گزارش كارآموزي مطالعاتي در زمينه‌هاي حشره‌شناسي، آفات گياهي و حشره‌كش‌ها

بخش تحقيقات حشرات زيان‌آور به گياهان:
– بررسي جنبه‌هاي پايه‌اي بيولوژي حشرات
– بررسي جنبه‌هاي پايه‌اي اكولوژي حشرات

– بررسي معيارهاي پيش‌آگاهي در مبارزه با حشرات
– بررسي آستانه زيان اقتصادي حشرات
– بررسي جنبه‌هاي متفاوت مبارزات زراعي

– بررسي مقاومت گياهان در برابر حشرات
– بررسي اثرات همه جانبه سموم كشاورزي
– بررسي فيولوژي حشرات

– تحقيق در زمينه مديريت تلفيقي با حشرات به منظور كاهش مصرف سموم
– بررسي گزارشات واصله از مراكز تحقيقات

– انتشار نتايج تحقيقات انجام شده به صورت مقالات علمي و تحقيقاتي
– تماس دائمي و تبادل اطلاعات علمي با مراجع مشابه علمي داخلي و بين‌المللي به منظور آگاهي از آخرين اطلاعات مربوطه
– پاسخ به سؤالات فني درخواست شده از طرف افراد، مؤسسات داخلي و خارجي و انجام ساير امور محوله

بخش تحقيقات علف‌هاي هرز و انگل‌هاي گلدار:
– جمع‌آوري و شناسايي علف‌هاي هرز و انگل‌هاي گلدار در مراحل مختلف رويشي در مزارع، باغات، اراضي غيرمزروعي و آب‌هاي كشاورزي، تعيين مناطق انتشار و تهيه نقشه پراكندگي آن‌ها در سطح كشور

– تحقيق در بيولوژي، اكولوژي، فنولوژي و فيزيولوژي علف‌هاي هرز، جمع‌آوري و شناسايي و تهيه مجموعه بذور در علف‌هاي هرز و انجام بررسي‌هاي لازم روي آن‌ها
– جمع‌آوري دشمنان طبيعي علف‌هاي هرز و همكاري در زمينه تحقيقات مبارزه بيولوژيك با آن‌ها
– تحقيق درباره روش‌هاي مختلف كنترل علف‌هاي هرز

– بررسي خسارت علف‌هاي هرز مهم در محصولات زراعي و باغي و تعيين آستانه خسارت اقتصادي آن‌ها در محصولات استراتژيك
– شناسايي و جمع‌آوري اطلاعات در مورد علف‌هاي هرز قرنطينه كشور
– تحقيق در زمينه آثار زيست محيطي روش‌هاي مبارزه با علف‌هاي هرز و باقيمانده علف‌كش‌ها در خاك، آب و گياه به خصوص از جنبه اثرات سوء آن بر محصولات كشاورزي
– آزمايش سموم جديد علف‌كش‌ها با هماهنگي بخش‌ها يا مؤسسات ذيربط و كميته فني مؤسسه
– بررسي روش‌هاي مؤثر در بهبود كاربرد علف‌كش‌ها

– مطالعه امكان بروز مقاومت در علف‌هاي هرز نسبت به علف‌كش‌ها
– فيزيولوژي علف‌كش‌ها
– همكاري در اجراي طرح‌هاي مهندسي ژنتيك به منظور تهيه لاين‌هاي مقاوم از محصولات كشاورزي به علف‌كش‌ها
– مشاوره، راهنمايي و هماهنگي در تهيه و اجراي طرح‌هاي تحقيقات علف‌هاي هرز و انگل‌هاي گلدار در كشور
– همكاري در تهيه گزارش طرح‌هاي مشترك و بررسي و اظهار نظر در مورد گزارش‌هاي ادواري واصله و نوشتارهايي كه به بخش ارجاع مي‌گردد
– آموزش علم علف‌هاي هرز و پاسخ به مسائل فني مطروحه از طرف مؤسسات داخلي و خارجي در حد امكانات
– تهيه و انتشار كتب، نشريات، مقاله، پوستر و دستورالعمل‌هاي اجرايي در زمينه علف‌هاي هرز و انگل‌هاي گلدار، همكاري در اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك با مؤسسات تك محصولي

بخش تحقيقات سن گندم:
– تهيه و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه مديريت تلفيقي (IPM) با سن گندم در نقاط مختلف كشور
– تهيه و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه مبارزه بيولوژي با سن گندم (استفاده از زنبورهاي پارازيت تخم، مگس‌هاي تاكينيده و پاتوژن‌ها)
– تهيه و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه جستجوي منابع مقاوم در مقابل سن گندم
– تحقيق در زمينه زيست‌سنجي و سنتز فرمون جنسي سن معمولي و امكان معرفي ساير جلب‌كننده‌هاي طبيعي
– تحقيق در زمينه اكولوژي سن گندم و ديناميسم جمعيت آن در مزرعه و كوه و تدوين جدول زندگي آفت

– تحقيق در زمينه سطح زيان اقتصادي سن با توجه به مناطق مختلف كليمائي
– تحقق در زمينه رابطه بين درصد سن‌زدگي ارقام مختلف گندم با كيفيت نانوايي آن‌ها و جستجوي روش‌هاي مناسب براي بهبود كيفيت نانوايي گندم سن‌زده
– بررسي گزارشات و طرح‌هاي واصله از مراكز تحقيقاتي، انتشار نتايج تحقيقات انجام شده به صورت مقالات علمي و تحقيقاتي
– تماس دائمي و تبادل اطلاعات علمي با مراجع مشابه علمي داخلي و بين‌المللي به منظور آگاهي از آخرين اطلاعات مربوطه
– پيشنهاد اعزام پژوهندگان بخش به كنگره‌ها، دانشگاه‌هاي داخل و خارج كشور

– پاسخ به سؤالات فني درخواست شده از طرف افراد و مؤسسات داخلي و خارجي
– انجام ساير امور محوطه

بخش تحقيقات بيماري‌هاي گياهان:
– موضوع و مسئله‌يابي در مورد عوامل بيماري‌زاي قارچي، باكتريايي، ميكوپلاسمايي و عوامل بيماري‌زاي غيرانگلي از طريق بازديدهاي منطقه‌اي، كسب اطلاعات از مؤسسات تك محصولي و دستگاه‌هاي اجرايي

– تعيين اولويت‌هاي تحقيقات بيماري‌هاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي
– تحقيق در زمينه شناخت، بيولوژي و اكولوژي عوامل بيماري‌زاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي
– تحقيق در زمينه فيزيولوژي عوامل بيماري‌زاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي، اجراي پژوهش‌هاي بنيادي در مورد بيماري‌هاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي با استفاده از روش‌هاي مولكولي و بيوتكنولوژي

– تحقيق در زمينه ژنتيك عوامل بيماري‌زاي قارچي، باكتريايي، ميكوپلاسمايي (تهيه نقشه ژنتيك- Gene maping، تجزيه و تحليل ژنتيك مولكولي
(Molecular Genetic Analysis به منظور شناخت كامل پاتوژن و استفاده از آن‌ها در ايجاد مقاومت و يا مبارزه بيولوژيك، تحقيق در زمينه بيولوژي و فيزيولوژي، اثر متقابل پاتوژن و گياه ميزبان
– تحقيق در زمينه بيوتكنولوژي مبارزه با بيماري‌هاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي

– تحقيق در زمينه زهرابه‌هاي قارچي و باكتريايي (توكسين‌ها) به منظور جلوگيري از توليد آن‌ها در محصولات كشاورزي
– تحقيق در زمينه جستجوي منابع مقاومت، مكانيسم‌هاي دفاعي و القاء مقاومت (Induced resistance) به گياهان در مقابل عوامل بيماري‌زاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي
– تحقيق در زمينه تلفيقي با بيماري‌هاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي و تهيه و مدل‌هاي پيش‌آگاهي
– شناسايي ميكروارگانيسم‌هاي آنتاگونيسم و استفاده از آن‌ها در مبارزه بيولوژيك با عوامل بيماري‌زاي گياهي

– تحقيق در زمينه بررسي اثر تركيبات شيميايي جديد روي عوامل بيماري‌زاي قارچي و باكتريايي
– تحقيق در زمينه كنترل تأثير قارچكش‌هاي توصيه شده عليه بيماري‌هاي قارچي و بررسي علل مقاوم شدن اين عوامل در مقابل قارچكش‌هاي توصيه شده
– تحقيق در زمينه اثر درجه حرارت، رطوبت، كمبود اكسيژن و نور روي گياهان زراعي
– تحقيق در زمينه اثر آلودگي هوا و نقش آن در ايجاد بيماري

– تحقيق در زمينه كمبود مواد غذايي در گياه
– تحقيق در زمينه قارچ‌هاي ميكوريز و نقش آن در بالا بردن جذب مواد غذايي و افزايش رشد گياه و ميزان محصول
– تحقيق در زمينه مسموميت غذايي در اثر افزايش مواد معدني در خاك

– تحقيق در زمينه آسيب مواد شيميايي (مانند قارچكش‌ها، حشره‌كش‌ها و علف‌كش‌ها) روي گياهان
– تحقيق در مورد ساير عمليات زراعي نادرست كه در گياه ايجاد بيماري مي‌كند
– بررسي و اظهار نظر در مورد طرح‌هاي تحقيقاتي مربوط به عوامل بيماري‌زاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي كه از مراكز تحقيقاتي، دانشگاه‌ها، مؤسسات تك‌محصولي دريافت مي‌شود
– بررسي گزارش‌ها و طرح‌هاي واصله از مراكز تحقيقاتي
– انتشار نتايج تحقيقات انجام شده به صورت مقالات علمي و تحقيقاتي
– تماس دائمي و تبادل اطلاعات علمي با مراجع مشابه علمي داخلي و بين‌المللي به منظور آگاهي از آخرين اطلاعات مربوطه
– پيشنهاد اعزام پژوهندگان بخش به كنگره‌ها، دانشگاه‌هاي داخل و خارج كشور به منظور ارتقاء سطح دانش بيماري‌هاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي و تحقيقاتي آن‌ها
– هدايت و سرپرستي طرح‌هاي مربوط به بيماري‌هاي قارچي، باكتريايي و ميكوپلاسمايي گياهان در سطح كشور

بخش تحقيقات رده‌بندي حشرات:
– تهيه و اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي جهت جمع‌آوري، شناسايي و رده‌بندي فون حشرات ايران با توجه به محيط زيست آن‌ها
– اجراي تحقيقات فونستيك درگروه‌ها و راسته‌هاي مختلف حشرات

– اجراي تحقيقات تاكسونوميك و سيستماتيك مدرن با بهره‌گيري از روش‌هاي پيشرفته (تحقيقات كروموزومي، سرولوژيك، بيوشيميك، آناتومي مقايسه‌اي و غيره)
– اجراي تحقيقات پايه‌اي سيستماتيك و ايجاد رده‌بندي طبيعي Natural classification با بهره‌گيري كامل از روش‌هاي صحيح تاكسونوميك نظير رده‌بندي Phylogenetic Taxonomy يا Phyletic و رده‌بندي Cladistic Taxonomy و غيره و يافتن قرابت‌هاي فونستيك

– اجراي تحقيقات پايه‌اي تاكسونوميك به روش Phenetic (Numerical Taxonomy) با تنظيم Data matrix و استفاده از روش‌هاي آماري و پيشرفته با استفاده نهايي از كامپيوتر
– اجراي تحقيقات پايه‌اي Biosystematic با غور در مسائل مربوط به دامنه تغييرات گونه‌اي Specific Range، بين گونه‌اي interspecific، درون گونه‌اي intraspecific، زايش گونه‌اي Speciation و جمعيت‌ها و غيره

– نگه‌داري نمونه‌هاي رده‌بندي شده در موزه طبق موازين علمي متداول در موزه‌هاي جهان جهت استفاده‌هاي علمي و فني و پاسخگويي‌هاي لازم
– تأمين نيازهاي علمي بخش‌ها و مراكز تحقيقاتي مؤسسه در مركز و شهرستان ها و مؤسسات تك‌محصولي و كشاورزي ديم در زمينه شناسايي آفات و حشرات ارسالي
– همكاري با بخش‌هاي مؤسسه در زمينه شناسايي آفات مختلف و دشمنان طبيعي آنها در قالب طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك
– ارتباط، همكاري و هماهنگي با سازمان‌ها و مؤسسات تحقيقاتي و دانشگاهي در زمينه شناسايي فون حشرات و آفات مختلف و دشمنان طبيعي آن‌ها در چهارچوب برنامه‌هاي مشترك تحقيقاتي

– همكاري با دفتر خدمات فني و تحقيقاتي مؤسسه در تشكيل و تجهيز و تكميل نمايشگاه‌هاي دائمي و موقت به منظور نمايش آفات و بيماري‌هاي محصولات مهم كشور
– پاسخگويي به پرسش‌هاي علمي و فني افرد و مؤسسات داخلي و خارجي در رابطه با رده‌بندي موزه
– ارائه تحقيقات انجام شده به صورت فهرست حشرات موجود در موزه، مقاله، كتاب و ايراد سخنراني
– پيشنهاد اعزام كادر تحقيقاتي بخش به مجامع و مراكز تحقيقاتي و آموزش داخل و خارج از كشور به منظور تبادل دستاوردهاي علمي و ارتقاء سطح دانش آنان
– همكاري با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در زمينه پايان‌نامه‌هاي تحصيلي دانشجويان در مقاطع مختلف
– عنداللزوم انجام امور ذيربط كه از طرف مديريت مؤسسه به بخش ارجاع مي‌گردد
بخش تحقيقات جانورشناسي كشاورزي:

– جمع‌آوري، شناسايي و اجراي تحقيقات سيستماتيك در زمينه جانورشناسي كشاورزي
– تحقيق در زمينه بيولوژي و بيواكولوژي جانوران آسيب‌رسان در كشاورزي، محصولات برداشته شده و انباري و مطالعه پايه‌اي بيولوژي جانوران مفيد در گياهپزشكي