گزارش پیشرفت پایان نامه

از آنجا که بنا بر مقررات لازم است دانشجویان تحصیلات تکمیلی بعد از اتمام دروس (برای دانشجویان دکترای تخصصی مطابق جدول B   حین مراحل پژوهش وتدوین پایان نامه هر ۲ماه یک بار گزارشی از پیشرفت و عملکرد خود را به صورت مکتوب ارئه دهند.توجه نامبردگان را به نکات ذیل جلب می نماید:

۱-گزارش باید به شکل مشروح (اما نه لزوما طولانی) نوشته شود . از ارائه گزارش های فهرست گونه پرهیز کنید.

۲- محتوای گزارش باید محدود به همان مقطع دو ماهه مورد نظر باشد. از تفصیل مطالب مربوط به مقاطع قبل و یا پیش بینی مراحل بعد خودداری کنید.

۳- متن گزارش باید روشن، دقیق و گویا باشد. در تهیه گزارش پیچیده نویسی و عبارت پردازی مطلوب نیست ۔

۴- گزارش نباید صرفاً بیانگر موفقیت ها و پیشرفت های شما باشد. محدودیت ها و موانعی نیز که در روند پژوهش با آنها مواجه بودهاید بخشی از کار شماست و گزارش آنها میتواند در ارزیابی درست و دقیق از کار شما مؤثر باشد. در پی، چند نمونه از گزارش پیشرفت کار دانشجویان کارشناسی ارشد درج شده است (برای ملاحظه فرم خام به پیوست مراجعه شود).