آشنایی کلی
با مکان کارآموزی

۱- تاریخچه سازمان
تعریف مدیریت: مدیریت فرآیند بکارگیری موثر کارآمد منابع انسانی و مادی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی که بر اساس نظام آموزشی مورد قبول جامعه صورت می گیرد.
سازمان آموزش و پرورش استان
معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی
کارشناسی فنی و حرفه ای

شناسنامه هنرستان ۱۷ شهریور
شناسنامه هنرستان های فنی و حرفه ای و کشاورزی استان گلستان
مشخصات واحد آموزشی شهرستان بندرترکمن کد: ۲۶۶۰۸۶۰۵
نام هنرستان: هفده شهریور کد: ۲۶۶۰۸۶۰۵ سال تأسیس ۱۳۶۲ تلفن: ۲۹۶۰
آدرس کامل: بندرترکمن- خ سیزده آبان فنی: حرفه ای * کشاورزی
تاریخ احداث بنا: ۱۳۶۰ دولتی * غیر انتفاعی

آیا بنا مخصوص هنرستان ساخته شده است؟ بلی * خیر
مشخصات مدیر و معاونین هنرستان
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ انتساب

 

مدیر خدیجه بیک نژاد لیسانس (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت) ادبیات عربی ۱۵/۶/۷۸
معاون فنی خدیجه قره داغی لیسانس جغرافیا ۱/۶/۸۲
معاون آموزشی فریده منصوری لیسانس جغرافیا ۳۰/۲/۷۹
معاون پرورشی
فهرست رشته ها و آمار هنرجویان در سال تحصیلی ۱۳۸۳- ۱۳۸۲ هنرستان (هفده شهریور)
ردیف عنوان رشته کد رشته تعداد هنرجو تاریخ تأسیس رشته
دوم سوم
کلاس هنرجو کلاس هنرجو

۱ کامپیوتر ۲۵۰۱ ۱ ۳۵ ۱ ۳۵ ۱۳۷۷
۲ حسابداری ۲۴۷۱ ۱ ۳۵ ۱ ۳۵ ۷۳-۷۲
۳ کودکیاری ۲۴۹۱ ۱ ۳۳ ۱ ۲۸ ۶۱-۶۰
۴
۵
۶
جمع ۳ ۱۰۳ ۳ ۹۸
جمع کل کلاس ۶ هنرجو ۲۰۱
اطلاعات مربوط به فضای هنرستان
دولتی* استیجاری نوساز* قدیمی یک طبقه دو طبقه * سه طبقه
پایین ۴۲ متر مربع ۱۰ سالن بالا ۴۹
مساحت کل زمین ۲۸۶۲ تعداد کل اتاقها ۱۶ تعداد کلاسها ۸ مساحت کل سالنها ۹۱ متر مربع
مساحت زیربنا ۷۶۶ تعداد اتاقهای اداری ۲ تعداد سالنها ۲ مساحت نمازخانه –

مساحت فضای سبز – تعداد اتاقهای اختصاص داده شده به وسایل اسقاطی ۱ مساحت سالن ورزشی –
مساحت انبار اصلی – تعداد چشمه های دست شویی ۹ مساحت سالن سمعی و …….. –

۲- نمودار سازمان و تشکیلات

۳- نوع محصولات تولیدی یا خدمات

کد دانش آموز

کارت شمارۀ «۱» محل الصاق
مشخصات فردی عکس

شماره دانش آموزی:
نام خانوادگی:
نام:
نام پدر:
شماره شناسنامه: محل صدور: محل تولد:
تاریخ تولد: روز: ماه: سال:
ملیت: دین: مذهب:
نشانی محل سکونت: تلفن:
تغییر نشانی: تلفن:
نشانی محل کار ولی یا سرپرست: تلفن:
تغییر نشانی: تلفن:

نام و نام خانوادگی تنظیم کننده:
سمت یا نسبت با دانش آموز:

تاریخ تنظیم:
مشخصات محل سکونت:

آپارتمان خانه با حیاط مستقل سایر موارد

شخصی استیجاری واگذاری سایر موارد
انواع دیگر با ذکر مشخصات

تعداد افرادی که مشترکاً در یک خانه زندگی می کنند:

تعداد اتاقها:

آیا دانش آموز اتاق مستقل دارد؟

وضعیت اقتصادی خانواده:

مرفه خوب متوسط ضعیف بسیار ضعیف

کد دانش آموز
نام و نام خانوادگی دانش آموز
کارت شماره ۲
مشخصات افراد خانواده دانش آموز
نسبت نام و نام خانوادگی تاریخ تولد تحصیلات شغل بیماریها و نواقص جسمانی تاریخ فوت یا شهادت تاریخ متارکه
پدر
مادر
ناپدری
نامادری
سرپرست
خواهران و برادران با قیدتنی و ناتنی سایر کسانی که با دانش آموز زندگی می کنند با قید نسبت آنان با دانش آموز
استعداد خاص یابارز خانوادگی:
زبان خاصی که در خانه صحبت می کنید:
دانش آموز فرزند چندم خانواده است؟
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده:
سمت یا نسبت با دانش آموز
تاریخ تنظیم

مشخصات مدارسی که دانش آموز از ابتدا تا کنون در آن تحصیل کرده است

ردیف نام مدرسه نوع مدرسه محل مدرسه
شهرستان ناحیه منطقه دوره تحصیلی سال تحصیلی ملاحظات

مشخصات جسمانی دانش آموز در سال اول متوسطه:
قد: بلند متوسط کوتاه
وزن: چاق متوسط لاغر
نقص های جسمانی عمده:
بیماریهای مزمن:

کارت شمارۀ «۳»
بررسی علل و مدت غیبت دانش آموز در طول دوره متوسطه:

سال تحصیلی ترم مدت غیبت علت ملاحظات

کدامیک از موارد زیر در طی دوره متوسطه در زمینۀ درسی برای دانش آموز اتفاق افتاده است؟
مشروط شدن سال تحصیلی و ترم: علت:
انتقال به آموزش بزرگسالان سال تحصیلی و ترم: علت:
ترک تحصیل سال تحصیلی و ترم: علت
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده:
سمت:
تاریخ تنظیم:

بسمه تعالی
برگ انتخاب واحد و کارنامه موقت دانش آموزی دبیرستان……………
ایام هفتگی دو ساعت اول دو ساعت دوم دو ساعت سوم
درس اتاق درس اتاق درس اتاق
شنبه
۱ شنبه
۲ شنبه
۳ شنبه
۴ شنبه
۵ شنبه

شماره دانش آموزی
نام و نام خانوادگی:

گروه و رشته تحصیلی:

نیمسال…… سال تحصیلی…….

امضاء دانش آموز: تاریخ:

برگ انتخاب واحد
در آغاز نیمسال یا دوره تابستانی تکمیل می شود کارنامه موقت دانش آموز
پس از اعلام نتایج امتحان تکمیل می شود
ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد ملاحظات نمره درس حاصلضرب تعداد واحد در نمره درس دروس مردودی * مشخص می شود ملاحظات
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲ انضباط ۱
جمع تعداد واحدها مجموع حاصلضرب
معدل نیمسال

امضاء مدیر دروس یا معلم: امضاء مسئول ثبت نمرات:
تذکر: شرط قبولی در هر درس کسب نمره ۱۰ و دروس عملی کسب نمره ۱۲ است.
معدل نیمسال= مجموع حاصلضرب تقسیم بر تعداد واحدهای دانش آموز

کارت مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی:
نام:

نام پدر: شماره شناسنامه:
محل صدور: تاریخ تولد: / / محل تولد:
ورودی نیمسال: اول/ دوم/ دوره تابستانی سال تحصیلی: ۸ – ۸
شغل ولی دانش آموز: محل تحصیل قبلی:
آدرس محل سکونت:
شهر/ روستا ………………………………………………………………………………… تلفن ……………….
این کارت در تاریخ / / به علت بلااستفاده گردید.
کارت شناسائی
اداره آموزش و پرورش
دبیرستان:
نام خانوادگی: نام:
شماره شناسنامه: تاریخ تولد: / / نام پدر:
محل صدور: محل تولد:
تاریخ صدور کارت مهر و امضاء مدیر
تمدید اعتبار
نیمسال اول
سال: ۸/ ۸ نیمسال دوم
سال: ۸/ ۸ دوره تابستانی
سال: ۸/ ۸
نیمسال اول
سال: ۸/ ۸ نیمسال دوم
سال: ۸/ ۸ دوره تابستانی
سال: ۸/ ۸
نیمسال اول
سال: ۸/ ۸ نیمسال دوم
سال: ۸ / ۸ دوره تابستانی
سال: ۸/ ۸

اطلبو العلم من المهد الی اللهد جمهوری اسلامی ایران
زگهواره تا گور دانش بجوی وزارت آموزش و پرورش

گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه
«شاخه فنی و حرفه ای»
رشتۀ ……………
به استناد رأی صادره در پانصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۴/۹/۸۵ نظر به اینکه:
خانم/ آقای………… فرزند………. دارای شناسنامه شماره…………. صادره از………. متولد سال……….. محل تولد……………. دانش آموز/ داوطلب آزاد دبیرستان……………. به شماره دانش آموزی…………….. شهرستان…………… منطقه/ ناحیه …………….. استان………………. تا پایان نیمسال اول / دوم / دورۀ تابستانی سال………………. موفق به گذراندن کلیۀ دروس رشتۀ…………. با معدل کل (با عدد)………….. (با حروف)…….. شده است این گواهینامه به وی اعطاء می شود.

مدیر دبیرستان……………… رئیس اداره آموزش و پرورش………. مدیر کل آموزش و پرورش استان……………..
نام و نام خانوادگی………… نام و نام خانوادگی…………….. نام و نام خانوادگی……………..
امضاء مهر……………… امضاء مهر…………………… امضاء مهر……………….
نمره انضباط (با عدد)………… (با حروف)………. شماره ثبت………….. تاریخ ثبت………………
«این گواهینامه در یک نسخه تهیه شده و از آن رونوشت یا المثنی صادر نمی شود»

۴- شرح مختصری از فرایند تولید یا خدماتی

بسمه تعالی
“دستورالعمل نحوه تنظیم و چاپ کارنامه نظام جدید آموزش متوسطه”

۱- ابعاد کارنامه تحصیلی ۳۵* ۱۰۳ سانتیمتر باشد.

۲- جهت رسم کادر وسط کارنامه رعایت فاصله های ذیل ضروری است:
الف- فاصله دو طرف عرض کارنامه از هر طرف ۱ سانتی متر
ب- از بالای ۵/۱ سانتی متر
ج- از پایین ۵ سانتی متر

۳- کادر وسط کارنامه از قسمت طول بصورت زیر می باید تقسیم شود:
الف- ردیف (نام درس) ۵ سانتی متر
ب- عناوین دروس ۷ سانتی متر (هر عنوان ۱ سانتی متر)
ج- جمع تعداد واحدهای انتخاب شده ۵/۱ سانتی متر
د- مجموع حاصل ضرب تعداد واحد در نمره درس ۵/۱ سانتی متر
ه- معدل نیمسال ۲ سانتی متر
و- ملاحظات ۴ سانتی متر
ز- مشروطی ۱ سانتی متر( که در صورت مشروط شدن
دانش آموز می باید با علامت * مشخص گردد.)
ح- نام و نام خانوادگی مسئول ثبت نمرات ۳ سانتی متر
ط- نام و نام خانوادگی مدیر دبیرستان ۲ سانتی متر
ی- محل مهر و امضاء ۴ سانتی متر

ک- نام دبیرستان ۱ سانتی متر
ل- ناحیه، منطقه، شهرستان ۱ سانتی متر
م- اداره کل آموزش و پرورش استان ۱ سانتی متر

ن- شماره ردیف دفتر آمار ۱ سانتی متر
ق- سه محل تاخوردگی هر کدام ۱ سانتی متر جمعاًَ ۳ سانتی متر
۴- کادر وسط کارنامه از قسمت عرض بصورت زیر باید تقسیم شود:

الف- نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، و… ۲ سانتی متر
ب- محل درج شماره صفحه دفتر امتحانات به ۳ قسمت تقسیم شده که در صورت تغییر محل تحصیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ج- فاصله ۵/۰ سانتی متر
د- ردیف ۵/۰ سانتی متر

ه- شماره درس ۵/۱ سانتی متر
و- نام درس ۵/۳ سانتی متر

ز- تعداد واحد ۱ سانتی متر
ح- سال تحصیلی ۵/۱ سانتی متر (که ۷۵/۰ سانتیمتر به نمره درس و ۷۵/۰ سانتی متر به حاصلضرب تعداد واحد اختصاص می یابد. ضمناً ۱۳ ردیف سال تحصیلی در کارنامه منظور می گردد که جمعاً ۵/۱۹ سانتیمتر می شود.)
ط- در قسمت پایین کارنامه (زیر کادر) که ۵ سانتی متر می باشد اختصاص به صحت مشخصات سجلی و ریزنمرات و… دارد و می باید بگونه ای نوشته شود که محلی مناسب برای تایید کارنامه توسط منطقه، استان و دفتر آموزش متوسطه در نظر گرفته شود.
۵- ستون مربوط به ثبت نمره انضباط در دوره تابستانی با هاشور مشخص شود.

۶- روی جلد کارنامه می باید همانند نمونه فرم پیوست به ترتیب زیر باشد:
الف- در قسمت بالای وسط صفحه آرم جمهوری اسلامی ایران.
ب- در ذیل آرم عبارت “جمهوری اسلامی ایران”.

ج- عبارت “وزارت آموزش و پرورش” در ذیل جمهوری اسلامی ایران نوشته شود.
د- کارنامه تحصیلی دوره سه ساله نظام جدید آموزش متوسطه در ذیل عبارت بند (ج) نوشته شود.
۱۱- کارنامه تحصیلی دانش آموزان ورودی سال تحصیلی ۸۵- ۸۴ نظام جدید می باید برابر فرم پیوست باشد.
ضمناً کارنامه هائیکه بر اساس فرم قبلی تنظیم و تکمیل گردیده معتبر می باشد.
توضیح اینکه برای داوطلبان آزاد نظام آموزش متوسطه نیز از فرم ضمیمه استفاده می شود.
برگ انتخاب واحد و کارنامه موقت دانش آموزی

۱- برگ انتخاب واحد در ۳ نسخه تکمیل می شود. نسخه سوم آن نزد دانش آموز خواهد بود و نسخه دیگر در دبیرستان نگهداری می شود. نسخه دوم پس از درج نمرات هر نیمسال جهت اطلاع دانش آموز و اولیاء وی تحویل آنان خواهد شد.
۲- برگ انتخاب واحد و کارنامه موقت دانش آموزی شامل ۳ موضوع می باشد که عبارتند از:
الف- برنامه آموزش هفتگی
ب- برگ انتخاب واحد

ج- کارنامه موقت نیمسال
۳- دانش آموز پس از درج کلیه اطلاعات مربوط به برگ انتخاب واحد، برنامه آموزش هفتگی را نیز تکمیل خواهد کرد.
۴- لازم است قبلاً دانش آموزان نسبت به نحوه تکمیل برگ انتخاب واحد کاملاً توجیه شوند. برنامه ارائه دروس هر نیمسال و تاریخ و برنامه امتحانات پایان نیمسال بهمراه شماره اتاق درس و نام دبیران به نحو مقتضی به اطلاع دانش آموز برسد.

۵- لازم است قبلاً همه اتاقهای مدرسه شماره گذاری شوند. اتاق ۱۰۱ ، ۱۰۲، ۱۰۳ و… برای طبقه اول و ۲۰۱، ۲۰۲،…. برای اتاقهای طبقه دوم و…
۶- پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز، دانش آموز محل مربوط را امضاء می کند پس از آن چنانچه برگ انتخاب واحد و برنامه آموزش هفتگی دانش آموز صحیح و کامل نوشته شده باشد مدیر دروس آن را تأیید می کند.

۷- دبیرستان نمرات ماخوذه دانش آموزان را برابر مقررات در محل مربوط درج کرده و به اطلاع دانش آموز و اولیاء آنان می رساند نمرات ثبت شده باید با امضاء مسئول ثبت نمرات تایید شود.

۸- برگهای انتخاب واحد دانش آموزان به ترتیب شماره دانش آموزی و به تفکیک سال ورود مرتب شده و در محل مناسبی در دبیرستان نگهداری می شود.
۹- در هنگام انتخاب واحد نیمسال بعدی، نسخه سوم برگ انتخاب واحد که نزد دانش آموز می باشد تحویل دبیرستان خواهد شد.
۱۰- مدیر دروس با توجه به برگهای انتخاب واحد ترمهای تحصیلی قبلی دانش آموز و نمرات ماخوذه در هر درس برگ انتخاب واحد هر نیمسال را بررسی نموده و پس از اطمینان از صحت آن، با امضاء آنرا تأیید می کند.

۱۱- دانش آموزان نمرات مأخوذه خود را در هر درس از روی لیست ریزنمرات که از طریق تابلو اعلانات اعلام می شود در نسخه سوم برگ انتخاب واحد درج کرده و در هنگام انتخاب واحد آنرا تحویل مدیر دروس می دهند.

۱۲- چنانچه دانش آموزی حدنصاب نمره قبولی در دروس انتخابی را کسب نکرده باشد با علامت * در محل مربوط مشخص می شود.

مهمترین فعالیتهای مدیر هنرستان در شش ماهه دوم
اهم فعالیت های اجرایی در فصل پائیز.
۱- پیگیری و رفع مشکلات مربوط به پرونده تحصیلی
۲- ارزیابی وضعیت آموزشگاه در خصوص نیروی متخصص و برنامه هفتگی
۳- اجرای آزمون تشخیص و ارائه اطلاعات لازم به هنرجویان و هنرآموزان

نظارت بر وضعیت انبارها و
تعمیر تأسیسات حرارتی

فوق برنامه

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش استان گلستان (گروه فنی و حرفه ای و کاردانش)
اهم فعالیت های اجرایی در فصل زمستان
۱- مسابقات علمی و عملی و امتحانات نوبت اول
۲- موارد قابل پیگیری در خصوص فصل سرما
۳- اجرای کنکور آزمایشی و بزرگداشت ایام ا… فجر

فوق برنامه