فصل اول :
آشنايي كلي با مكان كارآموزي و قوانين مهم آن

فصل اول : آشنايي كلي با مكان كارآموزي و قوانين مهم آن
براي گذراندن كارآموزي مكاني دولتي را انتخاب كرده ام كه مربوط به رشته معماري هم مي شود . يعني شهرداري گرگان كه در آن براي ساخت يك ساختمان مسكوني و يا با كاربري ديگر مجوز داده مي شود .شهرداري مكاني پر رفت و آمد و پر دغدغه اي است . سر و كار زدن با ارباب رجوع و يا هر قشري از جامعه و رفتار درست با آنها بسيار مهم مي باشد و كنترل كردن اين فضاها بسيار

مشكل مي باشد به همين دليل از بخش هاي مختلفي تشكيل شده است كه هر بخش داراي كارمندهاي خاص خودش است كه د اراي تخصص و تجربه مي باشند . در شهرداري فضاهايي از قبيل بخش شهرسازي و واحد عمران و بخش نوسازي و در آمد و دبيرخانه ، بانك ، اتاق معاونين و شهردار و غيره است
در اين مكان بايد براي برخورد درست با همكاران سنجيده تر رفتار كنيم . در شهرداري مسائلي قابل ذكر و مهم مي باشد .
۱- براي واحدهاي زير ۷۵ متر مربع ۵/۱۲ متر مربع پاركينگ نياز دارد
۲- براي دو واحد كه تراز ۵۰ متر مربع پاركنيگ نياز است
۳- براي واحدهاي اداري به ازاي هر ۱ متر مربع ۲۵ متر مربع پاركينگ نياز دارد .
۴- براي واحد تجاري و باب به ازاي هر باب ۲۵ متر تا ۵۰ متر مربع پاركينگ
براي واحد آموزشسي به ازاي هر ۱ متر مربع متر مربع پاركينگ نياز است .
براي واحدهايي در سايت اداري به ازاي هر ۱۵ متر مربع ۲۵ مترمربع نياز هستند .
براي واحدهاي فرماتي به ازاي هر ۱ متر مربع ۵/۳۷ متر مربع پاركنيگ مورد قبول است .

و در اجراي طراحي و اجراي آسانسور براي ساختمانهاي ۴ طبقه و به بالا الزامي مي باشد در معابر بالاي ۲ متر پنجره ساختمانها مي بايستي دو جداره اجرا شود .
حداقل ارتفاع تجاري ۳ متر مي باشد .
در تجاري سطح معابر ۱۲ الي ۱۶ متر يك باب واحد تجاري و از ۱۶ متر به بالا در واحد تجاري تا سقف ۲۵% سطح اشغال و حداكثر ۵۰ متر مربع مجاز است .
در جانمايي كليه پلاكها رعايت ۲/۱ متر از پلاك ثبتي الزامي است ضمنا به منظور حفظ فاصله از پلاك ثبتي در سطوج نورگيرالزامي است .
رعايت حداقل ۶ متر از پلاك ثبتي در مجتمع هاي بلند مرتبه سازه اي و ۷ طبقه به بالا الزامي مي باشد .
ارتفاع كنسول در معابر عمومي حداقل ۵/۴ متر مي باشد .
سطح اشغال زيرزمين حداكثر ۸۰% عرصه در تمام كاربريها بلامانع است .
از همه مهمتر كاربريهاي ساختمان مورد بررسي مي باشد .
كاربريها يعني ساختمان هاي مورد استفاده چه قشري مي شود . مسكوني ، اداري ، آموزشي ، خدماتي ، فضاي سبز ، بهداشتي و…
كاربري اداري : به سه قسمت كه شامل كاربري اداري محله، ناحيه و مر

ز شهر تقسيم مي شود . تراكم ساختن در سه مورد فوق به ترتيب ۲۰۰% ، ۲۲۰% و ۲۴۰% تعداد طبقات به ترتيب ۶ ،۸ و ۱۰ و سطح اشغال به ترتيب ۴۵% ، ۴۰% و ۲۵% پيشنهاد شده است.
در اراضي شيب دار ارائه نقشه هاي ديوار محافظ و اجراي ديوار اجباري است . رعايت ضوابط ساخت مندرج در آيين نامه ۲۸۰۰ا لزامي است .
حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر يك صدم ارتفاع آن تراز مي باشد . معافيت تامين پاركنيگ براي واحدهاي كوچك حداكثر تا دو واحد مي باشد و علاوه بر آن مي بايست پاركنيگ مورد نياز تامين گردد .

طرح تفصيلي شهرداري گرگان :
( مقياس ۲۰۰۰/۱ كل سطح شهر گرگان با كاربري هاي مختلف)
مسكوني تراكم كم ، مسكوني تراكم متوسط ،مسكوني تراكم ويژه نهارخوران ، مسكوني تراكم قديم ، آموزشي ، محور تجاري، مسكوني كارگاهي ، خدمات شهري ، خدمات حمل ونقل ، مسكوني آموزشي .

صنايع گردشگري، فضاي سبز حريم ، فضاي سبز عمومي ، اداري ،ورزشي ، درماني ، بهداشت درماني ، جهانگردي ، پذيرايي ، مذهبي.
در طرح تفصيلي به صورت نقشه مشخص شده به رنگهاي مختلف و بافت قديم و بافت جديد شهر را مشخص مي كند و كاربري متن مورد بررسي را نمايش مي دهد . در طرح تفصيلي شهر چگونگي كاربري هر ساختمان و تغييرات كاربري ها را بررسي مي كنند و جريمه هاي لازم براي هر منطقه با كاربري معلوم شده را مشخص مي نمايد .

در خيابانهاي با عرض بيش از ۲۰ متر در صورتيكه احداث ساختمان غيرمسكوني باشد ، درماني ،آموزشي ، ورزشي و تجمع هاي تجاري فرهنگي ، مذهبي ، جهانگردي پذيرايي مد نظر باشد . عقب نشيني حداقل ۵ متر از بر خيابان الزامي است و در ساختمان دولتي و اداري به ترتيب در معابر بالاي ۲۰ متر و ۱۰ متر ودر معابر كمتر از ۲۰ متر ۶ متر عقب نشيني از برخيابان مي باشد .

فصل دوم
ارزيابي ( بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز)

فصل دوم
ارزيابي ( بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز):
بخش هايي كه از اول من در آن فعاليت نموده ام و با كار آنها آشنا شدم بخش شهرسازي مي باشد .
در شهر سازي منطقه دو گرگان از ابتدا كار يك پرونده ساختماني شروع به كار شود در شهرسازي پر كردن فرم هاي مربوطه و درخواست ارباب رجوع مي باشدكه با پر كردن فرم ها و درخواست آن مشخص مي شود .
بخش اول ( خلاصه دهي و نوبت ) : بعد از درخواست مشخص شده ارباب رجوع و بررسي پرونده قديم در شهرداري و دادن اطلاعات جديد به سيستم و انتخاب مامور بازديد به مامور بازديد ارائه مي شود . مامور بازديد با فرم هاي ارائه شده و بررسي آنها و روز نوبتي كه براي بازديد صورت گرفته مكان ملك و ساختمان و يا زمين باير را مي بيند و نظر خودش را اعلام مي كند .
بخش دوم ( مامور بازديد): پس از دادن گزارش بازديد مهندسين مربوطه فرم هاي گزارش بازديد به ( بخش سوم – كنترل نقشه ) انتقال داده مي شود كه قبل از آن با گزارش بازديد م

 

شخص مي شود . ابعاد زمين و برهاي ساختمان و زمين مربوطه به خيابان يا كوچه و نيز مساحت تقريبي زمين طبق بازديد مامور كه مشخص مي شود عدم خلاف و يا صدور پروانه و يا پايانكار و يا تمديد پروانه به آن ساختمان تعلق مي گيرد يا خير .
در بخش كنترل نقشه بعد از بررسي كردن و محاسبات نقشه مقدار خلافي هاي ساختمان مشخص مي شود و كنسول ها و پيش آمدگي هاي ساختمان را مورد بررسي قرار مي دهند
اگر در ساختمان نقشه ها با گزارش مامورد بازديد همخواني نداشته باشد بايد عدم خلاف صادر شود و جريمه مربوطه توسط فرم عدم خلاف معين شود .
بخش ۴(صدورعدم خلاف): و همينطور انتقال نقشه به طرح تفصيلي و تعيين نوع كاربري زمين وميزان تراكم آن زمين بر اساس طرح تفصيلي معين شود كه (بخش ۵- طرح تفصيلي) مي باشد كه در طرح تفصيلي كه نوع زمين و كاربري و ميزان تراكم و منقطه آن مشخص شد و هيچگونه مشكلي زمين و يا ملك نداشت. رئيس شهرسازي با مهر و امضاء آن تاييد مي شود و به بخش واحد عمران و محاسبات انتقال مي دهند.

 

 

فصل سوم
آزمون آموخته ها و نتايج و پيشنهادات

فصل سوم :
آزمون آموخته ها و نتايج و پيشنهادات :
در شهر سازي گرگان اول در بخش شماردهي پرونده هاي جديد كار كردم و آشنايي با فرم هاي جديد و درخواست هاي افراد مختلف براي گرفتن صدور پروانه و يا عدم خلاف و گزارش بازديد كه در سيستم آن بخش از سه قسمت (كلاسه دهي از طريق سيستم ) اطلاعات پرونده جديد ، اطلاعات پرونده و فرم درخواست ، اطلاعات مورد بازديد ، در تشكيل پرونده نياز كد نوسازي ملك و اطلاعات ملك داشت . مثل سند و يا قولنامه ، آدرس ،كد پستي كاربري مربوطه، نوع مالكيت زمين ، نوع سند ، كد محدوده ، پلاك ثبتي ، نام مالك ، وضعيت مشاعي ساختمان را حتما در سيستم وارد مي كرديم ..
در فرم درخواست پرونده بايد شماره دبيرخانه و تاريخ آن و تاريخ نامه و شماره نامه و نام مالك و صاحب نامه و همينطور شماره دفترخانه ثبت مي شد و در انتخاي كار در سيستم كليد تاييد مي زدم و فرم درخواست در سيستم ثبت مي شد .
اطلاعات مامور بازديد : يعني در سيستم وقتي ارباب رجوه براي بازديد ساختمان خود نوبت گرفت بايد در آن روز مامور بازديد خود را مشخص كند كه با ثبت كردن در سيستم و نام مامور بازديد آن را ارسال مي كنيم به سيستم خود مامور بازديد.
در مرحله دوم كارآموزي خود براي آشنايي با ساختمان و مراحل كار ساختمان سازي با مامور بازديد به بازديد از چند ساختمان و زمين باير و ساختمان تخريب شده رفتم .
در هنگام بازديد و متر كشي از فضاهاي مختلف زمين و ابعاد زمين و مساحت تقريبي زمين و يادداشت اعداد بدست آمده در بازديد و ديدن عمليات و پيشرفت ساختمان در مراحل مختلف كار بود . در بازديد از اين مراحل و ديدن خلافي هاي ساختمان و نداشتن عدم صلاحيت در كار و تعطيل كردن كار از طريق مامور بازديد صورت مي گرفت… كه همراه با عكس و گزارش مامورد بازديد همراه بود .
در بخش آخر كه فعاليت كردم بخش كنترل نقشه بود .
براي بدست آوردن زيربناي نقشه وپلاني كه مورد بررسي بود بر اساس ضوابط به صورت زير عمل مي كرديم : بررسي كل مساحت نقشه البته با كسر كردن تراس و نورگيرها و راه پله .
براي واحدهاي زير ۷۵ متر مربع پاركينگ نياز دارد .

براي واحدهاي بالاي ۷۵ متر مربع m25 پاركينگ نياز نيست .
براي واحد تراز ۵۰ متر مربع پاركنيگ نياز نيست .
براي واحدهاي اداري به ازاي هر متر مربع m 25 پاركينگ نياز است

.
براي واحدهاي تجاري (باب) به ازاي هر باب تا ۵۰ متر مربع ۲۵ متر مربع پاركينگ نياز است .
اگر يك باب ۵۱ متر مربع به بالا بود
براي واحدهاي ورزشي به ازاي هر ۱۰۰ متر مربع پاركنيگ نياز است .
براي واحدهاي در سايت اداري به ازاي هر ۱۵۰ متر مربع ۲۵متر مربع
براي واحدهاي خدماتي به ازاي هر ۱۰۰ متر مربع ۵/۳۷ متر مربع پاركينگ نياز است .
از كل مساحت كل مساحت تقريبي براي زيربناي مفيد ساختمان بدست مي آيد كه بامشخص كردن نياز پاركنيگ و نيز عقب نشيني مورد نياز و همينطور خلافي ها براي پيش آمدگي هاي ساختمان مشخص مي شود و ميزان تراكم ساختمان را نسبت به مساحت ساختمان محاسبه مي كنند و سطح اشغال درصد آن معلوم مي شود كه دونوع تراكم وجود دارد يكي تراكم مبنا ( تراكم ها نيز بر اساس منطقه و حوزه مربوطه درصد دارد) و تراكم سقف كه همگي در كنترل نقشه مورد استفاده قرار مي گيرد.
در سيستم كنترل نقشه ۳ گزينه وجود دارد:۱- تاييد نقشه ۲- صدور پروانه ۳- اعلام ضابطه ها .
تاييد نقشه :
نياز دارد به كد نوسازي و بعد از باز شدن صفحه مورد نياز در سيستم مشخصات ملك را وارد كرده ، جهت هاي ساختمان توسط كروكي . مساحت كل زمين و طبق سند مساحت پس از براصلاحي ، منطقه مربوطه ، كاربري، كد محدوده ، تراكم ، درصد معلوم شده ، پلاك ثبتي و نظر كارشناس و…

صدور پروانه :
كد نوسازي وارد مي كنيم و اطلاعات ملك مربوطه صفحه اش باز مي شود و كروكي جديد ساختمان را مي كشيم و شماره پروانه ، تاريخ صدور پروانه ، سطح اشغال ، بخش ثبتي ( توضيحات كنترل فني )(توضيحات برهاي) (ابعاد زمين )(نوع كاربري)(شماره استعلام و تاريخ)(مساحت زمين بعد از بر اصلاحي )(مساحت طبق سند)(وضعيت زمين ) را در سيستم مشخص مي كنيم .
اعلام ضابطه ها :
در اين گزينه نيز جهت هاي مربوطه نقشه را مشخص مي كنيم. مساحت پس از بر اصلاحي وضع موجود ، مساحت طبق سند ، كاربري ، تراكم و درصد ، كاربري موجود ، تراكم ، كد مرجع، كد محدوده خدمات ، نظريه كارشناس و… را در سيستم ثبت مي كنيم

.
كه با اين مشخصات كلي مي توان در كنترل نقشه :
۱- اصلاحي و تغييرات نقشه صورت مي گيرد
۲- صدور پروانه

۳- افزايش بنا
۴- صدور پايانكار
۵- گواهي بهره برداري
۶- پروانه تعميرات

۷- صدور گواهي استعلام از ادارات برق و بيمه صادر شود
كه فعاليت آخر من در شهرداري بود.
پيشنهادات:
در شهرداري از قوانين خاصي پيروي مي كنند كه بسيار لازم و قابل قبول مي باشد كه در اين مدت كه من در آن بخش فعاليت نموده ام افراد بسياري از قشرهاي مختلف براي انجام كار به شهرداري آمده اند و هر شخصي مشكل خاصي داشت كه با گذراندن مراحل خاصي كه در آن بخش صورت گرفته بود مي توانست مشكل خود را حل نمايد و به كار ساختماني خود ادامه دهد . پيشنهادم در اين باره اين است كه با وجود افرادي با تجربه بيشتر در كار شهرسازي مي توان سرعت كاري را افزايش داد و ارباب رجوع را راضي نمود
فرم هاي مربوطه :
۱- برگ تعهد كارفرما : درخوئاست محضري براي شركت هاي آب و فاضلاب كه فاضلاب در محيط خيابان خارج و محيط آلوده نمي كنند.
۲- فرم درخواست : نوشته اي براي درخواست خود و مدارك لازم مي آورند كه در دبيرخانه ثبت مي گردد. درخواست و بعد قسمت شهرسازي و…

۳- برگ گواهي استحكام بنا:
پيشرفت عمليات ساختماني و بازديد گزارش
۴- تعهد نامه :
املاكي كه تعريض داشته باشد از اين فرم استفاده مي كنند .
۵- برگ اعلام شروع عمليات ، تخريب ساختمان و شروع كار جديد ساختمان جديد
۶- برگ استعلام هاي مربوطه : برگ هايي كه براي درخواست برق است . دفتر خانه و يا بانك و اداره تامين اجتماعي براي گرفتن پروانه به شهرداري ارجاع مي شود .
۷- فرم هاي كنترل و نقشه وضوابط :

كل ابعاد زمين و نوع كاربري زمين وميزان تراكم در اين فرم ها مشخص مي شود و براي كنترل ابعاد زمين بازديد شده با نقشه هاي مربوطه .
۸- فرم عدم خلاف ، و كميسيون ماده صد .
۹- فرم هاي گزارش بازديد
مامور بازديد با ديدن ملك و يا زمين ، ابعاد آن نوشته مي شود و توسط متراژ كردن زمين و بررسي به برهاي مختلف خيابان ها و كوچه هاي مجاور و نوع زمين و ميزان پيشرفت

ساختمان در حال ساخت و همينطور نوع كاربرهاي استفاده از مصالح ورعايت نمودن قوانين وعقب نشيني ها ، فرم صادر مي شود .

۱۰-فرم صدور پروانه ساختمان
براي ساختن ساختمان بايد با ارائه نقشه مربوطه و مدارك لازم و نيز گزارش مامور بازديد از زمين و يا ساختمان تخريب شده دوباره براي احداث ساختمان جديد فرم پروانه ساختمان صادر شود.