گزارش كارآزمايش سيستمهاي اندازه گيري

مباحث
۱) كاليبراسيون Calibration
(شامل ۵ گزارش )
۲) اندازه گيري براي مرحلة اول مهندسي معكوس و به دست آوردن تلرانس براي قطعات
(شامل ۴ گزارش)

۳) به دست آوردن لقي ( محوري و شعاعي )
(شامل ۲ آزمايش)
۴) كنترل در شفت
شامل ۲ آزمايش
۵) اندازه گيري زاويه هاي يك چرخدندة مخروطي

فصل /۱ كاليبراسيون Calibration

هدف : كنترل كيفيت ابزار كنترل كيفيت ( ابزار اندازه گيري )
اين گزارش شامل كاليبراسيون مجم

وعه اي از ابزارهاي آزمايشگاه است .

ابزار مرجع براي كاليبراسيون گيج بلاك است
با توجه به اين نكته كه دقت ابزار مرجع نسبت به ابزار اندازه گيري شونده بايد ۴ برابر باشد : دقت گيج بلاك است .
روش انجام كار
دامنة دستگاه اندازه گيري شوند ، را به چند قسمت برابر تقسيم مي كنيم هر چه اين تقسيمات بيشتر باشد دقت آزمايش كاليبراسيون بيشتر است .
با مجموعه گيج بلاكهاي در دسترس مي توان هركدام از اندازه هاي بدست آورده از تقسيم را درست كرد و با دستگاه اندازه گرفت ، اندازه هاي گرفته شده را بايد در جدول ثبت كرد اين جدول شامل اندازه هاي گيج ها ، اندازه ها ي گرفته شده و خوانده شده از دستگاه و تعداد اندازه گيريها و ميزان انحراف دستگاه از اندازه هاي اصلي است آمده از آزمايش آنها را در نمودار ثبت كرد نمودار شامل دو محور يكي اندازه هاي اصلي (گيج بلاكها ) و ديگري اندازه هاي خوانده شده توسط دستگاه است .
مجموعة گيجها داراي تنوع خوبي هستند به طوري كه مي توان از تركيب آنها هر اندازه اي را درست كرد تركيب كردن اين گيجها با توجه به سطح صافي صيقلي آنها فقط با مختصر فشاري كه به آنها داده مي شود تا هواي بين دو سطح گيج خالي بشود، امكان پذير است در نتيجه ما به گيجهايي به اندازه هاي بسيار متنوع دسترسي داريم .

 

اندازه هاي گرفته شده بهتر است دو الي سه بار خوانده شود تا از خطا تا حد امكان جلوگيري شده باشد و بعد با ميانگين گرفتن از اندازه ها ، اندازة كم خطا را ثبت كرد البته تكرار خواندن اندازه ها تا حدي خطاي دستگاه و شخص را كاهش مي دهد و خطاهايي مثل شرايط محيطي هميشه همراه آزمايش هستند .
كليه آزمايشها بطور گروهي انجام گرفته اند در اكثر آزمايشها خود دستگاه داراي سطح صافي بوده اند . در بقيه نيز به تناسب نوع آزمايش از سطح صافي در حد كارگاهي و يا در موارد خاص از خود گيجها استفاده شده است .
در طول آزمايش از تماس زياد دست با گيجها و وسايل اندازه گيري دقيق موجود در آزمايشگاه جلوگيري شده زيرا انتقال گرما از طريق دستها مي تواند دقت اين ابزارها را تحت شعاع قرار دهد . اگرچه اين دستگاه ها داراي جنس مقاوم در برابر حرارت هستند ( در برابر حرارت تغيير اندازه ها حداقل است ) ولي امكان ايجاد خطا بخصوص در مواردي كه دقت ابزار بسيار بالا در حد ميكرون است بسيار زياد مي باشد .

۱٫ كوليس ورينه
كوليس پايه دار
time : 10 min
انحراف اندازه ها
اندازه ها
شماره
-۰٫۰۵ ۳٫۹۵ ۴ ۱

۰٫۰۰ ۵٫۰۰ ۵ ۲
۰٫۰۰ ۶٫۰۰ ۶ ۳
+۰٫۰۵ ۹٫۰۵ ۹ ۴
+۰٫۴۰ ۱۲٫۴۰ ۱۲٫۵ ۵
۰٫۰۰ ۱۵٫۰۰ ۱۵ ۶
۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰ ۷
۰٫۰۰ ۳۰٫۰۰ ۳۰ ۸
۰٫۰۰ ۴۰٫۰۰ ۴۰ ۹

اشكالات موجود در انجام آزمايش

لقي ورينه مي توان با پيچ كنترل ورينه مقداري از لقي را گرفت
ميز كار دقت كم ميز كار باعث ايجاد خطا مي شود
۲٫ميكر متر عمق سنج(Depht mic)
time : 5 min
Rang 25 mm
Accuracy 0.01 mm
انحراف اندازه ها
اندازه ها
شماره

+۰٫۱۴ ۰٫۱۹ ۰ ۱
+۰٫۲۰ ۵٫۲۰ ۵ ۲
+۰٫۲۰ ۱۰٫۲۰ ۱۰ ۳
+۰٫۲۰ ۱۵٫۲۰ ۱۵ ۴
+۰٫۱۴ ۲۰٫۱۹ ۲۰ ۵
+۰٫۱۴ ۲۵٫۱۹ ۲۵ ۶

در اين آزمايش از گيج بلاك براي پايه‌دردوطرف Depht mic استفاده شده است .

۳٫ساعت اندازه گيري
ساعت اندازه گيري پايه دار

Range : 10 mm
Accuracy : 0.01 mm time : 5 min
انحراف اندازه ها
اندازه ها
شماره
۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰ ۱
۰٫۰۲+ ۱٫۰۲ ۱ ۲

+۰٫۰۲ ۲٫۰۲ ۲ ۳
+۰٫۰۲ ۴٫۰۲ ۴ ۴
+۰٫۰۲ ۶٫۰۲ ۶ ۵
+۰٫۰۲ ۸٫۰۲ ۸ ۶
+۰٫۰۲ ۱۰٫۰۲ ۹ ۷

 

۴٫ساعت اندازه گيري Dial Indicator
ساعت اندازه گيري پايه دار
time : 10 min
اين ساعت دقيقا كاليبره بوده است
۰٫۰۰ ۰ ۰ ۱
۰٫۰۰ ۱ ۱ ۲
۰٫۰۰ ۱٫۵ ۱٫۵ ۳
.
. .
. .
. .
.
۰٫۰۰ ۹٫۵ ۹٫۵ ۸

Range : 10mm
Aecuracy : 0.01mm

۵٫ساعت اندازه گيري Dial IndiCator

ساعت اندازه گيري پايه دار
time : 15 min
Range : 2 mm
Accuracy : 0.01 mm
0.00
+0.02
+0.03
+0.03
+0.03
+0.03

+۰٫۰۳
+۰٫۰۱
+۰٫۰۱
+۰٫۰۱
+۰٫۰۱
+۰٫۰۱
+۰٫۰۱
+۰٫۰۱
+۰٫۰۸
+۰٫۰۲ ۰
۰٫۵۲
۷٫۰۳
۱٫۰۴
۱٫۰۵
۱٫۰۸
۱٫۱۲
۱٫۲۱
۱٫۳۱
۱٫۴۳
۱٫۵۱
۷٫۶۱
۷٫۷۱
۷٫۸۱
۷٫۹۸
۲٫۰۲ ۰
۰٫۵
۱٫۰۰
۱٫۰۱
۱٫۰۲
۱٫۰۵

۱٫۰۹
۱٫۲
۱٫۳
۱٫۴
۱٫۵
۱٫۶
۱٫۷
۱٫۸
۱٫۹
۲ ۱
۲
۳
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶

فصل ۲
اندازه گيري براي فرآيند مهندسي معكوس
يا اندازه گيري و ايجاد Control goge

هدف :‌
آشنايي با مرحله فرآيند مهندس

ي معكوس يعني با در دست داشتن قطعه كار و با داشتن فرآيند تهيه آن ، با توجه به قطعه ، اندازه و شكل و نرمي و سختي و … به فرآيند تهية آن نزديك شويم و بتوانيم طرحي عملي را براي تهية آن بدهيم و يا درست كردن Control gage يعني عملياتي كه در طي آن بتوان قطعات را كنترل كيفي كرد البته در اينجا ما با توجه ه قطعه براي آن تلرانس تعيين كرده و در يك بازرسي عددي انجام داده ايم با توجه به اينكه از Comprator استفاده شده است . (variable Inspection )
1- قطر خارجي بلبرينگ
۲-
۳- ياتاقان ثابت ميل سوپاپ

۴- پين كراس ( چهار شاخ گر

دان )
در انجام اين سري آزمايشات از استفاده شده و از يك كوليس ، از كوليس براي براي بدست براي به دست آوردن اندازة اسمي و از براي بدست آوردن و ساختن

روش انجام كار
۱٫ بدست آوردن اندازه اسمي با كمك از يك كوليس ورينه بهتر است اندازه ۶ را ۳ بار گرفته و در انتها از ميانگين استفاده كرد
۲٫ با كمك گيج بلاك اندازه ‌اسمي بدست آمد را در قرار داد و پيچ دستگاه را سفت مي كنيم لازم به ذكر است در اينجا بايد حتماً به اندازة نصف دامنة دستگاه فشرده شود و بعد بسته شود تا بتواند تغييرات را در بيشترين حالت نشان دهد ( به اندازه نصف دامنه + ونصف دامنه – )
۳٫ براي كنترل پينها حال از به عنوان استفاده شده است . با استفاده از اين مطلب كه قطعه اندازه گيري شونده داراي چه كاربردي است مي توان يك تلرانس براي آن در نظر گرفت ( در موارد كنترل كيفيت ) البته در اين گونه موارد اين تلرانس در خود نقشة قطعه نيز موجود مي باشد . حال اگر قعه مورد نظر داراي نقشه نباشد و در واقع اين اندازه گيريها براي توليد نقشه كاربرد داشته باشد با قراردادن نمونه ها در و ثبت متغييرها تا حدودي به تلرانس قطعه پي برده مي شود .
در آزمايشها از آنجايي كه قطعات داراي سطح مقطع گرد بوده و در اكثر موارد بدست آوردن قطر قطعه لازم است ، دقت زيادي در رابطه با اندازه گيري اوليه مي طلبد اندازه گيري اوليه تقريبا با سه نمونه گيري و با چرخش قطعه حول محور اصلي بايد انجام بگيرد .
در زمينة استفاده از بايد توجه داشت كه بعد از قرار گرفتن ها در بين فكين دستگاه و اعمال نيرو و براي حداقل نصف دامنه ، به وسيلة ضامن دستگاه، ها را خارج كنيم اين ضامن در واقع براي باز و بسته كردن فكهاي دستگاه است تا در اثر فشار وارد كردن براي جاسازي قطعات و يا بيرون كشيدن قطعات اندازه به هم نخورده و از طرفي به خود دستگاه آسيبي نرسد .
دستگاه داراي دستة عايق است تا حرارت دست بديل استفاده طولاني مدت از آن در دستها ، باعث تغيير در اندازه هاي دستگاه نشود . اگرچه تما م قسمتهاي حساس دستگاه از جنس مقاوم در برابر اعمال تنشهاي حرارتي برخوردار هستند .

۱٫ قطر
time:10 min
با كمك كوليس ورينه
اندازة اسمي قطر خارجي را بدست مي آوريم .

Caliper verneir
Range : 400 mm Accuracy : 0.05 mm
و در نتيجه اندازة اسمي است
۷۹٫۸۰ ۱
۷۹٫۷۵ ۲
۷۹٫۷۰ ۳
حال با گيج بلاك اين اندازه را درست كرده و در داخل فكهاي دستگاه قرار مي دهيم .

Range : 5 mm Accuracy : 0.01 mm

حال قطعه مورد نظر را در قرار مي دهيم و براي سه قطعه ديگر نيز مقادير بالاو پايين حد انتخابي را مي خوانيم .
قطعة اصلي
قطعه‌ دوم
قطعة سوم
قطعه چهارم

۲٫

در نتيجه اندازة اسمي
۱۹٫۲ ۱
۱۹٫۲ ۲
۱۹٫۲ ۳

قطعه

وقطعه شمارة ۴ از اندازه خارج است .

۳٫ياتاقان ثابت ميل سوپاپ