در جهان طبیعت منابع مختلفی وجود دارد که بیان تاریخچه ای از تمام منابع در این مقوله نمی گنجد لذا از یک منبع مهم طبیعت به نام جنگل و درخت که تشکیل دهندۀ جنگل می باشد اشاره شده علیهذا نظر به اینکه جنگل از درخت تشکیل گردیده است لذا قبلا نکاتی چند دربارۀ درخت به استحضار خوانندگان محترم می رسد. آدمی از بدو پیدایش با درخت ارتباط دائم و مستقیم و غیر مستقیم داشته است و از این جهت به آن با دیده احترام می نگریسته است؛

ایرانیان بخصوص اهالی سیستان به درخت گز احترام بسیار می گذاردند؛ درختان سرو نیز در مردم پارس و پارسیان اثرات بسیار نیکویی باقی گذارده است و به همیت جهت در نقاشی های ایران قدیم و هم اکنون در نقشهای قالی و ترمه و تابلوهای مینیاتور نقش درخت سرو سرخمیده ای به نام جقه مشاهده می شود و سرو معروف کاشمر(ترشیز قدیم) نمونه ای از اهمیت این درخت نزد ایرانیان قدیم بوده است و طبق مندرجات برهان قاطع عمر درخت مزبور قبل از قطع

۱۴۵۰ سال بوده است و هم اکنون در باغ ارم شیراز و باغ فین کاشان درختان سروی دیده می شوند که شاید رد دنیا منحصر به فرد باشند. می گویند برای نخستین بار کیومرث دستور ساختن خانه های مسکونی از شاخه درختان را داده و جمشید از چوب درختان کشتیها ساخته است. در قرآن کریم در چندین

سوره ذکری از درختان انجیر و زیتون شده است. در صدر اسلام چوب در تهیۀ محل وعظ و خطابه مساجد مورد استفاده قرار می گرفته و در دوره صفوی آثار درخشان معماری و هنر ایران مجدداً جلوه گر گردیده و چهل ستون و عالی قاپوی اصفهان با استفاده از ستون های درخت چنار برپا گردیده است. ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی در کتاب قانون به ذکر خواص بسیاری ازدرختان و گیاهان پرداخته و از نظر پزشکی برگ، پوست و چوب آنها را مطالعه نموده است.

نکته بسیار جالبی که باید دربارۀ درخت گفت این است که سه درخت قطور یا پنج درخت متوسط اکسیژن لازم برای تنفس یکسال یک انسان را تولید می کند و همین موضوع خود کافی برای بیان اهمیت درخت است.

۱ـ۳ـ۱ : مدیر کل
۲ـ۳ـ۱ : مسؤل دفتر
۱- پاسخگویی به مراجعین و ارباب رجوع جهت راهنمایی و هدایت آنها
۲- ثبت نامه ها واسناد به منظور ارائه به واحدها وقسمتهای مربوطه

۳- تنظیم اوقات جلسات و ملاقات های مسؤل مربوطه جهت هماهنگی با سایر برنامه های موجود
۴- پیگیری درخواست اجناس و کالاهای مورد نیاز واحد جهت تهیه وتامین آنها
۵- پیگیری امور مربوط به چاپ و تکثیر
۶- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
۳ـ۳ـ۱ : اداره مهندسی و ارزیابی طرح ها

۱- ایجاد هماهنگی ونظارت بر اجرای صحیح وظائف محوله به پرسنل اداره مهندسی
۲- مطالعه و بررسی، نظارت وهمکاری در امور نقشه برداری عرصه های مورد نظر
۳- تهیه پروژه های جاده سازی عرصه های ملی و نظارت بر احداث ونگهداری ساختمان های اداره کل
۴- هماهنگی وهمکاری با اداره ممیزی اراضی در اجرای طرح تفکیک انفال

۵- نظارت وهمکاری درتهیه نقشه های پوشش گیاهی
۶- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
۴ـ۳ـ۱ : اداره حقوقی
۱- بررسی و پیگیری تخلفات انجام شده کارکنان و ارائه گزارش به مدیر کل
۲- انطباق مفاد آن با قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه به ویژه مالی ومحاسباتی

۳- همکاری با سایر ادارات از جمله ادارات مرتع، واگذاری، حفاظت و حمایت
۴- شرکت در محاکم دادگستری ـ دیوان عدالت اداری ـ کمیسیون های وزارت کار
۵- طرح دعوی شکایت و دفاع وتنظیم لایحه
۶- نظارت بر کار سایر کارشناسان
۷- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

۵ـ۳ـ۱ : اداره مشارکت مردمی و روابط مردمی
۱- مطالعه و برنامه ریزی به منظور تهیه نیازهای آموزشی کارکنان و بهره برداران

۲- برنامه ریزی جهت اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز مجریان و بهره برداران
۳- برنامه ریزی به منظور صدور گواهی آموزشی فراگیران مجری و بهره بردار
۴- براورد بودجه آموزشی سالانه
۵- برنامه ریزی و نظارت بر آزمون ها
۶- برنامه ریزی جهت تهیه وسائل کمک آموزشی

۷- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
۶ـ۳ـ۱ : کارشناس مسؤل حراست
۱- مدیریت در امر حفاظت از اسناد و مدارک و اماکن و محیطهای تحت پوشش
۲- تامین و انجام اموری که مربوط به مشاغل حساس

۳- بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت همکاران جهت مورد
۴- مدیریت در امر حفاظت فیزیکی و رسیدگی به مشکلات مربوطه
۵- تامین امنیت محیط و محیطهای تحت پوشش با تدابیر لازم
۶- نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به حفاظت پرسنلی
۷- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

۷ـ۳ـ۱ : کارشناس مسؤل دبیرخانه کمیته فنی
۸ـ۳ـ۱ : معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
۱- مطالعه برنامه ریزی ونظارت برامور اداری در ارتباط با پرسنل
۲- تائید نهایی احکام پرسنلی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در خصوص پرسنل

۳- پیگیری موافقتنامه های استانی شامل تملک سرمایه و هزینه ای اخذ تخصیص های مربوطه
۴- پیگیری تسهیلات بانکی مربوط به پروژه های منابع طبیعی و بیمه طرح ها
۵- نظارت وپیگیری جذب درآمدهای قانونی
۶- تهیه گزارشات مالی، اداری، آماری و عملکرد اداره کل
۷- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

۹ـ۳ـ۱ : اداره برنامه ریزی و بودجه و نوسازی اداری
۱- کمک و تشریک مساعی در انجام امور محوله به معاون برنامه ریزی و پشتیبانی اداره کل

۲- نظارت بر حسن اجرای کلیه امور مربوط به طرح و برنامه ریزی بودجه اداره کل
۳- مطالعه، تحقیق وبررسی و تعیین وپیشنهاد و اولویت اجرای برنامه ها طبق وظایف مصوب

۴- مطالعه وبررسی برنامه ها و طرح های منابع طبیعی تدوین شده و و تعدیل برنامه های حال وآتی استانی
۵- همکاری و شرکت جلسات گروههای برنامه ریزی کوتاه، میان و بلند مدت بخش منابع طبیعی استان
۶- هدایت و نظارت بر چگونگی اجرای تعهدات درآمدی اداره کل
۷- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

۱۰ـ۳ـ۱ : اداره اموراداری وپشتیبانی
۱- تقسیم کار، هدایت و رهبری وکنترل ونظارت بر کارکنان تحت سرپرستی
۲- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام کار
۳- شرکت در جلسات و مطالعه قوانین و مقررات وپیش بینی امکانات مورد نیاز
۴- ایجاد هماهنگی و تماس با مسؤلین وتاییدو امضاء اسناد مدارک

۵- نظارت در تهیه آمار پرسنلی و پیش بینی ملزومات اداری
۶- نظارت بر امور حضور غیاب کارکنان
۷- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
۱۱ـ۳ـ۱ : اداره امور مالی
۱- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری حسابها بر طبق قانون مربوطه و صحت سلامت آنها
۲- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر، اطلاعات و نرم افزارهای مالی

۳- نگهداری و تحویل و تحول وجوه ونقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
۴- نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت لر اموال مذکور
۵- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
۱۲ـ۳ـ۱ : معاونت حفاظت و امور اراضی
۱- مطالعه وبرنامه ریزی در خصوص طرح های مرتبط با ممیزی، واگذاری و حفاظت وحمایت
۲- ایجاد ارتباط و هماهنگی بین ادارات تابعه معاونت اداره کل منابع طبیعی با دفاتر ستادی
۳- بررسی و نظارت بر اجرای طرح های ممیزی و واگذاری و حفاظت وحمایت
۴- مطالعه، نظارت و ارزیابی طرح ها و پروژه های حوزه اداره کل و شهرستان های تابعه

۵- انجام ملاقات و پاسخگویی به مراجعین به منظور رسیدگی به امور مربوطه
۶- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
۱۳ـ۳ـ۱ : یگان حفاظت
۱۴ـ۳ـ۱ : اداره حفاظت وحمایت منابع طبیعی
۱- مطالعه وبررسی روشهای مؤثر و پیشرفته برای حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی استان
۲- سازماندهی و ایجاد هماهنگی فیما بین اداره حفاظت و حمایت وسایر ادارات ستادی واجرایی استان
۳- هماهنگ نمودن برنامه های اجرایی حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی

۴- تهیه طرح های توجیهی و تفضیلی اجرائی برای حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی
۵- ساماندهی وسازماندهی نیروهای حفاظت و حمایت در جهت تجهیز و بهینه سازی ساختار آنها
۶- ارتقاء کمی وکیفی امور مربوطه

۷- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
۱۵ـ۳ـ۱ : اداره ممیزی، استعدادیابی وبهره برداری از اراضی
۱- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قانون ملی شدن جنگلها
۲- نظارت بر آراء صادره از هیئتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی، اصلاح وبازنگری سوابق سنواتی
۳- مطالعه و بررسی و نظارت بر صدور استعلامات توسط ادارات منابع طبیعی تابعه

۴- آموزش پرسنل به منظور رفع مشکلات اجرائی طرح ها وپرونده های امور اراضی
۵- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
۱۶ـ۳ـ۱ : معاونت جنگل و مرتع
۱- تعیین نیازهای مطالعاتی در سطوح شناسائی ،نیمه تفصیلی، تفصیلی واجرائی در زمینه های جنگل

۲- تعیین وبرآورد اعتبارات طرحهای اجرائی
۳- مسئولیت پیشنهاد طرحهای اجرائی استان براساس سیاستهای محوری استان
۴- همکاری در تنظیم موافقتنامه های استانی بخش فنی

۵- نظارت بر تخصیص اعتبارات به واحدهای تابعه
۶- برنامه ریزی جهت هزینه کرد مربوط به طرحهای ذیربط در حوزۀ مسئولیتی
۷- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

۱۷ـ۳ـ۱ : اداره امور جنگل
۱- مطالعه وبررسی وضعیت، کیفیت وکمیت جنگل از لحاظ رشد ونمو گیاهی
۲- مطالعه وبررسی تهیه طرحها از نظر انتخاب گونه های مناسب برای تکثیر وحفاظت آنها
۳- همکاری با کارشناس مسئول جنگل در تهیه وتنظیم طرح های جنگلداری

۴- تهیه گزارش ماهانه از روند کمی کیفی اجرای طرحهای جنگلداری
۵- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
۱۸ـ۳ـ۱ : اداره امور مراتع
۱- تنظیم برنامه ها ی ممیزی و تهیه طرح های مرتعداری وپروژه های اجرائی
۲- نظارت بر اقدامات هیئتهای ممیزی بر اساس دستورالعمل ابلاغی برنامه ریزی کار

۳- بررسی و اعلام نیازهای تحقیقاتی بخش مرتع در استان
۴- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
۱۹ـ۳ـ۱ : اداره امور جنگلکاری وپارکهای جنگلی
۱- مطالعه تهیه وتنظیم طرحهای جنگلکاری و فضای سبز مربوط به پهن برگ وسوزنی برگان در نواحی

۲- بررسی به منظور انتخاب بهترین گونه های مناسب با شرایط محیطی در رویشگاههای مختلف
۳- آموزش سوزنی برگان و پهن برگان مختلف در کلاسهای آموزشی
۴- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

۲۰ـ۳ـ۱ : اداره امور بهره برداری
۱- رسیدگی به آمار وگزارش سرجنگلبانی ها در مورد صدور موافقتنامه های روستایی
۲- کنترل موافقتنامه های روستایی صادره وتطبیق آن با مقررات وقوانین مربوطه
۳- کنترل پروانه های حمل چوب، هیزم، زغال وثبت آن در دفاتر مربوطه

۴- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
۲۱ـ۳ـ۱ : مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
۱- حفظ و حراست از جنگلها و مراتع و پارکها و تفرجگاههای جنگلی موجود در حوزه استحفاظی
۲- تنظیم برنامه ها و پروژه های لازم متناسب با حوزه استحفاظی و پیگیری تصویب وتأمین اعتبار لازم
۳- شرکت در جلسات مسئولین شهرستان ، شورای اداری، شورای هماهنگی جهاد کشاورزی

۱-۲ : تاریخچۀ کامپیوتر
انسان همواره در صدد یافتن راهی جهت تسهیل در کارهای سختی بوده که به عهده داشته است و به همین جهت در طول تاریخ، ابزار ها و ماشین های متفاوتی ساخته است که هر کدام از این ابزار ها و ماشین ها نقش زیادی در پیشرفت و رفاه بشر به عهده داشته اند. زمانی به کارگیری چرتکه توسط چینی ها در امر محاسبات تحول بزرگی محسوب می شد. پاسکال ریاضی دان فرانسوی اولین دانشمندی بود که ماشین حساب الکترونیکی را اختراع کرد و به دنبال آن

ماشین حساب های پیشرفته تری ساخته شدند. اما در سال ۱۸۸۲ میلادی چارلز بابیج انگلیسی که بیشتر مردم او را به عنوان پدر علم کامپیوتر می شناسند، اولین ایدۀ ماشین های محاسبۀ خودکار را مطرح کرد. اولین کامپیوتر محاسباتی توسط هاروارد ایکن در دانشگاه هاروارد وبا کمک مالی وفنی شرکت IBMدر سال ۱۹۴۴ تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. این کامپیوتر که با ترکیبی از وسایل مکانیکی و الکترونیکی کار می کرد از لحاظ عملکرد و توانایی شبیه ماشین حساب های جیبی فعلی عمل می کرد و توانایی عملیات جمع، ضرب، تقسیم، تفریق وعملیات مشابه را داشت ولی دارای حجمی معادل ۹۰۰ متر مربع و وزنی در حدود ۳۰ تن بود!