گزارش کارآموزی حسابداری

بخش اول : حقوق پايه و فوق العاده هاي كارمندان
۱-۱ مقدمه
منظور از تهيه و تدوين اين دستور العمل شناخت كليه پرداختها اعم از حقوق پايه، فوق العاده ها مزايا و پاداش كارمندان ايراني و خارجي مي باشد.
۱-۲ اهداف و مزاياي سيستم
۱-۲-الف: اهداف: اهداف اين مجموعه را به شرح ذيل مي توان مشخص نمود :
۱- مكانيزه نمودن نحوه محاسبه كليه پرداختهاي كارمندان

۲- ساده بودن روشهاي عملياتي
۱-۲- ب: مزايا: مزاياي اين روش عبارتند از:
۱- استفاده از سيستم مكانيزه به منظور تغيير و يا حذف كليه پردختها
۲- حذف محاسبات دستي و غيره ماشيني تا حد امكان
۱-۳ خلاصه

۱-۳-الف: خلاصه به طور كلي مجموعه پرداخت به كارمندان ايراني و كارمندان خارجي كه حقوق آنان به ريال پرداخت مي كرد عبارتنداز:
۱- حقوق پايه ۲- فوق العاده ها ۳- حق الزحمه و باز پرداخت هزينه ها ۴- پاداشها
۱-۴- روش عمليات:

ايجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سيستم به ۲ شكل زير انجام مي گيرد.
– به طور مكانيزه و خودكار- به طور دستي

پرونده پارامتر مربوط به سيستم حقوق كارمندان محتوي كليه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زير مي باشد:
– شماره رمز انواع پرداختها- تاريخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اينكه پرداخت بصورت درصدي، مبلغي، ساعتي روزانه كمتر از يك ماه و يا اينكه روزانه بيش از يك ماه باشد.
– حداكثر پرداخت اعم از اينكه پرداخت به صورت بصورت درصدي باشد و يا ادينكه به صورت مبلغ باشد.
– شرايط پرداخت با توجه به وضعيت پرسنلي كارمند اعم از وضعيت تاهل يا تجرد- وضضعيت رتبه شخصي و چگونگي وضعيت استخدامي و غيره.
۱-۴-۱: روش مكانيزه فوق العاده ها:

ايجاد، حذف و يا هر نوع اصلاح مربوط به هر يك از فوق العاده هاي تعبيه شده در سيستم با استفاده از اطلاعات پايه اي و ثابت حقوق كارمندان انجام پذير است.
۱-۴-۲- فوق العاده هايي كه بصورت دستي عمل مي گيرند:

به منظور احتساب فوق العاده هائيكه بصورت دستي عمل مي گردند از برگ ورودي – كامپيوتر بنام در برگ اعلام پرداخت، استفاده مي گرددكه طي آن شماره كارمندي شخصي كه استحقاق دريافت فوق العاده را دارد به كامپيوتر اعلام مي گردد.

۱-۴-۳: فوق العاده هاي ثابت و متغير:
اصولاً متغيرها از نظر پرداخت ۲ صورت دارند:
الف: پرداختهاي ثابت ب: پرداختهاي متغير
فوق العاده هاي متغير به طور كلي ۲ حالت دارند:
۱- فوق العاده هايي كه داراي فرمول محاسبه بوده و عمدتاً بر اساس روزهاي كاركرد و يا ساعات كاركرد محاسبه و به كارمند پرداخت مي گردند. مانند: فوق العاده نوبتكاري، فوق العاده كار در سكو دريا، فوق العاده غواص، فوق العاده اضافه كاري.

۲- فوق العاده هايي كه با توجه به مقررات و بر حسب مورد ممكن است به كارمند پرداخت نشود. مانند: كمك هزينه زايمان، فوق العاده مأموريت
الف: پرداختهاي ثابت: پرداختهاي ثابت بر آن گروه از فوق العاده هايي اتلاق مي گردد كه با توجه به مقررات و شرايط استخدامي كارمند همه ماهه به كارمند پرداخت مي شود.
فوق العاده هاي ثابت ممكن است به طرق ذيل در سيستم ايجاد گردند:
۱- در بدو استخدام كارمند و از طريق برگ اقدامات پرسنلي مانند: فوق العاده ها ب

دي آب و هوا، فوق العاده محروميت ازتسهيلات زندگي، محروميت از مطب پزشكان.
فوق العاده هاي ثابت عمدتاً ۲ حالت دارند:
۱- درصدي از حقوق پايه را تشكيل ميدهند. مانند: بدي آب و هوا و غيره
۲- مبلغي بصورت ثابت پرداخت مي شود مانند: كمك هزينه مسكن
ب: پرداختهاي متغير: پرداختهاي متغير به آن گروه از فوق العاده هايي اتلاق مي گردد كه با توجه به شرايط كار و بر حسب مورد ممكن است به كارمند پرداخت گردد.

۱-۴-۴: فواصل زماني پرداخت فوق العاده ها
۱- ساليانه: فوق العاده هائي ستند كه فقط يكبار در سال قابل پرداخت مي باشند. مانند: پاداش نوروزي.
۲- سه ماهه: فوق العاده هايي هستند كه هر سه ماه يكبار پرداخت مي شود. مانند: فوق العاده مسافرت در خارك.
۳- ماهيانه: پرداخت اينگونه از فوق العاده ها بر اساس ماهيانه صورت مي گيرد. مانند: فوق العاده بدي آب و هوا

۴- روزانه: فوق العاده هايي كه پرداخت آن به كارمندان بر اساس روزمحاسبه مي شود. مثل: فوق العاده نوبتكاري. فرمول:
۵- ساعتي: فوق العاده هايي كه پرداخت آن به كارمندان بر اساس ساعت محاسبه مي گردد. مانند: فوق العاده غواص. تعداد ساعت * ( بدي آب و هوا+ حقوق پايه*درصد فوق العاده= فرمول

 

۱-۵- انتقال اطلاعات:
۱-۵-۱ اطلاعات ورودي: منظور از اطلاعات ورودي اين است كه به هنگام استخدام كارمند در شركت از آن استفاده مي شود. اطلاعات ورودي توسط برگ اعلام پرداخت انجام مي گيرد. كه در اين برگ تمامي مشخصات فردي شخص و چگونگي دريافت حقوق آن مي باشد. براي حذف و يا اصلاح و با تغيير فوق العاده اي ثابت كه به كارمند پرداخت مي شود از برگ اعلام پرداخت كارمند ( سند ۳۲- ح) استفاده مي شود.

الف) حذف و قطع پرداخت: براي حذف و يا قطع پرداخت فوق العاده ثابت زير بايستي در سند ۳۲ –ح قيد گردد: رمز واحد، شماره شناسايي، تاريخ اجرا: بايستي دقيقاً ذكر شود كه از چه تاريخ كامپيوتر نسبت به قطع پرداخت آن فوق العاده اقدام نمايد.

ستون ثابت متغير بودن مبلغ فوق العاده همواره بايستي ۱ نوشته شود.
ملاك محاسبه: اگر فوق العاده مورد نظر درصدي است در ستون ملاك محاسبه بايستي صفر نوشته شود. و ستون مبلغ خالي بماند.
مبلغ: اگر فوق العاده مورد نظر مبلغ دار است در ستون مبلغ بايستي صفر نوشته شود و در نتيجه در ستون ملاك محاسبه رقمي نوشته نمي شود.
ب: تغيير و يا اصلاح نرخ فوق العاده: براي اين كار بايستي در سند برگ اعلام پرداخت( ۳۲-ح) اطلاعات زير نوشته مي شود: رمز واحد، شماره شناسايي كارمند، شماره رمز پرداخت مي شود مربوطه.

ستون ثابت و متغير: در مورد فوق العاده ثابت بايستي عدد ۱ نوشته شود، تاريخ اجرا، ملاك محاسبه.
در ستون ملاك محاسبه بايستي نرخئ جديد فوق العاده نوشته شود. مثلاً: كارمندي در اصفهان خدمت نموده است و ۱۵ درصد فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي دريافت نموده است. حال به محل ديگري منتقل شده و فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي در محل جديد ۲۰ درصد مي باشد. در اين جا بايستي در ستون ملاك محاسبه نرخ ۲۰ درصد نوشته شود.

۱-۵-۲- انتقال اطلاعات – محاسبه و نگهداري اطلاعات
در اين بخش به طور دقيق و روشن از نشخصات عمومي مورد نياز جهت پرداخت يك فوق العاده بيان گرديده است . براي هر يك از فوق العاده ها يك برگ مشخصات پرداخت فوق العاده تهيه شده است.
بديهي است هر نوع تغيير و اصلاحيه جديد در مورد هر يك از فوق العاده كه مي بايستي در برگ مزبور ثبت شود.
مندرجات برگ مشخصات پرداخت فوق العاده به طو رتفكيك عنوان گرديده است.
۱- نام فوق العاده ۲- علت پرداخت فوق العاده ۳- شرايط پرداخت فوق العاده ۴- نحوه محاسبه فوق العاده و مبلغ فوق العاده ۵- شماره فرم پرداخت ۶- مشموليت يا عدم مشموليت مالياتي .
۱-۶- ضمايم( حقوق پايه )
۱-۶-الف: برگ اعلام پرداخت كارمندان: اين برگ همان طور كه قبلاً توضيح داده شده كاملاً براي دادن فوق العاده ها به كارمندان تهيه مي شود كه اين برگ شامل اطلاعاتي مثل: به ترتيب برگ: نوع سند، رمز عمل، رمز واحد، شماره حساب، شماره سند و شرح فقط براي رمز متفرقه : كه اين فوق العاده بابت چه كاري پرداخت مي شود. كه قسمت پايين اين برگ اعلام مشخصات بررسي كننده در حسابداري – تصويب كننده، تأييد كننده، تهيه كننده به ترتيب اسم و امضاهاي آن ضروري است.
۱-۶-ب: برگ مشخصات فوق قالعاده ها : ۱- بخش حقوق پايه . اين برگ شامل :
– علت پرداخت: تسليم نيروي كار كارمندان بابت اشتغال در وزارت نفت
– شرايط پرداخت: حقوق پايه در قبال تسليم نيروي كار كارمند بابت اشتغال در شركت پرداخت مي شود. و با توجه به ضرورت هاي عملياتي و شرايط كار، مطلق است علاوه بر حقوق پايه، فوق العاده و مزاياي ديگري پرداخت شود.

– شماره رمز پرداخت
– نحوه محاسبه: حقوق پايه هر كارمند با توجه به مدارج تحصيلي، سوابق خدمت و ساير مقررات و قوانين از طرف امور اداري تعيين مي شود.
– حقوق پايه مشمول كسور ماليات و پس انداز بازنشستگي مي باشد.
– نوع فوق العاده مثلاً ثابت
۱-۶-فوق العاده بدي آب و هوا
علت پرداخت: اشتغال كارمندان در مناطقي كه طبق تقسيم بنديها و مقررات جاري شركت مناطق گرمسير شناخته مي شوند.
شرايط پرداخت: اين فوق العاده به كارمندداني كه محل دائمي اشتغال آنها در يكي از مناطق گرمسير كشور مي باشد قابل پرداخت است.
شماره رمز پرداخت: ۱۰۲ مي باشد.
نحوه محاسبه: معادل ۲۵درصد حقوق پايه .
فوق العاده فوق مشمول كسور پس انداز و بازنشستگي يا بيمه مي باشد.
نوع فوق العاده : ثابت.
فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي
نحوه محاسبه: اين گونه فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي با توجه به جداولي كه در آن نام شهرستان و شماره شهرستان و درصد حقوق پايه پرداخت مي گردد.
اينگونه فوق العاده ها به منظور جبران ناراحتي هاي ناشي از خدمت در نقاط دور از مراكز اين فوق العاده در نظر گرفته مي شود و به كارمنداني كه خارج از تهران اشتغال دارند پرداخت مي گردد.
حال به ديگر فوق العاده هايي مي پردازيم كه امكان توضيح بيشتر وجود ندارد و همچنين نحوه محاسبه فوق العاده آنها.
محروميت از مطب
دور ي از خانواده اقماري
نحوه محاسبه: معادل ۱۵ درصد ( حقوق پايه + بدي آب و هوا ) براي تمامي ماه اين فوق العاده در زمان مرخصي ساليانه ومرخصي استعلاجي قابل پرداخت مي باشد و مشمول كسر كاليات و حق بيمه مي باشد. و نوع اين فوق العاده ثابت مي باشد.

فوق العاده مأمور پرداخت دستمزد كارگران:
شرايط پرداخت: به آن دسته از كارمنداني قابل پرداخت خواهد بود كه مسئوليت مستقيم پرداخت دستمزد كارگران را در هر نيمه ماه به عهده دارند.
نحوه محاسبه: تا ۱۰۰ پاكت با پرداخت ۰۰۰/۵۰۰۰ ريال در هر نوبت ۲۰۰۰ ريال از ۱۰۱ پاكت تا ۲۰۰۰ پاكت با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال در هر نوبت ۴۰۰۰ ريال حداكثر مبلغ قابل پرداخت تا ميزان ۸۰۰۰ ريال خواهد بود.
فوق العاده ۲ نوبتكاري صبح و عصر
شرايط پرداخت: فوق العاده نوبتكاري صبح و عصر صرفاً به آن دسته از كارمندان پرداخت مي شود كه در طول هفته ۴۲ ساعت كار نوبتكاري صبح و عصر انجام مي شود.
نحوه محاسبه : ۱۰% حقوق پايه به كارمنداني كه در شمال انجام وظيفه مي نمايند.
۱۰% ( حقوق پايه + فوق العاده بدي آب و هوا ) براي كارمنداني كه طبق مقررات جاري به آنها تعلق ميگيرد.
فوق العاده نوبتكاري مشمول كسر ماليات و بيمه بوده ولي مشمول كسور بازنشستگي و پس انداز نمي باشد. و نوع فوق العاده متغير مي باشد.

فوق العاده اضافه كاري كارمندان:
شرايط پرداخت: به كارمنداني پرداخت مي شود كه علاوه بر ساعات كار روزانه و معمول خود بعد از اوقات اداري نيز به ضرورت و تصميم شركت ساعاتي را نيز به انجام وظيفه اداري مبادرت مي ورزند.
نحوه محاسبه: پنج هزار ( حقوق پايه + بدي آب و هوا + ويژه ) منهاي ۷۵۰۰ ريال در ازاء هر ساعت كار اضافي و مشمول كسر ماليات و حق بيمه است. و نوع آن متغير مي باشد.
بازخريد مرخصي: ممكن است بنا به ضرورت، نياز به بازخريد تعداد روز مرخصي كارمند گردد. حال مبلغ باز خريد مرخصي بر اساس فرمول زير محاسبه مي گردد.

مبلغ باز خريد مرخصي :

تعداد روز هاي مرخصي × ۱۲ × ( حقوق پايه + فوق العاده هاي مرتبط با حقوق )
۳۶۵

فرض كنيم كارمندي با حقوق خالص ۰۰۰/۹۰ ريال در ماه به استخدام شركت درآمده باشد براي پيدا كردن ناخالص حقوق به قرار زير عمل مي كنيم.
حقوق ماهيانه درصد ماليات متعلقه خالص درآمد
۰۰۰/۴۰ – – ۰۰/۴۰
۰۰۰/۵۰ ۶% ۶۰۰ ۴۰۰/۴۹
۰۰۰/۶۰ ۸% ۱۴۰۰ ۴۰۰/۵۵۸
۰۰۰/۷۰ ۱۲% ۲۶۰۰ ۴۰۰/۶۷
۰۰۰/۸۰ ۲۰% ۴۶۰۰ ۴۰۰/۷۵
۰۰۰/۹۰ ۲۰% ۶۶۰۰ ۴۰۰/۸۳
۰۰۰/۱۰۰ ۳۰% ۹۶۰۰ ۴۰۰/۹۰
۰۰۰/۱۱۰ ۳۰% ۱۲۶۰۰ ۴۰۰/۹۷
۰۰۰/۱۲۰ ۳۰% ۱۵۶۰۰ ۶۰۰/۱۰۴

حال چنانچه به ستون خالص درآمد توجه نماييم مشاهده مي شود كه ۰۰۰/۹۰ ريال در جدول فوق بين ۸۳۴۰۰ ريال را از ۸۳۴۰۰ ريال كسر نماييم تا به مبلغ به التفاوت برسيم پس خالص ما به التفاوت ۸۳۴۰۰-۹۰۰۰۰ پس اين ۶۶۰۰ ريال پس از كسر ۳۰% ماليات متعلقه به دست آمده است .
بنابراين ناخالص ما به التفاوت ۹۴۲۸=۱۰۰×۶۶۰۰
۷۰
نا خالص ما به التفاوت = ۱۰۰× خالص ما به التفاوت ۹۴۲۸= ۱۰۰ ×۶۶۰۰
۷۰ ۷۰

جمع مبلغ ناخالص حقوق خالص+ ناخالص ما به التفاوت
۹۹۴۲۸ =۹۰۰۰۰+۹۴۲۸
حال اگر مبلغ ناخالص بدست آمده از محاسبه فوق را در جدول مالياتي قرار دهيم به مبلغ خالص ۰۰۰/۹۰ ريال خواهيم رسيد.
اكنون طي ۲ سال است كه اين مالياتها تغيير كرده اند و محاسبه آن طي يك روش ساده تري مي باشد كه براي منطقه جنوب مأموريت اداري – حقوق × ۱۰%
براي مناطقي كه مثل گچساران محروم مي باشد حال اگر مأموريت دفتر باشند و از تسهيلات و همه امكانات استفاده كرده باشد اين هزينه مأموريت از آنها كم نمي شود كه طبق فرمول زير عمل مي شود.
منطقه گچساران حقوق × ۵۰%
مقررات مربوط به مرخصي كارمندان
۱- مدت مرخصي اعطايي به هركارمند تمديد نمي شود مگر اينكه اجازه كتبي از اداره مربوطه و با اداره پرسنل كسب شده باشد. تقاضاي تمديد يا به ادارات نامبرده در تاريخي تسليم يا فرستاده شود كه فرصت كافي براي دادن پاسخ باشد.
۱- كارمند بايد در برگشت از مرخصي بلافاصله مراجعت خود را به اداره مربوطه گزارش داده و نسبت به حل و فصل قطعي و نهايي امور مربوطه به مرخصي خود از طريق اداره مربوط اقدام نمايد. در صورتيكه كارمندان بدون اجازه و اطلاع قبلي شركت، در مراجعت از مرخصي تأخير كند، در روز بيست و دوم غيبت مداوم ( از تاريخ شروع غيبت) از خدمت شركت بركنار خواهد گرديد.
۲- كارمندانيكه به معالجه پزشكي نياز پيدا مي كنند بايد شخصاً در اين مورد اقدام نمايند. در نقاطي كه بهداري شركت ملي نفت ايران داراي تسهيلات بهداري مي باشد. بهداري آماده است فقط در موارد حاد و يا سوانح و حوادث خدمات درماني را دراختيار كارمندان و خانواده بلا فصل آنان در حين مرخصي قرار دهد. شركت بيماري كارمندان در ايام مرخصي را در صورتي عذر موجه براي تأخير يا تمديد مرخصي محسوب مي دارد كه شرايط زير عيناً رعايت شده باشد.

۳- الف- در صورت ابتلاء به بيماري در تهران، بهداري شركت ملي نفت ايران در تهران، كارمندان بيمار را كه طبق گواهي پزشك معالج خصوصي نتوانند پس از پايان مدت مرخصي در محل خدمت خود حاضر شوند، مورد معاينه قرار خواهد داد، دراين صورت كارمند بايد گواهي پزشك معالج را كه به تأييد بهداري شركت ملي نفت ايران نيز رسيده باشد در مراجعت همراه داشته باشد. ب: در مواردي كه كارمندان بيمار دردوران مرخصي در محلي خارج از تهران اقامت داشته باشند گواهي پزشك معالج مربوطه بايد از طرف رئيس اداره بخش شركت ملي

نفت در نزديكترين نقطه ممكنه مورد تأييد قرار گيرد. ج: چنانچه كارمندي به علت بيماري در موعد مقرر نتواند سر خدمت حاضر شود بايد مراتب را ضمن تعيين تقريبي تاريخ برگشت خود تلگرافاً به اداره مربوطه خود اطلاع دهد. د: در موارديكه كارمند ضمن استفاده از مرخصي بيمار شود و بيماري وي به مدت هفت روز يا بيشتر در بيمارستان بستري گرديده و اين امر توسط مقامات بهداري شركت تأييد گردد مدت بستري بودن و مدتي كه به تجويز پزشك شركت براي گذراندن دوره نقاهت صرف گرديده به مدت مرخصي وي اضافه مي گردد و چنانچه پس از خاتمه مرخصي تنظيمي شركت، خدمت كارمند مورد لزوم باشد به موافقت شركت مدت بيماري، در سال بعد به مرخصي وي اضافه مي گردد. و: همچنين به كليه كارمندان توصيه مي شود كه در مدت مرخصي شناسنامه عكس دار وكارت شناسايي خود را همراه داشته باشند.

 

بخش ۱-۲ : وام ها
مقدمه:
وامها را ميتوان به دو نوع زير تقسيم نمود:
الف: وامهائيكه پس از تصويب امور صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز و رفاه كاركنان قابل پرداخت مي باشد. مانند: وام مسكن- وامتملك مسكن- وام تعميرات مسكن – وام پس انداز- وام اضطراري
ب: وامهائيكه پس از تصويب امور اداري قابل پرداخت مي باشد. مانند: وام خريد اثاثيه منزل- وام خريد اتومبيل- وام سربازي و ساير وامهائيكه ممكن است بنا به ضرورت و تشخيص مقامات ذيصلاح پرداخت گردد.
ج: براي كسر اقساط انواع وامها از سند ۲۳ ح استفاده مي شود.

مزاياي وامها:
از ميان برداشتن مشكلات عيده اي كه در سيستم هاي فعلي وجود دارد. ۲- از ميان برداشتن محدوديت تعداد وام كارمندان در سيستم.

تبادل اطلاعات:
نحوه تكميل اطلاعات ورودي: برگ درخواست وام بر حسب نوع وام درخواستي به شرح زير تكميل ميگردد.
قسمت درخواست وام: اين قسمت توسط كارمند متقاضي وام تكميل و امضاء مي گردد.
قسمت تضمين وام: در مورد وام اضطراري تگر نياز به ضمانت كارمند ديگري باشد اين قسمت توسط كارمند ضامن تكميل و امضاء مي شود.
قسمت تأييد امور اداري: امور اداري واحد زي ربط شاغل بودن كارمند، سنوات خدمت و حقوق ومزاياي كارمند و ضامن را در اين قسمت از فرم درج نموده و با مهر و امضاء خود آنرا مورد تأييد قرار مي دهد.

قسمت اطلاعات مربوط به وام: اين قسمت بر حسب مورد توسط امور اداري واحد زيربط يا حسابداري وام تكميل مي شود.
قسمت دستور پرداخت: در صورتيكه پرداخت بايستي بصورت نقد يا از طريق صدور چك صورت گيرد.
قسمت برگ اعلام وام كارمندان: اين قسمت شامل كليه اطلاعات مورد نياز سيستم حقوق كارمندان بوده و بايستي براي كليه وامها
وامها
خلاصه:

براي پرداخت انواع وامها مراحل كلي زير بايستي انجام پذيرد: ۱- تقاضاي كتبي كارمند ۲- نامه امور اداري ۳- دستور پرداخت: از طريق امور صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز و رفاه كاركنان و يا از طريق امور اداري به امور مالي/ حسابداري واحدهاي زيربط و از طريق تكميل قسمت مربوطه برگ درخواست وام صورت مي گيرد. ۴- پرداخت وام: از طريق صدور چك و اگر مبلغ اندك باشد ممكن است به طور نقد پرداخت شود. ۵- كسر اقساط وام از كارمندان
بخش ۱-۳ : فصل استخدام

محاسبه فوق العاده بدي آب و هوا:
فوق العاده بدي آب و هوا براي يكماه كامل- درصد فوق العاده بدي آب و هوا * حقوق پايه
فوق العاده بدي آب و هوا از تاريخ انتقال تا آخر ماهي كه در آن انتقال صورت گرفته است.
تعداد روز از تاريخ شروع انتقال تا آخر همان ماه ۱۲ درصد فوق العاده بدي آب و هوا × حقوق پايه
۳۶۵
محاسبه فوق العاده محروميت ازتسهيلات زندگي براي يكماه :
درصد فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي × ( فوق العاده بدي آب و هوا + حقوق پايه)
فوق العاده محروميت از تسهيلات از تاريخ انتقال تا آخر ماهي كه در آن انتقال صورت گرفته است.
تعداد روزاز تاريخ شروع انتقال تا آخر همان ماه ۱۲درصد فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي ×( بدي آب و هوا + حقوق پايه)

۳۶۵

فوق العاده محروميت از مطب:
درصد فوق العاده محروميت از مطب از تاريخ انتقال تا آخر ماهي كه در آن انتقال صورت گرفته است.
( تعداد روز از تاريخ شروع انتقال تا آخر همان ماه× ۱۲× هـ ) = ۹

۳۶۵
محاسبه فوق العاده ويژه:
= ۷۵۰۰+ درصد فوق العاده ويژه× ( فوق العاده بدي آب و هوا + حقوق پايه)

توضيح:
۱- حقوق پايه + فوق العاده ويژه + فوق العاده كمك هزينه مسكن نبايد از ۲۰۰۰۰۰ ريال در ماه تجاوز كند. در صورتيكه از ۰۰۰/۲۰۰ ريال تجاوز نمايد مازاد آن ابتدا از فوق العاده كمك هزينه مسكن و پس از فوق العاده ويژه كسر مي گردد.
۲- فوق العاده بدي اب و هوا هر گاه به كارمند تعلق گيرد ودر حال حاضر مبلغ اين فوق العاده نمي تواند از ۰۰۰/۵۰ ريال تجاوز نمايد.
۳- در صورتيكه انتقال كارمند از جنوب به شمال و يا شمال به شمال باشد محاسبات گفته شده به شرح زير انجامم مي گيرد.
الف: فوق العاده بدي آب و هوا تعلق نمي گيرد.
ب: فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي :(درصد فوق العاده محروميت از مطب*حقوق پايه )
ج: فوق العاده محروميت= ( درصد فوق العاده محروميت از مطب + فوق العاده ويژه +حقوق پايه )
د: فوق العاده ويژه: ۷۵۰۰+ ( درصد فوق العاده ويژه * حقوق پايه)
به طور كلي براي محاسبه تعديلات حقوق و فوق العاده خا و كسور ثابت چنانچه تاريخ اجرا اول ماه نباشد از فرمولهاي زير بر حسب مورد استفاده مي شود.

۱۲× فوق العاده پايان ماه= مبلغ فوق العاده براي چند روز ازتاريخ اجرا تا پايان ماه :
الف تعداد روز اول ماه تا تاريخ اجرا
۳۶۵

ب تعداد روز از تارريخ اجرتا پايان ماه × ۱۲ × مبلغ فوقالعاده ماهانه
۳۶۵
ج تعداد روز از اول ماه تا تاريخ اجرا * ۱۲* مبلغ فوق العاده ماهانه

۳۶۵
بخش ۲
۲-۱ خالص حقوق
خلاصه: به طور كلي هدف از تدوين اين فصل عبارت است از بيان چگونگي و نحوه پرداخت خالص حقوق كارمندان و گزارشات نهايي سيستم حقوق كارمندان. اين فصل اطلاعاتي در رابطه با خالص حقوق براي استفاده آينده نگهداري مي نمايد.
اطلاعات پايه سيستم حقوق:
۲-۲ محاسبه حقوق و فوق العاده ها
۱- محاسبه باز نشستگي و بيمه
۲- محاسبه پس انداز
۳- محاسبه ماليات بر درآمد حقوق
۴- محاسبه خالص حقوق
۲-۳ نحوه محاسبه بازنشستگي و بيمه :
– بازنشستگي سهم كارمند: طبق مقررات جاري كارمندان ايراني كه به صورت رسمي دراستخدام شركت مي باشند. همه ماهه مبلغيا معادل ۶% حقوق مشمول بازنشستگي خود را به صندوق بازنشستگي شركت ملي نفت پرداخت مي نمايد. منظور از حقوق مشمول بازنشستگي در مناطقي كه به نرخ شمال حقوق دريافت مي دارند عبارتند از: پايه حقوق و در مناطقي كه حقوق خود را به نرخ جنوب دريافت مي دارند عبارتند از: حقوق پايه+ فوق العاده بدي آب و هوا.
– باز نشستگي سهم كارفرما: كارفرماي كارمند همه ماهه مبلغي معادل ۱۹% حقوق پايه براي كارمندان ايراني كه بصورت رسمي در استخدام شركت هستند و در مناطق شمال انجام وظيفه مينمايند و ۱۹% حقوق پايه بعلاوه فوق العاده بدي آب و هوا براي كارمندان كه در مناطق جنوب بخدمت اشتغال دارند به صندوق بازنشستگي و پس انداز شركت پرداخت مي نمايد.
۳ -نحوه محاسبه پس انداز:
پس انداز سهم كارمند: عضويت كارمند در طرح صندوق پس انداز كاركنان بر اساس مصوبه ۴۲۰۴ جلد ۳۲۶ هيئت مديره مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۲ الزامي بوده و بايستي همه ماهه معادل ۶% از حقوق پايه كليه كارمندان كسر و به حساب صندوق پس انداز منظور گردد.
ملاك محاسبه براي كارمندان مناطق جنوب = حقوق پايه+فوق العاده بدي آب و هوا

– پس انداز سهم كارفرما: سهم پس انداز كارفرما از اول معادل ۵۰% مبلغ پرداختي توسط كارمند تعيين گرديده است.
۳) عوارض برق: در صورتيكه به كارمند منزل سازماني اختصاص داده شود، همه ماهه مبلغي تحت عنوان عوارض برق منازل سازماني از حقوق ناخالص مشار اليه كسر خواهد شد. كسر عوارض برق منازل سازماني همراه با كسر هزينه تعمير و نگهداشت منازل سازماني به طور همزمان صورت خواهد گرفت. چنانچه كارمند قسمتي از ماه را در منزل سكونت نمايد، ( مثلاً ۱۵ روز ) عوارض برق نيز بر اساس تعداد روزهائيكه كارمند درمنزل سازماني سكونت داشته محاسبه خواهد شد.

مادامي كه كارمند منزل سازماني را در اختيار دارد و آنرا تخليه ننموده است هزينه نگهداشت و تعمير و همچنين عوارض برق توأماً و همه ماهه ا زحقوق ناخالص او كسر مي گردد. بمحض اينكه كارمند منزل سازماني را تخليه و مراتب به سيستم واگذاري منازل سازماني اطلاع داده شود، از همان تاريخ كه هزينه هاي فوق از حقوق ناخالص كارمند متوقف خواهد شد. .

ماليات بر درآمد:
تعريف درآمد مشمول ماليات حقوق به موجب مواد ۱و۲ لايحه قانون ماليات بر درآمد حقوق مصوب ۲۱ تير ماه ۱۳۵۸ شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي به شرح زير مي باشد:
ماده ۱- درآمد حقوق : درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر ة اعم از حقيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته بطور نقد يا غير ند تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.
ماده۲- درآمد مشمول ماليات حقوق: درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرري يا فرد يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل از مستمر يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين لايحه قانوني.

– معافيتهاي مالياتي درآمد حقوق: شامل موارد زير مي باشد:
– حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و وظيفه پرداختي به وارث و خسارت اخراج و باز خريد خدمت.
– هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق العاده بدي آب و هوا و فوق العاده محروميت از تسهيلات و زندگي.
– فوق العاده كسر صندوق و فوق العاده تضمين صاحب
– عيدي سالانه يا پاداش آخر سال تا ميزان ۵۰۰۰۰ ريال.
– وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كارمندان خود با افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا بوسيله كارمند به پزشك يا بيمارستان باستناد اسناد و مدارك پرداخت مي كند.
نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه مبلغ ۹۰%
با توجه به جدول مالياتي حقوق:
۱- اگر جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه ۴۸۰۰۰۰ ريال يا كمتر باشد از پرداخت ماليات معاف است.
۲- اگر جمع درآمد مستمر و غير مستمر مازاد بر ۴۸۰۰۰۰ ريال تا ۶۰۰۰۰۰ ريال يا كمتر باشد طبق فرمول زير محاسبه مي شود:
۶% *(۴۸۰۰۰۰- جمع در آمد مستمر و غير مستمر سالانه)

۳- اگر جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه مازاد بر ۶۰۰۰۰۰ ريال تا ۷۲۰۰۰۰ ريال يا كمتر باشد طبق فرمول زير محاسبه مي شود:
۷۲۰۰+۸%*(۶۰۰۰۰۰- جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه )
۴- اگر جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه مازاد بر ۷۲۰۰۰۰ ريال تا۸۴۰۰۰۰ ريال يا كمتر باشد طبق فرمول زير محاسبه مي شود:
۱۶۸۰۰+۱۲%× ( ۷۲۰۰۰۰- جمع در آمد مستمر و غير مستمر سالانه)

۵- اگر جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه مازاد بر ۸۴۰۰۰۰ ريال تا۱۰۸۰۰۰۰ ريال يا كمتر باشد طبق فرمول زير محاسبه مي شود:
۳۱۲۰۰+۲۰%×(۸۴۰۰۰۰-جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه)
۶- اگر جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه مازاد بر ۱۰۸۰۰۰۰ ريال تا۱۸۰۰۰۰۰ ريال يا كمتر باشد طبق فرمول زير محاسبه مي شود:
۷۹۲۰۰+۳۰%×(۱۰۸۰۰۰۰- جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه)
۷- اگر جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه مازاد بر ۱۸۰۰۰۰۰ ريال تا۲۴۰۰۰۰۰ ريال يا كمتر باشد طبق فرمول زير محاسبه مي شود:
۲۹۵۲۰۰+۴۰× (۱۸۰۰۰۰۰- جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه)
۸- اگر جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه مازاد بر ۲۴۰۰۰۰۰ ريال تا۳۰۰۰۰۰۰ ريال يا كمتر باشد طبق فرمول زير محاسبه مي شود:
۵۳۵۲۰۰+۵۰× (۲۴۰۰۰۰۰- جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه)

۹- اگر جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه مازاد بر ۳۰۰۰۰۰۰ ريال تا۳۶۰۰۰۰۰ ريال يا كمتر باشد طبق فرمول زير محاسبه مي شود:
۸۳۵۲۰۰+۶۰%× ( ۰۰۰/۳۰۰۰- جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه)
۱۰- اگر جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه مازاد بر ۳۶۰۰۰۰۰ ريال تا۴۸۰۰۰۰۰ ريال يا كمتر باشد طبق فرمول زير محاسبه مي شود:
۱۱۹۵۲۰۰+۷۰%× ( ۰۰۰/۳۶۰۰- جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه)
۱۱- اگر جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه مازاد بر ۴۸۰۰۰۰۰ ريال تا۰۰۰/۶۰۰۰ ريال يا كمتر باشد طبق فرمول زير محاسبه مي شود:
۲۰۰/۰۳۵/۲+۸۰%× ( ۴۸۰۰۰۰۰- جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه)
۱۲- اگر جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه مازاد بر ۰۰۰/۶۰۰۰ ريال به بالا باشد طبق فرمول زير محاسبه مي شود:
۲۹۹۵۲۰۰+۹۰%× (۰۰۰/۶۰۰۰- جمع درآمد مستمر و غير مستمر سالانه)
۲-۴ : نحوه محاسبه ماليات بردرآمد حقوق:
درآمد مشمول ماليات يك كارمند از فروردين لغايت پايان تير ماه بقرار زير است:
فروردين ۰۰۰/۷۰ خرداد ۰۰۰/۶۵
ارديبهشت۰۰۰/۷۵ تير ماه ۰۰۰/۷۵
براي محاسبه ماليات از فروردين لغايت تير ماه با توجه به روزهاي ماليات بترتيب زير عمل مي كنيم:
محاسبه ماليات فروردين

۱- درآمد سال به ريال = ۸۲۴۱۷۰ = ۳۶۵× ۷۰۰۰۰
۳۱ روز

۲- ماليات فروردين – ۲۴۸۸ ريال = ۳۱×۲۹۳۰۰
۳۶۵
۳- ماليات سال۲۹۳۰۰ ريال = ۱۶۸۰۰+۱۲%(۰۰۰/۷۲۰-۸۲۴۱۷۰ )
محاسبه ماليات ارديبهشت:
۱- درآمد سال به ريال = ۸۵۳۶۳۰=۳۶۵×۷۵۰۰۰+۷۰۰۰۰
۶۲ روز
۲- ماليات سال –ريال= ۳۳۹۲۶=۳۱۲۰۰+۲۰%× (۸۴۰۰۰۰- ۸۵۳۶۳۰)
۳- ماليات ۲ ماهه فروردين / ارديبهشت-ريال= ۵۷۶۲=۶۲×۳۳۹۲۶
۳۶۵
۴- ماليات ارديبهشت-ريال= ۳۲۷۴=۲۴۸۸-۵۷۶۲
۵- ماليات تير ماه-ريال ۲۷۶۳ =(جمع ماليات پرداختي ماههاي قبل ۷۴۶۶ )- ۱۰۲۲۹
با توجه به محاسبات قبلي ميتوان جدول زير را تهيه نمود:
ماه جمع روزهاي مالياتي درآمد مشمول ماليات ماه جاري جمع درآمد مشمول ماليات ماليات ماه طبق محاسبات بالا جمع ماليات تا پايان هر ماه
فروردين ۳۱ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۲۴۸۸ ۲۴۸۸
ارديبهشت ۶۲ ۷۵۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰ ۳۲۷۴ ۵۷۶۲

محاسبه ماليات در صورتيكه استخدام بين سال باشد:
روش محاسبه ماليات كارمنداني كه در ضمن سال به استخدام شركت درآمد و يا خدمت شركت را ترك مي نمايند عيناً مانند روش محاسبه ماليات در صفحات قبل مي باشد.
كارمندي از تاريخ ۶/۲ به استخدام شركت درآمده است و در تير ماه همانسال حسابداري حقوق مي بايستي حقوق را پرداخت نمايد.
درآمد مشمول ملايات ۲۶ روز ارديبهشت ۶۰۰۰۰
درآمد مشمول ماليات خرداد ۸۰۰۰۰
درآمد ماليات تير ماه ۸۰۰۰۰
ماه جمع روزهاي مالياتي درآمد مشمول ماليات ماه جاري(ريال) جمع درآمد مشمول ماليات تا پايان ماه جاري ماليات ماه جاري جمع ماليات تا پايان هر ماه
ارديبهشت ۲۶ ۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۲۲۵۵ ۲۲۵۵
خرداد ۵۷ ۸۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۴۳۸۲ ۶۶۳۶
تير ۸۸ ۸۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۴۳۸۲ ۱۱۰۱۹
۲۲۰۰۰۰ ۱۱۰۱۹

ماليات ۲۲۰۰۰۰ ريال درآمد در مدت ۸۸ روز نيز طبق جدل مالياتي به شرح زير معادل ۱۱۰۱۹ ريال مي باشد.
درآمد سال – ريال = ۹۱۲۵۰۰ = ۳۶۵× ۲۲۰۰۰۰
۸۸

درآمد تا ۴۸۰۰۰۰ ريال معاف
نسبت به مازاد ۱۲۰۰۰۰ نرخ ۶%
نسبت به مازاد ۱۲۰۰۰ نرخ ۸%
نسبت به مازاد ۱۲۰۰۰ نرخ ۱۲%
نسبت به مازاد ريال نرخ ۲۰% ۷۲۰۰
۹۶۰۰
۱۴۴۰۰

۲-۵ : محاسبه خالص حقوق :
خالص حقوق كارمندان بزبان ساده عبارتست از نتيجه و حاصل بدهكاريها و بستانكاريهائيكه كارمند در طي يكماه كاركرد . پس :
جمع اقلام بدهكار كارمند يك ماه – جمع اقلام بستانكار = خالص قابل پر داخت بكارمند

وقتي در اينجا صحبت از اقلام بستانكار مي شود منظور حقوق پايه كارمند و ساير فوق العاده ها و مزايايي است كه طبق مقررات مي بايستي در طول يكماه بكارمند پرداخت گردد و هنگامي كه صحبت از بدهكاريها مي نمائيم منظور كسوري هستند كه يا طبق درخواست كارمند همه ماهه از حقوق ناخالص او كسر مي شود مانند حق عضويت باشگاهها.
– صورت خلاصه پرداخت حقوق كارمندان به بانك ، اين گزارش در پايان هذ ماه و بر اساس صورتهاي بانكي و به طور خودكار از طريق كامپيوتر در سيستم حقوق تهيه مي گردد .
گزارش مزبور به اين منظور تهيه مي گردد تا بر اساس آن به هر يك از شعبات مركزي بانكها در هر يك از مناطق اطلاع داده شود كه به هريك از شعبات تابعه انها چه مبلغي بابت حقوق كارمندان قابل پرداخت خواهد بود : اين گزارش شامل : عنوان گزارش ، متن گزارش ، شعبه ، شرح شعبه بانك مانده به ريال ، جمع متون مبلغ.

-صورت بانكي كارمندان = اين گزارش به طور خودكار نيز در ۳ نسخه از طريق كامپيوتر در سيستم حقوق كارمندان تهيه مي گردد . هدف از اين گزارش تهيه صورتي است ازمانده بستانكاري صورتحساب كارمندان كه به حسابهاي بانكي مربوطه واريز مي گردد .

لازم به توضيح است كه هر يك از شعب بانكي كه كارمندان در آن شعبه حساب بانكي جهت واريز مانده بستانكاري حقوق خود را دارند داراي يك شماره رمز مي باشد . بدين ترتيب براي هر يك از شعب بانك به طور جداگانه گزارش تهيه مي شود .

– صورت خلاصه عمليات حقوق : در پايان هر ماه گزارش خلاصه از آمار و كليه اقلام عملياتي حقوق كارمند در طول ماه مربوطه بطور خودكار توسط مستقيم حقوق كارمندان در ۳ نسخه تهيه و در اختيار و در اختيار حسابداريهاي حقوق قرار مي گيرد . اين گزارش داراي سه قسمت و بشرح زير مي باشد . از عنوان گزارش ۲ : متن گزارش ۳: جمع ستونهاي جمع در گزارش .
-گزارش صورت اصلي حقوق كارمندان : اين گزارش در ۳ نسخه و در پايان هر ماه توسط كامپيوتر هر ماه توسط كامپيوتر تهيه و در اختيار حسابداريهاي حقوق قرار مي گيرد . منظور اصلي از تهيه اين گزارش ارائه اطلاعات موارد نياز حسابداري حقوق در جزئيات كليه اقلام بدهكاري بستانكاري كارمند مي باشد .
-صورتحساب حقوق كارمندان : در پايان هر ماه توسط كامپيوتر گزارش تحت عنوان صورتحساب حقوق براي هر كارمند تهيه مي گردد . كه در يك صفحه خواهد بود . صورتحساب مزبور در يك نسخه تهيه شده و از طريق حسابداري حقوق مربوطه كارمند به آدرس اداره ايكه كارمند در آنجا مشغول در انجا مشغول بكار است ارسال خواهد شد . هدف اصلي از تهيه اين صورتحساب و ارائه آن به كارمند اين است كه كارمند از جزئيات اقلام پرداختن و دريافتي خود در طي يكماه آگاهي پيدا نمايد .
صورت حساب حقوق شامل :

عنوان : عنوان اين گزارش ، صورتحساب حقوق كارمندان مي باشد كه از قبل روي فرم چاپ شده است .
-شماره گزارش : شماره ۱۱ براي اين گزارش در نظر گرفته شده است .
-شماره صفحه – شماره شناسايي كارمند – نام و نام خانوادگي – آدرس : آدرس كارمند در قسمت بالاي صوتحساب چاپ نشده است .
سطر اول – عنوان اداره كارمند . سطر دوم – نام ناصر محل كار كارمند
سطر سوم – نام شركت / واحد

تاريخ : در قسمت بالاي صوت حساب تاريخ ماه و سال مربوطه درج مي شود .
-شماره رمز بانك – شماره رمز پرداخت / كسور .
-مأخذ : به منظور اطلاع و آگاهي از اينكه هر يك از اقلام پرداخت كسور از طريق چه منبعي و طي چه شماره سندي وارد سيستم گرديده است . از شماره مأخذ استفاده مي گردد .
شرح : در صورتحساب حوق كارمندان يك ستون جهت شرح كليه اقلام بدهكاري و بستانكاري كارمند در نظر گرفته شده است.
بدهكار / بستانكار : كليه مبالغي كه به كارمند سطحي يكماه پرداخت : (بستانكار) و كليه مبالغي كه مي بايستي از حقوق ناخالص كارمند در طي يكماه كسر گردد در ستون (بدهكار) عكس خواهد شد .
– جمع ستونها : در صوتحساب ماهانه هر كارمند جمع ستون كسور ، ستون پرداختها به طور جداگانه نشان داده خواهد شد .
– جمع ستونها : در صورتحساب ماهانه هر كارمند جمع ستون كسور و ستون پرداختها به طور جداگانه نشان داده خواهد شد .
– مانده صورتحساب : اين مانده بر حسب مورد مي تواند بدهكار و يا بستانكار باشد . مانده مزبور از ما به متفاوت جمع ستون اقلام بدهكار و بستانكار حاصل مي گردد كه مي تواند داراي حالات سه گانه ذيل باشد .

۱-چنانچه جمع ستون بدهكار كمتر از جمع ستون بستانكار باشد در اين صورت مانده حاصله خالص قابل پرداخت به كارمند را در آن ماه نشان مي دهد .
۲-چنانچه جمع ستون بدهكار بيشتر از جمع ستون بستانكار باشد در اين صورت مانده حاصله خالص بدهي كارمند را در پايان ماه نشان مي دهد .
۳- چنانچه جمع ستون بدهكار با جمع ستون بستانكار با هم برابر باشد صورتحساب كارمند در آن ماه چگودنه مانده را نشان نخواهد داد . بعبارت ديگر كارمند در آن ماه بخصوص نه مبلغي طلبكار و نه مبلغي بدهكار مي باشد .
تذكر : چنانچه مانده صورتحساب يك كارمند در پايان يكماه بصورت بستانكار باشد مبلغ خالص قابل پرداخت به كارمند يا در ليست بانكي و يا در ليست نقدي گروه بانكي ۹۹ منعكس مي گردد .
چنانچه مانده صورتحساب يك كارمند در پايان يك ماه بصورتحساب ماه بعد كارمند تحت عنوان مانده از ماه قبل منعكس مي گردد و در ستون بدهكار صورتحساب كارمند نشان داده خواهد شد.
-صورت كسور بازنشستگي و پس انداز (سهم كارمند و كارفرما) و كسور :
اقساط وام ضروري كارمندان : اين گزارش بصورت خودكار در پايان هر ماه بوسيله كامپيوتر در ۴ نسخه تهيه مي گردد كه امور صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز ، امور اداري و حسابداريهاي حقوق جهت اقدامات و مراجعات بعدي از آن استفاده خواهند كرد . گزارش فوق الذكر حاوي اطلاعات زير خواهد بود:
۱-بازنشستگي سم كارمند .
۲-بازنشستگي سهم كارفرما

۳-پس انداز سهم كارمند
۴-پس انداز سهم كارمند
۵-اقساط پرداختي كارمندان در مقابل وام پس انداز .
گزارش صورت ماليات بر در آمد حقوق كارمندان :
گزارش فوق حاوي اطلاعات مربوط به احوال مشخصيه كارمند ، حقوق و در آمد مستمر و غير مستمر و مالسات كسر شده مربوط به ماه جاري همچنين حقوق و درآمد مستمر و غير مستمر و ماليات كسر شده تا كنون مي باشد كه صرفاً توسط كامپيوتر تهيه و در اختيار حسابداريهاي حقوق قرار مي گيرد . گزارش مزبور به منظور ارسال به ادارات امور اقتصادي و دارائي مناطق مربوطه تهيه مي گردد . گزارش صورت و حقوق پرداختي و ماليات بر درآمد حقوق بر حسب شركت / واحد (كارفرما) شماره شناسايي و نام خانوادگي و نام هر يك از كارمندان تهيه مي گردد گزارش فوق شامل :
۱-عنوان گزارش

۲-متن گزارش
شامل ، شماره كارمندي – نام و نام خانوادگي – شماره گذرنامه / شناسنامه – حقوق و درآمد مستمر اين ماه – درآمد غيرمستمر اين ماه – حقوق و درآمد مستمر تا كنون – در آمد غير مستمر تا كنون – ماليات كسر شده تا كنون – تعداد روز .
۳-جمع ستونهاي منابع .
گزارش صورت حق بيمه سازمان تامين – كارمندان قرار دادي / پيماني :
گزارش مزبورحاوي اطلاعات مربوط به احوال شخصيه كارمند، در آمد مشمول كسر حق بيمه ماه جاري، ۷ درصد حق بيمه سهم كارمند و ۲۰ درصد حق بيمه سهم كارفرما مي باشد كه همه ماهه توسط كامپيوتر تهيه و در اختيار حسابداريهاي حقوق قرار مي گيرد. گزارش فوق بر حسب واحد و شماره شناسايي تهيه مي گرددو متشكل است از:
۱- عنوان گزارش ۲- متن گزارش شامل: شماره شناسايي كارمند – نام نام خانوادگي – شماره شناسايي – عمل صدور – درآمد مشمول كسر حق بيمه- ۷- درصد حق بيمه سهم كارمند ۲- درصد حق بيمه سهم كارفرما ۳- جمع ستونهاي مربوط به درآمد مشمول كسر حق بيمه ، ۷ درصد حق بيميه سهم مارمند و ۲۰ درصد حق بيمه سهم كارفرما.

حسابداري حقوق:
مقدمه: منظور از تهيه و تدوين اين فصل بررسي، چگونگي ثبت و منظور نمودن كليه پر داختها و كسور مربوط به حقوق كارمندان در حسابهاي متعلقه در پايان هر ماه خواهد بودو به منظور اعمال كنترلهاي لازم در ثبت حسابهاي كليه پرداختها و كسور از حسابهاي كنترل استفاده گرديده است. با استفاده از پرونده پارامتر حقوق كارمندان تخصيص اقلام پرداخت و كسور به حسابهاي مربوطه هر ماهه انجام مي پذيرد. ثبت ارقام حسابداري حقوق در اين سيستم همه ماهه بطور پيوسته پس از انجام عمليات محاسبات حقوق و فوق العاده ها و كسور در دفاتر مالي صورت مي گيرد.

اهداف و مزايا:
الف اهداف: تخصيص پرداختها و كسور حسابهاي مربوطه بطور خودكار و بنا به ضرورت با توجه به: ۱- تأمين تسهيلات مورد نياز و ايجاد زمينه مناسب در نحوه تخصيص حسابها و تهيه گزارشات ۲- بررسي،تجديد نظر و ايجاد تسهيلات بمنظور تهيه و نگهداري شماره و رمزهاي پرداخت، برداشت و شماره حسابهاي كنترل در سيستم پارامتر حقوق كارمندان.
ب مزايا: بمنظور كارائي بيشتر سيستم و هماهنگي آن با اهداف آتي سعي گرديده است پرونده پارامتر حقوق كارمندان تا حد امكان با روش ساده تهيه گردد كه در آن شرايط به روز آوري پارامتر مقدور باشد. هر نوع تغييري در جهت كابرد بيشتر پارامتر توسط كارمندان امكان پذير خواهد بود كه بدين صورت اتلاف وقت تا سرحد ممكن صرفه جويي گرديده است.
– روش ايجاد ذخاير ماهانه و پايان سال بوسيله سيستم امكان پذير خواهد بود.
الف: خلاصه: عمليات ثبت حسابداري سيستم حقوقو بطور خودي و توسط برنامه تخصيص حقوق به مراكز هزينه در ۲ مرحله انجام مي پذيرد:
۱- تهيه سند روزنامه از طريق پارامتر ( رمز كسور پرداخت ) كه با توجه به حسابهاي كنترل موجود در پارامتر و شماره حساب درمقابل رمز كسور و پرداخت در پارامتر انجام مي پذيرد.
۲- تخصيص به مراكز هزينه حقوق كارمند كه با توجه به محاسبه مبالغ قابل تخصيص ونحوه تخصيص كه شماره حساب مركز هزينه دائم، ثانوي و متغير ( تخصيص مجدد) خواهد بود انجام مي پذيرد.
روش عمليات حسابداري حقوق: قبل از انجام عمليات ثبت حسابهاي حقوق در ماه گزارشات متعددي توسط سيستم حقوق بر حسب احتياجات و نياز هر واحد تهيه و دراختيار حسابداري حقوق واحدي قرار مي گيرد . اين گزارشات بگونه اي تهيه و تنظيم گرديده كه براي ثبتت عمليات حسابداري محاسبات حقوق بطور خودكار نواري بصورت سند روزنامه تهيه و بر سيستم حسابداري مالي منتقل خواهد شد. تا دفاتر حسابداري مالي دفاتر هزينه ثبت گردد.
– در مواردي كه كل هزينه حقوق به حساب اداره اصلي كارمند منظور مي شود در سند ۲۶ح و در مقابل رمز اقدام (۱) تعداد روزهاي كاركرد بايستي ۳۰ روز قيد شود.

فرض شود هزينه حقوق كارمند شماره ۲۲۸۴ در ماه فروردين ۶۳ به شرح زير باشد.
عنصر هزينه شرح هزينه مبلغ-ريال
۱۰۱ حقوق پايه ۵۰۰۰۰
۱۰۲ فوق العاده ويژه ۱۵۰۰۰
۱۰۳ اضافه كاري ۴۰۰۰
۱۰۴ بازنشستگي وپس انداز سهم كارفرما ۷۷۰۰۰۰
جمع ۸۰۰۰۰

فرض شود هزينه حقوق كارمند شماره ۵۸۵۲۲ در ماه فروردين به شرح زير بوده است:
عنصر هزينه ۱۰۱ ۶۰۰۰۰ ريال
عنصر هزينه ۱۰۲ ۱۸۰۰۰ ريال
عنصر ۱۰۴ ۱۳۲۰۰ ريال جمع = ۹۱۲۰۰
محاسبه نرخ روزنامه:= ۸۰۰۰۰ محاسبه نرخ روزنامه = ۳۰۴۰= ۹۱۲۰۰
۳۰ ۳۰
– محاسبه مبلغي كه بايد به حساب مركز هزينه اداره سرويس گرنده منظور شود:
۲۱= نرخ روزانه × تعداد روزهاي كاركرد
– محاسبه مبلغي كه بايد به حساب مركز هزينه اداره سرويس گرنده منظور شود:
ريال ۶۳۸۴۰= ۳۰۴۰ ×۲۱
عمليات حسابداري:
شماره شناسايي مركز هزينه شرح روز عنصر هزينه بدهكار(ريال) بستانكار(ريال)
۵۸۸۲۲ ۰۲۱۰۵۴۸۴ مركز هزينه سرويس گيرنده ۲۱ ۱۰۹ ۶۳۸۴۰
۵۸۸۲۲ ۰۲۱۰۱۲۲۴ مركز هزينه اداره سرويس دهنده ۲۱ ۱۰۹ ۶۳۸۴۰

چنانچه براي كارمند ايراني جديد الاستخدام برگ اعلام شماره مركز هزينه حقوق ۲۶ ح به كامپيوتر تغذيه نگرديده باشد، حقوق و مزاياي پرداخت شده به كارمند مي بايست به حساب بدهكار حقوق تسهيم نشده به مركز هزينه – كارمند ايراني ***-۸۶۹۰-۶۶-** و . . . كارمند خارجي باشد به حساب بدهكار حقوق تسهيم نشده به مركز به مركز هزينه – كارمندان – خارجي *** ۶۶۸۶۹۱ ** ممنظور گردد. مثال: كارمند شماره ۵۲۲۵۴ در ماه تير استخدام گرديده عمليات ثبت حسابداري به شرح زير مي باشد.
حقوق پايه ۱۰۰۰۰۰ ريال ويژه و ساير فوق العاده ها ۳۷۵۰۰ ريال بازنشستگي و پس انداز سهم كارفرما ۲۲۰۰۰ ريال

شماره شناسايي مركز هزينه روز عنصر هزينه بدهكار بستانكار
۵۲۲۵۴ ۰۲۶۶۸۶۹۰ ۳۰ ۱۰۱ ۱۰۰۰۰۰
۵۲۲۵۴ ۰۲۶۶۸۶۹۰ ۳۰ ۱۰۲ ۳۷۵۰۰
۵۲۲۵۴ ۰۲۶۶۸۶۹۰ ۳۰ ۱۰۴ ۲۲۰۰۰
۰۹۶۶۸۶۰۹ ۱۵۹۵۰۰

۵-۴-۳- ذخيره هاي ساليانه: در سيستم حقوق پيش بيني لازم جهت ايجاد ذخائر در پايان سال مالي به منظور تعادل و كنترل هزينه ها در نظر گرفته شده است. اينگونه ذخيره ها عبارتند از:
– ذخيره مرخصي استفاده نشده كارمندان ايراني تا پايان سال مالي.
– ذخيره مرخصي استفاده نشده كارمندان خارجي تا پايان سال مالي
– ذخيره هزينه سفر كارمندان خارجي تا كشور مبدأ
– ذخيره حقوق و فوق العاده هاي كارمندان ايراني كه جهت استخدام پيش بيني خواهد شد.
– ذخائر پاداش، پاداش نوروزي كارمندان
۵-۴-۴- ذخيره هاي ماهيانه: در سيستم حقوق پيش بيني لازم به عمل آمده تا چنانچه لازم باشد با گنجاندن جدول نرخ ذخيره در پارامتر ذخائر ماهانه براي اقلام فوق الذكر ( ۵-۴-۳) توسط كامپيوتر محاسبه و همراه با هزينه حقوق ماهانه در مراكز هزينه ها و در دفاتر مالي ثبت گردد.
– نرخ پاداش نوروزي براي كارمندان برابر است با ۳۳/۸ درصد حقوق پايه + فوق العاده ويژه + حق مسكن در صورتيكه جمع سه رقم ذكر شده كمتر از ۷۰۰۰۰ ريال باشد.
براي اين منظور لازم است جمع حقوق پايه + فوق العاده ويژه و حق مسكن تعداد كارمندانيكه كمتر از ۷۰۰۰۰ريال مي شود محاسبه و بر تعداد آنها تقسيم و پس نتيجه را در نرخ ماهانه پاداش نوروزي ۳۳/۸ درصد ضرب نمود. بدين ترتيب مبلغ ماهانه ذخيره پاداش نوروزي محاسبه و همراه با هزينه حقوق ماهانه كارمند به حساب بدهكار – مراكز هزينه حقوق كارمند و به بستانكار حساب ذخيره پاداش نوروزي در جدول حسابهاي پرداخت كنترل حقوق و ذخيره ها *** -۶۶۱۶ –۶۶- ** منظور مي گردد.