دفاع ازپایان نامه

دانشجویانی میتوانند از پایاننامه خود دفاع کنند که دارای کد شناسایی پایان نامه بوده و حداقل شش ماه از زمان دریافت کد شناسایی آنان گذشته باشد. دانشجویان دوره دکترای حرفه ای (پزشکی عمومی) زمانی مجاز به دفاع از پایان نامه خود خواهند بود که تمام واحدهای درسی برنامه آموزشی دوره پزشکی را گذرانده باشند.

دانشجو باید پس از نگارش کامل پایاننامه و تنظیم فهرست ها، چکیده فارسی و انگلیسی، فهرست منابع و مآخذ و دریافت برگ تائیدیه (پیوست شماره ) از استادان راهنما، مشاور و مدیر گروه آموزشی مربوط به حوزه معاونت پژوهشی بخشی امور پایاننامه ها مراجعه کرده و نامه معرفی به استاد یا استادان مدعو همراه با برگ چک لیست مربوط را دریافت و در صورت مجاز اعلام نمودن دفاع از طرف استادان مدعو، با مراجعه به دانشکده و هماهنگی با مدیر گروه آموزشی مربوط و کارشناس آموزشی دانشکده زمان و مکان دفاع از پایان نامه را مشخص کند. سپس جهت دریافت معرفی نامه اعلام دفاع به دبیرخانه شورای پژوهشی مراجعه و نامه اعلام دفاع دریافت کند.

زمان دفاع از پایان نامه باید با هماهنگی استادان راهنما، مشاور، مدعو و مدیر گروه آموزشی مربوط تعیین، و حداقل یک هفته قبل از دفاع به دبیرخانه شورای پژوهشی اعلام گردد. زمان دفاع نباید خارج از نیم سالی باشد که دانشجو در آن ثبت نام کرده است، در غیر این صورت دانشجو ملزم به ثبت نام آموزشی برای نیمسال بعدی خواهد بود. لازم به ذکر است که مدت زمان تعطیلات تابستان جزء نیمسال دوم محسوب می شود.

دانشجو موظف است حل اقلیک هفته قبل از دفاع، زمان، مکان و موضوع دفاعيه خود را طی آگهی در مکانهای مناسب که در معرض دید باشد، به اطلاع عموم دانشجویان برساند.

به دانشجویان توصیه می شود، قبل از دفاع از پایان نامه خود حداقل در دو جلسه دفاع از پایاننامه رشتههای تحصیلی مرتبط شرکت کنند.

دانشجو باید قبل از دفاع، یک نسخه از پایاننامه خود را بعد از انجام اصلاحات ویرایشی، تکثیر کرده و در اختیار استادان راهنما، مشاور و داوران قرار دهد.

مدت زمان مناسب جلسه دفاع از پایان نامه ۳۰ دقیقه میباشد و رعایت اختصار در بیان مطالب به عنوان امتیاز محسوب میگردد. زیاده گویی و تجاوز از وقت تعیین شده، توجه شنوندگان به مطالب ارائه شده را کم خواهد کرد. داشتن برنامه سخنرانی و یکی دو بار تمرین قبل از برگزاری جلسه دفاع توصیه میشود.

متن سخنرانی مطلوب باید شامل همه اطلاعات اصلی مربوط به موضوع مورد تحقیق و نتایج و نکات برجسته حاصل بوده، از مسائل تکراری و غیر ضروری به دور باشد. متن سخنرانی شامل سه پرسش اصلی، چه باید گفت؟ به چه ترتیبی باید گفت؟ چگونه باید گفت؟ است. متن سخنرانی باید قبلاً چندین بار خوانده شود تا مطالب فراموش نشود و در جلسه دفاع نیز در حد امکان از روی نوشته خوانده نشود.

توصیه می شود، دانشجو در هنگام برگزاری جلسه دفاعیه و سخنرانی خود نکات زیر را رعایت کند:

در عین صرفه جویی باید منظم، مرتب و تمیز باشد.

سخنرانی پستمری از کسب اجازه از هیات داوران حاضر در جلسه شروع شود.

رامش و اعتماد به نفس خود را حفظ کند.

از تغییر لحن کلام و حرکات دست و صورت جهت تفهیم بیشتر استفاده کند.

 به شنوندگان توجه نشان دهد ( با نگاه کردن و …).

هنگام سخنرانی قواعد دستوری را رعایت کند.

در سخنرانی از جملات کوتاه و رسا استفاده کند.

از تکیه کلامهای مکرر خودداری کند.

– همچنین توصیه می شود دانشجو قبل از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه، از محل برگزاری جلسه دفاع بازدید به عمل آورد و در خصوصی تأمین و نحوهٔ استفاده از امکانات چند رسانهای دانشگاه برای زمان دفاع تمهیدات لازم را بیندیشد.

– ارزیابی پایان نامه دانشجو در جلسه دفاع توسط هیأت داوران متشکل از استادان راهنما، مشاور، و یک یا دو نفر داور از بین اعضاء هیأت علمی در آن موضوع تخصصی صورت می گیرد.

– از آنجائیکه داشتن مقاله چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی از پایان نامه به عنوان دو امتیاز مثبت در ارزشیابی پایان نامه محسوب می شود. بنابراین توصیه میشود اقدامات لازم از قبیل تدوین مقاله از پایان نامه و رایزنی با مجلات معتبر علمی تا قبل از انجام دفاع را پیگیری و به انجام برسانید. فهرست و آدرس بخشی از مجلات علمی پژوهشی در پیوست شماره ۹ داده شده است.

لازم به ذکر است که مقاله ارائه شده بایستی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ارائه شود، و اگر استادان راهنما و مشاور از دانشگاه های دیگر باشند بایستی عبارت استاد ملعو دانشگاه آزاد اسسلامی واحد نجف آباد درج گردد. به مقالاتی که عنوانی به جز دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در آنها به عنوان محل خدمت تهیه کنندگان مقاله درج شده باشد هیچ گونه امتیازی تعلق نخواهد گرفت.