پیشگفتار
شكر و سپاس آفريدگاري را كه به انسان توان كشف روابط ضروري از حقايق هستي بخشيد. توانايي هرفرد در انجام امور فني كه همواره ترين خدمت به خلق بوده است زندگي را نشاط آور و غرورآفرين و بدو از وابستگي مي سازد.
و شكر و سپاس خداوندي كه به ما توان فكر كردن داده تا بتوانيم درباره عالم هستي فكر كنيم و نشانه ها و عظمت خداوند عزوجل پي ببريم. شكر خدائي را كه دنيايي با اين زيبايي و منظم و دقيق در اختيار ما انسانها قرار داده است و ما هم بايد بتوانيم كه شكرانه اين نعمتها را به جاي آوريم .
و شكر براي اينكه اين توانائي را در ما قرار داده تا بتوانيم ياد بگيريم و به ديگران ياد دهيم .

(( سپاس فراوان))
ناپلئون : صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي هيچ گاه با ياس و درماندگي رو به رو نخواهد شد .
مقدمه:

از ديربازاطلاعات در فرايند تصميم گيری آگاهانه و هدفمند انسان اهميت زيادی داشته است با پيشرفت جوامع اهميت اطلاعات در تصميم گيريهای بيشتر شده است.
امروزه اطلاعات به عنوان يکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پايدار آنهامحسوب می

شود.
تصميم گيری فرايندی است که اطلاعات مالی را يجاد می کند ودر کليه واحدهای اقتصادی تصميم گيريها بر اساس همين اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان يک دانش فراگير درآمده که بسياری خود را نيازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن آشنايی

فراگيران با مبانی حسابداری است. اين مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بيان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتياجات و خواسته های مادی و معنوی خود نياز به تصميم گيريهای صحيح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصميمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحيح از ضرورت های اجتناب ناپذير است.
هر يک از ما نيز با توجه به محيط نگرش عاقلانه وشغل خود به طور مستمر در حال تصميم گيری اقتصادی مستقيم و برای انجام تصميمات درست از اطلاعات مختلفی استفاده می کنيم. در پيرامون ما اطلاعات زيادی وجود دارد که برخی از آنها به طور مستقيم و به طور هيچگونه تغييری قابل استفاده است. در آمارها بيشتر موارد به اطلاعات نياز پيدا می کنيم که به طور مستقيم آماده استفاده نيستند بلکه بايستی با انجام فعاليتهايي روي اطلاعات موجود آنها را به صورت قابل استفاده در آورند.

با گسترش روابط اقتصادی در بين بنگاههای اقتصادی و گوناگونی مبادلات بازرگانی و تنوع محصولات واحدههای اقتصادی بسياری در قالب موئسسات بازرگانی ايجاد شده به فعاليت می پردازند

. در جوامع نوين موسسات بازرگانی در مجموعه بنگاههای اقتصادی سهم بسياری دارند. اين موضوع باعث می شود که تا در فرايند آموزش حسابداری به موسسات بازرگانی توجه ويژه ای شود.
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعاليت می کنند. هر يک از واحدهای اقتصادی در جريان فعاليتهای اقتصادی معاملات و عمليات گوناگونی انجام مي دهند. سيستم حسابداری هر واحد اقتصادی بايد رويدادهای اقتصادی موثر بر وضعيت مالی آن را شناسايي، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهيه شده در اختيار تصميم گيران و افراد ذينفع قرار گيرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گيرند زيرا در جريان عادی فعاليتهای خود عملياتی انجام می دهند که در بسياری موارد با عمليات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعاليتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم يکسان نباشد. خريد و فروش کالا عمده ترين وجه تمايز بين موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثير مهمی که عمليات و محاسبات حسابداری در برنامه ريزيهای سازمانها وتصميم گيريهای مديران دارد آموزش آن از اهميت ويژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جديد مطا لب و مسائل مفيد و کاربردی مطرح شود تا هنر جويان عزيز با مطالعه و يادگيری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصيل با توانايي بيشتری از عهده وظايف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آيند.
اصول حسابداری سازمان آموزش و پرورش که جزئی از حسابداری دولتی می باشد فن تطبيق تجميع و تلفيق اصول و موازين حسابداری با قانون و مقررات مربوط بيان گرديده است لذا اين

آميختگی و تشکيل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سياسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ريزی و مديريت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ايجاب می نمايد. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند ساير علوم وفنون ديگر معنی ومفهوم خاصحقوقی يک نوع ايجاب و قبول است. درصورتيکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعاليت اطلاق ميگرددکه دارای آثار مالی بوده و اين آثار مالی تغيير در اقلام ترازنامه را موجب ميگردد. استخدام يک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعاليت مالی محسوب نمي گردد ولی پرداخت حقوق ويا دستمزد مستخدمين در ازای ارائه کار و يا خدمت يک فعاليت مالی است که در نتيجه باعث تقليل درنقدينگی و افزايش هزينه خواهد شد. بنا براين چندين فعاليت مالی ( نه هر نوع فعاليت مالی ) که موجب تغيير در يکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله ناميده می شود در تعريف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي تجزيه وتحليل و تفسير رويدادههای مالی يک موسسه در يک دوره مالی در قالب ارقام پول رايج هر کشور (روش تجزيه وتحليل و تفسير رويدادههای مالی يک موسسه در يک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعريف معتبر ديگری بيان شده که

حسابداری عبارت است از فرآيند شناسايي، اندازه گيري، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصميمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای يک موسسه در هر دوره اي مالی ظاهرا به نظر می رسد۰

اين دو تعريف معتبر از حسابداری به يا يکديگر اختلافات دارند اما در واقع يکی نيستند بدين ترتيب که شناسايي و اندازه گيري و ثبت و طبقه بندی اطلاعات معادل فن ثبت و طبقه بندی و تلخيص رويدادهای مالی و گزارش اطلاعات مالی همان تلخيص رويدادهای مالی موسسه مورد نظر است که مجموعا موجبات قضاوت آگاهانه و اخذ تصميمات منطقی توسط استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را فراهم می سازد۰
بديهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعريف فوق را عينيت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نمايد و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بايستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گيرد. زيرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری، عدم صحت گزارشات مالی تهيه شده را در پی داشته و تصميمات متخذه نيز غيره منطقی خواهد بود۰
حسابداری يک سيستم اطلاعاتی است که در هرسازمانی است حسابداری مي بايست اين اطلاعات را بر سه هدف مهم تهيه نمايد۰
گزارش داخلی برای مديران برای استفاده در طرح ريزی و کنترل عمليات گزارش داخلی برای مديران در تصميم گيری از قبيل سرمايه گذاری در اموال و قيمت محصولات گزارشات خارجی برای سرمايه گزاران، دولت و سايرارگانها…….. .

چکيده:
برای ثبت های حسابداری که مراحل اوليه حسابداری است نياز به صدور برگه دفتر روزنامه و دفتر کل ودفتر معين است و برای موازنه حسابهای دفتر معين عينآ همانند دفتر کل است در اينجا کافی است که بايستی عمليات حسابهای فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کل برابری نمايدو مراحل انجام هزينه درسازمان آموزش و پرورش مرحله می باشد۰
تامبن اعتبار و ذخيره تامين اعتباربه ميزان تنخواه گردان پرداخت وحساب اسناد وصو

لي عامل ذيحساب به ميزان کل سند هزينه می باشد۰يکی از مهمترين و اساسی ترين مراحل حسابداری تهيه و تنظيم گزارشات مالی می باشد که در پايان دوره مالی به وسيله واحد حسابداری تهيه وجهت آگاهی مديران و عامه مردم از چگونگی فعاليتهای انجام شده درسازمان آموزش و پرورش به موجب قانون منتشر مي گردد۰
برای محاسبه اضافه کاری کارمندان بر۷۵/۱تقسيم مي گردد و ماموريتهای کارمندان بايد از محل کار ثابت ۳۰ کيلومتر دورتر باشد۰

برگه حسابداری:
برگه حسابداری عبارت است از ورقه ای است که مبين جامع و مانع يک فعاليت مالی در يک موسسه مي باشد۰
برگه حسابداری از لحاظ قانونی چنين تعريف شده است:
برگه يا مدرک حساب عبارت است از نوشته ای که درآن يک يا چند داد و ستد انجام شده بمناسبت حسابهايي که بدهکار يا بستانکار شده تجزيه و صادر می شود و چنين مدرکی پس از امضاي مرجع ذيحساب قابل ثبت در دفاتر معين و روزنامه و کل است۰
اهميت اين فرم به مراتب بيش از سايرامور مربوط به ثبت و نگهداری حساب است و مسئوليت تشخيص بدهکاری حساب و بستانکاری حساب که در بالای برگه های حسابداری نوشته مي شود با نظر رئيس حسابداری از وظايف مختص متصدی تنظيم برگه حسابداری می باشد۰
بعضی از مشخصات برگه حسابداری کد رايانه ای(جزء معين و کل)عنوان سر فصل شماره رديف می باشد:
۱- تشخيص حساب بدهکار و بستانکار : از اهم وظايف متصدی تنظيم برگه حسابداري مي باشد متصدی مربوطه پس از تجزيه و تحليل حساب و تشخيص بدهکار و بستانکار آن نتيجه تشخيص خود را در سند حسابداری منعکس می کند۰
عنوان سرفصل در برگه حسابداری وجود دارد مانند تنخوا گردان پرداخت کسور باز نشستگی و وصول درآمد عمومی انتقالی کسور ارسالی۰
۳- متصدی صدور برگه پس از ثبت اقلام دريافت يا پرداخت در ستون مربوطه ونوشتن جمع به حروف آن را امضاع نموده وپس از امضاع های مجازبرای صدور نزد متصدی دفتر صدور برگه ارسال می دارد۰ تامين اعتبار و ذخيره تامين اعتبار به ميزان تنخواه گردان پرداخت و حساب اسناد وصولی عامل ذيحساب به ميزان کل سند هزينه می باشد۰

 

اوراق بهادار:
ماده ۴۶ ق.م.ع. نحوه چاپ، تحويل و نظارت بر امور چاپی اوراق بهادار را به شرح زير تصريح نموده است۰
انواع تمبر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می گيرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالکيت و همچنين سايراوراق و اسناد رسمی دو

لتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ايران تحت نظارت هيئتي مرکب از دو نفر نماينده وزير امور اقتصاد و دارائی و يک نفر نماينده دادستان کل کشور، يک نفر نماينده ديوان محاسبات کشور و يک نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامی چاپ و تحويل وزارت يا موسسه دولتی زيربط می گردد۰
تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصاد و دارائی است. هيئت وزارت مجاز است در صورت اقتضاد چاپ و تحويل تمام يا قسمتی از تمبر اوراق و اسناد را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و با چاپخانه يکی ديگر از بانکهای دولتی مسئول نمايد تا تحت نظارت رئيس بانک به جای يک نفر از نمايندگان وزير امور اقتصاد و دارائی در هيئت مذبور عضويت خواهد داشت۰
سفارش تهيه کاغذ اوراق بهادار با امضاع مدير عامل شرکت سهامی چاپخانه دولتی و رئيس هيئت نظارت به ملل مي آيد سفارش معمولا به کارخانجات مشهور کاغذ سازی ساير کشورها داده می شود و زير نظر نماينده هيئت نظارت چاپ و تحويل اوراق بهادار به نام چاپخانه دولتی به عمل خواهد آمد و هيچ يک از سازمانهای دولتی حتي سفارش و خريد کاغذ و مقوای مذبور را نخواهد داشت۰ کاغذ و مقوای هر سفارش چاپ با تنظيم صورت جلسه شامل نوع تعداد برگ يا وزن و ساير مشخصات مربوط که به امضای نماينده چاپخانه مسئول اسنادهای چاپخانه انباردار انبار مشترک و يک نفر از اعضای منتخب هيئت و ناظر هيئت رسيده است تحويل نماينده چاپخانه می شود۰

سر فصل هايي که برای اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گيرد عبارتند از:
۱- حساب اداره کل اوراق بهادار
۲- حساب مخزن اوراق بهادار
۳-حساب اوراق بهادار مصرفی
۴-حساب تنخواه گردان اوراق بهادار
سرفصل های اين گروه حسابها در ذيحساب های مورد استفاده قرار می گيرند که به اقتضای وظايف خود عبارت به فروش يا مصرف اوراق بهادار می نمايند ضمنا عامل فروش سفته برات و برنامه بانک ملی ايران می باشد۰

درخواست اوراق بهادار:

ذيحساب دستگاه اجرائی مرکز درخواست خود را به ميزان اوراق بهادار مورد نياز به اداره کل اوراق بهادار ارسال مي دارد اين اداره کل درخواستهای واصله را به منظور تحويل اوراق بهادار مورد رسيدگی قرار می دهد سپس در دفتر حسابداری ثبت و با امضای رئيس اداره حسابداری و مدير کل اوراق بهادار حواله صادر می نمايد و به ضميمه درخواست مربوط به اداره توضيع و مغازن ارسال می دارد مغزن بر اساس حواله صادر و اوراق را در اختيار کميسيون تحويل و توزيع اوراق بهادار قرار می دهد اين کميسيون از نماينده اداره کل اوراق بهادار نماينده هيئت نظارت و مسئول مخزن تشکيل شده است کميسيون مذبور اوراق بهادار موضوع هر درخواست را به نماينده معرفی شده ذيحسابی مربوط تحويل داده و رسيد اخذ می کند۰
دو نسخه از درخواست به اداره حسابداری اوراق بهادار و يک نسخه به اداره توزيع و مغازن و دو نسخه به ذيحسابی درخواست کنند ارسال و تحويل می گردد اداره توزيع و مغازن اوراق بهادار در مورد درخواست نماينده های خزانه در مراکز استانهای کشور را بر اساس حواله های صادره تحت نظارت کميسيون یاد شده به دفتر پست مستقر در محل تحويل و برنامه اخذ می نمايد۰ متعقبآ مشخصه برنامه پستی را طی نامه به ضميمه دو برگ درخواست از طريق اداره حسابداری اور

اق بهادار از پست يک نسخه از فرم درخواست مورد بحث را امضا نموده به اداره کل اوراق بهادارعودت می دهد بنا بر اين مخزن اوراق بهادار به منزله صندوق مي باشد اسناد خزانه اسناد بی نامی است که برای تامين احتياجات مالی خزانه داری کل در جريان سال مالی انتشار می يابد اوراق قرضه اوراق بی نامی است که برای قسمتی از عبارات مورد نياز برنامه های عمرانی و دفاعی انتشار می يابد۰

واگذاری تنخوا گردان:
به منظور مصرف يا فروش اوراق بهادار در واحدهای تابعه دستگاه های اجرائی مستقر در مرکز استان نمايندگی خزانه در هر استان اوراق مورد نياز را به صورت تنخواه گردان در اختيار ذيحساب آن دستگا قرار می دهيد۰
فروش اوراق بهادار:
معادله جمع ارزش ريالی اوراق بهادار به فروش رفته توسط دستگاه مصرف کننده از موجودی مخزن اوراق بهادار کسر و تنخواه واگذاری ترسيم می شود وجه آن به حساب بانک تمرکز وجوه درآمد مربوط واريز می گردد با توجه به اينکه حساب جاری مذکورغير قابل برداشت است و موجودی آن در پايان هر ماه به حساب خزانه منتقل می گردد با توجه به اينکه سال مالی برگروه حسابهای اوراق بهادار مرتبت نيست لذا تسويه تنخواه گردان اوراق بهادار نيز لزومی ندارد۰
دفتر ثبت اسناد:
برای ثبت اسناد در حال راه اندازی شده که با توجه به شماره های مسلسل در دفتر مربوط به هر سند با تاریخ روز شماره ای اختصاصی میگیرد تا آن سند دوباره پرداحت نشود۰

 

سند هزينه رسمی:
تنظيم هزينه صورتحساب و درج مبلغ بابت دستمزد يا خريد وسايل و ساير هزينه ها جهت پرداخت وجه ذيحق و ذينفع می باشد۰
برگه حسابها جاری برای عمليات انتقالی:
فيش حقوق که در دو برگ نوشته می شود تا کارمند بتواند مبلغ حقوق خود را از بانک مربوط دريافت نمايد به اين صورت يک برگ جهت بانک وبرگ ديگر برای کارمند می باشد۰
برای محاسبه اضافه کاری کارمندان حقوق و مزايای مستمرکه شامل حقوق مبنا، افزايش سنواتی، فوق العاده شغل، حق مسئوليت، حداقل دريافتی که مجموعا بر۱۷۵/۱ تقسيم می شود تا مبلغ يک ساعت به دست آيد۰

ماموريت کارمند:
عبارت است از کاری مشخص که به شخص مامور واگذار مي شود تا طبق مقررات اداری انجام گيرد و مامور کارمند در مقابل اجرت می گيرد که به دو صورت می باشد عادی و پيوسته البته بايد محل ماموريت از اقامت وگا ه از محل کار ثابت ۳۰ کيلومتر دورتر باشد۰
حکم کارگزينی:
برای هر کارمند از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور حکم بر اساس چارت سازمانی و بودجه اسمی صادر می شود و کارمندان بر اساس حکم کارگزينی و شغل مورد تصدی انجام وظيفه می نمايد که دريافت مبلغ حقوق با توجه به مدرک تحصيلی مي باشدکه شامل ۲۴بند طبقه حکم پيوستی می باشد ۰
طرح طبقه بندی مشاغل حکم کارگـزينی
۱ـ نام خانوادگی : ۲ـ نام : ۳ـ شماره پرسنلی:
۴ـ شماره شناسنامه: ۵ـ نام پدر: ۶ـ تاريخ تولد: ۷ـ محل صدور:
۸ـ وضعيت تاهل: ۹ـ تعداد اولاد: ۱۰ـ وضعيت سربازی:
۱۱ـ آخرين مدرک تحصيلی: ۱۲ـ تاريخ استخدام: ۱۳ـ کد شغل:
۱۴ـ عنوان شغل: ۱۵ـ عنوان پست: ۱۶ـ واحد سازمانی:
۱۷ـ گروه: ۱۸ـ رتبه: ۲۱ـ واحد سازمانی:
۱۹ـ نوع حکم: مزد گروه (مزد شغل) : ريال
۲۰ـ شرح حکم : مزد سنوات :
مزد رتبه :

جمع مزد مبنا :
۲۲ ـ مزايا
مسکن :
خواربار:
۲۴ـ تاريخ اجرای حکم: عائله مندی:
۲۵ شماره حکم :
۲۶ـ تاريخ صدور:
۲۷ـ محل امضاهای مجاز :
۲۸-نسخه: ۲۳ـ جمع کل مزد و مزايا :

(کارت حضور و غياب)
شماره کارت :
نام و نام خانوادگی :
قسمت :
ماه :

روزهای ماه قبل از ظهر بعد از ظهر اضافه کاری جمع کار روز
ورود خروج ورود خروج ورود خروج

امضاء : ……………………………………………………………………………………….

کارت اوقات کار
نام و نام خانوادگی : ……………………………………………………….. شماره کارمند : …………………………………….
دايره : …………………………..
تاريخ جمع

سرپرست قسمت : …………………………………………………………..

سيستم پرداخـت حقوق و دستمـزد كاركنان آموزش و پرورش :
برای جبران خدمات کارکنان و پرداخت حقوق و دستمزد به آنان سيستمی که توسط سازمان بکار گرفته می شود. به هر يک از کارکنان بر مبنای ساعات حضور در محل کار حقوق و دستمزد پرداخت می شود و اين از وظايف مديريت است که اطمينان حاصل کند کارها در خلال مدت زمانی که کارکنان در محل کار حضور دارند، توسط آنان انجام می گيرد. بنابر این ، اين گونه سيستم از طريق ثبت مقدار زمانی که توسط کارکنان در محل کار صرف می شود. عمل می کنند. سپس ، دستمزد متعلقه به کارکنان از طريق حاصلضرب تعداد ساعات صرف شده در نرخ قانوني دستمزد برای هرساعت محاسبه می شود .
در سيستمهای پرداخت حقوق و دستمزد بر مبنای زمان، پرداخت نرخ دستمزد بالاتر برای هر ساعت کار مازاد بر ساعات کار عادی روزانه يا هفتگی، امری کاملا عادی و متعارف است . مبلغ مازاد بر نرخ عادی دستمزد را که در ازای ساعات کارکرد اضافی پرداخت می شود ، اصطلاحا فوق العاده اضافه کاری می نامند.د که اندازه گيری بازده دشوار است نظير پرداخت حقوق و دستمزد در قبال وظايف اداری يا در مواردی که فعاليتها به نحو قابل ملاحظه ای متنوعند، نظير وضعيتهایی که در ماشين آلات توليدی به طور مکرر تغيير داده می شود يا در وضعيتهايی که به کيفيت محصولات فوق العاده بها داده می شود و استفاده از ساير سيستمها ممکن است کارکنان را در جهت اولويت دادن به سرعت توليد محصول که نتيجه آن احتمالا کاهش کيفيت محصولات و خدمات خواهد بود تشويق کند.
مثال)آقای (الف) يکی از کارکنان خطو توليد شرکت صنعتی «آلفا» است که طی هفته به طور عادی ۴۴ ساعت کار می کند و به ازای هر ساعت کار مبلغ ۴۰۰۰ ريال دستمزد دريا

فت می دارد. چنانچه آقای (الف) ساعات اضافی کار کند به ازای هر ساعت کار اضافی، مبلغی معادل ۴۰% مازاد بر نرخ عادی، دستمزد به وی پرداخت می شود.
آقای (الف) طی هفته اول آذرماه ۲×۱۳، ۴۹ ساعت کار مستقيم انجام داده است دستمزد ناخالص وی به شرح زير محاسبه می گردد :

دستمزد به نرخ عادی ريال ۴۰۰۰ × ۴۹ ساعت = ۱۹۶۰۰۰
فوق العاده اضافه کاری ۴۰% × ۴۰۰۰ × ۵ = ۸۰۰۰

دفاتر حسابداری
دفتر روزنامه:
بر اساس قانون مالياتهای مستقيم دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی يا حقيقی کليه عمليات مالی و پولی خود را اعم از خريد و فروش و ديون مطالبات و ظهر نويسی و هر گونه فعاليتی که ايجاد دين يا طلب کند و ساير عمليات محاسباتی که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پايان دوره مالی برای تنظيم حساب سود و زيان و ترازنامه لازم است۰
بلا استثنا به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت کند و می تواند گفت دفتر روزنامه دفتری است که کليه فعاليت مالی در هر موئسسه به ترتيب تاريخ وقوع و با توجه به جنبه بدهکار و بستانکارثبت و توضيح داده می شود و هر چند يکبار که بموجب قانون حداکثر تا پانزه هم ماه بعد تعيين شده است می بايست به حسابها و سرفصل های مربوط در دفتر کل نقل شود بدين ترتيب کليه معاملات سازمان آموزش و پرورش بايد در همان روز انجام در دفتر روزنامه ثبت شود- ولی به موجب قانون تاريخ مندرج درمدارک يا فاکتور فروش يا خريد و غيره و ملاک قطعی تاخير تحرير شناخته نمی شود و هر گاه انجام و ختم معامله با توجه به طرز و سيستم کار موسسه تابع تشريفات و طی مراحلی باشد تا معامله آماده برای ثبت در دفتر روز نامه شود و فاصله بين تاريخ فاکتور با مدارک و روز آماده شدن معامله برای ثبت در دفترمذبور تاخير ثبت تلقی نخواهد شد دفتر روزنامه انواع مختلفی دارد که ساده ترين و متداول ترين نوع آن دفتر روزنامه ای است که آن را دفتر روزنامه ايتاليايی مي نامند اين دفتر روزنامه ۶ ستون وارد که به ترتيب عبارتند از شماره يا رديف – شماره برگ حسابداری – شماره دفتر کل – شرح –مبلغ جزء مبلغ کل که بدهکار و بستانکار تقسيم مي گردد پس از اينکه کليه برگها در دفتر صدور برگه به ثبت رسيد و شماره و تاريخ دفتر مذکور بر روی آنها نوشته شد ابتدا برگهای بستانکار و بدهکار را از يکديگر جدا نموده و هر گروه را مجددا به ترتيب سرفصل حسابهای دفتر کل از يکديگر جدا می نمائيم و سپس هر دسته را جداگانه در دفتر روزنامه می نويسيم در دفتر روزنامه برای هر دسته يک شماره رديف اختصاص داده می شود شماره رديف دفتر روز نامه از

يک در اول سال شروع شده و پشت سر هم تا پايان سال ادامه خواهند داشت اين شماره بر روی برگ های حسابداری مقابل شماره دفتر روزنامه نوشته می شود بنا به اين منظور از شماره دفتر روزنامه که بر روی برگه های حسابداری نوشته شده شماره رديف دفتر روزنامه است شماره صفحه دفترروزنامه همچنين دردفتر روز نامه در ستون مربوط به شماره برگه حسابداری شماره برگه نوشت

ه می شود در ستون شرح دفتر روز نامه بایستی توضیح کافی و جامع نوشته شود به طور خلاصه مي توان گفت دفتر روزنامه دفتری است که فعاليت های مقدماتی در آنها ثبت و به طور مناسبی برای وارد کردن در دفتر کل طبقه بندی می شود دفاتر روزنامه دو ستونی و هم چنين چند ست

ونی هم وجود دارد که معروف است که دفتر مشترک روزنامه و کل که بعضی از ستونهای آن را برای ثبت اقلامی اختصاص مي دهند که حجم عمليات آن زياد باشد جمع در ستون بدهکار و بستانکار دفتر روزنامه نه تنها بايست با يکديگر برابر باشد بلکه مي با يست با جمع ستون بدهکار بستانکار در دفتر صدور برگه نيز برابر نمايد .

دفتر روزنامه
شماره رديف تاريخ شرح بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

ترتيب نوشتن رويداد مالي در دفتر روزنامه عبارت است از :
۱- تاريخ رويداد مالي
۲- عنوان حسابي كه بدهكار مي شود ثبت مبلغ بدهكار در ستون بدهكار
۳- عنوان حسابي كه بستانكار مي شود ثبت مبلغ بستانكار در ستون بستانكار
۴- شرح مختصري از رويداد مالي
در تحرير دفتر روزنامه نكات زير بايد دعايت شود :
• بيش از آن كه معادله اي در دفتر روزنامه ثبت شود بايد تمام صفحات آن را شماره گذاري كرد .
هيچ يك از صفحات دفتر روزنامه نبايد باطل يا از آن خارج شود .
• معادلات بايد در روزي كه واقع مي شود در دفتر روزنامه ثبت مي شود .
• دفتر يايد بسيار پاكيزه نگهداري شود .
• مطالب و ارقام بايد با خطي خوانا و با قلم نوشته شود .
• هيچ مطلبي نبايد بين سطور و يا در حاشيه نوشته شود .

• از قلم خوردگي بايد اجتناب شود مگر در موارد استثنايي و تنها براي تصحيح اشتباه .
• مطالب نوشته شده را به هيچ وجه نبايد پاك كرد ، تراشيد يا با مواد شيميايي و نظاير آن محو كرد .
• تمام اطلاعات مربوط به يك معامله بايد در يك صفحه دفتر روزنامه نوشته شود .
• اگر جاي كافي براي ثبت كامل يك معامله در صفحه اي از دفتر روزنامه وجود نداشت جاي خالي بستر و معامله در صفحه بعد نوشته شود .
در كتابي ديگر دفتر روزنامه را طور ديگري تعريف كرده : دفتر روزنامه دفتري است كه معاملات و عمليات مالي يك موسسه بطور روزنامه و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شود .
دفتر کل:
دفترکل دفتری است که به حسابهای اصلی اختصاص داشته و کليه حسابها در اين دفتر تحت سرفصل های معين متمرکز می شود۰ که موجب قانون(۱) دفتر کل دفتری است که کليه عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه بر حسب سر فصل يا که گزاری حسابهادرصفحات مخصوص آن ثبت می شود صفحات دفتر کل بايستی با توجه احتياجات شهر داری ها صورت بگيرد اين تقسيم بندی قبل از شروع سال انجام شده و فهرست آن در ابتدای دفتر منعکس می شود تا راهنمای مراجعه کنندگان باشد۰
انواع سرفصل هايي که در دفتر کل شهرداری ها مورد استفاده است به دو دسته قابل تفکيک است اول: حسابهای دائمی يا حقيقی که مانده آنها از يک دوره ی مالی به دوره مالی ديگر انتقال داده می شود شامل: حساب صندوق – تنخواه گردان –بانک –استفاده دريافتی – بدهکاران –موجودی انبار و…
دوم : حسابهای موقت يا اسمی که در يک دوره مالی به دوره مالی به وجود آمده و در پايان همان دوره به حساب درآمد و هزينه بسته مي شود و مانده اينگونه حسابها به سال بعد نقل نخواهند شد مانند حساب هزينه های انجام شده و درآمدهای وصول شده در اين دوره مالی در کليه عمليات دفتر داری دوبل بايستی روزانه انجام شود بنا بر اين تاريخ دفتر کل با تاريخ دفتر روزنامه و دفتر صدور برگه يکسان خواهد بود در ستون- شماره دفتر روزنامه- شماره رديف دفتر روزنامه نوشته می شود شماره صفحه مربوط در دفتر کل نيز مقابل شماره رديف دفتر روزنامه در ستو

ن شماره صفحه کل – دفتر روزنامه نوشته می شود .
در ستون شرح دفتر کل تنها جمله – به شرح روزنامه—کافی است۰ ارقامی که در

ستون جزء دفتر روزنامه نوشته شده به هيچ وجه در دفتر کل نوشته نخواهد شد وارقامی که در ستون مبلغ دفتر کل نوشته می شود عبارت است از ارقام ستون های بدهکار و يا بستانکار دفتر روزنامه و هر رقمی که در ستون بدهکار و يا بستانکار نوشته می شود بايستی بلا فاصله با آخرين رقم همان ستون در قسمت مانده جمع شود و يا از آخرين رقم ستون ديگری کسر شود تا به هر حال آخرين رقم قسمت نتيجه نهائی آن حساب بخصوص بدست آيد معمولا دفتر کل از روی دفتر روزنامه نوشته شده ولی در مواردی که برای حساب دفتر معن نگهداري نمی شود دفتر کل مستقيمآ از روی برگهای حسابداری نوشته می شود در اين موارد مقابل شماره دفتر معين که پايين برگهای حسابداری نوشته شده شماره صفحه دفتر کل نوشته خواهد شد۰
در دفتر کل برای هر سر فصل حساب جداگانهای باز می شوددر ستون تاريخ در دفتر کل بايستی تاريخ ثبت دفتر روزنامه که همان تاريخ برگه ها می باشد نوشته شود۰
هر يک از حسابهای دفتر کل را حساب اصلی يا حساب کنترل می نامند و به حسابهای دفتر معين که در قالب حساب اصلی نگهداری می شود حسابهای فرعی گفته می شود۰
در دفتر كل هر حساب همانند حساب T دو طرف راست و چپ دارد كه بدهكار و بستانكار ناميده مي شود .

دفتر كل
شماره رديف تاريخ شرح بدهكار بستانكار تشخيص باقيمانده
روز ماه

در نگهداري و نوشتن دفتر كل بايد نكاتي بشرح زير مورد ملاحظه قرار گيرد :
۱- شماره گذاري صفحات دفتر كل از رقم يك شروع و به ترتيب ادامه يابد .
۲- براي هر يك از حساب هاي دفتر كل با توجه به حجم فعاليت يك يا جند صفحه جداگانه اختصاص داده شود . معمولا صفحات ابتدايي دفتر كل به حساب هاي دارايي اختصاص مي يابد

حسابهاي بدهي و سرمايه به ترتيب بعد از حسابهاي دارايي قرار مي گيرد .
پس از آماده سازي دفتر كل مي توان رويدادهاي مالي را كه در دفتر روزنامه نوشته شده اند در دفتر كل ثبت كرد . هميشه نوشتن دفتر كل بعد از ثبت رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه انجام مي گيرد بنابراين هيچ رويدادي در دفتر كل نوشته نمي شود مگر آنكه قبلا در دفتر روزنامه ثبت شده باشد .
براي ثبت رويدادهاي مالي در دفتر كل ابتدا رويداد مالي ثبت شده در دفتر روزنامه م

شخص و سپس مراحل انتقال به ترتيب زير انجام مي شود :
۱- پيدا كردن صفحه حسابي كه در دفتر روزنامه بدهكار شده است .
۲- نوشتن شماره رويداد مالي ( شماره روزنامه ) در ستـون مـربـوطه در حسـاب
دفتر كل .
۳- ثبت تاريخ رويداد مالي در ستون تاريخ .
۴- درج مبلغ بدهكار در ستون بدهكار .
۵- نوشتن شرح مختصري از رويداد مالي در ستون شرح .
۶- نوشتن شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف حساب .
۷- درج شماره صفحه اي از دفتر كل كه دريف بدهكار رويداد مالي درآن نوشته شده در ستون عطف دفتر روزنامه .
۸- محاسبه و نوشتن مانده حساب در ستون مربوطه .
۹- تعيين نوع مانده حساب در ستون تشخيص با نوشتن كلمه “ بد “ به جاي بدهكار يا “ بس” به جاي بستانكار .

دفتر معين:

دفتر معين دفتری است که حسابهای فرعی هر کدام جداگانه در آن نوشته می شود معمولا برای هر حساب اصلی دفتر کل يک دفتر معين نگه داری می شود و اين دفتر شامل حسابهای فرعی مربوط به آن حساب اصلی خواهد بود.
قانون دفتر معين را چنين تعريف می نمايد:
دفتر معين دفتری است که برای تفکيک و مجزا ساختن هر يک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضيات و شرايط حساب ممکن است نگه داری شود۰
دفاتر معين از روی برگه های حسابداری نوشته می شود و شماره مربوط به هر حساب فرعی نيز بر روی برگه در قسمت شماره دفتر معين نوشته می شود تا معلوم شود که برگهای ح

سابداری در دفتر معين نوشته شده است .
دفترمعين
شماره سند تاريخ شماره انبار شرح واردات ارزش ريال موجودي هزينه كالا ارزش ريال
روز ماه
۳

۶ ۱
۱ خريد از شركت …… ** * ***
دفتر معين دفتری است که برای تفکيک و مجزا ساختن هر يک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضيات و شرايط حساب ممکن است نگه داری شود۰

کارتهای حساب در حکم دفاتر معين است نگه داری دفاتر معين بستگی کامل به احتياجات اداره سازمان جهادكشاورزي دارد و در صورتی که اقلام مربوط به يک حساب اصلی متعدد نباشد و يا حساب فرعی نداشته باشد نيازی به نگه داری دفتر معين نخواهد بود مانند حساب درآمد و هزينه و …
دفاتر معين از روی برگه های حسابداری نوشته می شود و شماره مربوط به هر حساب فرعی نيز بر روی برگه در قسمت شماره دفتر معين نوشته می شود تا معلوم شود که برگهای حسابداری در دفتر معين نوشته شده است تقسيم صفحات دفاتر معين به حسابهای فرعیبستگی کامل به احتياجات اداره سازمان جهادكشاورزي دارد و بايستی بنياد سازمان جهادكشاورزي قبل از آغاز سال جديد دفاتر جديد را با توجه به تجربيات گذشته تقسيم بندی نموده و فهرست آن را در ابتدای دفتر منعکس نمايد تا راهنمای مراجعه کنندگان به دفتر و حسابها باشد اينگونه حسابها است که در واقع بايستی صحيحآ و به جای خود نگه داری شود و تمام اين تشريفات و ساير دفاتر و اوراق برای صحت ثبت اين گونه حسابها می باشد۰

موازنه حسابهای دفاترمعين:
موازنه حسابهای دفاتر معين عينا به شرحی است که برای دفتر کل به تفصيل بيان شده است در اينجا کافی است يادآور شويم که بايستی عمليات حسابهای فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کل برابری نمايد:
دفتر معين بانک – شامل کليه حسابهائی که از طرف سازمان آموزش و پرورش در بانک افتتاح می شود – مانند حساب جاری بانک درآمدها دفتر معين سپرده— که برای هرسپرده گزار می بايست سرفصل جدا گانه اختصاص داده شود
دفتر معين پيش پرداختها ، که به همان ترتيب می بايست برای پيش پرداخت گيرنده و به نام سر فصل جداگانه اختصاص داده می شود دفتر معين درآمدها ، برای هر يک از منابع درآمد در سازمان آموزش وپرورش صفحه يا صفحات جدا گانه ای اختصاص می يابددفتر معين بدهکار ، برای هر واحد بدهکار صفحه يا صفحات جدا گانه اختصاص داده می شود .
دفتر معين بستانکاران – عبارت است از وجوهی که حساب ادارات دولتی از جمله اجرائيات، ماليات و دارائی ، کسورات باز نشستگی، بيمه وصولی و برای هر وصول صفحه جداگانه ای اخ

تصاص می يابد۰

نمونه وظايف و مسئوليتهای هر يک از واحد های حسابداری:
عامل ذيحساب نظارت و مراقبت بر تنظيم حساب ماهانه و کنترل و ارسال آن با اسناد و مدارک مربوط به آن مراجعه ذيحساب و همچنين مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه های مراقبت در وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب با رعايت کامل قوانين مربوط اجرای قرارها و داد نامه های صادره از ديوان محاسبات يا ساير مراجعه ديگررفع نقص اسناد و صورت حساب وام خواهی شده تهيه صورت تفريع بودجه کامل مورد عمل حوزه ذيحسابی و ارسال آن به مراجعه زيربط تنظيم و ارسال صورت مجالس تحويل و تحول در موقع تغيير سمت با رعايت مقررات جهت استخضارمقام مافوق اداره امور واحد ذيحسابی و ارائه راهنمائی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی .

مسئول حسابداری:
ثبت اقلام از روی برگهای محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معين اعتبارات و تعهدات و دفتر کلتهيه و تنظيم ليست حقوق و اعلاميه ، چک برگهای محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلاف رسيدگی به فيش پرداختها و علل حسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعايت و اجرای قانون و مقررات مالی انجام امور مربوط به تشخيص و تعيين سر فصل حساب تراز عمليات تهيه و تنظيم حساب رسيدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداري ماهانه در موئد مقرر و امضاء آنهاراهنمائی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بين آنها و برسی صورت حسابهای تنظيم شده تهيه و تنظيم پيش نويسي دستورات و فرمهای محاسباتی گزارشهای لازم و بودجه تفصيلي نظارت و مراقبت در حسن اجرائی بودجه برنامه ، جريان امورو واحد يا واحدهای تحت سرپرستی، اتخاذ و ارائه راهنمائی های لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان واحد يا واحدهای تابع در جهت بهبود امور جاری شرکت در کميسيون های مربوط همکاری در تهيه نامه ها بخش نامه هامطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها .
بازنشستگان و موظفين:
تعريف بازنشسته : برابر بند ماده ۱۲۴ ق۱۰ ک. وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجعه صلاحيتدار از حقوق باز نشستگی استفاده می کند

 

تعريف وظيفه بگير(موظفين ) : برابر بند ماده ۱۲۴ ق۱۰ ک. وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد ۷۹ و ۸۰ قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظيفه در اين قانون استفاده می کند علاوه بر بند مذبور به وراث قانونی طبقه اول مستخدمی رسمی يا بازنشستگی مشمول قانون مذکور نيز موظف و يا وظيفه بگير يا مستمر بگير می گويند۰
اين سازمان در اجرای ماده ۷۰ ق ۱۰ ک در سال ۱۳۵۴ ايجاد گرديده و کليه امور مربوط به بازنشستگان و موظفين مشمول قانون استخدام کشوری در آن متمرکز شده است در واقع سازمان مذبور مرجع رسمی دريافت و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين و رسيدگی به امور آنها می باشد۰
منابع مالی سازمان:
به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين و منابع مايل سازمان از دو محل تامين می گردد .
در اجرای ماده ۷۱ ق ۱۰ ک. دستگاه های اجرائی مشمول قانون مذبور می کند هر ماه ۹% از جمع حقوق و مزايا ی مستمر کارکنان رسمی خود را کسر و بابت سهم مستخدمين به صندوق بازنشستگی کشور بپردازد .
در اجرای ماده ۷۱ ق ۱۰ ک. دستگاه های اجرائی مشمول قانون مذبور مکلفند علاوه بر کسور بند يک هر ماه مبلغی معادل ۹ % حقوق مستخدمين رسمی خود را به صندوق باز نشستگی کشور بپردازند۰

صورت مغايرت بانکی:
بانکها طبق روش معمول در پايان هر ماه صورت حسابی که حاوی کليه عمليات مربوط به حساب جاری می باشد برای سازمان آموزش و پرورش ارسال می دارندکه غالبا مانده صورت ارسالی توسط بانک با مانده حساب بانک در دفتر سازمان آموزش و پرورش تطبيق نمی کند و اين مغايرت ناشی از موارد زير است:
الف) عملياتی که به وسيله بانک به حساب جاری منظور ولی در دفاتر بنياد عمل نشده است
 برداشتها : ممکن است برداشتهائی که توسط بانک بابت هزينه های بانکی يا بهای دسته چک از حساب جاری به عمل آيد که اعلاميه آن به سازمان نرسيده باشد که در اين حالت بين صورت حساب بانکی و بنياد اختلاف وجود خواهد داشت۰
 واريزی ها: ممکن است وجوهی توسط مردی يا اشخاص ديگر به حساب جاری سازمان واريز شده باشد ولی اعلاميه بانکی آن برای ثبت در دفاتر مالی سازمان ارسال نشده باشد که در این صورت نيز صورت حساب بانکی يا دفتر سازمان مطابقت نخواهد نمود۰
اشتباهات : هر چند سيستم کار بانک به طريقی است که اشتباه در عمليات بانکی به ندرت اتفاق می افتد معهذا اين احتمال وجود دارد گه بانک به جای حساب جاری سازمان حساب اداره ديگری را بدهکار يا بستانکار نمايد که اين خود باعث مغايرت در صورتحساب بانک دفاتر سازمان می باشد.

بستن حسابهای موقت در پايان دوره:
حسابهای موقت يا حسابهای اسمی به سرفصل های از دفتر کل اطلاق می گردد که در اول دوره ايجاد و در پايان همان دوره بسته می شود. مانده حساب درآمد وصول شده و هزينه های انجام شده يا به عبارت ديگرحسابهای موقت در موئسسات بازرگانی و انتفاعی در پايان دورهبه حساب عملکرد و سود وزيان بسته می شود تا بدينوسيله سود يا زيان ويژه که تاثير مستقيم در سرمايه موسسه خواهد داشت تعيين گردد ولی در موئسسات غير انتفاعی و فاقد سرمايه مانند موسسات دولتی مانده اينگونه حسابها در پايان دوره بجای حساب سود و زيان به حساب درآمد و هزينه بسته می شود تا بدين وسيله کسری يا مازاد حاصله که تاثير مستقيم در حساب مازاد تخصيص نيافته دارد مشخص گردد حساب مازاد تخصيص نيافته را به سرمايه و حساب مازاد

تخصيص يافته و درآمد و هزينه را می توان به ترتيب به حساب اندوخته حساب سود و زيان تعبير نمود.
درسيستم حسابداری تملک دارييهاي وقتی سندی که توسط شهرستان /منطقه /ناحيه تهيه و تنظيم شده باشد البته در چهار چوب موافقت نامه ها و تخصيص ها اعلام شده سند جهت به هزينه گرفتن به استان ارسال می گردد.
۱: در ابتدا توسط ذيحسابی دستور داده می شود.
۲: وقتی که سند دستور داده شد برای شماره به دفتر ذيحسابی می رود ودر آنجا شماره مي گردد.
۳: پس از اينکه سند شماره شد به کارشناس تملک دارايی های سرمايه ای ارسال می گردد.
۴: درکارشناس تملک داراييهاي سرمايه ای سند رسيدگي مي گردد.
۵: پس از اينکه سند رسيدگی شد و مشکلی نداشته باشد و با مقررات و موافقت نامه ها مغايرت نداشته باشد برگه حسابداری آن نوشته و بر روی سند الصا ق می گردد.
۶: پس ازاينکه نوشته شد توسط کارشناسان تملک داراييهای سرمايه ای امضاء و در دفاتر مالی و اعتباری و پروژها ثبت می گردد.
۷: سندی که برگه حسابداری الصاق شد برای امضاء به ذيحسابی سازمان ارسال می گردد.
۸: سند پس از اينکه امضاء شد به واحد صدور چک ارسال می گردد.

۹: سندی که چک آن صادر شده باشد برای امضاء به ذيحسابی ارسال می گردد.
۱۰: پس از اينکه چک توست ذيحسابی سند برای امضاء تائيد معاون مالی يا رياست سازمان ارسال و آنها هم سند و هم چک را امضاء می نمايند.
۱۱: سند امضاء شده توسط رياست محترم سازمان يا معاون پشتيبانی برای جدا کردن برگه و شماره به ذيحسابی ارسال می گردد.
۱۲: چک از سند جدا و توسط رابط به بانک ارسا ل می گردد و ما بقی سند به کارشناس تملک داراييهای سرمايه ای عود ت می گردد.
۱۳: سند برگشت داده شده برای رسيدگی به ديوان محاسبات واقع در سازمان ارسال می

شود.
۱۴: پس از اينکه سند توسط ديوان محاسبات رسيدگی مجدد گرديد به بايگانی ارسال و برای هميشه بايگانی می شود.

سپرده شرکتهای خدماتی :
سازمان آموزش وپرورش برای انجام امورات خدماتی خود از شرکتهای خدماتی که دارای اساسنامه و ثبت شده باشند استفاده می کند در اين مود آموزش وپرورش کارهای خدماتی خود را از طريق مناقصه برگزار می نمايد و شرکتی واجد شرايط در اين مناقصه شرکت نموده و هر شرکتی کمترين قيمت را داده باشد برنده مناقصه خواهد بوددر اين راستا شرکتها بايستی ۱۰% کل مبلغ قرارداد را ضما نت نامه بانکی يا چک مسافرتی در وجه آموزش و پرورش صادر نمايد که اگر برنده منا قصه شناخته شد و از کار کردن امتناع نمود لذا سپرده او به نفع آموزش و پرورش ضبط خواهد شد . شرکتی که برنده شناخته شد و ا ز کا رکردن امتناع نمود لذا سپرده او به نفع آموزش و پرورش ضبط خواهد شرکتی که برنده شناخته شده و شروع به کار می نماید بايستی ماهيانه ۱۰% مبلغ قرارداد هر ماهه را سپرده به حساب خزانه واريز نمايد .
موقعی که سپرده وارد شده برای ۱۰% قرارداد ماهيانه ثبت حسابداری نوشته می شود که :
بانک ۹۶۵۹۰
سپرده های دريافتی ۹۶۵۹۰

و موقعی که درپايان ماه سپرده توسط خزانه از حساب برداشته می شود

خزانه تمرکزوجوه خزانه ۹۶۵۹۰
بانک ۹۶۵۹۰
وپس اينکه هرماه سپرده ثبت و صدور شد از ارسال دارايی تقاضای شماره بستاند و بخواهد سپرده حسن انجام کار خود را تحويل بگيرد بايستی تصفيه حساب سازمان دارايی و سازمان تامين اجتماعی را بياورد تا اينکه ثابت کند به هيچ جائی بدهکار نمی باشد و حق وحقوق کارگران را تماماپرداخت نموده باشد .
در اين صورت اداره از دارايی تقاضای استرداد سپرده رامی نمايد موقعی که دارايی سپرده شرکت را به سازمان آموزش و پرورش برگشت داد ثبت حسابداری زده می شود که :

بانک رد وجوه سپرده ۹۶۵۹۵
خزانه تمرکز وجوه سپرده
و هر موقعی که آموزش و پرورش بخواهد سپرده را به شرکت بدهد
سپرده های دريافتی
بانک رد وجوه سپرده ۹۶۵۹۵
برای دريا فت سپرده شرکتهای خدماتی
با توجه به اينکه تمامی شرکتهای طرف قرارداد آموزش وپرورش بايستی ۱۰۰% حسن انجام کار به عنوان ضمانت در اختياردستگاه اجرائی بگذارند لذا بعضی شرکتها چون توان مالی آن را ندارند که يکباره کل مبلغ فوق را پرداخت نما يند لذا به طور اقساط ماهيانه پرداخت صورت می گيرد .
پس نحوه ي کار بدين صورت است :

وقتی سپرده توسط شرکت به حساب آموزش و پرورش وا ريز می گردد فيش آ ن به ذيحسابی ارسال می گردد .
فيش مربوطه پس ا ز روا يت توسط ذيحسابی به دفتر ذيحسا ب ا رسال می گرد
در دفتر ذيحساب از فيش فوق چندين برگه کپی گرفته می شودو يک برگ تصوير ض

ميمه ای سند همان ماه می شود.
يک تصوير به کارشنا س دريافت و پرداخت جهت ثبت در دفاتر ما لی ارسال می گردد.
يک تصویر به کارشناس تملک داراييهای سرما يه ای ارسال می گردد.
در کارشناس تملک داراييهای سرمايه ای برگه حسا بداری ان صادر و بر روی فيش الصاق می گردد.
در دفاتر مالی و اعتباری سپرده ثبت می گردد.
در کا رشناس تملک داراييهای سرمايه ای فرمهای تقاضای شماره بستانکاری تکميل و برای دستور به ذيحسابی ارسال می گردد.
در ذيحسابی امضاء و مهر می گردد.
۱۰)و در دفتر ذيحسابی بر سند فوق شماره می گردد و به دارايي ارسا ل می گردد.
۱۱) اعلام شماره بستانکاری توسط خزانه و ارسال به آموزش و پرورش .
۱۲) دستور ذيحسابی بر روی نامه ی ارسا ل شماره بستانکاری .
۱۳) ثبت دفاتر ذيحسابی و شماره دبيرخانه ذيحسابی .
۱۴) ارجاع به کارشناش تملک داراييهای سرمايه ای وثبت در دفاتر مالی و اعتباری .

در موا قعی که شرکتها ی خدماتی قرارداد آن ها تمام می شود و يا در منا قصه سال بعد انتخاب نشود تقا ضای استرداد سپرده سال قبل را می نمايد که برای اين کار خود شرکت تقاضانامه ای نوشته و به خدمات ارائه می دهد . خدمات طی درخواستی از سازمان می خواهد که سپرده شر کت فوق را باز پرداخت نمايند .
نامه ي خدمات توسط رياست سازمان برای ذيحسابی دستور و در دبيرخانه شماره می گردد.
پس از اينکه نامه توسط ذيحسابی دستور داده شد به دفتر ذيحسابی جهت شماره ارسا ل می گردد پس از اينکه در دفتر ذيحسابی نا مه شماره شد به کارشناس تملک داراييه

ای سر مايه اي ارجاع می گردد و در اين واحد از شرکت فوق خواسته می شود که تسويه حساب ما لياتی و تسويه حساب تا مين اجتما عی را بياورند و وقتی که شرکت فوق فرم های خواسته شده را فراهم نمود برای آن فرم های تقاضای استرداد سپرده که تمال مشخصات وجوه واريزی اعم از تاريخ . شماره ثبت شماره ی بستانکاری و غيره می باشد در آن مشخص می گردد و به دارائی ارسال می گردد.
دارائی پس از چند روز وجوه خواسته شده را به حساب سازمان آموزش و پرورش استرداد می نمايد. وقتی که وجوه بر گشت داده شد طی نامه ای به آموزش و پرورش اعلام می گردد که ذيحساب دستور نا مه را داد در دفتر شماره می گردد سپس به کا رشناس تملک دارائيهای سرمايه ای ارجاع و برگه حسا بداری ان صادر و در دفاتر مالی سپرده ثبت می گردد و برای امضاء برگه ی حسا بداری به ذيحسابی ارسال و پس از امضاء ذيحساب به قسمت دريافت و پرداخت جهت صدور چک ارسال پس از اينکه چک صادر شد برای امضاء به ذيحساب و رياست عوت می شود و پس از اينکه امضاء تکميل به بانک ارسال و سند به کارشناس تملک دارائيهای سرمايه ای عوت داده می شود و برای رسيدگی مجدد به ديوان محاسبات ارسال و پس از رسيدگی شد بايگانی می گردد.

صدور چک :
در اين واحد کليه اسناد اعم از جاری – عمرانی – خدماتی و غيره توسط اين واحد چک اسناد هزينه صادر می گردد که روال بد ين منوال است که در دفاتر که دارند و حسابهای مختلف بانکی با توجه به برنامه و فصل به سند هزينه و اينکه بايستی از چه حسابی پرداخت گردد البته در اين واحد برای هر چک فرم مربوط ای است که نوشته می شود وضميمه سند گرددکه در آن شماره حساب – نام مشخص گيرنده مبلغ و ….. نوشته می شود .
و همچنين در دفاتر نوشته می شود البته اين واحد پس از پايان هر ماه بايستی مغايرت بانکی برای کليه حسا بهای خود ارائه نمايد تا مشکلی پيش نيايد .
کليه موافقت نامه ها و تخصيص ها و درخواست وجه ها و وجوه واريز شد وجه از خزانه معين استان يا ملی در رايانه و دفاتر ثبت می نمايد البته هر وجوهی بايستی در فصل و برنامه خودش ثبت گردد وقتی که سندی توسط رسيدگی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلی نداشته و برگه حسا بداری روی آن زده شده است به واحد اعتبارات می آيد با توجه به فصل برنامه آن بايستی در

رايانه ثبت گردد و ميزان نقد ينگی کسر گردد تا مشکلی پيش نيايد و اگر اعتبار داشته باشد روی آن سند حسابداری مهر زده می شود تا مين اعتبار شد و امضا ء می گردد و به صدور چک ارسال می گردد.