هماهنگي لازم با بخش خصوصي اعم از توليد كنندگان ، تجار و اعضاي اتاق بازرگاني استان.
– فراهم نمودن شرايط ايجاد بازارهاي رقابتي به ويژه بوس كالا .

اداره امور اصناف و تشكلها :
– تعيين خط مشي و برنامه ريزي براي انجام امور مربوط به اصناف استان و پيشنهاد آيين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط جهت تاييد مراجع ذيصلاح.
– برنامه ريزي و تدوين خط مشي لازم در جهت ساماندهي و هدايت واحدهاي صنفي استان در چارچوب طرح جامع اصناف كشور.
– انجام اقدامات لازم به منظور تشكيل كميسيون نظارت بر شوراهاي مركزي اصناف استان و برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي و مجامع امور صنفي و نظارت بر مصوبات مربوطه.
– انجام امور مربوط به دبيرخانه كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي و ابلاغ مصوبات كميسيون به مراجع ذيصلاح.
– ارايه پيشنهادهاي لازم به منظور جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي بدون جواز به استناد قانون نظام صنفي و مصوبات هيات عالي نظارت.

– برنامه ريزي و انجام حمايت هاي لازم از اصناف توليدي و خدماتي استان در جهت ارتقاء سطح تكنولوژي و انتقال فن آوري در اي بخش.
– فراهم نمودن زمينه هاي آموزش لازم براي مسئولان اتحاديه ها ، مجامع و افراد صنفي پيرامون امور اصناف و قانون نظام صنفي با همكاري موسسات آموزشي مربوط.
– ايجاد تسهيلات لازم در خصوص تحصيل پروانه كسب جهت واحدهاي فاقد پروانه كسب جهت

واحدهاي فاقد پروانه با هماهنگي واحدها و سازمانهاي ذيربط.
– بررسي و ارايه پيشنهادهاي لازم در زمينه استقرار متعادل واحدهاي صنفي با توجه به نياز مناطق شهري با همكاري سازمانهاي ذيربط.

اداره بازرسي و كشف كالاي قاچاق :
– برنامه ريزي جامع و تدوين اولويتهاي كالاييي و خدماتي جهت بازرسي متناسب با معيارهاي مورد نظر و رسيدگي به تخلفات صورت گرفته در خصوص كالاهاي تحت نظارت و كالاهاي خدماتي مشمول در چارچوب دستورالعملها.
– نظارت بر حسن اجراي ضوابط ، معيارها و خط مشي هاي اجرايي در انجام بازرسها و اجراي روشهاي كارآمد بازرسي متناسب با نوع كالا و خدمات.
– انجام اقدامات لازم در زمينه كشف قاچاق كالا و اجراي سياستهاي مشخص شده در اين زمي

نه با همكاري دستگاههاي ذيربط.
– تهيه و تنظيم گزارش تخلفات انجام شده در سطح استان .و اعلام آن به اداره كل تعزيرات حكومتي و پيگيري لازم در اين زمينه.
– تهيه و تنظيم گزارش هاي تحليلي و كارشناسي از روند بازرسي هاي انجام شده در سطح استان جهت ارايه به مراجع ذي صلاح.
– بازرسي و نظارت به منظور جلوگيري از تخلفات با توجه به قانون تعزيرات حكومتي.

– سازماندهي مناسب نيروهاي بازرسي و انجام هماهنگيهاي لازم به منظور تشكيل جلسات توجيهي جهت آشنايي بازرسان با ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به كالاها و خدمات با همكاري اداره نظارت بر كالا و خدمات.

معاونت نظارت و بازرسي :
– نظارت و پيگيري اجراي كليه دستور العملهاي و بخشنامه هاي وزارت متبوع و سازمان مركزي در زمينه نظارت بر قيمت ، كيفيت و عرضه كالاها و خدمات در سطح استان.
– برنامه ريزي جامع جهت نظارت بر توزيع ، قيمت، كيفيت و عوامل ديگر مربوط به كالاها و خدمات در چارچوب سياستها، خط مشيها و دستورالعملهاي مربوط.
– برنامه ريزي جامع و تدوين اولويت هاي كالايي و خدماتي جهت بازرسي متناسب با معيارهاي مورد نظر و رسيدگي به تخلفات صورت گرفته در خصوص كالاهاي تحت نظارت و كالاهاي خدماتي مشمول در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط.
– اعمال نظارت هاي لازم به منظور اجراي ضوابط و خط مشي هاي اجرايي در انجام بازرسي ها

و اجراي روشهاي كارآمد بازرسي متناسب با نوع كالا و خدمات.
– نظارت بر جمع آوري اطلاعات و آمار به طور مستمر از وضعيت واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي و بررسي چگونگي عملكرد آنها.
– ارايه پيشنهاد مناسب به منظور بررسي مسايل و مشكلات واحدهاي توزيعي و خدماتي و بهبود وضعيت خدمات رساني به مصرف كنندگان.

– بررسي و مطالعه گزارشهاي تحليلي و كارشناسي ارائه شده از وضعيت كالا و خدمات تحت نظارت و نحوه خدمات رساني و توليد و توزيع و اظهار نظر در مورد گزارشهاي تهيه شده و انعكاس به مقامات ذي صلاح.
– سازماندهي و هدايت كنترل گروههاي كالايي و خدماتي متناسب با دستورالعملها و بخشنامه هاي مربوط و نظارت بر عملكرد آنها به منظور اطمينان از حسن انجام وظايف محوله.
– انجام اقدامات لازم در زمينه كشف قاچاق كالا و اجراي سياستهاي مشخص شده در اين زمينه با همكاري دستگاههاي ذيربط.
– بررسي و مطالعه و نظارت بر گزارشهاي ارائه شده از روند بازرسي هاي انجام شده در سطح استان جهت ارائه به مراجع ذيصلاح.
– نظارت بر سازماندهي مناسب نيروهاي بازرسي و انجام هماهنگيهاي لازم به منظور تشكيل جلسات توجيهي جهت آشنايي بازرسان با ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به كالاها و خدمات با همكاري اداره نظارت بر كالا و خدمات.
– فراهم نمودن امكانات و تسهيلات لازم به منظور جذب اطلاعات ، اخبار و گزارشهاي مردمي و ارجاع به اداره بازرسي و كشف كالاي قاچاق.
– اتخاذ تدابير لازم جهت انعكاس تخلفات و هر گونه اطلاعات گزارش شده توسط مردم به ستاد خبري مركز استان و شهرستانهاي تابعه.
– فراهم نمودن موجبات تمركز اطلاعات در بانك اطلاعات به منظور تسريع در ايجاد ارتباط بين تماس گيرندگان با ستاد خبري و مراجع ذيربط و پاسخگويي به شكايات.

چارت سازماني اداره بازرگاني استان كردستان
۲۴- سازمان بازرگاني استان كردستان
۱-۲۴- رئيس
۲-۲۴- مسئول دفتر
۳-۲۴- كارشناس روابط عمومي
۴-۲۴- مسئول حراست
۵-۲۴- متصدي حراست
۶-۲۴- كارشناس حقوقي
۱-۱-۲۴- گروه برنامه ريزي
۷-۲۴- رئيس
۸-۲۴- كارشناس آمار
۹-۲۴- كمك كارشناس آمار
۱۰-۲۴- كارشناس برنامه ريزي
۱۱-۲۴- كارشناس خدمات ماشيني
۲-۱-۲۴- اداره امور اداري
۱۲-۲۴- رئيس(كارشناس)
۱۳-۲۴- كارشناس تشكيلات و آموزش
۱۴-۲۴- كارشناس بودجه
۱۵-۲۴- مسئول كارگزيني(كارشناس امور اداري)
۱۶-۲۴- كارگزين
۱۷-۲۴- مسئول حسابداري (كارشناس امور مالي)
۱۸- ۲۴- حسابدار
۱۹-۲۴- حسابدار و جمعدار
۲۰-۲۴- مسئول امور دفتر ي و بايگاني

۲۱-۲۴- متصدي امور دفتري و بايگاني
۲۲-۲۴- مسئول خدمات عمومي
۲۳-۲۴- متصدي امور دفتري و بايگاني
۲-۲۴- معاونت نظارت و بازرسي
۲۶-۲۴- معاون
۲۷-۲۴- كارشناس مسئول امور مشاركتهاي مردمي و پاسخگويي به شكايات
۲۹-۲۴- كمك كارشناس بازرگاني
۱-۲-۲۴- اداره نظارت بر كالا و خدمات
۳۰-۲۴- رييس
۳۱-۲۴-كارشناس مسئول برنظارت كالا
۳۲-۲۴- كارشناس نظارت بر كالا
۳۳-۲۴- كارشناس نظارت بر كالا
۳۴-۲۴-كارشناس مسئول نظارت بر خدمات
۳۵-۲۴- كارشناس نظارت بر خدمات
۳۶-۲۴- كمك كارشناس بازرگاني
۳۷-۲۴- رييس
۳۸-۲۴- كارشناس بازرسي
۳۹-۲۴- كارشناس بازرسي
۴۰-۲۴- كارشناس بازرسي
۴۱-۲۴- كارشناس بازرسي
۳-۲۴- معاونت توسعه تجارت خارجي
۴۲-۲۴- معاون
۱-۳-۲۴- اداره بازاريابي، توسعه صادرات و تجارت الكترونيك
۴۳-۲۴- رئيس
۴۴-۲۴- كارشناس بازاريابي
۴۵-۲۴- كارشناس بازاريابي
۴۶-۲۴- كارشناس بازرگاني خارجي (تجارت الكترونيك)
۴۷-۲۴- كارشناس توسعه صادرات
۴۸-۲۴- كارشناس توسعه صادرات
۴۹-۲۴- كاردان بازرگاني
۵۱-۲۴- كارشناس بازرگاني خارجي
۲-۳-۲۴- اداره بازرگاني خارجي و توسعه خدمات تجاري
۵۲-۲۴- كاردان بازرگاني

۵۳-۲۴- كارشناس مسئول سفارشات
۵۴-۲۴- كارشناس ثبت سفارشات
۵۵-۲۴- كارشناس امور گمركي
۵۶-۲۴- كاردان بازرگاني
۴-۲۴- معاونت بازرگاني داخلي
۵۷-۲۴- معاون
۱-۴-۲۴- اداره تنظيم و توسعه بازار كالا و خدمات
۵۸-۲۴- رييس
۵۹-۲۴- كارشناس مسئول تنظيم بازار كالا و خدمات
۶۰-۲۴- كارشناس بازرگاني داخلي
۶۱-۲۴- كارشناس بازرگاني داخلي
۶۲-۲۴- كارشناس مسئول توسعه بازار و خدمات بازرگاني
۶۳-۲۴- كارشناس بازرگاني داخلي
۶۴-۲۴- كمك كارشناس بازرگاني
۲-۴-۲۴- اداره امور اصناف و تشكلها
۶۵-۲۴- رييس
۶۶-۲۴- كارشناس بازرگاني داخلي
۶۷-۲۴ كارشناس بازرگاني داخلي
۶۶-۲۴- كارشناس بازرگاني داخلي

۶۷-۲۴- كارشناس بازرگاني داخلي
۶۸-۲۴- كارشناس بازرگاني داخلي
۶۹-۲۴- كارشناس بازرگاني داخلي
۷۰-۲۴- كاردان بازرگاني
۷۱-۲۴- كمك كارشناس بازرگاني
۳-۴-۲۴- اداره نظارت بر امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي

۷۲-۲۴- رييس
۷۳-۲۴- كارشناس بازرگاني داخلي
۷۴-۲۴- كارشناس بازرگاني داخلي
۷۵-۲۴- كاردان بازرگاني
۷۶-۲۴- كاردان بازرگاني
۷۷-۲۴- كاردان بازرگاني
۷۸-۲۴- كمك كارشناس بازرگاني
۵-۲۴- واحدهاي شهرستاني
۱- ۵-۲۴- اداره بازرگاني شهرستان كامياران
۷۹-۲۴- رييس
۸۰-۲۴- كارشناس بازرگاني
۸۱-۲۴- كارشناس بازرسي
۸۲-۲۴- كارشناس بازرگاني
۸۳-۲۴- كمك كارشناس بازرگاني
۲- ۵-۲۴- اداره بازرگاني شهرستان بيجار
۸۴-۲۴- رييس
۸۵-۲۴- كارشناس بازرگاني
۸۶-۲۴- كارشناس بازرسي

۸۷-۴۲- كمك كارشناس بازرگاني
۸۸-۲۴- كمك كارشناس بازرگاني
۸۹-۲۴- رييس
۹۰-۲۴- كارشناس بازرگاني
۹۱-۲۴- كارشناس بازرسي
۹۲-۲۴- كارشناس بازرگاني

۹۳-۲۴- كارشناس بازرگاني
۴-۵-۲۴- اداره بازرگاني شهرستان بانه
۹۴-۲۴- رييس
۹۵-۲۴- كارشناس بازرگاني
۹۶-۲۴- كارشناس بازرگاني
۹۷-۲۴- كارشناس بازرگاني
۹۸-۲۴- كارشناس بازرسي
۹۹-۲۴- كارشناس بازرگاني
۵-۵-۲۴- اداره بازرگاني شهرستان سقز
۱۰۰-۲۴- رييس
۱۰۱-۲۴- كارشناس بازرگاني
۱۰۲-۲۴- كارشناس بازرسي
۱۰۳-۲۴- كاردان بازرگاني
۱۰۴-۲۴- كمك كارشناس بازرگاني
۶- ۵-۲۴- اداره بازرگاني شهرستان مريوان
۱۰۵-۲۴- مسئول نمايندگي بازرگاني
۱۰۶-۲۴- كارشناس بازرگاني