گزارشي از نگرانيهاي اروپا در زمينه ناتو تكنولوژيكي

– طبق گزارشي كه از طرف پارلمان اروپا انتشار يافت ، اولويت دادن به سرمايه گذاري ۲۰۰۲جولاي ۱۲ بر روي پروژه هاي تحقيقاتي بزرگ ، مي تواند تهديدي براي پژوهشهاي ناتو تكنولوژي در اروپا باشد اين گزارش در پي بحثهايي با هدايت كنندگان پژوهشهاي ناتو تكنولوژي يا دست اندر كاران مديريت پروژه هايي ناتوتكنولوژي تدوين شده است .

افزايش توجه به نو آوريهاي بزرگ در اروپا ، منطبق بر آنچه كه در چارچوب اين گزارش مي افزايد برنامه شش ساله اتحاديه اروپابراي پژوهش پيش بيني شده ، باعث ناكام ماندن گروههاي پژوهشي كوچكتر و سرمايه گذاري اروپايي ، خواهد گرديد .

در اين شرايط ، اين نگراني وجود دارد كه با بزرگ شدن اين پروژه ها ، آزمايشگاههاي كوچك به اين نتيجه برسند كه با افزايش متوسط هزينه اختصاص يافته به پروژه ها ، سرمايه گذاري بر روي پروژه ها نيز دائما اين مشكل عمدتا ناشي از افزايش هزنيه پروژه در چارچوب برنامه شش ساله و تمايل برخي دشوار مي گردد گروه هايي داخلي براي تامين اعتبار پروژه هايي بزرگتر است .

اين گزارش بيان مي دارد كه اختراعات ناتو تكنولوژي فقط در آزمايشگاههاي بزرگ رخ نمي دهند بلكه اين گزارش مي افزايد كه گروههاي دانشگاهي و آزمايشگاهي تحقيقاتي كوچكتر نيز در اين اكتشافات دخيل هستند افزايش حجم همكاري كلان ممكن است برخي از آزمايشگاهها را از عرصه رقابت خارج نمايد طريق اين گزارش ،مقادير كلاني از سرمايه ها ونيز بسياري از امتيازات در اختيار تعداد اندكي از گروههاي پژوهشي كه اقدام به فعاليتهاي بسيار زيادي مي نمايند قرار مي گيرد واين امر عرصه را بر آنهايي كه جزء اين گروهها نيستند ، تنگتر ساخته وبدست آوردن اعتبار مورد نياز براي تكميل تحقيقات را مشكل تر مي سازد .

نگراني ديگري كه دراين گزارش نيز مورد تاكيد قرار گرفته است ، اين است كه گروههاي صنعتي كه اين پروژه هاي بزرگ را رهبري مي كنند . ممكن است از دستاوردهاي بلند مدت به نفع نتايج كوتاه مدت صرف نظر كنند .

نگراني ديگري كه از اين بررسي حاصل مي شود ، عدم اختصاص بودجه براي پژوهشگران جوان اين گزارش مي افزايد كه درچارچوب اتحاديه اروپا هيچ برنامه اي براي آنهايي كه مستعد ناتو تكنولوژي است چنين برنامه اي از اين جهت مي تواند سودمند باشد كه تحقيقات ناتو تكنولوژي را هدايت مي كنند مشخص نشده است پژوهشگران مستعد را تشويق به ماندن در اروپا ادامه روند تحقيقاتشان مي نمايد .

بيشترين نگراني مربوط به كمبود دانشجويان متناسب با اين رشته يا پرسنل فوق دكترا است زيرا در اين بخش مقرراتي توسط اتحاديه اروپا و برخي قراردادهايي دولتي وضع شده است كه مانع از بكارگيري پژوهشگران غير اروپايي در اروپا مي شود .

همچنين عدم علاقه به مشاغل علمي به خاطر كار زياد وحقوق اندك نيز مزيد برعلت است نويسندگان اين گزارش مي گويند ، در اروپا ، بر افزايش منزلت و مزاياي معلمان و كاركنان بخشهاي خدماتي تاكيد مي شود اما هيچ نوع تلاش مشابهي جهت اختصاص امتيازاتي براي فعاليت در محيطهاي دانشگاهي وانجام تحقيقات ، صورت نمي گيرد .

اين گزارش حاكي است كه اروپا از نظر تعداد اثراتي كه درباره ناتو تكنولوژي به چاپ رسانده داراي جايگاه جهاني منحصر بفردي است هر چند در مقايسه جداگانه كشورها ، امريكا در رتبه اول را داشته و پس از آن به ترتيب روسيه ، ژاپن ، آلمان و چين قرار دارند .
نكات برجسته مقاله

بلكه گروههاي دهند اختراعات ناتو تكنولوژي فقط در آزمايشگاههاي بزرگ رخ نمي دهند دانشگاهي و آزمايشگاهي تحقيقاتي كوچكتر نيز در اين اكتشافات دخيل هستند .
افزايش توجه به نو آوريهاي بزرگ و كاهش توجه به نوآوريهاي كوچك باعث ناكام ماندن شود و گروههاي پژوهشي كوچكتر مي
اختصاص بودجه براي پژوهشگران جوان و مستعد ناتو تكنولوژي از نكات ضروري در ؟ پيشرفت ناتو تكنولوژي است .
دكتراي متناسب با اين رشته بسيار ضروري است ؟ پذيرش دانشجويان يا پرسنل فوق
: http : // www. Nano . org .uk منبع
ناتو تكنولوژي در انگلستان

اگر ما خواهان بهبود پارتيشيا هويت ، وزير صنايع وبازرگاني انگليس گفت ۲۰۰۲ جولاي۲۲ كارايي اقتصادي گسترش روشهاي مراقبت پزشكي وافزايش توليد هستيم ، بايد فناوريهاي جديدي مانند ناتو تكنولوژي را به خدمت بگيريم .
وي در گزارشي كه توسط گروه مشاوره كاربردهاي ناتو تكنولوژي در مورد تدابير دولت انگلستان در زمينه علوم منتشر شد ابزار داشت كه ناتو تكنولوژي ،همانند فناوري اطلاعات و بيوتكنولوژي عامل تعيين كننده اي در اقتصاد است .

ناتو تكنولوژي، قابليت دستيابي به ابزار آلات پزشكي حساس تر ، نتيجه گيري و سريعتر وروشهاي دقيق تر همچنين اين فناوري براي اينكه بيماران براي ديدن متخصص مجبور به رفت و تشخيص بيماري را فر اهم مي آورد . شناخت كدهاي ژنتيكي بيمار به اين معني است كه و آ‎مد نباشند ، اجازه تشخيص بيماري از راه دور را خواهد داد مي توان محصولات پزشكي نظير دريچه هاي قلب ، سياهرگها وسرخرگها ،كبد و پوست را از بافتهاي منفرد خود همچنين ناتو تكنولوژي در جستجوي راهي براي ترغيب به رشد ، احياء و ترميم بافتهاي شبكيه شخص ايجاد كرد چشم ، حلزون گوش و پيوند عصب است .

ناتو تكنولوژي روشهاي جديدي را نيز براي توليد اشياء كار آمد تر ، با وزن و مصرف انرژي كمتر فراهم رايانه ها به اندازه يك ساعت مچي كوچك خواهند شد ودر ارتباطات توليد ، مراقبت پزشكي ودر نحوه مي آورد كنترل سيستمهاي مهمي مانند ترافيك يا فرايند هاي صنعتي ، مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

ميليون پوند در سال به پژوهش در ۳۰ دولت انگليس تاكنون بودجه اي در حدود خانم هويت گفت ناتو تكنولوژي اختصاص داده است و مااخيراً مراكز پژوهشي جديدي را در آكسفورد ، كمبريج ، نيوكاسل و شمال در تمام دنيا اما واضح است كه ما بايد براي بهره مندي از ناتو تكنولوژي بيشتر تلاش كنيم غرب احداث كرده ايم دولتها و شركتهاي بين المللي مبالغ هنگفتي را براي ناتو تكنولوژي سرمايه گذاري مي كنند وبا وجود آن كه پايه تحقيقات ما عالي است و بسياري از شركتهاي صنعتي و سرمايه گذاران خارجي را جذب مي كند اما بايد از آن به درستي استفاده كنيم تا از رقباي خود عقب نيافتيم .

ميليون پوند در سال افزايش خواهيم داد و شركتهاي۵۰ ما سرمايه گذاريهاي خود را به وي گفت تجاري مي توانند با بهره گيري از امكانات جديد ، براي آزمايش ايده هاي نو ، ساخت نمونه هاي اوليه و كوچك سازي محصولات جديد جهت بررسي نمونه هايي كه مي توانند به توليد انبوه برسند ، با پژوهشگران همكاري كنند من به طور كلي پيشنهادهاي اين گروه مشاوره را مي پذيرم و ما طي چند ماه آينده وي اظهار داشت راههاي موفقيت آنان را بررسي خواهيم كرد .
اين گزارش توسط گروه مشاوره كاربردهاي ناتو تكنولوژي ، به منظور بررسي اقدامات مورد نياز براي اين گزارش توسط ده تن از اينكه انگليس بتواند با كشورهاي ديگر در اين فناوري رقابت كند ، تهيه شده است متخصصين فعال در زمينه پژوهش و تجارت به رهبري دكتر جان تايلور ، مدير كل هيئتهاي پژوهشي تدوين گرديده است .

در اين گزارش آمده است .
سال آينده نحوه زندگي ما را تغيير خواهد داد ۲۰ ناتو تكنولوژي طي اي را جهت طراحي تحيقيات كاربردي و پيشرفته براي اينكه شركتها ، محصولات جديد انجام دهند نيازمند به دو نوع جديد از تسهيلات ساخت ناتو تكنولوژي هستند ها و دانشگاهها افرادي را تربيت مي جهت محصول اطمنيان از اينكه آموزشكده بايد شيوه آموزش كنند كه توانايي مقابله با چالشهاي جديد را دارند ، ناتو تكنولوژي ارتقاء يابد .

چند نكته :
ناتو تكنولوژي و علم ناتو در ارتباط باعلم مواد و كاربردهاي آن در مقياس ناتو متري است اين گروه مشاوره متشكل از ده تن از پيشگامان دانشگاهها و صنايع در زمينه ناتو تكنولوژي است كه بسياري از متخصصين ديگر را در كارگاهها سرپرستي مي كنند ، اين گروه توسط دكتر جان تايلور ، مدير كل هئتهاي پژوهشي رهبري مي شود .

اين گزارش حاوي نتايج كارگاههايي است كه سعي داشت تا عوامل موفقيت در شش حوزه مختلف اين زمينه ها عبارتند از ناتو تكنولوژي براي پنج سال آينده را تعيين نمايد .
الكترونيك و ارتباطات ؟
سيستمهاي رسانش دارو
وسايل پزشكي و مهندسي بافت

نانومواد و كاتاليزور
ها دهنده حسگرها وهشدار
گيري لوازم واندازه ابزار سازي
گزارش جداگانه اي اين گزارش تا اندازه اي مراحل مهمي كه بايد در نظر گرفته شوند را تعيين مي كند . نتايج حاصل از اين كارگاهها را به طور مشروح در بر دارد .
http: // www . dti . gov .uk/ ( وجود دارد DTI اين گزارش بر روي وب سايت
: http : // www . nds . coi. Gov . uk منبع
بهترين زمان براي آغاز تجارت ناتو تكنولوژي

كه ۱۲ Nano يكي از تفاوتهاي اصلي بين كنفرانسهاي سرمايه گذاري گذشته مثل كنفرانس ۲۰۰۲ مي۲۴ در حالي كه اواخر دسامبر گذشته برگزار شد و رويدادهاي فعلي افزايش تعداد شركتهاي خدماتي بوده است درايالات foley ladner در انگلستان و Hammonds Suddrads Edge كارخانه هاي بزرگ بين الملي مثل متحده از پيشكسوتان درك روند ناتوتكنولوژي هستند ، تعدادزيادي از شركتهاي كوچكتر هم در حال ايفاي نقش در اين عرصه هستند .
مشاوران حقوقي مستعد ، شركتهاي جديد و مشاوران پيشرفت تجاري در تمامي سطوح از سطح بين المللي تا هم اكنون به دو دليل ، بهترين زمان براي منطقه اي هم اكنون گرداگرد ناتو تكنولوژي را احاطه كرده اند . سرمايه گذاري شركتها در زمينه ناتو تكنولوژي است .

گذاري حتي بسياري از كساني كه كمترين اطلاعاتي در مورد سرمايه دسترسي به سرمايه كنند كه سرمايه بخاطر ترس از دست دادن شانس رقابت احساس مي دارند ، گذاري علاوه بر سرمايه د رزمينه ناتو تكنولوژي گذاري يك بازاريابي نيز هست .

قبول اين واقعيت كه ناتو تكنولوژي بازاري تريليون دلاري خواهد داشت ، زير ساخت تجاري شود گذاري در اين زمينه مي موجب ترغيب شركتها به سرمايه تجارت ناتو تكنولوژي به هر مرحله اي كه دست يابد به مشاوراني نياز دارد كه يا با استفاده از كار آزمودگان ويا شركتهاي بزرگ مشاوره به موسسين كمك كنند تا از تكرار اشتباههاي يكسان و در واقع وجودمشاوران حقوقي براي تاسيس يك شركت جديد بالا بردن سرمايه تكراري جلوگيري شود ضروري به نظر مي رسد ويا حمايت از داراييهاي آنها .

مديران ارشد نيز همگام با سرمايه گذاران ، در جستجوي فرصتهاي حاصل از ناتو تكنولوژي هستند تا بتوانند به شهرت برسند .
بنابراين علت شروع اين تجارت در حال حاضر اين است كه عليرغم شرايط نامناسب سرمايه گذاري در با توجه به افزاش دهه گذشته ، سرمايه گذاران تمامي سعي خود را براي ارتباط با ناتو تكنولوژي به كار برده اند تمايل براي فعاليت در زمينه ناتو تكنولوژي مديران مي توانند يكبار ديگر سرمايه گذاراني رادر اختيار داشته باشند كه در زمينه تجاري آنها سرمايه گذاري نمايند .

: http: // www . nanotechweb. org منبع
Nano Tech- 2002همايش
با ۲۰۰۲ سپتامبر ۱۲-۹ طي روزهاي Nano Tech – 2002 كنفرانس ۲۰۰۲ سپتامبر
و موسسه هوانوردي و فضا نوردي آمريكا ، Nano Space Technologies همكاري شركت برگزار شد .

اين كنفرانس عرصه اي براي بحث و تبادل اطلاعات درباره كاربردهاي فعلي و آينده ميكرو وناتو الكترونيك ، وعلوم ( MEMS) سيستمهاي مجتمع ، سيستمهاي ميكروالكترومكانيكي حاصل اين بحثها وتبادل افكار ، انتقال اطلاعات فني و عملياتي خواهد بود ميكرو ونانو مي باشد كه در طراحي ، توليد وساخت اين فناوريها وهمچنين در توسعه و تداوم تحولات بعدي آنها موثر هستند

براي ( دانشمندان ، مهندسان ، دولت سرمايه گذاران ) گردهم آمدن تمام عوامل

نقش آفرين در اين كنفرانس ، عمده توجه به افزايش كاربردهاي عملي ، توسعه نانو تكنولوژي ضرروي است نانوسيستمها در صنعت معطوف خواهد بود .
همراه بود كه به بررسي و كنفرانس و كارگاه فني اين رويداد منحصر به فرد ، با يك تعيين زمينه هاي سود آور ، راه محلهاي جايگزين براي شيوه هاي كنوني وهمچنين شناسايي چالش ها و پيامد هاي مربوط به كاربرد فناوريهاي ميكرو و نانو در تمام طيف مورد استفاده ، خصوصا موارد زير پرداخت .
فوايد و كاربرد هاي نانو و ميكرو ساختارها

نو آوري در ساخت وتوليد
كاربردهاي عملياتي
كاربردهاي نو آورانه
ييني و تجزيه و تحليل يك سلسله دگرگوني ونيازها پيش
دانشگاه معتبر ، دولت و متخصصان صنعت ناتو تكنولوژي در قالب جلسات و۷۰ بيش از نشستهاي زير ، آخرين دستاوردهاي پژوهشي و كاربردهاي ناتو تكنولوژي را ارائه كردند .

اي ناتو تكنولوژي نو آوريهاي ملي و منطقه
المللي ناتو تكنولوژي نو آوريهاي بين
حكومتي و صنعتي ناتو تكنولوژي ابعاد دانشگاهي
كاربردهاي هوافضايي ، وسايل و سيستمها
كاربردهاي انرژي و سايل و سيستمها
كاربردهاي علوم زيستي و سايل و سيستمها

كاربردهاي ترابري ، و سايل و سيستمها
دولت و كارشناسان صنعتي دانشگاه
گذاري در ناتو تكنولوژي تجارت و سرمايه
: http: // www. Upob. De/ منبع
شگفتيهاي كوچك

موفقيتهاي بزرگ ناتو تكنولوژي ، يك شبه بدست نخواهند آمد ، اما اين تحولات بالاخره ۲۰۰۲ جولاي بدست آمده و زماني كه جنبه عملي به خود بگيرند ، همه چيز را از رايانه ها گرفته تاهواپيما و تلويزيونها تغيير خواهند داد .

عمده توجه ناتو تكنولوژي بر كوچك سازي متمركز است ولي يك چيز در مورد آن خيلي بزرگ است و آن تبليغاتي است كه بر روي اين فناوري صورت مي گيرد .
حاميان ناتو تكنولوژي خواستار نسلي از ماشينهاي كوچك هستند كه قدرت درك انسان را افزايش بيماري را درمان ، فقر را معدوم ورفاه را ايجاد كنند .
برنامه پيشگامي ملي ناتو تكنولوژي امريكا كه تحت حمايت دولت اين كشوراست ، بازاري يك تريليون از هم اكنون اين امر واكنشهاي شديدي را در بر براي ناتو تكنولوژي پيش بيني نموده است ۲۰۱۵ دلاري را تا سال تخيلي و تجارتي مستلزم شكست داشته است ،به طوريكه اشخاص بدگمان ، ناتو تكنولوژي را داستاني علمي مي پندارند .

آنچه در زمينه ناتو تكنولوژي در حال وقوع است ، انقلابي واقعي است واين وقايع ارتباطي به محصولات آنچه در حال شكل گيري است ، درك ريشه اي از چگونگي عملكرد جهان در قالب اتمها و مولكولها وبازار ندارد است جايي كه طبيعت هوشمندانه ترين كارها را انجام مي دهد .

برخي از دانشمندان برجسته دنيا در رشته هايي چون زيست شناسي ،شيمي و فيزيك تمام توجه خود را به كه اين بودجه از زمان ميليارد دلاري ۲ دلاري اين امرهمراه با سرمايه گذاري جهاني اين زمينه معطوف داشته اند . نويد بخش رشد سريع كشفيات در اين عرصه است تاكنون ديده نشده است آپولو برنامه فضايي ناتو تكنولوژي از زمان مهار الكتريسته توسط با اين وجود ، پيشرفت يك شبه حاصل نخواهد شد .

اديسون ، زماني كه مردم سعي داشتند به كاربردهاي عصاره معجزه آسا پي ببرند ، بوجود آمد .
به خصوص در مبحث مواد درحال امروزه محصولات ناتو تكنولوژي بيش از تصور اكثر مردم هم اكنون از پلاستيكهايي نانو كامپوزيت با پايه نانو ذرات خاك رس ، در اتومبيلها ، بسته بندي مواد گسترش است غذايي وحتي توپهاي تنيس استفاده مي شود .

نيز ا زمواد نانوكامپوزيت دربدنه برخي اتومبيلها استفاده مي كند زيرا(GM) شركت جنرال موتورز چنين نانوكامپوزيتهاي سبك ولي بار سبك تر از مواد قبلي بوده و بسيار مستحكم تر از آنها مي باشد ۱۲ اين تركيبات اين تركيبات در طراحيهاي جديدي مانند كروزر مستحكمي ، در صنايع هوايي نيز مورد آزمايش قرار مي گيرند شركت بويينگ كه هدف آن دستيابي به سرعت پروازي نزديك به سرعت صوت است ، (Sonic cruiser) صوتي نقش محوري ايفا مي كنند .

تا چند سال ديگر ، نانو لوله هاي كربني خواهند توانست نانوكامپوزيتهايي كه تاكنون بدست آمده اند را تحت ۱۰۰ اين تركيبات نانو لوله هاي كربني كه قطر آنها به اندازه چند اتم است ، خواص عجيبي دارندشعاع قرا ردهند به كارگيري اين تركيبات به كندي صورت برابر فولاد استحكام دارند وقادر به هدايت گرما والكتريسته هستند تا پايان سال گذشته فقط چند پوند از آنها ۱۹۹۱ مي گيرد دليل عمده آن اين است كه از زمان كشف آن در سال توليد شده است .

ادعا Mitsui شركت شركت در حال ساخت يا برنامه ريزي ساخت نانولوله ها هستند ۴۰ هم اكنون حدود اولين كاربرد عمده نانو لوله در نمايشگر ها و تن نانو لوله خواهد بود۱۲۰ كرده است به زودي قادر به توليد سالانه تلويزيونهاي مسطح خواهد بود . اين نانو لوله ها الكترونهايي را ساطع مي كنند كه نهايتا تصاوير رنگي را بوجود محصولاتي را به بازار ۲۰۰۳ شركت شركت سامسونگ اميدوار است با بكارگيري اين فناوري ، تا پايان سال مي آورند . عرضه نمايد .

در زمينه پزشكي ، تاكنون راههاي جديد و متعدد رسانش داروها ، واكسنها و ژن درماني به كمك نانو ساختار هايي كه در پيوند اعضا كاربرد دارند ، اتصال نانو ذرات ونانو كپسولها مورد آزمايش قرار گرفته است پيشرفتهاي ابزار و وسايلي به دستگاه عصبي بدن را جهت بهبود شنوايي و بينايي عملي تر مي سازند .
انرژي خورشيدي و پيلهاي برابر حد معمول ۱۰ افزايش عمر باتريها تا ناتو تكنولوژي در زمينه فناوري باتريها محققان به كمك ناتو تكنولوژي در حال كاربر سوختي ، مي تواند دائما دنياميك توليد وتوزيع انرژي را تغيير دهد روي سيستم ذخيره رايانه اي هستند كه در چند سال آينده حافظه هايي رايانه اي تريليون بيتي را به

ارمغان خواهند سال ديگر نانوالكترونيك كاملا جايگزين پردازشگرهايي سيليكوني فعلي شده يا حداقل باعث ارتقاء ۱۰ تا آورد كيفي كاملا مشهود آنها مي گردد .
به نظر مي رسد كه تصورات متحير كننده برخي از طرفداران ناتو تكنولوژي مدت مديدي و حتي تا ابد در اين ولي در دنياي واقعي ، ناتو تكنولوژي به سرعت در حال پيشرفت است حوزه افسانه هاي عملي باقي خواهد ماند امر تقريبا تمام ابعاد زندگي ما را تحت تاثير قرا رخواهد دادو تحولات آن زودتر از تصور عمومي به وقوع خواهد پيوست .

: http: // www. Business 2. com منبع
ناتو تكنولوژي و انرژي
شايد امضاي قرار داد بين يك شركت انرژيهاي جايگزين امريكا و بزرگترين شركت ۲۰۰۲ و جولاي ۲۹ inner ميليارد دلاري مايع كننده زغال سنگ در ۲ زغال سنگ چين ، به منظور همكاري در ساخت يك كارخانه اگر اين فناوري طبق انتظار پيش رود و در معادلات جهاني را از بين ببرد OPECقدرت نفوذ Mongolia بتواند به نحوي مقرون به صرفه زغال سنگ را به سوخت ديزل و گازوئيل تبديل كند ، ممكن است باعث كاهش وابستگي نفتي كشورهاي غني از زغال سنگ مانند چين ، امريكا و آلمان شده و معيارهاي ژئوليتيكي را برهم بزند اين فناوري همچنين مي تواند گرم شدن جهان و باران اسيدي را كه از آلودگيهاي خطر آفرين هستند ،به اندازه كافي كاهش داد .

بسياري از كشورهاي جهان ، از نفت و وارداتي براي توليد انرژي استفاده نمي كنند ، اما براي حمل ونقل به اگر هزينه تبديل مستقيم زغال سنگ به سوختيهاي مايع مقرون به صرف تر از هزينه پالايش نفت خام آن نياز دارند باشد ، اين روند نيز تغيير خواهد كرد .
اين فرايند ، هزينه توليد هر بشكه تئولي مدير عامل شركت فناوريهاي هيدروكربني در چين ، مي گويد از لحاظ اقتصادي ( دلار ۲۸ حدود ) و اكنون با توجه به قيمت بين المللي نفت خام دلار كاهش مي دهد۱۰ تا ۵ را دلار به ازاي هر بشكه ، اين فرايند ۸ تا ۴ با افزايش قيمت مايع سازي مستقيم زغال سنگ براي چين مناسبتر است براي امريكا نيز مقرون به صرفه خواهد شد .

كه پژوهشهايي را نيز بر CMP Cientifica تيم هار پر ، بنيان گذار انجمن كسب و كار نانو در اروپا و روي كاربردهاي تجاري ناتو تكنولوژي انجام مي دهد ، مي گويد كه اين پيشرفت فقط يك نمونه از نتايجي است كه اين فناوري هم اكنون در حال تغيير روند توليد و توزيع پيش بيني مي شد ناتو تكنولوژي روي صنعت داشته باشد . انرژي حافظه و ظرفيت ذخيره رايانه اي ، هوافضا حمل ونقل ، نساجي و صنايع دارويي است .

Lucent , Hewlett- Packard , Motorola IBM شركتهاي CMP Cientifica برطبق گزارش در نو آوريها ي ناتو تكنولوژي يابا Hitachi , Mitsubishi , NEC , Corning , DOW Chemical , 3M ناتان تينكر يكي از روساي اختصاص بودجه ، سهيم بوده اند يا با نتايج حاصل از توسعه و تحقيقاتي كه انجام داده اند انجمن كسب و كار امريكا مي گويد كه شركتهايي نفتي نيز سرگرم و پروژه هاي تحقيق وتوسعه هستند.

صنعت نفت ، هم اكنون ناتو تكنولوژي را براي پالايش مواد پتروشيميايي بكار مي برد ، منتظر است تا مثلا ناتو تكنولوژي درصدد ايجاد باترهاي ببيند كه چگونه براي توليد انرژي هاي جايگزين از آن استفاده مي شود چالش بعدي نحوه ذخيره برق توليدي ، جهت استفاده در زمان ديگري است خورشيدي ارزانتر و كار آمدتر است ناتو تكنولوژي نويد بخش دستيابي به باتريهاي با قابليت شارژ سريعتر و وساخت پيلهاي مقرون به صرفه تر جداگانه اعلام كرده اند كه براي كار آمد تر كردن NEC براي اين منظور شركتهاي سامسونگ سوني و است اين نوع پيلهاي سوختي تامين كننده برق رايانه هاي كيفي و تلفنهاي همراه از ناتو تكنولوژي

استفاده خواهند كرد اولين نوع اين مرتبه بهتر است ۱۰ درصد كار آمد تر و نسبت توان به وزن آنها۲۰ باتريها از باتريهاي ليتيومي وارد بازار شوند۲۰۰۳محصولات ممكن است تا اوايل سال
بالاخره پيلهاي سوختي مقرون به صرفه كه با هيدروژن يا هيدرو كربني مانند متان كار مي كنند مي توانند هم اكنون بسياري از كشورها داراي شبكه توزيع گاز طبيعي هر دو مقوله توليد و توزيع انرژي را متحول كنند هستند و پيلهاي سوختي مقرون به صرفه اي كه با بهره مندي از ناتو تكنولوژي توليد شده اند ، ممكن است تقاضاي اگر بالاخره روزي پيلهاي سوختي توليد خودروهايي برقي را امكان پذير مي سازند صفحات الكتريكي را كاهش دهند مسائل اقتصادي حل شود ، حتي ممكن است ماشينهايي را ببينيم كه انرژي منزل را تامين مي كنند .

تاثير ناتو تكنولوژي بر روي بخش انرژي كمتر از الكتريسته نخواهد بود .
: Http: // www. Time. com منبع
ناتو تكنولوژي در آلبرتا
دكتر آرتو كارتي واريك نيول ، رئيس و (NRC) رئيس شوراي ملي تحقيقات كاناد۲۰۰۲مي ۲۲مدير اجرايي شركت سينكرود و كانادا براي حمايت از ارتقاء يك فناوري قوي در دانشگاه آلبرتا ونيز فعاليتهاي باهم ديدار كردند(NINT) مشترك با موسسه ملي ناتو تكنولوژي

اين موسسه ملي ناتو تكنولوژي پاييز گذشته توسط نخست وزير كانادا ورئيس دانشگاه آلبرتا تاسيس شد ميليون دلاري براي تحقيقات ناتو تكنولوژي است كه بهترين نظرات را در زمينه۱۲۰موسسه يك مركز محاسبات ، مخابرات ، پزشكي ، انرژي و توليد جمع آوري مي كند .

اين مركز كه در حال حاضر در دانشگاه البرتا واقع در ادموندتن واقع شده است ، حاصل همكاري مشترك ايالت البرتا و دانشگاه البرتا مي باشد NRC بين شوراي ملي تحقيقات

به گفته وزير صنايع كانادا ، اين ديدار اقدام مهمي در زمينه شناسايي فرصتهايي كانادا براي اين باعث ايجاد فرصت سرمايه گذاري براي NRC دانش نوين و نمايان ساختن تواناييهاي البرتا در اين زمينه مي باشد گروهها شده واين كشور را به سوي نو آوري هدايت مي كند .
موسسه ملي ناتو تكنولوژي با گرد آوري محققان و صنايع ازتمام نقاط كانادا ، موتور رشد شبكه ملي قوي اين اعضا با كمك هم خط مشي واولويتهاي تجاري تحقيقات تحقيقات ناتو تكنولوژي در كانادا خواهد بود ناتو تكنولوژي در كانادا را تعيين مي كنند .

باعث همكاري و جلسات اين شورا با فعالان اصلي ناتو تكنولوژي گفت NRC دكتر كارتي رئيس مشاركت نزديك بين تمامي گروهها براي سازماندهي برنامه هاي مربوط به تحقيق وتوسعه كانادا در زمينه اين خواهد شد مبحث جديد و مهيج

و NRC بر تحقيق وتوسعه وهمراهي آن با صنعت در بهبود فرصتهاي بازاري فناوريهاي NRC دن وينر ، رئيس كل موسسه ملي همچنين براي تضمين موفقيتهاي البرتا و كانادا در بازار جهاني تاكيد دارد تجمع دست اندر كاران اصلي در زمينه تحقيقات مولكولي وفناوري در مقياس نانو گفت ( NINT)ناتو تكنولوژي همچنين اين موضوع موجب مي شود كه ما اجازه مي دهد تا باعث رشد فرهنگ تجاري در جامعه شود NRC به بتوانيم قدرت شركاي خود را با تبادل اطلاعات وارائه ايده هاي جديدوقابل ارائه به بازار افزايش دهيم .

از تحقيقات علمي ، پيشرفتها ونو آوريها در سراسر كانادا حمايت كرده واز طريق موسسه علوم و NRC آزمايشگاهها ، هدايت اطلاعات علوم و فناوري در كانادا را برعهده دارد( CISTI) اطلاعات تكنيكي كانادا مكان در سراسر اين كشور ، مطابق برنامه ۹۰ در اكثر مراكز مهم ودر بيش NRC از تسهيلات وادارات يافت مي شوند ( IRAP) همكاري و تحقيقات صنعتي .
: Http: // www. Nrc. caمنبع
روابط ناتو تكنولوژي روسيه و ايالات متحده
يك شركت حقوقي و يك شركت مشاوره تجاري روسي ، نمايشگاه سرمايه گذاري۲۰۰۲ژوئن ۱۷ امريكايي را در دره سيليكون برگزار نمودند فناوري روسي
در اين نمايشگاه پيشتازان ناتو تكنولوژي روسيه مانند اولگ خاسانف ، رئيس مركز پژوهش وتوسعه سيري در تامسك حضور داشتند .
شركت موتور ولا درآريز ونا نيز سرگرم سازماندهي تعداد بسيار زيادي از افراد براي شركت در همايش سپتامبر در كاخ تاريخي علوم در مسكو بود ۱۳ تا۱۰ در روزهاي چالشهاي نانو و گيگا در ميكرو الكترونيك ناتاليا تر و فانوا ، يكي از دست اند ركاران سابق فدراسيون روسيه كه رياست نمايشگاه دوره سيليكون را به اكنون زمان شناخته شدن فناوري روسيه است عهده داشت مي گويد.
: http: // www. Smalltimes . comمنبع
بودجه چين در زمينه نانو مواد

باي چانلي ، معاون آكادمي علوم چين ورهبر راهبردي ناتو تكنولوژي اين كشور در ۲۰۰۲ مي۳۰ نانو لوله هاي كربني چيني ابتدا در وسايل سخنرانيش در مورد روند تحقيق و توسعه در ناتو تكنولوژي چين گفت الكتريكي خانگي ، صورت تجاري به خود مي گيرند .
وي كه دردانشگاههاي پكينگ و تسينگهوا تدريس مي كند ، در مصاحبه اي عنوان كرد كه واحد هاي پايلوت توليد نانو لوله هاي كربني توسط آكادمي علوم چين و دانشگاه تسينگهوا دردست احداثند .

دولت چين دو ميليارد ديوان را به طور عمده در زمينه هاي نانو مواد ، نانو الكترونيك ، سيستمهاي تا ۲۰۰۱ سال از سال ۵ ناتو تكنولوژي و فناوريهاي تجزيه و تشخيص براي مدت (NEMS) نانو الكترو مكانيكي نشان مي دهد بدست آمده است ۲۰۰۱ تا ۱۹۹۹ نتيجه اي كه در طي دوره دو ساله در نظر گرفته است ۲۰۰۵ سال كه بودجه تعيين شده اكثرا براي تحقيق و پيشرفت در زمينه نانو مواد استفاده شده است و به همين ترتيب اين بودجه نانوذرات وغيره نيز صرف تحقيق و پيشرفت نانو موادي مثل نانو لوله هاي كربني ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۱ در سالهاي خواهد شد .
: Http: // www. Nikkeibp . asibiztech . comمنبع

آب استريليزه با نانو فيلتر هاي سراميكي
( SBIR) بودجه فاز دوم تحقيقات نوين در كسب و كار نانو ( NASA) سازمان ناسا ۲۰۰۲ جولاي ۲۴ به نانو فيلترهاي سراميكي اين شركت ، مبلغ دريافتي را در پروژه را به شركت آرگونايد اعطا كرده است منظور استريليزه كردن واحياء مجدد آب در كابينهاي فضايي هزنيه خواهد كرد .
استفاده۵۰۰-۶۰۰ m2/g وسطح ويژه ۲nm در اين فيلترها از نانو فيبرهاي سراميكي آلومينا با قطر فيبرها در محلولهاي آبي داراي بار مثبت هستند وذرات با بار منفي را جذب ودر خود نگه مي دارند خواهد شد ويروسهاي آب% ۹۹۹۹٫۹۹ اين شركت ادعا دارد كه فيلترهايي را طراحي كرده است كه مي توانند .
اين فيلترها در مقايسه باغشاء ها نسبت به آشاميدني را صدها برابر سريعتر از غشاهاي تصفيه ويروس جدا كنند تراكم ذرات ريز و مسدود شدن حساسيت كمتري دارند .

نمونه هاي اوليه فيلترهايي را باوزن و مصرف انرژي كمتر خواهدSBIR آرگونايد در فاز دوم برنامه اين شركت همچنين در زمينه باز يافت واستفاده مجدد از اين فيلتر ها تلاش خواهد نمود ساخت آرگونايد با همكاري مركز طراحي فناوري آكادمي علوم روسيه ونيز آزمايشگاه ملي انرژيهاي تجديد اين شركت فروش ديسك فيلترها را براي را ساخته استNano Ceram شونده امريكا فيبرهايي موسوم به در برنامه خود قرار داده ۲۰۰۲ استفاده در بيوتكنولوژي و آزمايشگاههاي علوم زيستي تا قبل از فصل آخر سال است .
: http: // www/ nanotechweb. org منبع
DNA نانو فيلترهاي انتخابگر براي پروتئينها و
نوعي فيلتر جديد براساس ناتو تكنولوژي توسط محققان دانشگاه كاليفرنيا شعبه ديويس ۲۰۰۲ جولاي ۲ اين فناوري مي تواند به طور موثر در ساخته شده است كه مي تواند مخلوط مولكولهاي زيستي را ازهم تفكيك كند ساخت ابزار آلات بسيار ريز براي تحقيق ژنوميك بوسيله مرتب كردن مخلوطهاي مختلف پروتئينها يا به كار رود DNA مولكولهاي
۱۰اين فيلتر شامل غشايي پلي كربناتي است كه روزنه هايي تر از مند شده با اندازه هاي بسيار ريز كمتر از اين روزنه ها با يك لايه نازك طلا و سپس با لايه اي ديگر از مولكولهاي روغني كه ناتو متر ، در آن ايجاد است تيولها به طور خود بخود در غشايي با ضخامت يك مولكول مرتب مي شوند تيول ناميده مي شوند درست شده اند بطوريكه همه مولكولها به يك مسير جهت مي يابند .
اين تيولها ، زنجيره هاي كر بني هستند كه در يك سر آنها اتم سولفور ودر سر ديگر يك قسمت اسيدي سولفور باعث مي شود تا تيول به لايه طلا بچسبد و طرفي كه قسمت اسيدي دارد مي تواند با هر آنچه وجود دارد ناتو متر هستند۹ روزنه هايي اين غشاء داراي قطري كمتر از كه از بين آن جريان دارد تعامل داشته باشد .
در دو طرف غشاء مي توان روزنه هاي را براي پروتئينهاي ph محققين اين دانشگاه دريافتند كه باتغيير اين عمل با روشي موسوم به پيمايش الكترو ستاتيكي انجام مي شود باز وبسته كرد حتي با اندازه مشابه متفاوت اين در حاليست كه فيلتر هاي موجود فقط مي توانند پروتئينها يا مولكولهاي زيستي با اندازه هاي مختلف را به طور اين فناوري يكي از اين محققين در مورد كاربرد هاي ديگر اين فناوري گفت مناسب از هم جدا كنند انعطاف پذير براي انتقال در مقياس نانو به خصوص براي حسگر هاي ميكرو و نانويي ، تجزيه و تحليل بر روي يك تراشه ونيز ابزارهاي ميكرو و سيالاتي و امور ديگر مهم خواهد بود .
: http: // www . sciencedaily . comمنبع
ايجاد مواد جديدي با تغيير تراكم نانو ذرات طلا
دانشمندان براي اولين بار با تغيير تدريجي تراكم نانو ذرات طلا در روي يك سطح ۲۰۰۲ جولاي ۱۸ با استفاده از يك قالب مولكولي مواد جديدي را ايجادكرده اند ( Sio2) سليكوني پوشيده از سيليكا توليد شده ودر مركز ملي سينكر وترون نور(NCSU) اين مواد كه در دانشگاه كاروليناي شمالي واقع در آزمايشگاه ملي بروك هاون در وزارت انرژي امريكا آزمايش شده اند ، اولين گواه بر توانايي (NSLS) جولاي نشريه ۲۳ شرح اين مواد در شماره نانو ذرات در ايجادگراديان كاهشي غلظت در طول يك سطح هستند چاپ مي شود .Langmuir
اين راجندر ابات ، دانشجوي دكتراي دانشگاه كاروليناي شمالي و باني اصلي اين پژوهش مي گويد جان گنزر استاد مهندسي مواد مي توانند كاربردهاي بسياري در الكترونيك ، شيمي و علوم زيستي داشته باش

ند وزات بازرگاني امريكا ،(NIST) شيمي اين دانشگاه ودانيل فيشر ، فيزيكدان موسسه ملي استاندارد و فناوري جز همكاران بات بودند .