. تاریخچه فعالیت شرکت :
۱_۱کلیات :
شرکت راه ماشین (سهامی خاص ) در تاریخ ۲۵/۱۲/۷۰ و تحت شماره ۸۹۱۴۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شرکت مذکور از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۱راکد و غیر فعال بوده و سپس با توجه به تبصره بند ۲ تصویب نامه ۵۶۱/۱۳ ط مورخه ۲۸/۱۱/۸۱ شورای عالی اداری و نامه شماره ۲۲۵۲۹ مورخه ۲۹/۱۱/۸۳ وزیر محترم بازرگانی سازمان غله منحل و از تاریخ ۱/۱/۸۳ وظایف و مسولیت های ادارات غله به شرکت های تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال یافت . با تغیر و گسترش قلمرو فعالیت و تشکیلات اجزایی شرکت مجمع عمو می فوق العاده در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۳ تشکیل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگانی ارغوان یافت و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره ۵۴۶۳ به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت در هيدج می باشد .

۲_۱ فعالیت اصلی شرکت :
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه جدید عبارت است از تهیه ،تامین توزیع و نگهداری از قبیل گندم ، ارد ، روغن ، برنج ،قند وشکر و… ایجاد و اداره سرد خانه و انبار و تجهیزات نگهداری ، ذخیره سازی (مانند انبار و سیلو و …)و جایگاه کالا ها ی تجاری مجاز و صنایع بسته بندی ، اماده سازی کالا ، واردات کلیه ماشین الات و قطعات یدکی مربوطه به موضوع فوق و مشارکت در شرکت های موجود واردات و صادرات ، ترخیص کالاو به صورت کلی انجام تمام عملیات مجاز بازرگانی و تولیدی .
۲_۲_۱٫عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال :

الف )توزیع برنج و قند وشکرکالا برگی و غیر کالا برگی در سطح استان .
ب) توزیع کالا بر اساس حوالجات سازمان بازرگانی استان .
ج)خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزاندر سطح استان .

د)توزیع گندم و ارد مورد نیاز مردم در سطح استان .
ر)نظارت بر تولید و توزیع ارد و نان در سطح استان.
ه ) واردات برنج و توزيع آن در سطح استان
شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هيدج

یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۷

۳_۱وضعیت اشتغال
متوسط نفر سال تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است .
موقت دائم وضعیت شاغلین
۴ ۲۱ تعداد شاغلین

با توجه به افزایش فعالیت های تجاری پرسنل شرکت افزایش یافته و پرسنل مذکور شامل ۵نفر شرکتی و ۲۰ نفر پرسنل انتقالی از سازمان غله سابق می باشد .
۲٫ مبنای تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در صورت لزوم از ارزشهای جاری استفاده می شود .
۳٫ خلاصه اهم رویه های حسابداری :
۱_۳٫ دارائیهای ثابت :

۱_۱_۳٫ دارائیهای ثابت شهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحضه ظرفیت یا عمر دارائیهای ثابت یا در کیفیت بازدهی بهبودی اساسی انها می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارائیهای مربوط مستهلک می شود . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۲_۱_۳٫ استهلاک دارایی ثابت با توجه به عمر مفید بر اوردی دارائیها ی مربوط و بادر نظر گرفتن ایین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه بهمن ماه ۱۳۸۰و بر اساس نرخ و روشهای زیر محاسبه می شود .
روش استهلاک نرخ استهلاک دارائی
خط مستقیم ساله۱۰ اثاثه و منصوبات

۲_۳٫درامدها
درامد حاصل از توزیع قند و شکر و برنج سهمیه ای بر اساس میزان صادره وتحویلی مجوزهایشرکت ها در تخصصی و بازرگانی دولتی ایران و امار و اطلاعات موجود در قسمت توزیع به محض خروج از انبار در دفاتر ثبت میگردد.
همچنین شرکت باتوجه به ادغام با اداره غله قرار دادی تحت عنوان راهبری امور گندم و ارد با شرکت بازرگانی دولت ایران منعقد نموده است که موضوع ان عبارتست از راهبری گندم واجزای عملیات مرتبط با خرید گندم شامل تخلیه، بارگیری ذخیره سازی و تبدیل گندم به ارد و فروش گندم و یا ارد متقاضیان و کنترل کیفی و کمی گندم و ارد متابق دستور العمل های ابلاغی است.

۳_۳٫ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان .
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول قانون کار بر اساس مصوبه هیات
مدیره شرکت بر مبنای سی روز اخرین حقوق ثابت هر یک از کارکنان برای هر سال خدمت انان محاسبهو در حساب ها منظور گردیده است . مضافا از بابت پرسنل انتقالی از سازمان غله به دلیل نا مشخص بودن وضعیت انتقال ذخیره ای محاسبه نمی گردد .
شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هيدج
یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۷
۴٫ موجودی نقد و بانک :
موجودی نقد شامل بانک صادرات شعبه هيدج ، حساب جاری ها و تنخواهگردانها می باشد .
۵٫ حسابها و اسناد دریافتی تجاری :
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری به شرح ذیل می باشد: …………..۲۹/۱۲/۱۳۸۷
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری ……………………………………۰۰۰/۳۵۰/۱۹۲ ريال

جمع………………………………………………………………………………۰۰۰/۳۵۰/۱۹۲

۶٫سایر حسابها و اسناد دریافتنی
سایر حساب های دریافتنی به شرح ذیل می باشد : …………۲۹/۱۲/۱۳۸۷ ریال
شرکت تعاونی معین غله ………………………………………………….۰۰۰/۰۰۰/۵
سایر…………………………………………………………………………..۰۰۰/۰۰۰/۵

جمع………………………………………………………………………..۰۰۰/۰۰۰/۱۰
۷٫ پیش پرداختها ……………………………۲۹/۱۲/۱۳۸۷ ریال
حساب پیش پرداخت به شرح ذیل می باشد :
پیش پرداختهای بیمه ……………………………………………….۰۰۰٫/۰۰۰/۴
پیش پرداخت مالیات ………………………………………………..۰۰۰/۰۰۰/۲۰
پیش پرداخت به سایر سازمان ها …………………………………۰۰۰/۰۰۰/۱۰
جمع ………………………………………………………………………۰۰۰/۰۰۰/۳۴
شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هيدج

یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۷
۱_۷٫مانده حساب پیش پرداختهای بیمه به شرح ذیل است :……….. ۲۹/۱۲/۱۳۸۷ ریال
پیش پرداخت بیمه کالا …………………………………………………۰۰۰/۰۰۰/۲۵
پیش پرداخت بیمه و سائط نقلیه ……………………………………….۰۰۰/۵۰۰/۱
جمع ……………………………………………………………………..۰۰۰/۰۰۰/۴
۲_۷٫ مانده حساب پیش پرداخت مالیات به شرح ذیل می باشد :…..۲۹/۱۲/۱۳۸۷ ریال
پیش پرداخت مالیات قراردادحق التوزیع ……………………………۰۰۰/۰۰۰/۱۵
پیش پرداخت مالیات قرارداد راهبری ……………………………….۰۰۰/۰۰۰/۵
پیش پرداخت مالیات سود پیش بینی شده …………………………….۰۰۰/۰۰۰/۱۰
جمع ……………………………………………………………………………۰۰۰/۰۰۰/۲۰

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هيدج
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۷