گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس

مقدمه:
اگر به تاريخ بنگريم و زندگی جوامع انسانی را مطالعه كنيم نيك می بينيم يكی از مهمترين فرازهای زندگی بشری موضوع ارتباط و چگونگی ايجاد آن بوده است اين موضوع برای مردم جوامع به ويژه حاكمان و دولت ها از اهميت خاصی برخوردار بوده است در گذشته پيام از طريق پيك های تيزرو و نوشتن در الواح ، مبادله می شد و يا در زمانهای دورتر كه پيام به صورت فوری بود با آتش افروختن دركوره ویاازراه انداختن دود در روز روشن و دمیدن در شیپورهای بزرگ با ديگر طايفه ها

و قبائل همسايه ارتباط بر قرار می کردند اين ها همه حكايت از اهميت وجود ارتباط و اطلاع رساني دارد كه به عنوان يكي از جمله نيازهای اساسی جوامع انسانی به شمار می رود بشر چون نياز داشته كه بتواند پيام را به موقع ارسال نمايد هميشه در تلاش بوده است تا بتواند ابزار و تجهيزات پيام رسانی راتوسعه و تكميل نمايد تا روش برقراری ارتباط و پيام رسانی آسانتر و راحت تر شوداين است كه روز به روز توانست در جهت نيل به خواسته اش که همانا پيشرفت در ابزارهای ارتباطات و اطلاع رسانی بود تندتر حركت كند تا اينكه توانست ابزارهای نوين را جايگزين وسايل قبلی خود نمايد.

امروزه شاهد اين تحولات چشمگير و حيرت آور ارتباطات مخابراتی در جوامع جهانی هستيم وجود ارتباطات اينترنت ، ماهواره و بسياری از امكانات مدرن مخابراتی همه از پيشرفت های تكنولوژی و فن آوريهای مخابراتی خبر می دهند.
در تهیه این پروژه سعی براین است که هنر جویان عزیز با مطالعه آن بتوانند با مخابرات استان فارس و نحوه عملیات حسابداری آن و همچنین وظایف قسمت های مختلف مالی این شرکت اشنا شوند.

 

فصل اول
( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )

بخش اول :
کلیات

تعریف مخابرات
مقصود از مخابرات، انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به وسیله سیم یا بی سیم ویا نور ویا هر رویه الکترو مغناطیسی می باشد.
تاریخچه مخابرات ایران
وزارت پست و تلگراف و تلفن یکی از سازمانها ی بسیارگسترده خدماتی ، فنی و تحقیقاتی و تولیدی دولت ایران است که از ادغام وزارت پست ،وزارت تلگراف و شرکت تلفن ایران به وجودامده است. این وزارتخانه با بهره گیری از نیروی دست و اندیشه هزار متخصص، کارشناس ، مهندس ، کارمند و کارگر با استفاده از دستگاه های پیچیده مکانیکی ، الکتریکی و الکترونیکی، وظایف بسیار مهم و حساسی را در قالب سازمان و تشکیلات منظم ، در جهت رسیدن به هدف های کمی و کیفی بر عهده دارد.

وزارت تلگراف در سال ۱۲۵۵ خورشیدی تاسیس شد ونخستین وزیر آن علی قلی خان هدایت ملقب به مخبر الدوله بود و وزارت پست در زمان نا صر الدین شاه به سال ۱۲۵۸ خورشیدی تاسیس و مسئولیت آن به امین الملک سپرده شد . سی یال بعد در سال ۱۲۸۸ وزارت پست با وزارت تلگراف یکی شد.
شرکت تلفن ایران در سال ۱۲۸۴ خورشیدی تاسیس شد و تا سال ۱۳۰۸ با سرمایه و مدیریت شرکت خصوصی اداره می شد و وزارت فواید عامد بر آن نظارت داشت . در این سال امور تلفن به موجب تصویب نامه هیات وزیران به وزارت پست وتلگراف

وا گذار شد و وزارت پست وتلگراف و تلفن تا سیس شد . پس از تشکیل وزارت پست و تلگراف و تلفن و توجه بیشتر به امور ارتباطات ، مراکز پستی و تلگرافی به تدریج افزایش یافت .

تشکیلا ت کنونی :

در سالهای اخیر فعالیتها ، وظایف و مسئولیتعای وزارت پست و تلگراف و تلفن بسیار زیاد شده به طوری که خدمات گسترده آن در روستاهای بسیار کم جمعیت کشور نیز راه یافته است .

اکنون وزارت پست و تلگراف و تلفن دارای هفت شاخه معاونت ، شش دفتر و چندین مرکز و شرکت دولتی است .
معاونان وزیر در هفت شاخه مدیریت عبارتند از : معاون اداری و مالی ، معاون امور مخابراتی ، معاون امور پستی ، معاون طرح و برنامه ، معاون امور بین الملل، معاون حقوقی وامور مجلس و معاون آموزش، تکنولوژی و تمور شرکتها. شش دفتر وزارتی عبارتند از :

دفتر وزیر ،دفتر روابط عمومی ، دفتر ارزشیابی و بازرسی ، دفتر حراست ، دفتر گزینش و دفتر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری .
شرکتها ، سازمانها ، مراکز ، موسسات آموزشی و کارخانه جات وا بسته:
الف ) شرکتهاومراکز:
۱٫شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

۲٫شرکت مخابرات ایران
۳٫شرکت پست بانک
۴٫شرکت فدلات هواپیمایی پیام

۵٫مرکزسنجش ازراه دورایران
۶٫اداره کل ارتباطات رادیویی
ب)موسسات ومراکزآموزشی:
۱٫دانشکده مخابراتی
۲٫مرکزتحقیقات مخابرات ایران
۳٫مرکزآموزش شرکت پست

ج)کارخانه جات ومراکزتولیدی وابسته:
۱٫شرکت کارخانه جات مخابراتی ایران
۲٫شرکت صنایع ارتباط راه دور
۳٫شرکت کابلهای شهید قندی

۴٫شرکت طرح وتوسعه تلفن ایران
تاریخچه مخابرات در استان فارس
تاریخ ارتباطات مخابراتی در استان فارس، به حدود یکصد سال پیش می رسد . در آن زمان ،خط تلگرافی بین تهران و بندر بوشهر توسط کمپانی هند شرقی کشیده شده بود. که از مسیر برازجان ، کازرون ، شیراز می گذشت و به تهران می رسید . در سال ۱۳۱۳ اولین مرکز تلفن مغناطیسی با ۸۰ شماره تلفن در شهر شیراز نصب و راه اندازی شد این تلفن که از نوع سیستم مغناطیسی بود، ارتباط داخلی مشترکین را فراهم می نمود و تا سال ۱۳۳۸ به هزار و صد شماره رسید . با زیاد شدن شماره تلفن ها اولین اداره تلفن خودکارشهری شیراز با نصب اولیه ۳۰۰۰ شماره تلفن شروع به کار نمود . کل شماره های منصوبه در

استان فارس تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی چهل و هفت هزار شماره بود، که ۲۵۰۰۰ شماره در شهر شیراز و مابقی در شهرهای جهرم و آباده مشغول به کار بود. با پیروزی انقلاب اسلامی تحولات عظیمی در سیستمهای مخابراتی صورت گرفت و رشد چشمگیری در توسعه ارتباطات حاصل شد یکی از تحولات بسیار مهم که در سیستم های مخابراتی صورت گرفت تبدیل اداره مخابرات استانها به شرکت مخابرات استانها بود که این امردر اجرای قانون اصلاح ماده ۷ قانون تاسیسات شرکت مخابرات ایران مصوب۶/۱۲/۱۳۷۲ وبراساس اساسنامه واحد شرکت های سهامی مخابرات استان های کشورصورت گرفت تا بر

اساس،اساسنامه و مقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره گردند . شرکت مخابرات فارس نیز در اجرای همین بند طی جلسه ای مورخ اول بهمن۱۳۷۴توسط کمسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف وتلفن تصویب و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۷۴به تأیید شورای نگهبان رسید و فعالیت های این شرکت از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۷۵اغاز گردید.

نوع شرکت
شرکت مخابرات یک شرکت خدماتی می باشد و در حال حاضر ۶مدیریت مخابرات شهرستان و ۱۷ اداره مخابرات را زیر پوشش خود دارد که مستقیما زیر نظر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مخابرات استان انجام وظیفه نموده ودر امور توسعه ،نگهداری ، مالی و روستایی با معاونت ها و مدیران مربوط هماهنگ و در ارتباط می باشند.
شخصیت حقوقی

شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است.
مدت شرکت

مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است.
موضوع فعالیت های شرکت
طبق ماده ۱۵ اساسنامه :موضوع فعالیت های شرکت عبارت است از تأسیس و توسعه شبکه و تأسیسات مخابرات و نگهداری و بهره برداری از ان درقالب تحقق اهداف و برنامه های وزارت ارتباطات و فن اوری اطلاعات و شرکت های مخابرات ایران و انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران در حوزه استان فارس و همچنین اجرای تکالیف شرکت مخابرات ایران در مواردی که تفویض اختیارگردیده است می باشد.
اساسنامه شرکت
اساسنامه شرکت های سهامی مخابرات استان های کشور در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۷۴ به تصویب کمسیون مشترک امور اداری و استخدامی ،امور پست و تلگراف و نیز مجلس شورای اسلامی رسیده است و در تاریخ ۴/۱۱/۷۴مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده است . همچنین در تاریخ ۸/۱۱/۷۴توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهور ی ارسال ودر تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ جهت اجرا به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ گردیده است.

استفاده کنندگان صورت های مالی
۱- هیأت مدیره شرکت
۲- مجمع عمومی شرکت
۳- وزارت اقتصاد ودارایی
وضعیت اشتغال شرکت

تغییرات تعداد کارکنان درطی سال به شرح زیر است:
شرح سال۸۶ سال۸۵
کارکنان شاغل در ابتدای سال
کارکنان انتقالی ازسایر شرکت های مخابرات

کارکنان استخدامی
کارکنان بازگشت به کار
کارکنان انتقالی به سایرشرکت های مخابراتی
کارکنان باز خریدی
کارکنان بازنشسته،فسق قراردادوفوت شده ۲۴۰۸

۱۶
۰
۲

(۱۵)
(۳)
(۱۵۶) ۲۴۶۵
۱۲
۱۰
۴
(۸)
(۲)
(۸۳)

کارکنان در پایان سال
۲۲۵۲
۲۴۰۸

ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع
در ارتباط مالی توابع با استانها موارد زیر باید ذکر گردد :
۱- مبادله هر نوع کالا و سایر عملیات مالی غیر پولی با ارسال برگ های بدهکار و بستانکارانجام شود .
۲- هر ماهه کلیه میزان های ازمایش دفتر کل و دفاتر معین توابع بمرکز استان ارسال گردد .

۳- هر سه ماه یکبار مغایرت های احتمالی موجود بین حسابهای مرکز استان و توتبع بررسی و حل و فصل گردد .
۴- ترتیبی اتخاذ گردد تا طبق یک برنامه زمان بندی شده کلیه اسناد و صورت حسابهای اسفند ماه توابع حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال بعد به مرکز استان ارسال گردد تا امکان بررسی و جمع و خرج و تلفیق ان ها با حساب های مرکز استان وجود داشته و نهایتا در پایان خرداد ماه سال بعد صورت مالی اساسی شرکت را جهت ارائه به بازرسی قانونی و حسابرسی امکان پذیر گردد.

ارکان شرکت
۱- مجمع عمومی
۲- هیات مدیره ومدیرعامل
۳- بازرس(حسابرس)
مجمع عمومی شرکت

مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زیر است:
۱- وزیر پست تلگراف و تلفن(رئیس مجمع عمومی)
۲- رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت مخابرات ایران(عضومجمع)
۳- اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران(اعضای مجمع)

نکته:در صورتی که هریک از اعضای مجمع عمومی نتواند درجلسات شرکت نمایدمعاون یا نماینده وی در جلسات شرکت خواهد کرد.
مجمع عمومی شرکت بر دو نوع است
۱- مجمع عمومی عادی
۲- مجمع عمومی فوق العاده
زمان تشکیل مجمع عمومی عادی
جلسات مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء و يا حداقل يك عضو و دو معاون رسميت خواهد يافت و كليه تصميمات با اكثر آرا معتبر خواهد بود.در جلسات يكنفر از طرف مجمع عمومی به سمت منشی جلسه انتخاب خواهد شد. شرکت مكلف است صورت جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام را پس از امضاء بطور منظم حفظ نمايد. در مجمع به غير از آنچه كه در دستور جلسه تعيين شده تصميمی اتخاذ نخواهد شد.

مجمع عمومی عادی در خرداد ماه به دعوت رئيس هيأت مديره و مدير عامل جهت رسيدگی به تراز نامه شركت و در بهمن ماه جهت رسيدگی به بودجه شركت تشكيل می ‌گردد و تا موقعی كه نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصميمی اتخاذ نشده بدون احتياج به دعوت در روزهای بعد جلسه تشكيل و ادامه خواهد يافت . دستور جلسه مجمع عمومی كه از طرف دعوت كننده تهيه شده است حداقل ده روز قبل از تاريخ انعقاد جلسه بایدضميمه دعوت نامه شود و برای اعضای مجمع عمومی فرستاده شود.
زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومي فوق‌العاده در هر موقع بنا به دعوت رئيس هيأت مديره و مديرعامل و يا با تقاضای كتبی هر يك از بازرسان از وزير پست و تلگراف و تلفن با ذكر علت و موافقت وی تشكيل می ‌گردد. وزير پست و تلگراف و تلفن نيز می ‌تواند رأساً مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت نمايد.

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به قرار زير است :
۱- تصويب آئين نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي با رعايت تبصره ماده ۱۲ قانون استخدام كشوري و آئين نامه روابط با استفاده كنندگان از خدمات مخابراتي موضوع ماده ۴ قانون تأسيس شركت مخابرات ايران و تغييرات بعدي آنها
۲- تصويب طرح كلی سازمان شركت

۳- تصويب برنامه‌های سالانه در محدوده برنامه چند ساله
۴- بررسی و تصويب بودجه سالانه شركت
۵- اتخاذ تصميم برای تحصيل وام و يا اعتبار داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات مربوط به اخذ وام و اعتبار
۶- تصويب تشكيل شركت هاي فرعي وابسته

۷- اتخاذ تصميم نسبت به گزارش سالانه هيأت مديره و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه به گزارش بازرسان
۸- اتخاذ تصميم درباره نحوه تقسيم سود ويژه بنا به يشنهاد هيأت مديره
۹- اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد وزير پست و تلگراف و تلفن در مورد انتخاب رئيس هيأت مديره و مديرعامل و اعضاي هيأت مديره
۱۰- تعيين بازرسان شركت

۱۱- تعيين حقوق و مزايا و پاداش رئيس هيأت مديره و مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شركت
۱۲- اتخاذ تصميم نسبت به ذخيره احتياطي سرمايه اندوخته‌هاي شركت
۱۳- اتخاذ تصميم نسبت به مواردي‌كه قانون تأسيس شركت مخابرات ايران تصويب آن را موكول به رأي مجمع عمومي نموده است.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است:
۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا كاهش سرمایه شركت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شركت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
هیات مدیره شرکت

هیات مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل نیز خواهد داشت ودو عضو اصلی ویک عضو علی البدل تشکیل می شود. رئيس هيأت مديره و مديرعامل و اعضای هيأت مديره بنا به پيشنهاد وزير پست و تلگراف و تلفن و تصويب مجمع عمومی برای مدت دو سال منصوب می شوند(برکناری نیز به همین صورت ) و تا اعضا ورئیس هیات مدیره و ومدیرعامل جدیدانتخاب نشده اند در سمت خود باقی هستندوانتخاب مجدد انها بلامانع خواهد بودو از بين اشخاصي كه داراي تحصيلات عالي بوده و در يكي از سازمانهاي اداري كشوري و يا بنگاههاي صنعتي سابقه خدمت مديريت داشته باشند انتخاب خواهند شد.
نکته:زمان و چگونگی تشکیل جلسات مجمع عمومی وهیات مدیره وسایر موارد مربوط تابع اساسنامه شرکت مخابرات ایران می باشد ودرصورت عدم پیش بینی براساس قانون تجارت عمل می گردد.

نحوه تشکیل جلسات هیأت مدیره
جلسات هيأت مديره در هر موقع بنا به تصميم رئيس هيأت مديره و مديرعامل در مركز شركت و حداقل ماهي يكبار بايستي تشكيل شود . جلسات هيأت مديره تحت رياست رئيس هيأت مديره و مديرعامل و در غياب او با حضور سه نفر عضو رسميت پيدا می ‌كند، رياست جلسه بعهده قائم مقام رئيس هيأت مديره خواهد بود و تصميمات هيأت مديره با اكثريت آرا معتبر خواهد بود.

تصميمات تصويب شده در هر جلسه در دو نسخه تنظيم می شود که يك نسخه آن ظرف پنج روز به وزرات پست و تلگراف و تلفن فرستاد می ‌شود و نسخه دوم در پرونده مخصوصی در شركت نگاهداری می شود.
وظايف و اختيارات هيأت مديره

هيأت مديره برای تأمين مقاصد و هدفهای شركت و برای اجرای وظايف مقرر در قانون تأسيس شركت مخابرات ايران و مقررات اساسنامه دارای اختيارات كامل می ‌باشد.وظايف هيأت مديره به شرح زير است:
۱- تهيه و تنظيم آئين نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و روابط عمومی با مشتركين و تعيين مواد آنها و پيشنهاد به مجمع عمومی
۲- تهيه و تنظيم برنامه توسعه مخابرات و بودجه عمرانی چند ساله و بودجه عمرانی و بهره‌برداری سالانه برای پيشنهاد به مجمع عمومی
۳- تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت برای گزارش به مجمع عمومی

۴- تصويب گزارش سالانه عمليات شركت و هر نوع گزارش و پيشنهادی كه بايستی به مجمع عمومی صاحبان سهام تسليم شود.
۵- تعيين تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و وديعه و حق الاشتراك و بهای مكاتبات و هزينه تعيير مكان وسائل مخابراتی مشتركين و تعيين خط مشی كلی مربوط به تعرفه مخابرات برای پيشنهاد به مجمع عمومی ۶- اظهار نظر در مورد گزارشهای مربوط به عمليات شركت
۷- رسيدگی و اتخاذ تصميم در مورد قراردادهائی كه طبق آئين نامه معاملات شركت بايد به تصويب هيأت مديره برسد
۸- اظهار نظر در امور مربوط به شركت كه از طرف رئيس هيأت مديره و مديرعامل مطرح می ‌شود

۹- اظهار نظر در مورد سازمان شركت و تغييرات آن و پيشنهاد به مجمع عمومی.
۱۰- اتخاذ تصميم در مورد استفاده از خدمات مهندسين مشاور و كارشناسان داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات مربوط
وظايف و اختيارات رئيس هيأت مديره و مديرعامل

۱- ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامی كاركنان و استخدام افراد مورد نياز و همچنين نصب و عزل و اخراج طبق مقررات و آئين نامه‌های مربوط
۲- معرفی امضاهای مجاز و تعهدآور برای شركت

۳- تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عمليات و آئين نامه‌های شركت و تقديم آن به مجمع عمومی پس از تصويب هيأت مديره
۴- فراهم نمودن همه گونه تسهيلات برای انجام وظايف بازرسان

۵- اقدام در تمركز وجوه مربوط به شركت و صدور دستور پرداخت هزينه عمليات اجرائی شركت طبق برنامه‌ها و بودجه های تفصيلی مصوب
۶- دستور تعقيب اداری كاركنان شركت طبق آئين نامه استخدامی و ارجاع پرونده مربوط در صورتی كه تخلف جنبه جزائی داشته باشد بمراجع صالحه
بازرسان(حسابرس)

شركت دارای سه نفر بازرس خواهد بود كه از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می ‌شوند و بايد دارای معلومات و تجربيات كافی در امور مالی و بازرگانی مخابرات باشند. انتخاب مجدد هر يك از آنها بلامانع است و تا زمانی ‌كه انتخاب جديد به عمل نيامده بازرسان سابق به خدمت خود ادامه خواهند داد .

وظايف بازرسان به قرار ذيل است:
۱- تطبيق عمليات شركت با قوانين و مقررات مربوط و اساسنامه شركت و آئين نامه‌هاي اختصاصي و بودجه مصوب
۲- رسيدگي به ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با اوراق و دفاتر شركت و تهيه گزارش و چگونگی عمليات شركت برای تسليم به مجمع عمومی
۳- رسيدگی به موجودی صندوق و حسابهای ريالی و ارزی بانكی و موجودی انبارها
۴- پيشنهاد نظريات مفيد به هيأت مديره شركت و رئيس هيأت مديره مديرعامل

۵- حضور در جلسه مجمع عمومی كه به ترازنامه رسيدگی می ‌شود برای اداء توضيحات
بازرسان در اجرای وظايف خود با اطلاع مديرعامل حق مراجعه به كليه پرونده‌های اداری و مالی و فنی و دفاتر شركت و مدارك را خواهند داشت و در هر مورد می توانند تحقيقات لازم مبادرت نمايند ولی در هيچ مورد نمی ‌توانند مانع جريان عادی كار شده و عمليات شركت را متوقف سازند . گزارش‌ها و اظهار نظر بازرسان بايد به مجمع عمومی و رئيس هيأت مديره و مديرعامل تسليم شود.
گزارش حسابرسان

همانطور که گفته شد وظیفه اصلی حسابرسان اظهار نظر حرفه ای نسبت به صورت های مالی اساسی است ، اظهار نظر حسابرسان قا بلیت و اعتبار صورت های مالی اساسی رابالا می برد اگر چه حسابرسان در قبال اظهار نظر نسبت به صورت های مالی مسئولیت دارند ولی مسئولیت اولیه به عهده مدیریت واحد تجاری می باشد . گزارش حسابرسی شامل بند حدود رسیدگی و بند اظهار نظر می باشد . حسابرسان پس از تکمیل عملیات حسابرسی باید یکی از انواع اظهار نظر های زیر را نسبت به صورت های مالی اساسی مورد رسیدگی بیان نمایند:
الف:اظهار نظر مقبول (بلا شرط)

حسابرس زمانی می تواند اظهار نظر مقبول ارائه نماید که متقاعد شود صورت های مالی
مورد رسیدگی و نتایج عملیات و وضعیت مالی مطلوب بوده و با اصول پذیرفته شده حسلبداری مطابقت داشته و گمراه کننده نبوده و کلیه موارد ضروری گزارش و افشاءشده است.
ب:اظهار نظر مشروط

اظهار نظر مشروط هنگامی ارائه می شود که ضروریت های اظهار نظر مقبول تأمین نشده باشد . در اظهار نظر مشروط حسابرس باید دلایل مربوط به ایرادات را صریح و اثر ان را بر صورت های مالی بیان نماید.
ج:اظهار نظر مردود

حسابرس هنگامی اظهار نظر مردود ارائه می کند که صورت های مالی اساسی مورد رسیدگی دارای ایرادات با اهمیت بوده و معرف وضعیت های مالی و نتایج عملیات و تغییر در وضعیت مالی مطلوب نباشد .
د:عدم اظهار نظر

در این حالت حسابرس برای ارائه اظهار نظر نسبت به صورت های مالی اساسی قادر به دستیابی به اطلاعات کافی و قابل اطمینان نبوده و نمی تواند نسبت به صورت های مالی اساسی اظهار نظر نماید البته حسابرس موظف است که دلایل عدم اظهار نظر خود را بقدر کافی توضیح دهد.
هدف ها و راه بردهای شرکت

اهداف بلند مدت شرکت : با توجه به روند تکنولوژی در دنیا و تحولات ایجاد شده در فن اوری تجهیزات و ساختار شبکه های مخابراتی و همچنین همگرایی سرویس های مخابراتی و به منظور پاسخ به نیاز های متعدد کاربران شبکه اعم از نیاز به سرویس های صوتی و تصویری و دیتا لزوم باز نگری در ساختار شبکه های قدیم و ایجاد یک شبکه یکپارچه در بخش زیر ساخت (back bone )

شبکه مخابرات جهت همگرایی ترافیک شبکه های گوناگون از قبیل PDN ،PSTN ،PLMN در یک شبکه با فن اوری واحد از طرف اپراتورهای مخابراتی احساس و قسمت وصولی تحقیقات و تولید در صنعت مخابرات نیز سریعا بدین سو معطوف گردیده است .بدیهی است در صورت کم توجهی به این امر و نگهداری توسعه شبکه ها به شیوه سنتی در بخش SPTN در اینده اینگونه اپراتورها را با مشکلات جدی در زمینه تجهیزاتی و هزینه ای و همین طور ناتوانی در ارائه سرویس های مورد نیاز کاربران جدید رو به رو خواهد بود .
اهداف سال مورد گزارش
۱-ایجادوراه اندازی مراکز خدمات مشاوره فن اوری اطلاعات((I.C.T در ارتباط با جنوب کشور در شیراز
۲- ایجاد وراه اندازی مرکزمدیریت سازمان دهی طرح تکلف (توسعه کاربرد فن اوری اطلاعات)
۳- ایجاد مرکز محل گذرGate way ارتباطات جهانی(اینترنت واینترانت)درارتباط با جنوب کشوردرشیراز
۴- پیاده کردن سیستم چند رسانه ای پهن باندبه روی شبکه تلفن استان فارس
Multi media broad band

۵- اجرای بروژه زیرساختی طرحهای مخابرات والکترونیک بویژه بسترسازی فیبرنوری،شبکه دیتا
۶- احداث وراه اندازی دانشکده فن اوری اطلاعا ت و ارتباطا ت I.C.T
7- فن اوری پارک گفتگوی تمدن ها درزمینه برخورداری ازجاذبه گردشگری
۸- بحث برق،الکترونیک،I.C.T

۹- فراهم نمودن زمینه ایجاد توسعه نکنولوژی های نوین ازجمله نانو تکنولوژی
۱۰- امکان برگزاری جشنواره های مختلف در سطح داخلی وبین المللی
۱۱- توجه به جایگاه ممتاز استان مخصوصا شهرشیراز به عنوان قطب همکا ربا تهرا ن در تقسیم کارملی بویژه ارائه خدمات برتر،خدمات فوق تخصصی،فنی ومهندسی

۱۲- همجواری با منطقه گازپارس جنوبی وتوجه به قابلیت توسعه صنایع وخدمات ایجاد بسترمناسب جهت ارائه خدمات پشتیبانی و فعالیت های مرتبط به ان به نحوی که استان قادربه تامین شبکه های زیرساخت مانندرینگ فیبرنوری وغیره گرددتادراینده کلیه نیازها وخواسته های این منطقه مهم را فراهم سازد.
۱۳- توسعه صنایع HT

۱۴- توسعه صنعتی استا ن درطیف وصیعی ازذنجیره های صنعتی
۱۵- توسعه قابلیت فناوری وافزایش ضریب مکانیزاسیون

۱۶- توسعه و ارتقاء شبکه های ارتباطی از جمله شبکه اطلاعاتی
۱۷- تقویت توسعه مبادلات تجاری و مالی با خارج ازکشور
۱۸- بستر سازی برای فراهم نمودن وایجاد پارک ها،شهر های علمی،تبادل اطلاعا ت با مراکز علمی وتحقیقاتی
ذخایر شرکت
ذخایر شرکت شامل موارد زیر می باشد

۱- ذخیره استهلاک دارایی ثابت
قانون تجارت پایین امدن ارزش دارایی ثابت را که در نتیجه استعمال و تغییرات فنی ویا علل دیگر حاصل شود موجب استهلاک دانسته است و در قانون مالیات های مستقیم ان قسمت از دارایی ثابت که براثر استعمال یا گذشت زمان و یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها تقلیل ارزش می یابد قابل استهلاک تشخیص داده شده است .

مفهوم و تعریف استهلاک :مفهوم و تعریف استهلاک در عرف حسابداری سر شکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را بطریقی معقول و منظم در دوره های استفاده از ان استهلاک می نامند .
استهلاک ازتاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل استهلاک اماده بهره برداری در اختیار موسسه قرار گیرد بنابراین لازمه شروع استهلاک احراز دو شرط زیر می باشد :

۱- دارایی در اختیار موییه قرار گرفته باشد .
۲- اماده بهره برداری باشد اعم از اینکه بهره برداری شود یا نشود .
نکته۱: در صورتی که دارایی در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد ماه مذبور در محاسبه استهلاک منظور نخواهد شد .
نکته ۲: روش های بکار گرفته شده برای محاسبه استهلاک در شرکت مخابرات روش خط مستقیم و روش نزولی می باشد .لذا شرکت های مخابرات استانها موظفند از روش های مورد استفاده دراین شرکت پیروی نمایند .
تغییر روش استهلاک

در صورت تغییر روش استهلاک گیری مثلا روش خط مستقیم که در سالهای قبل مورد استفاده قرار می گرفته بخواهیم به روش نزولی تغییر دهیم این تغییر روش به شرطی مجاز است که دلایل کافی در توجیه اینکه روش جدید وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت را بهتر میکند وجود داشته باشد .در صورت تغییر روش استهلاک می باید مبلغ استهلاک انباشته تا تاریخ تغییر روش به روش جدید محاسبه و تفاوت ان با مبلغ استهلاک انباشته تا تاریخ تغییر روش به روش جدید محاسبه و تفاوت ان با مبلغ استهلاک انباشته به روش قدیم تعیین گردد و این تفاوت به حسابی به نام اصلاح حساب استهلاک دارایی مورد نظر منظور و حساب استهلاک انباشته دارایی تعدیل گردد.

نرخ استهلاک گیری دارایی ها
نرخ استهلاک گیری دارایی های شرکت به شرح زیر می باشد.

دارایی نرخ روش
ساختمان
حرارت مرکزی ساختمان
راههای اختصاصی
ماشین الات و تجهیزات
اثاثه و منصوبا ت
وسایط نقلیه ۷%،۸%،۱۰%
۱۲%
۷%
۸ساله
۱۰ ساله
۲۵%،۳۰% نزولی
نزولی
نزولی
خط مستقیم
خط مستقیم
نزولی

۲- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
در پایان دوره مالی باید مطالبات هر واحد تجاری ارزیابی و میزان اقلام مشکوک الوصول پیش بینی و بر اورد گردد .این پیش بینی بایستی قبل از بستن حسابها و تهیه صورت های مالی اساسی به عمل امده و در حسابها منعکس گردد البته برای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نسبت به حجم عملیات و تعداد و حدود بدهکاران اعم از بدهکاران تجاری و غیر تجاری و گستردگی و پراکندگی می توان از روش های شناخته شده در فن حسابداری بهره گرفت .لازم به ذکر است که شرکت مخابرات درحال حاضراز روش تجزیه سنی برای در نظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول استفاده می کند.

۱- ذخیره کسری و نابابی کالا
۲- ذخیره خرید خدمت کار کنان

صورت های مالی اسا سی
صورت هایی که تغییرات بوجود امده در یک دوره مالی مشخص را منعکس نمایند صورت های مالی اساسی نامیده می شوند .
صورت های مالی اساسی شرکت مخابرات عبارتند از :
۱- ترازنامه یا صورت وضعیت مالی
۲- صورت سود و زیان و سود (زیان) انباشته

۳- صورت تغییرات در وضعیت مالی یا صورت جریان وجوه نقد
صورت های مالی اساسی که جهت تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی تهیه می شوند مکمل یکدیگر بوده و تهیه و ارائه ان در پایان هر دوره مالی به مراجع ذیصلاح لازم و ضروری می باشد .که این صورت ها باید براساس قوانین مالیاتی ،محاسباتی،تجاری،بودجهو سایر قوانین موضوعه مربوطه و اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای حسابرسی تهیه گردد.

نکته۱ : در اجرای تحقق اصل افشای کامل، همراه با صورت های مالی اساسی یادداشت هایی ارائه خواهد شد که این یادداشت ها جزءمکمل و لاینفک صورت های مالی فوق الذکر می باشد .

نکته ۲: سال مالی شرکت از فروردین ماه هر سال شروع و تا اخراسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که شروع ان از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت خواهد بود .
نکته ۳: کلیه دفاتر شرکت در پایان اسفند ماه بسته وحساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت حداکثرسه ماه پس از پایان سال مالی باید از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل در اختیار بازرس(حسابرس)گذارده شود.
۳- ترازنامه یا صورت وضعیت مالی

ترازنامه صدور تجسمی است که وضع مالی یک موسسه رادر تاریخ معین نشان می دهد. معمولا در پایان هرماه یا دوره مالی ترازنامه تهیه میشود و بطور کلی نشان دهنده میزان بدهی ، حقوق صاحبان سرمایه و داریی صاحبان یک موسسه می باشد .
دارایی ها :دارایی هااز انواع منابع اقتصادی و کلیه اموال و حقوق مالی متعلق به موسسه تشکیل میشوند.
دارایی ها به قیمت روز نوشته نمی شوند بلکه به قیمت تمام شده در ترازنامه نشان داده میشود.

بدهی ها: حق و حقوق افراد در خارج از سازمان نسبت به بخشی از داریی سازمان می باشد. سرمایه:حق صاحب یا صاحبان موسسه نسبت به دارایی موسسه از مجموع بدهی ودارایی شرکت بدست می آید.حقوق صاحبان سهام شرکت مخابرات شامل موارد زیر است :

۱- سرمایه :در اجرای قانون اصلاح ماده ۷قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران و براساس ماده ۶ اساسنامه شرکت های سهامی مخابرات استانها ،سرمایه اولیه هر یک از شرکت ها را به مبلغ یک میلیارد ریال که به یکصد سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم نموده که از محل اموال و دارایی های واگذاری توسط شرکت مخابرات ایران تأمین و تماما متعلق به شرکت اخیر الذکر می باشد .سرمایه شرکت در حال حاضر معادل ۱,۳۰۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ریال است که به ۱۳۰۱۸۵سهم تقسیم شده است.

نکته۱: طبق ماده ۸اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استانها می توانند با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه خود را کاهش یا افزایش دهند.
نکته۲: افزایش سرمایه ازسه طریق صورت می گیرد:۱- آورده نقدی ۲- سود سهام ۳- کمک از طرف شرکت مخابرات ایران
۲- اندوخته قانونی :در اجرای ماده ۱۳۵قانون محاسبات عمومی و ماده ۲۱ اساسنامه شرکت های سهامی مخابرات استانها هیئت مدیره شرکت های فوق الذکر مکلف هستند در پایان هر سال مالی یک بیستم (۵%)از سود شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند . اندوخته قانونی زمانی که به یک دهم (۱۰%)سرمایه شرکت رسید موضوع ان منوط به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود .

۳- اندوخته سرمایه ای :اندوخته سرمایه ای به استناد مصوبه مجمع عمومی از محل سود سال ۱۳۷۶درحسابها منظور شده است.
۴- سایر اندوخته ها : اندوخته احتیاطی و اندوخته عمومی از حقوق صاحبان سهام می باشند و ایجاد، افتتاح و عملکرد طی دوره مالی در این حسابها بایستی با کسب مجوز های لازم از طریق مجمع عمومی صاحبان سهام باشد لذا در صورت نیاز و به جهت تقویت بنیه مالی شرکت های سهامی با تصویب مجمع عمومی می توانند معادل درصدی از سود خالص تحصیل شده در طی دوره را به عنوان اندوخته احتیاطی در نظر گرفته ویا چنانکه از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی کمک های نقدی یا غیر نقدی صورت بگیرد انعکاس ان در صورت های مالی اساسی و در حسابها به صورت افزایش در داراییها (اعم از غیر جاری یا جاری )وافزایش در حقوق صاحبان سهام (اندوخته عمومی) خواهد بود .

۵- سود (زیان )انباشته :حساب سود وزیان انباشته از سر فصل حساب های دفتری می باشد و نظر به اینکه سود و زیان انباشته یکی از اقلام تراز نامه و زیر مجموعه حقوق صاحبان سهام می باشد در پایان هر دوره مالی پس از وضع درامد و هزینه های عملیاتی ،غیر عملیاتی و اصلاح اشتباه دوره های قبل و تقسیم وتخصیص سود مانده ان در ترازنامه بصورت سود وزیان انباشته انعکاس می یابد . در ترازنامه رابطه زیر بر قرار است :
دارایی + بدهی = سرمایه
نکته : تصويب ترازنامه شركت از طرف مجمع عمومي به منزله مفاصا حساب هيأت مديره تلقي مي‌شود
۳- صورت سود و زیان و سود (زیان) انباشته

عناصر تشکیل دهنده صورت حساب سود وزیان به شرح زیر است :
۱٫ درامد عملیاتی
• درامد تلفن شهری
• درامد تلفن بین شهری و بین المللی
• درامد اجاره کانال های دولتی

• درامد اجاره کانال های اختصاصی
• درامد باجه های تلفن(که براساس پالس محاسبه می گردد)
• در امد طرح های اختصاصی :این درامد شامل خدماتی است که برای اشخاص حقوقی انجام می شودمثل فیبر نوری،کابل کشی،هزینه های خارج از مرز،کابل های ۳۰ زوج و ۵۰زوج و…

• درامد ارتباطات سیار:این درامد حاصل خدماتی مانند نگهداری سایت ودکل های تلفن BTS،دریافت قبوض تلفن همراه،امور مشترکین و…می باشد که شرکت مخابرات استان ها جهت ارتباط دهی تلفن همراه انجام می دهند و طبق توافق نامه ای که بین شرکت مخابرات استان وشرکت تلفن همراه صورت میگیرد درامد شرکت محاسبه میگردد.
• درآمد توسعه ارتباطات سیار
• درامد شرکت زیر ساخت :در امد حاصل از نگهداری از تجهیزات شرکت زیر ساخت(فیبر نوری، ایستگاههای پر ظرفیت ،دستگاههای مایکروویو،SPTو…)جهت برقراری ارتباط بین استان ها وخارج از کشور می باشد که شرکت زیر ساخت (واقع در تهران )از درامد حاصله وجهی را بابت خدمات ارائه شده توسط مخابرات استان ها به شرکت مخابرات استانها پرداخت می نماید.

• درامد دیتا یا فن اوری اطلاعات :شرکت فن اوری اطلاعات ۴۰%درامد دریافتی از مشترکین خود رابابت خدماتی که شرکت مخا برات استان ها به مشترکین دیتا ارائه می دهندو همچنین نگهداری از تجهیزات شرکت دیتا به مخا برات استان ها اختصاص می دهد .
• سایر درامد ها
۲٫ هزینه های عملیاتی
• هزینه های بهره برداری
• هزینه های مالی و اداری

• هزینه های شرکت زیر ساخت
• هزینه های شرکت سیا ر
• هزینه های شرکت دیتا

۳٫ درامدهای غیرعملیاتی
• درامد حاصل از کالای بازیافتی
• درامد یا سود فروش مواد اولیه

• درامد یا سود فروش قطعات ولوازم یدکی
• درامد یا سود حاصل از فروش دارایی های ثابت
• سایر درامدهای غیر عملیاتی

۴٫هزینه های غیر عملیاتی
• هزینه یا زیان نا شی از کاهش ارزش مو جودیها
• هزینه یا زیان ناشی از فروش محصولات معیوب
• هزینه یا زیان ناشی ازسرقت وسایط نقلیه
• سایر هزینه های غیر عملیاتی
۵٫ ذخیره مالیات بر درامد
پس از احتساب درامدها و هزینه های عملیاتی ودرامدها وهزینه های غیر عملیاتی مانده خالص سود قبل از کسر مالیات به دست خواهد امد از مانده به دست امده مطابق جدول محاسبه مالیات طبق ماده ۱۳۱اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مالیات مربوطه محاسبه و پرداخت می گردد.

۶٫ اصلاح اشتباه دوره های قبل
اگر اصلاح اشتباه مربوط به همان دوره باشد که ثبت های صورت گرفته را بر عکس می کنیم وثبت های درست را جایگزین انها می کنیم و اگراصلاح و انعکاس اشتباهات مهم در ارتباط با دوره های قبل که در سال جاری کشف شود میبایستی در صورت سود و زیان انباشته گزارش گردد، طبق اصول حسابداری کلیه اقلام سود وزیان طی یک دوره به جز اصلاح اشتباهات با اهمیت دوره های قبل باید در تعیین سود و زیان خالص همان دوره منظور گردد .
انواع اشتباهات دوره های قبل شامل موارد زیر است :

• اشتباهات ریاضی و محاسباتی
• اشتباهات در بکار گیری اصول و روش های پذیرفته شده حسابداری
• تغییر از یک اصل یا روش غیر پذیرفته شده حسابداری به یک اصل یا یک روش پذیرفته شده دیگر
• نادیده گرفتن یا استفاده نادرست از واقعیت های موجود در زمان تهیه صورت های مالی اساسی
• سایر اشتباهات با اهمیت

نکته :لازم است پس از کشف و پیدا شدن اشتباهات دوره های قبل اثرات ناشی از ان چه به صورت کاهش و چه به صورت افزایش از سود خالص پس از کسر مالیات کسر یا اضافه گردد تا سود و زیان انباشته اصلاح شده در ابتدای دوره مالی به دست اید .
۷٫ سود وزیان جاری

نظر به اینکه در یک دوره مالی ممکن است هزینه ها و درامدهای غیر قابل پیش بینی تحقق یابد به عنوان مثال چنانچه کمک یا مزایایی اعم از نقدی و غیر نقدی در یک دوره مالی دریافت گردد که نتوان بعنوان درامد همان دوره محسوب نمود از حساب سود و زیان جاری استفاده خواهد شد .
۸٫ سود وزیان سنواتی

در تعیین سود و زیان یک دوره مالی باید کلیه اقلام درامد و هزینه همان دوره منظور و محاسبه گردد (اصل وضع هزینه های یک دوره از درامد های همان دوره )
بنابراین چنانچه در مواقعی هزینه های یک دوره یا درامدهای یک دوره بنابر دلایلی قابل قبول در همان دوره تحقق نیابد و به دوره های بعد موکول گردد می توان با کسب مجوزهای لازم از حساب سود وزیان سنواتی استفاده نمود مانده بدهکار یا بستانکار این حساب در پایان دوره به حساب خلاصه سود و زیان بسته خواهد شد .

۳-صورت تغییرات در وضعیت مالی یا صورت جریان وجوه نقد
این صورت از صورت های مالی اساسی صورت تغییرات در وضعیت مالی می باشد صورت تغییرات در وضعیت مالی کلیه تغییرات در وضعیت مالی یک دوره را نشان می دهد که منابع مالی از کجا تحصیل شده و در کجا به مصرف رسیده است . صورت تغییرات در وضعیت مالی جایگزینی برای هیچیک از صورت های مالی اساسی دیگر نظیر ترازنامه و صورت حساب سود و زیان محسوب نمیشود بلکه خود یکی از صورت های مالی اساسی بوده و فراهم کننده اطلاعاتی

است که صورت های مالی دیگر نمی توانند ان اطلاعات را ارائه نمایند . هدف اساسی و مهم در تهیه و تنظیم صورت تغییرات در وضعیت مالی افشای اثرات مهم فعالیت های تأمین منابع مالی و فعالیت های مهم سرمایه گذاری توسط یک واحد تجاری در طی یک دوره مالی می باشد.به بیان دیگر صورت تغییرات در وضعیت مالی به منابع وجوه یا منابع مالی اغلب فعالیت های تأمین مالی و به مصارف وجوه یا مصارف مالی اغلب فعالیت های سرمایه گذاری اطلاق می گردد.

یکی از کاربرد های صورت تغییرات در وضعیت مالی تهیه بودجه های نقدی می باشد . ترکیب اطلاعات مربوط به نحوه ورود وخروج وجوه با اطلاعات منعکس شده در سایر صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه می تواند در پیش بینی خالص جریان های اتی وجوه سودمند واقع گردد .

نکته : صورت تغییرات در وضعیت مالی همانند صورت حساب سود و زیان جهت یک دوره خاص یعنی همان دوره ای که صورت حساب سود و زیان تهیه می گردد ارائه می شود .

یادداشت های همراه صورت های مالی اساسی
یادداشت های همراه صورت های مالی اساسی قسمت مهم از یک سیستم گزارشگری مالی را تشکیل می دهند و تنها راه عملی جهت توصیف کامل برخی از رویدادها در دوره مالی مورد نظر می باشد ،هدف از تنظیم و ارائه یادداشت های همراه افشای اطلاعات با اهمیتی می باشد که در متن صورت های مالی وجود نداشته و نمی توان ان اطلاعات را از طریق صورت های مالی اساسی بطور مناسب نشان داد. به بیان دیگر اطلاعاتی باید از طریق یادداشت های همراه افشاءگردد که ارائه آن ها از لحاظ تحقق اصل افشای کامل ضروری باشد که این یادداشت ها نباید با ارقام و اطلاعات موجود در متن صورت های مالی در تضاد یا مغایر ویا تکرار آن ها باشد .

بطور کلی شرایط و محدودیت های حاکم بر اقلام منعکس شده در صورت های مالی و مقادیر کلی وجزئیاتی که ارائه وافشای آن ها از طریق انعکاس در صورت های مالی مقدور نمی باشد و سایر اطلاعات مالی که معیارهای لازم برای شناخت و انعکاس در متن صورت های مالی را نداشته باشد ایجاب می نماید یادداشت هایی همراه صورت های مالی تهیه و ارائه گردد.

بخش دوم :
نمودارهای شرکت

بخش سوم :
چارت های سازمانی

بخش چهارم :
آشنایی با وظایف بخش های مالی شرکت

قسمتهای مختلف حسابداری شرکت مخابرات
سیستم حسابداری شرکت مخابرات استان فارس از ۳ اداره تشکیل شده است .که هر اداره نیز به چندین واحد تقسیم می شود که عبارتند از :
الف)اداره دریافت ها
ب) اداره پرداختهاو خزانه
۱- بخش هزینه های سرمایه ای
• واحد انبار
• واحدهزینه های سرمایه ای
۲- بخش هزینه های جاری
• واحدخزانه داری
• واحدهزینه های جاری
۳- بخش حقوق و دستمزد
ج ) اداره تمرکز حساب ها
• واحد دارايي ها
• واحد ترازنامه
• واحد بايگاني
• واحد خسارت
• واحد اصلاح و نگهداري حسابها

وظایف و مسئولیتها
اداره دريافت ها (در آمد )
خلاصه اي از اهم وظايفي كه اين اداره به عهده داردبه شرح زیرمی باشد:
۱- وصولي
۲- صدور يا ليست درآمد (قبض گيري)
۳- تهاتر تلفن هاي ثابت
۴- استرداد تلفن هاي ثابت
۵- تبدیل تلفن ویژه به عادی
۱- وصولي قبوض تلفن
وصولی ها دو نوع می باشند :
وصولی های مشترکین شیراز
وصولی های مشترکین مراکز کم ظرفیت

وصولی های مشترکین شیراز :پس از اینکه قبض های تلفن توسط مشتر کین به بانک پرداخت شدبانک فیش های واریزی مشترکین را برای قسمت ابونمان(واحد رابط مشترکین و مخابرات ) می فرستد قسمت ابونمان انها را بر اساس تاریخ طبقه بندی می کند و برای واحد درامد ها می فرستد تا سند وصولی صادر گردد.

وصولی مشترکین مراکز کم ظرفیت:این وصولي ها در رابطه با مراكز كم ظرفيت مي باشد (يعني مراكزي كه تعداد شماره هاي آنها كمتر از ۲۰۰۰ تا باشد )
ابتداي هر ماه مسئول حسابداري مراكز كم ظرفيت صورتحساب بانكي ماه گذشته (صورت ریز وصولی بانک در طی یک ماه) و اعلاميه بانكي (مبلغی که بانک به اداره مخابرات حواله می کند) و فرم ۶۴ (توسط مسئول حسابدار تکمیل می گردد) را به اداره درآمد تحويل مي دهد در اين قسمت طبق فرم ۶۴ مبلغ وصولي از مشتركين را در فرم تایيده نوشته و براي واحد آبونمان مراكز كم ظرفيت ارسال مي کند تا پانچ و تاييد گردد وبر اساس آن سند حسابداري صادر گردد.
۲- صدوری قبوض تلفن

صدوری هانیز دو نوع می باشند:
• صدوری مشترکین شیراز
• صدوری مشترکین مراکز کم ظر فیت

نکته: مشترکین مراکز کم ظرفیت و مشترکین شیراز برای ثبت صدوری فقط در نوع کد با هم متفاوت می باشند ولی ثبت های انها یکی است.
قبض گیری های تلفن به صورت دورهای(سیکل)انجام می شوددر این زمان یک لیست درامد که توسط واحد ابونمان تهیه می شود در اختیار واحددر امد ها قرار می گیرد که این لیست شامل کلیه درامد ها (مکالمه شهری،مکالمه بین شهری،مکالمه خارجه،ابونمان و…)مالیات و عوارض می باشدطبق این لیست واحد در امد ها سند صدوری را صادر می کندو رابطه زیر همیشه برقرار است.

ماليات + عوارض + درآمد ها = صورتحساب مشتركين
۳- تهاتر تلفن هاي ثابت :

زماني كه مشتركين بدهي ( مبلغ قبض ها ) خود را طي سه دوره پرداخت نكنندشرکت مخا برات نامه ای برای مشترک می فرستداگر مشترک اقدام به پرداخت بدهی خود ننماید تلفن وی قطع و مبلغ وديعه تلفن با بدهي تلفن تهاتر مي شود و در صورتی که مبلغ بدهي بيشتر از وديعه باشد به اداره حقوقي ارجاع داده می شود و از این طريق باقیمانده وجه از مشترك وصول مي گردد.
۴- استرداد تلفن هاي ثابت :
زماني كه مشترك تلفن ثابت(فیش و یا تلفن) تقاضاي فروش و واگذاري خط را مي نمايد ، پس از طي مراحل قانوني و تاييد عدم بدهي پول خود را دريافت مي كند.

۵- تبدیل تلفن ویژه به عادی :
مبلغ ثبت نام تلفن ثابت قبل از سال۸۱ ،۲۰۰۰۰۰تومان بوده که این گونه تلفن ها ویژه نامیده می شوند بعد این سال مبلغ ثبت نام ۱۰۰۰۰۰تومان اعلام شدکه این گونه تلفن ها عادی نامیده می شوندطبق بخشنامه موجود در شرکت از مبلغ تلفن ویژه۱۰۰۰۰۰تومان قابل بازگشت به مشترک است که این امر تبدیل تلفن ویژه به عادی نامیده می شود.

ب)اداره پرداختها و خزانه
۱- بخش هزینه های سرمایه ای
واحد انبار (حسابداري كالا):

تعريف انبارداری: انبارداری عبارتند از دريافت مواد و اقلام، نگهداری صحيح و تحويل به موقع آنها به مصرف كننده با رعايت مقررات و دستورالعمل های زمان به نحوی كه با اعمال كنترل دقيق از ميزان موجودي كالا در انبار و مقدار مصرف آن و نيز از انباشته شدن بيش از حد موجوديها جلوگيری شود، به عبارت ديگر انبار داری شامل سيستمهای قرار گرفتن جنس در انبار و ايجاد روشها و اعمال مديريت كنترل موثر از زمان دريافت تا لحظه تحويل است.

امروزه انبار يك محفظه نيست بلكه عمليات آن زمانی كافی و رضايت بخش است كه از دو جهت اطلاعاتی و فيزيكی مورد توجه قرار گيرد، به طور كلی انبار محل و فضايی است كه يك يا چند نوع كالا بازرگانی، صنعتی، مواد اوليه يا فرآورده های مختلف در آن نگهداری می شود. به بيان ديگر محل و فضايی است كه در آن مواد اوليه برای ساخت محصولات- كالای نيمه ساخته، محصول ساخته شده، مواد و لوازم مصرفی، قطعات يدكی و ماشين آلات ، ابزار آلات و اجناس اسقاطی نگهداری می شود. اين نگهداری بايد بر حسب يك سيستم درست طبقه بندی باشد.

 

وظايف انباردار:
انبار دار كسی است كه عهده دار وظايف زير می باشد:
۱- تحويل گرفتن اجناس خريداری شده
۲- صدور قبض انبار يا برگ رسيد جنس به انبار پس از تحويل گرفتن كالا
۳- صدور حواله انبار هنگام تحويل دادن كالا
۴- صدور فرم های مرجوعی، برگشت از خريد و ساير فرم های مشابه

۵- صدور برگ درخواست خريد كالا در صورت لزوم
۶- ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر شده در دفاتر و كارتهای انبار
۷- طبقه بندی، تنظيم و كدگزاری كالا و اجناس
۸- حفظ و حراست اجناس و رعايت اصول ايمنی در انبار
۹- بايگانی اسناد و مدارك انبار

۱۰- ارائه گزارشهای مواد ناياب و كم مصرف برای اطلاع مديران
وظایف واحد انبار به شرح زیر است:
۱- بهادار نمودن رسید ها
۲- قیمت گذاری حواله انبار ها
۳- صدور اسناد حسابداری مربوط به رسیدها و حواله ها
۴- احتساب برگ بدهکار و بستانکار ارسالی از مخابرات ایران

۵- احتساب برگ بدهکار و بستانکار از مخابرات استانها

واحد هزینه های سرمایه ای
این واحد مسئول ثبت کردن طرح های سرمایه ای می باشد و مسؤلیت های زیر را بر عهده دارد :
۱- مسئولیت کنترل اسناد وارده به واحد جهت اعمال حساب
۲- کنترل برگ های محاسباتی از نظر اعمال حساب
۳- کنترل و ارسال اسناد صادره به واحد صدور چک
۴- تهیه شفریه (فرم خلاصه عملکرد هر پیمان)
۲- بخش هزینه های جاری
رويه های واحد خزانه داری
الف- تامين نقدينگی حساب قابل برداشت
۱- انتقال مانده بانكی تمركز وجوه درامدی مخابرات به حساب خزانه داری طی درخواست ارسالی در ابتدای هفته
۲- پس از انتقال و دريافت فيش از بانك صدور سند جابه جايی نقدينگی به حساب خزانه داری و تهيه جدول تسهيم نقدينگی و تهيه درخواست وجه حق السهم مخابرات فارس از خزانه داری

۳- پی گيری در خزانه داری وبانك ها جهت واريز حق السهم مخابرات فارس به حساب قابل برداشت (۹۰۰۰۵ شعبه مخابرات شيراز)
۴- صدور سند واريز به حساب قابل برداشت و اعلام موجودی نقدينگی به رييس اداره پرداخت ها
ب- تامين نقدينگی تكميل تنخواه استرداد سپرده ها
۱- كنترل نقدينگی حساب تنخواه استرداد سپردهها

۲- تهيه ليست پرداخت سپرده حسن انجام كار و سپرده انجام تعهدات به اشخاص و درخواست تكميل تنخواه استرداد سپرده از خزانه داری
۳- پی گيری در خزانه داری و بانك جهت واريز به حساب ۹۰۰۱۲ و صدور سند تكميل تنخواه استرداد سپرده ها
۴- بررسی اسناد و مدارك آزاد سازی سپرده ها و كنترل مفاصا حساب بيمه و دارايی و استعلام بروز از تمركز حسابها
ج- عمليات پرداخت نقدينگی

۱- اخذ دستور پرداخت از رئيس اداره و اعلام شماره چك جهت حواله مميزی و فرم استعلام مطالبات و سپرده ها و كسورات دولتی
۲- صدور سند حواله های مميزی قابل پرداخت توسط واحد ها حسابداری انبار و سرمايه ای و هزينه جاری و همچنين صدور سند استرداد سپرده ها و مطالبات و كسورات دولتی توسط واحد خزانه داری

۳- صدور چك بر روی اسناد حسابداری بر اساس ارقام سند و دستور پرداخت رييس اداره
۴- انجام پرفراز و تأييدیه بانكی چك و كنترل نهايی توسط ناظر و مسئول خزانه داری
۵- اخذ امضا چك و ثبت تأييديه بانكی در دبيرخانه

۶- تحويل چك به اشخاص يا نماينده اشخاص پس از كنترل مدارك تحويل گيرنده چك و انجام مهر پرداخت بر روی چك و اخذ رسيد از دريافت كننده
۷- تكميل حواله بانكی و يا فيش واريز به حساب بانك بر اساس شرح چك صادر شده و انتقال به بانك جهت واريز به حساب
۸- بايگانی رسيد حواله و فيش های واريزی به حساب بانك

۹- تحويل سند های حسابداری به بايگانی
د- مغايرت گيريي و گزارشات پايان ماه
۱-دريافت صورت حساب بانكی مربوط به حسابهای خزانه و قابل برداشت (۹۰۰۵) و تمركز وجوه سپرده (۹۰۰۱۳) و دو وجوه سپرده (۹۰۰۱۲)
۲- مغايرات اوليه حسابهای بانكی طبق دفتر بانك سيستم حسابداری با صورتحساب دريافتی از بانك
۳- در صورت داشتن مغايرت با بانك پی گيری جهت دريافتن فيش واريز و يا قبض برداشت از حساب

۴- پی گيری درمورد موضوع وجوه واريزی و يا برداشت از حساب بانكی و صدور سند جهت رفع مغايرت با بانك
۵- عمليات مغايرت نهايی بانكی و تهيه فرم مغايرت و اعلام اقلام بازچك های وصول نشده و وجوه بين راهی
۶- پی گيری لازم در مورد اقلام باز مغايرت ماههای گذشته و رفع ان
۷- تهيه فرم يك ( گزارش مصارف و مخارج نقدينگی ) ماهانه و فرم يك تجمعی ( از ابتدا سال تا پايان ماه جاری )
۸- تهيه ليست سپرده های ارسالی پيمانكاران به خزانه داری به همراه تهيه يك فرم درخواست برگ بستانكاری وجوه سپرده ارسالی به خزانه داری

چارت رويه های واحد خزانه و پرداخت ها به شرح زير مي باشد.

واحد هزینه های جاری
در این واحد ثبت های مربوط به هزینه های جاری و طرح های جاری صورت می گیرد.
۳- واحد حقوق ودستمزد
این واحد تمام اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد را جمع آوری و محاسبه می کنند. کارهایی که در این قسمت انجام می گیرد عبارتند از :
الف) تهیه لیست حقوق و دستمزد کارمند شرکت
ب) تهیه لیست حقوق و دستمزد کارگزاران باجه های مخابراتی
ج) تهیه لیست حقوق و دستمزد باز نشستگان
د) محاسبه حقوق و مزایای کارمندان جهت خرید خدمت
و) تهیه لیستهای دستی
ه) صدور گواهی حقوقی
الف) تهیه لیست حقوق و دستمزد کارمندان شرکت
لیست حقوق کارمندان بر اساس حکم کارگزینی و موارد دیگر تهیه می شود .
حکم کارگزینی به ۳ صورت است:
۱٫ حکم قرار دادی : در هنگام استخدام ابتدا حکم قراردادی امضاء می شود که در این حکم فقط حقوق را مشخص می کنند .
۲٫ حکم آزمایشی : بعد از ۳ سال کارکردن حکم آزمایشی کارمند توسط اداره کارگزینی تهیه می شود . اگر حکم قراردادی کسی تبدیل به حکم آزمایشی شد . ابتدا با ید حقوق قراردادی وسایر اقلام در حقوق قرار دادی مثل بازار کار صفر گردد سپس اطلاعات مربوط به حقوق جدید با کدهای مربوطه وارد گردد.
۳٫ حکم رسمی : پس از گذشت یک سال از حکم آزمایشی ، حکم رسمی که شامل موارد زیر می باشد صادر می گردد:
از شماره ۱ الی ۱۹ مشخصات شخصی کارمند می باشدو شماره ۲۰ مربوط به حقوق و فوق العاده هااست .( پیوست یک)
حقوق و فوق العاده ها شامل موارد زیر می باشد :

الف) حقوق مبنا :حقوق مبنابر اساس ضرايب معيني مي باشد كه از طرف سازمان قوانين و مقررات استخدامي كشور به سازمان بودجه ابلاغ و پس از تصويب هيئت دولت ومجلس از طرف دولت به کلیه ادارات دولتی ابلاق می گرددکه این ضریب هر ساله در حال تغییر است.
ب )افزایش سنواتی : افزایش سنواتی سالی یکبار از طرف اداره کارگزینی مشخص می گردد
حقوق :افزایش سنواتی + حقوق مبنا

پ) فوق العاده شغل(مدارک تحصیلی و…)
ت) ترمیم:در نظام هماهنگ هر ساله حداقل حقوق و حداکثر حقوق تعیین و اعلام میگردد .اگر جمع حقوق ومزایای کارمند(حقوق مبنا،مزایا،سنوات)کمتر از حداقل حقوق تعیین شده گرددمبلغ کسری به عنوان ترمیم به حقوق کارمند اضافه می گردد.

ث) فوق العاده سختی شرایط کار : در مجموع به کسانی تعلق می گیرد که یا مدرک تحصیلی انها زیر دیپلم است ویا سنوات خدمت انها زیر ۱۲ سال می باشد.
در صورتیکه کارمند دیپلم به بالا و کار آن بالای۱۲سال باشد به جای سختی کار،حق تخصص دریافت می کند.

ج)فوق العاده نوبت کاری:برای مشاغلی است که به صورت شیفتی کار می کنند(سالن دستگاهها،۱۱۸و…)که حق شیفت افراد متغیرمی باشد مثلا نوبت کاری سه شیفت۲۵%ودوشیفت۲۰%می باشد.

چ)فوق العاده بدی آب وهوا:فوق العاده بدی آب وهوابه کارمندانی که درشیرازکارمی کنندتعلق نمی گیردبلکه متعلق به کارمندان شرکت های مخابراتی شهرستانهای بد اب وهواو محروم می باشد که نرخ آن از۵%الی۱۵%متغییر می باشد.
ح)فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی

خ)فوق العاده محل خدمت:کسانی که ازشهرستانی به شهرستان دیگری منتقل می شوندتاپنج سال۵%حقوق مبنارا به عنوان فوق العاده محل خدمت دریافت می کنند.
د)فوق العاده اشتغال ازکشور:به کسانی تعلق می گیرد که در خارج ازکشورمشغول به کار هستند.
ذ)کمک هزینه عائله مندی:کمک هزینه عائله مندی به کسانی که متاهل هستندپرداهت می شود.
ر)کمک هزینه اولاد
ط)حق تخصص