گزارش کارآموزی مطالعه و طراحي پل

فصل اول
آشنايي كلي با مكان كارآموزي

شركت مهندسين مشاور اتحاد راه ، مشاور پروژه هاي راهسازي وزارت راه و ترابري در استانهاي اصفهان ، فارس ، كهكيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري مي باشد.

نمودار سازماني شركت به صورت زير مي باشد.

– امور اداري
شامل قسمتهاي حسابداري ، دبيرخانه و كارگزيني و … مي باشد.

– طراحي سازه ( طراحي پل )
شامل مهندسين طراح پل ، مترورهاي پل و نقشه كش ها مي باشد.

– طراحي مسير ( طراحي راه )
شامل مهندسين طراح راه ، مترورهاي راه و نقشه كش ها مي باشد.

فصل دوم
ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته عمران

– مهندسين طراح پل
فارغ التحصيلان رشته عمران در مدارج كارشناسي ارشد و دكترا با گرايشات مختلف مانند : سازه ، خاك و پي ، هيدروليك ، رودخانه و… مي باشند.

– مهندسين طراح راه
فارغ التحصيلان رشته عمران در مدارج كارشناسي و كارشناسي ارشد با گرايش راه هستند.

– نقشه كش ها
فارغ التحصيلان رشته عمران و معماري در مدارج ديپلم فني و كارداني هستند.

– مترورها
فارغ التحصيلان رشته عمران و معماري در مدارج كارداني و كارشناسي مي باشند.

* بطوركلي فقط امور اداري اين شركت از فارغ التحصيلان رشته عمران استفاده نمي نمود.

فصل سوم
آزمون آموخته ها و نتايج

بخش اول
فهرست نشريات تيپ مورد استفاده در طراحي پلها وآبروها

نشريه شماره ۸۳
مچموعه نقشه هاي تيپ اجرائي آبروها

شماره تبپ عنوان نقشه
۱ توضيحات

۲ طرز تعيين طول آبرو
طرز تعيين ابعاد قسمت پلكاني كف آبرو
طرز تعيين تغيير شيب شيرواني در جهت زاويه a
3 تيپ ديوارهاي پاي خاكريز و بالي شكل اطراف آبروها
۴ طريقه اجراي دال و راديه آبروي دالي در شيبهاي بيشتر از ۱۰% و طرز آهن بندي قسمتهاي اضافي دال آبرو

۵ فرمولهاي طريقه تعيين طول آبروها در طول ديوارها
– حداكثر زاويه محور آبرو با خط عمودبر محور راه (a) 45 درجه مي باشد .
– حداكثر شيب طولي آبرو ) z ) 30% مي باشد.
د – ۱ آبروي دالي همسطح يك دهانه يك متري به ارتفاع يك متر
د – ۲ آبروي دالي همسطح دو دهانه يك متري به ارتفاع يك متر
د – ۳ آبروي دالي زيرخاكي يك دهانه يك متري به ارتفاع يك متر
د – ۴ آبروي دالي همسطح يك دهانه يك متري به ارتفاع يك متر(مورب)
د – ۵ آبروي دالي همسطح دو دهانه يك متري به ارتفاع يك متر(مورب)
د – ۶ آبروي دالي همسطح يك دهانه دو متري به ارتفاع دو متر
د – ۷ آبروي دالي همسطح دو دهانه دو متري به ارتفاع دو متر
د – ۹ آبروي دالي همسطح يك دهانه دو متري به ارتفاع دو متر(مورب)
د – ۱۰ آبروي دالي همسطح دو دهانه دو متري به ارتفاع دو متر(مورب)
د – ۱۱ آبروي دالي همسطح يك دهانه سه متري به ارتفاع دو متر
د – ۱۲ آبروي دالي همسطح سه دهانه دو متري به ارتفاع دو متر
د – ۱۳ آبروي دالي زيرخاكي يك دهانه سه متري به ارتفاع دو متر
د – ۱۴ آبروي دالي زيرخاكي سه دهانه سه متري به ارتفاع دو متر
د – ۱۵ آبروي دالي همسطح يك دهانه سه متري به ارتفاع دو متر(مورب)
د – ۱۶ آبروي دالي همسطح سه دهانه سه متري به ارتفاع دو متر(مورب)

د – ۱۷ آبروي دالي همسطح يك دهانه چهارمتري به ارتفاع سه متر
د – ۱۸ آبروي دالي همسطح سه دهانه چهارمتري به ارتفاع سه متر
د – ۱۹ آبروي دالي همسطح يك دهانه چهارمتري به ارتفاع سه متر(مورب)
د – ۲۰ آبروي دالي همسطح سه دهانه چهارمتري به ارتفاع سه متر(مورب)
د – ۲۱ آبروي دالي همسطح يك دهانه پنج متري به ارتفاع سه متر
د – ۲۲ آبروي دالي همسطح سه دهانه پنج متري به ارتفاع سه متر
شماره تيپ عنوان نقشه
د – ۲۳ آبروي دالي همسطح يك دهانه پنج متري به ارتفاع سه متر(مورب)
د – ۲۴ آبروي دالي همسطح سه دهانه پنج متري به ارتفاع سه متر(مورب)
د – ۲۵ آبروي دالي همسطح يك دهانه شش متري به ارتفاع چهارمتر
د – ۲۶ آبروي دالي همسطح سه دهانه شش متري به ارتفاع چهارمتر
د – ۲۷ آبروي دالي همسطح يك دهانه شش متري به ارتفاع چهارمتر(مورب)

د – ۲۸ آبروي دالي همسطح سه دهانه شش متري به ارتفاع چهارمتر(مورب)
د – ۲۹ آبروي دالي همسطح يك دهانه هفت متري به ارتفاع چهارمتر
د – ۳۰ آبروي دالي همسطح سه دهانه هفت متري به ارتفاع چهارمتر
د – ۳۱ آبروي دالي همسطح يك دهانه هفت متري به ارتفاع چهارمتر(مورب)

د – ۳۲ آبروي دالي همسطح سه دهانه هفت متري به ارتفاع چهارمتر(مورب)

د – ۳۳ آبروي دالي همسطح يك دهانه هشت متري به ارتفاع چهارونيم متر
د – ۳۴ آبروي دالي همسطح سه دهانه هشت متري به ارتفاع چهارونيم متر
د – ۳۵ آبروي دالي همسطح يك دهانه هشت متري به ارتفاع چهارونيم متر(مورب)
د – ۳۶ آبروي دالي همسطح سه دهانه هشت متري به ارتفاع چهارونيم متر(مورب)

د – ۳۷ ابعادومشخصات آبروهاي دالي مورب همسطح به ارتفاعهاي مختلف
دهانه m 1 2 3 4
ارتفاع m از۶/۰تا۱ از۱تا۲ از۱تا۲ از۲تا۳ از۱تا۲ از۲تا۳

دهانه m 5 6 7 8
ارتفاع m از۱تا۲ از۲تا۳ از۳تا۴ از۲تا۳ از۳تا۴ از۲تا۳ از۳تا۴ از۳تا۴ از۴تا۵/۴

د – ۳۸ ابعادومشخصات آبروهاي دالي زيرخاكي به ارتفاعهاي مختلف
دهانه m 1 2 3 4
ارتفاع m از۶/۰تا۱ از۱تا۲ از۱تا۲ از۲تا۳ از۱تا۲ از۲تا۳

دهانه m 5 6 7 8
ارتفاع m از۱تا۲ از۲تا۳ از۳تا۴ از۲تا۳ از۳تا۴ از۲تا۳ از۳تا۴ از۳تا۴ از۴تا۵/۴

ق – ۱ آبروي قوطي همسطح يك دهانه يك متري به ارتفاع يك متر
ق – ۲ آبروي قوطي همسطح سه دهانه يك متري به ارتفاع يك متر
ق – ۳ آبروي قوطي زيرخاكي يك دهانه يك متري به ارتفاع يك متر
ق – ۴ آبروي قوطي زيرخاكي سه دهانه يك متري به ارتفاع يك متر
شماره تيپ عنوان نقشه
ق – ۵ آبروي قوطي همسطح يك دهانه يك متري به ارتفاع يك متر(مورب)
ق – ۶ آبروي قوطي همسطح سه دهانه يك متري به ارتفاع يك متر(مورب)
ق – ۷ آبروي قوطي همسطح يك دهانه دو متري به ارتفاع دو متر
ق – ۸ آبروي قوطي همسطح سه دهانه دو متري به ارتفاع دو متر

ق – ۹ آبروي قوطي زيرخاكي يك دهانه دو متري به ارتفاع دو متر
ق – ۱۰ آبروي قوطي زيرخاكي سه دهانه دو متري به ارتفاع دو متر
ق – ۱۱ آبروي قوطي همسطح يك دهانه دو متري به ارتفاع دو متر(مورب)
ق – ۱۲ آبروي قوطي همسطح سه دهانه دو متري به ارتفاع دو متر(مورب)
ق – ۱۳ آبروي قوطي همسطح يك دهانه سه متري به ارتفاع دو متر
ق – ۱۴ آبروي قوطي همسطح سه دهانه سه متري به ارتفاع دو متر
ق – ۱۵ آبروي قوطي زيرخاكي يك دهانه سه متري به ارتفاع دو متر
ق – ۱۶ آبروي قوطي زيرخاكي سه دهانه سه متري به ارتفاع دو متر
ق – ۱۷ آبروي قوطي همسطح يك دهانه سه متري به ارتفاع دو متر(مورب)
ق – ۱۸ آبروي قوطي همسطح سه دهانه سه متري به ارتفاع دو متر(مورب)
ق – ۱۹ آبروي قوطي همسطح يك دهانه چهارمتري به ارتفاع سه متر

 

ق – ۲۰ آبروي قوطي همسطح سه دهانه چهارمتري به ارتفاع سه متر
ق – ۲۱ آبروي قوطي زيرخاكي يك دهانه چهارمتري به ارتفاع سه متر
ق – ۲۲ آبروي قوطي زيرخاكي سه دهانه چهارمتري به ارتفاع سه متر
ق – ۲۳ آبروي قوطي همسطح يك دهانه چهارمتري به ارتفاع سه متر(مورب)
ق – ۲۴ آبروي قوطي همسطح سه دهانه چهارمتري به ارتفاع سه متر(مورب)

 

ط – ۱ آبروي طاقي زيرخاكي يك دهانه دومتري به ارتفاع دومتر m10-1= ارتفاع خاك روي آبرو
ط – ۲ آبروي طاقي زيرخاكي يك دهانه سه متري به ارتفاع دومتر m10-1= ارتفاع خاك روي آبرو
ط – ۳ آبروي طاقي زيرخاكي سه دهانه سه متري به ارتفاع دومتر m10-1= ارتفاع خاك روي آبرو
ط – ۴ آبروي طاقي زيرخاكي يك دهانه چهارمتري به ارتفاع سه متر m7-1= ارتفاع خاك روي آبرو
ط – ۵ آبروي طاقي زيرخاكي يك دهانه چهارمتري به ارتفاع سه متر m10-7= ارتفاع خاك روي آبرو

ط – ۶ آبروي طاقي زيرخاكي سه دهانه چهارمتري به ارتفاع سه متر m7-1= ارتفاع خاك روي آبرو
ط – ۷ آبروي طاقي زيرخاكي سه دهانه چهارمتري به ارتفاع سه متر m10-7= ارتفاع خاك روي آبرو
ط – ۸ آبروي طاقي زيرخاكي يك دهانه پنج متري به ارتفاع سه متر m7-1= ارتفاع خاك روي آبرو
ط – ۹ آبروي طاقي زيرخاكي يك دهانه پنج متري به ارتفاع سه متر m10-7= ارتفاع خاك روي آبرو
شماره تيپ عنوان نقشه
ط – ۱۰ آبروي طاقي زيرخاكي سه دهانه پنج متري به ارتفاع سه متر m7-1= ارتفاع خاك روي آ

برو
ط – ۱۱ آبروي طاقي زيرخاكي سه دهانه پنج متري به ارتفاع سه متر m10-7= ارتفاع خاك روي آبرو
ط – ۱۲ آبروي طاقي زيرخاكي يك دهانه شش متري به ارتفاع چهارمتر m7-1= ارتفاع خاك روي آبرو
ط – ۱۳ آبروي طاقي زيرخاكي يك دهانه شش متري به ارتفاع چهارمتر m10-7= ارتفاع خاك روي آبرو
ط – ۱۴ آبروي طاقي زيرخاكي سه دهانه شش متري به ارتفاع چهارمتر m7-1= ارتفاع خاك روي آبرو
ط – ۱۵ آبروي طاقي زيرخاكي سه دهانه شش متري به ارتفاع چهارمتر m10-7= ارتفاع خاك روي آبرو
ط – ۱۶ ابعادومشخصات آبروهاي طاقي
دهانه m 2 3 4 5 6
ارتفاع m از۱تا۲ از۱تا۲ از۱تا۲ از۲تا۳ از۱تا۲ از۲تا۳ از۱تا۲ از۲تا۳ از۳تا۴

راه آهن بندرعباس – بافق
ايران – كامپساكس

DWG NO عنوان نقشه TITEL

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۱۱B طرح ديوارهاي برگشتي درجاساخته بدون خاكريز ، پل يك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN,RETURN WALLS
IN SITU CAST WITHOUT FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۱۲C طرح ديوارهاي برگشتي درجاساخته
باخاكريز ، پل يك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN,RETURN WALLS
IN SITU CAST IN FILL
LAY OUT

 

 

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۱۳B روسازه درجاساخته
پل يك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN
IN SITU CAST
SUPERSTRUCTURE

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۱۴C طرح ديوارهاي برگشتي درجاساخته بدون خاكريز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN,RETURN WALLS
IN SITU CAST WITHOUT FILL
LAY OUT

 

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۱۵C روسازه درجاساخته بدون خاكريز
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN
IN SITU CAST WITHOUT FILL
SUPERSTRUCTURE

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۱۶C طرح ديوارهاي برگشتي درجاساخته
باخاكريز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN,RETURN WALLS
IN SITU CAST IN FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۱۷C
روسازه درجاساخته باخاكريز
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN
IN SITU CAST IN FILL
SUPERSTRUCTURE

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۱۸B تكيه گاهها ، ضربه گيرها ، درزهاي انبساط و لايه هاي عايق درجاساخته
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN
IN SITU CAST
BEARINGS,DAMPERS,EXP.JOINTS AND INSUL.LAYER

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۱B طرح ديوارهاي برگشتي پيش ساخته بدون خاكريز ، پل يك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN,RETURN WALLS
PRECAST WITHOUT FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۲C
طرح ديوارهاي برگشتي پيش ساخته باخاكريز ، پل يك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN,RETURN WALLS
PRECAST IN FILL
LAY OUT

 

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۳B روسازه پيش ساخته
پل يك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN
PRECAST
SUPERSTRUCTURE

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۴C طرح ديوارهاي برگشتي پيش ساخته بدون خاكريز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN,RETURN WALLS
PRECAST WITHOUT FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۵C روسازه پيش ساخته بدون خاكريز
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN
PRECAST WITHOUT FILL
SUPERSTRUCTURE

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۶C

طرح ديوارهاي برگشتي پيش ساخته باخاكريز ، پل چنددهانه
SB-A. MULTI-SPAN,RETURN WALLS

PRECAST IN FILL
LAY OUT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۷C روسازه پيش ساخته باخاكريز
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN

PRECAST IN FILL
SUPERSTRUCTURE

 

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۸B اجزا تيرپيش ساخته SB-A
PRECAST
BEAM ELEMENTS

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۹B تكيه گاهها ، ضربه گيرها ، درزهاي انبساط و لايه هاي عايق پيش ساخته
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN
PRECAST

BEARINGS,DAMPERS,EXP.JOINTS AND INSUL.LAYER

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۳۱B كوله وديوارهاي برگشتي
پيش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
SUBSTRUCTURE
ABUTMENT.FRONT-AND RETURN WALLS

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۳۲B آرماتورگذاري كوله
پيش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
SUBSTRUCTURE. ABUTMENT
REINFORCED CONCRETE

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۳۳D كوله وديوارهاي جناحي
پيش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
SUBSTRUCTURE
ABUTMENT,WING WALLS

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۳۴B پايه
پيش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
SUBSTRUCTURE
PIER

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۳۵A آبريز(زهكش)
پيش ساخته / درجاساخته SB-A
IN SITU CAST/ PRECAST
DRAINAGE

پيش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
EDGE ELEMENT
RAILINGS

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۴۱B
طرح ديوارهاي جناحي درجاساخته بدون خاكريز ، پل يك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN, WING WALLS
IN SITU CAST WITHOUT FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۴۲B طرح ديوارهاي جناحي درجاساخته باخاكريز ، پل يك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN, WING WALLS
IN SITU CAST IN FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۴۳C طرح ديوارهاي جناحي درجاساخته بدون خاكريز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN, WING WALLS
IN SITU CAST WITHOUT FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۴۴C طرح ديوارهاي جناحي درجاساخته باخاكريز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN, WING WALLS
IN SITU CAST IN FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۴۵B طرح ديوارهاي جناحي پيش ساخته بدون خاكريز ، پل يك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN, WING WALLS

PRECAST WITHOUT FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۴۶B طرح ديوارهاي جناحي پيش ساخته باخاكريز ، پل يك دهانه
SB-A. SINGLE-SPAN, WING WALLS
PRECAST IN FILL
LAY OUT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۴۷C طرح ديوارهاي جناحي پيش ساخته بدون خاكريز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN, WING WALLS
PRECAST WITHOUT FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۴۸C طرح ديوارهاي جناحي پيش ساخته باخاكريز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN, WING WALLS
PRECAST IN FILL
LAY OUT
1.4.10/0000.50 پل يك دهانه SB-A.BRIDGE SINGLE-SPAN

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۵۱ پايه خاص
پيش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
SUBSTRUCTURE

 

SPECIAL PIER

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۱۱A طرح پل يك دهانه بادهانه هاي ۱۰و۱۵متري باتيرهاي پيش ساخته SB-B10 AND SB-B15.PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN
LAY OUT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۱۲B آرماتورگذاري وابعاددال پل يك دهانه بادهانه هاي ۱۰و۱۵متري
باتيرهاي پيش ساخته SB-B10 AND SB-B15. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN.SLAB
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۱۳C آرماتورگذاري وابعاد تيرپيش ساخته پل يك دهانه
بادهانه هاي ۱۰و۱۵متري SB-B10 AND SB-B15. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN.GIRDER
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۱۴B طرح پل چنددهانه با

دهانه هاي ۱۰و۱۵متري باتيرهاي پيش ساخته SB-B10 AND SB-B15. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN
LAY OUT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۱۵B آرماتورگذاري وابعاددال پل چنددهانه بادهانه هاي ۱۰و۱۵متري
باتيرهاي پيش ساخته SB-B10 AND SB-B15. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN.SLAB
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۱۶B آرماتورگذاري وابعاد تيرپيش ساخته پل چنددهانه
بادهانه هاي ۱۰و۱۵متري SB-B10 AND SB-B15. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN.GIRDER
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۲۱A
طرح پل يك دهانه بادهانه هاي ۲۰و۲۵متري باتيرهاي پيش ساخته SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN
LAY OUT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۲۲B آرماتورگذاري وابعاددال پل يك دهانه بادهانه هاي ۲۰و۲۵متري
باتيرهاي پيش ساخته SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN. SLAB
DI

MENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۲۳B آرماتورگذاري نرمه وابعاد
تيرپيش ساخته پل يك دهانه
بادهانه هاي ۲۰و۲۵متري SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN.GIRDER
DIMENSIONS AND

MILD REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۲۴A آرماتورگذاري تيرپيش تنيده
پيش ساخته پل يك دهانه بادهانه۲۰متري
SB-B20. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN. GIRDER
PRESTRESSED REINFORCEMENT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۲۵A
آرماتورگذاري تيرپيش تنيده
پيش ساخته پل يك دهانه بادهانه۲۵متري SB-B25. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN. GIRDER
PRESTRESSED REINFORCEMENT
1.4.20/0000.26A

طرح پل چنددهانه بادهانه هاي ۲۰و۲۵متري باتيرهاي پيش ساخته SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN
LAY OUT
1.4.20/0000.27B آرماتورگذاري نرمه و ابعاد دال پل چند دهانه بادهانه هاي ۲۰و۲۵متري
باتيرهاي پيش ساخته SB-B20 AND SB

-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. SLAB
DIMENSIONS AND
MILD REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۲۸B آرماتورگذاري دال پيش تنيده پل چنددهانه بادهانه هاي ۲۰و۲۵متري
باتيرهاي پيش ساخته SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. SLAB
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۲۹B آرماتورگذاري نرمه و ابعاد تير
پيش ساخته پل چند دهانه
بادهانه هاي ۲۰و۲۵متري SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. GIRDER
DIMENSIONS AND
MILD REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۳۰A آرماتورگذاري تيرپيش تنيده پيش ـ ساخته پل ۲دهانه بادهانه ۲۰متري SB-B20. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. GIRDER,2 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۳۱A آرماتورگذاري تيرپيش تنيده پيش ـ ساخته پل ۳دهانه بادهانه ۲۰متري SB-B20. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. GIRDER,3 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۳۲A آرماتورگذاري تيرپيش تنيده پيش ـ ساخته پل ۲دهانه بادهانه ۲۵متري SB-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. GIRDER,2 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

 

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۳۳B آرماتورگذاري تيرپيش تنيده پيش ـ ساخته پل ۳دهانه بادهانه ۲۵متري SB-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. GIRDER,3 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۴۱A ابعاد كوله ي پل

m 10 < ارتفاع ديواركوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H<10m
DIMENSIONS

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۴۲ آرماتورگذاري كوله ي پل
m 10 < ارتفاع ديواركوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H<10m
REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۴۳C جداول ابعاد و آرماتورگذاري

كوله ي پل
m 10 < ارتفاع ديواركوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H<10m
SCHEDULES, DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۴۴B ابعاد پايه ي ، پل
بادهانه ۱۰و۱۵متري SBB10 AND SB-B15. SUBSTRUCTURE
PIER
DIMENSIONS

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۴۵C
آرماتورگذاري پايه ي ، پل
بادهانه ۱۰و۱۵متري SB-B10 AND SB-B15. SUBSTRUCTURE
PIER
REINFORCEMENT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۴۶A ابعاد پايه ي ، پل بادهانه ۲۰و۲۵متري SB-B20 AND SB-B25. SUBSTRUCTURE
PIER
DIMENSIONS
1.4.20/0000.47A
آرماتورگذاري پايه ي ، پل
بادهانه ۲۰و۲۵متري SB-B20 AND SB-B25. SUBSTRUCTURE
PIER
REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۴۸B ابعادپايه خاص پل
SB-B. SUBSTRUCTURE

SPECIAL PIER
DIMENSIONS
1.4.20/0000.49A آرماتورگذاري پايه خاص پل
SB-B. SUBSTRUCTURE
SPECIAL PIER
REINFORCEMENT
1.4.20/0000.50A ترازهاي زيرسازه پل SB-B. SUBSTRUCTURES
LEVELS

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۵۱B تكيه گاهها

ضربه گيرها SB-B
BEARINGS
DAMPERS AND ABSORBERS

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۵۲B درزانبساط ، بلوكهاي مهارتير
ولايه عايق SB-B
EXPANSION JOINTS,STOP BLOCKS AND
INSULATION LAYER
1.4.20/0000.53A نردههاي پل SB-B
RAILINGS

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۵۴A زهكش پل(آبريز) SB-B
DRAINAGE
1.4.20/0000.55B پلها درقوس SB-B
BRIDGES IN CURVE

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۶۰ ابعاد كوله ي پل

m 10 >= ارتفاع ديواركوله SB-B.SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H>=10m
DIMENSIONS

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۶۱ جزئيات وابعاد كوله ي پل
m 10 >= ارتفاع ديواركوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H>=10m
DIMENSIONS,DETAILS

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۶۲ آرماتورگذاري كوله ي پل
m 10 >= ارتفاع ديواركوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H>=10m
REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۶۳C جداول آرماتورگذاري وابعاد
كوله ي پل
m 10 >= ارتفاع ديواركوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H>=10m
SCHEDULES, DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۷۱A طرح پل يك دهانه درجاساخته بادهانه هاي ۱۰و۱۵متري SB-B10 AND SB-B15.IN SITU CAST
SINGLE-SPAN

LAY OUT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۷۲A آرماتورگذاري و ايعاد دال
پل يك دهانه درجاساخته
بادهانه هاي ۱۰و۱۵متري
SB-B10 AND SB-B15. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. SLAB
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

 

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۷۳A آرماتورگذاري و ايعاد تير
پل يك دهانه درجاساخته
بادهانه هاي ۱۰و۱۵متري SB-B10 AND SB-B15. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. GIRDER
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۷۴A
طرح پل چنددهانه درجاساخته بادهانه هاي ۱۰و۱۵متري SB-B10 AND SB-B15. IN SITU CAST
MULTI-SPAN
LAY OUT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۷۵A آرماتورگذاري و ايعاد دال
پل چنددهانه درجاساخته
بادهانه هاي ۱۰و۱۵متري SB-B10 AND SB-B15. IN SITU CAST
MULTI-SPAN.SLAB
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۷۶A آرماتورگذاري و ايعاد تير
پل چند دهانه درجاساخته
بادهانه هاي ۱۰و۱۵متري SB-B10 AND SB-B15. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

 

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۱A طرح پل يك دهانه درجاساخته بادهانه هاي ۲۰و۲۵متري SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN
LAY OUT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۲A
آرماتورگذاري و ايعاد دال
پل يك دهانه درجاساخته
بادهانه هاي ۲۰و۲۵متري SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. SLAB

DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۳A آرماتورگذاري نرمه و ايعاد تير
پل يك دهانه درجاساخته
بادهانه هاي ۲۰و۲۵متري SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. GIRDER
DIMENSIONS AND MILD REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۴ آرماتورگذاري تير پيش تنيده
پل يك دهانه درجاساخته
بادهانه هاي ۲۰متري SB-B20. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. GIRDER

PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۵ آرماتورگذاري تير پيش تنيده
پل يك دهانه درجاساخته
بادهانه هاي ۲۵متري SB-B25. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. GIRDER
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۶A طرح پل چنددهانه درجاساخته بادهانه هاي ۲۰و۲۵متري SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST

MULTI-SPAN
LAY OUT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۷A آرماتورگذاري نرمه و ايعاد دال
پل چنددهانه درجاساخته
بادهانه هاي ۲۰و۲۵متري SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. SLAB
DIMENSIONS AND
MILD REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۸A آرماتورگذاري دال پيش تنيده
پل چنددهانه درجاساخته
بادهانه هاي ۲۰و۲۵متري SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. SLAB
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۹A آرماتورگذاري نرمه و ايعاد تير
پل چنددهانه درجاساخته
بادهانه هاي ۲۰و۲۵متري SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER
DIMENSIONS AND
MILD REINFORCEMENT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۹۰ آرماتورگذاري تير پيش تنيده
پل دودهانه درجاساخته
بادهانه هاي ۲۰متري SB-B20. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER,2 SPANS

PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۹۱ آرماتورگذاري تير پيش تنيده
پل سه دهانه درجاساخته
بادهانه هاي ۲۰متري SB-B20. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER,3 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۹۲

آرماتورگذاري تير پيش تنيده
پل دودهانه درجاساخته
بادهانه هاي ۲۵متري SB-B25. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER,2 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۹۳ آرماتورگذاري تير پيش تنيده
پل سه دهانه درجاساخته
بادهانه هاي ۲۵متري SB-B25. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER,3 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۵۰/۰۰۰۰٫۰۰A
ابعادوجزئيات آرماتورگذاري
آبروي دالي بادهانه ۱ متري SC-A01
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT
DETAILS

۱٫۴٫۵۰/۰۰۰۰٫۲۶

ابعادوجزئيات آرماتورگذاري
آبروي دالي درجاساخته
بادهانه ۲ متري SC-A02
IN SITU CAST
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

DETAILS

۱٫۴٫۵۵/۰۰۰۰٫۵۰ ابعادوجزئيات آرماتورگذاري
لوله زانوئي (خرطومي)
به قطر ۸/۰متري SP PIPE SIPHON
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

DETAILS

۱٫۴٫۵۶/۰۰۰۰٫۰۰A ابعادوجزئيات
ديوارهاي حايل SW-RETAINING WALLS
DIMENSIONS
DETAILS
1.4.56/0000.01A دياگرامهاي طراحي
ديوارهاي حايل SW-RETAINING WALLS

DESIGN DIAGRAMS

۱٫۴٫۵۶/۰۰۰۰٫۷۵ ابعادوجزئيات
حايل ها SR-REVETMENTS
DIMENSIONS

DETAILS

۱٫۴٫۵۷/۰۰۰۰٫۲۵ ابعادوجزئيات آرماتورگذاري
قناتها SG-GHANATS
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT
DETAILS

۱٫۴٫۶۰/۰۰۰۰٫۵۰B ابعادوجزئيات آرماتورگذاري
تونلها و گالريها ST-TUNNELS AND GALLERIES
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT
DETAILS
1.4.50/0000.51 تونل گردوتخم مرغي CIRCULAR TUNNEL
MODIFILD HOASE SHOE TUNNEL

۱٫۴٫۷۹/۰۰۰۰٫۰۰ جزئيات سنگ بنائي STONE MASONARY
SECTIONS
DETAILS

۱٫۴٫۷۰/۰۰۰۰٫۵۰ ابعادوجزئيات آرماتورگذاري
پايه هاي بتني مسلح REINFORCED CONCRETE PILES
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT
DETAILS
DWG NO عنوان نقشه TITEL
1.4.75/0000.01 نقشه كلي پل روگذر OVPASS BRIDGE
GENERAL PLAN
1.4.75/0000.02 آرماتورگذاري پل روگذر OVERPASS BRIDGE

REINFORCEMENT
1.4.75/0000.03 جزئيات پل روگذر OVERPASS BRIDGE
DETAILS
1.4.75/0000.04 نرده كشي مسير روگذر ROAD OVERPASS
RAILING

نشريه آزمايشگاه مكانيك خاك

 

DWG NO عنوان نقشه TITEL
S.D 001 سنگ بنائي و طبقه بندي بتن STON MASONRY &
CONCRETE CLASSIFICATION
S.D 001A ملاحظات كلي GENERAL NOTES
S.D 002 , S.D 003 آبروي دالي با دهانه هاي ۶/۰و۸/۰و۱و۵/۱و۲متري وباارتفاع به ترتيب ۶/۰و۸/۰و۱و۲/۱و۵/۱ متري SLAB CULVERT
.6 – .۸ – ۱ – ۱٫۵ – ۲ m SPAN
S.D 004 آرماتورگذاري آبروي دالي با دهانه هاي ۶/۰و۸/۰و۱و۵/۱و۲ متري SLAB CULVERT .6 – .۸ – ۱ – ۱٫۵ – ۲ m
SPAN REINFORCEMENT STEEL
S.D 004A آبروي دالي با دهانه هاي ۲و۳ متري
وباارتفاع به ترتيب ۲و۵/۲ متري SLAB CULVERT

۲ – ۳ m SPAN
S.D 004B حالت خاص آبروي دالي SLAB – CULVERT
SPECIAL – CASE
S.D 004C حالت خاص پل دالي SLAB – BRIDGE
SPECIAL – CASE
S.D 005 آبروي دالي با دهانه هاي ۳و۴و۵و۶ متري
وباارتفاع به ترتيب ۳و۳و۴و۴ متري SLAB CULVERT

۳ – ۴ – ۵ – ۶m SPAN
S.D 006 آبروي دالي كج با دهانه هاي ۳و۴و۵و۶ متري SKEW SLAB CULVERT
3 – ۴ – ۵ – ۶m SPAN
S.D 007 آرماتورگذاري آبروي دالي با دهانه هاي ۳و۴و۵و۶ متري SLAB CULVERT 3 – ۴ – ۵ – ۶m SPAN
REINFORCEMENT STEEL
S.D 008 آرماتورگذاري آبروي دالي كج با دهانه هاي ۳و۴و۵و۶ متري بازاويه ۳۰ SLAB CULVERT 3 – ۴ – ۵ – ۶m SPAN IN SKEW AT 30`
REINFORCEMENT STEEL
S.D 009 آرماتورگذاري آبروي دالي كج با دهانه هاي ۳و۴و۵و۶ متري بازاويه ۴۵ SLAB CULVERT 3 – ۴ – ۵ – ۶m SPAN IN SKEW AT 45`
REINFORCEMENT STEEL

 

S.D 011 آبروي قوسي با دهانه هاي ۲و۴و۶ متري
وباارتفاع ۱و۵/۱و۲ متري ARCH CULVERT
2 – ۴ – ۶ m SPAN
S.D 012 , S.D 013 آبنما IRISH CROSSING
S.D 014 , S.D 015 مقطع عرضي راه ROAD CROSS SECTION
S.D 021 آبروي قوطي بادهانه هاي۶/۰و۸/۰و۱و۵/۱و۲و۳متري وباارتفاع به ترتيب ۶/۰و۸/۰و۱و۵/۱و۲و۳ متري BOX CULVERT
.6 – .8 – ۱ – ۱٫۵ – ۲ – ۳m SPAN
S.D 022 آبروي قوطي كج بادهانه هاي ۶/۰و۸/۰و۱و۵/۱و۲
۳ متري SKEW BOX CULVERT
.6 – .8 – ۱ – ۱٫۵ – ۲ – ۳m SPAN
S.D 023 آبروي قوطي دو دهانه با دهانه هاي ۲تا۲متري
و۲تا۳متري وباارتفاع به ترتيب ۳و۴ متري ۲ SPANS BOX CULVERT
2* 2m & 2* 3m

S.D 024 آرماتورگذاري آبروي قوطي بادهانه هاي ۶/۰و۸/۰و۱و۵/۱و۲و۳متري BOX CULVERT
REINFORCEMENT STEEL
.6 – .8 – ۱ – ۱٫۵ – ۲ – ۳m SPAN

DWG NO عنوان نقشه TITEL
S.D 025 آرماتورگذاري آبروي قوطي كج بادهانه هاي ۶/۰و۸/۰و۱و۵/۱و۲و۳متري SKEW BOX CULVERT
REINFORCEMENT STEEL
.6 – .8 – ۱ – ۱٫۵ – ۲ – ۳m SPAN
S.D 026 آرماتور گذاري آبروي قوطي دو دهانه با دهانه هاي ۲تا۲متري و۲تا۳متري ۲ SPANS BOX CULVERT
REINFORCEMENT STEEL
2* 2m & 2* 3m
S.D 027 آرماتور گذاري آبروي قوطي كج دو دهانه

با دهانه هاي ۲تا۲متري و۲تا۳متري ۲ SPANS SKEW BOX CULVERT
REINFORCEMENT STEEL
2* 2m & 2* 3m
S.D 036 پل بادهانه هاي ۲تا۱۰ متري و با عرض ۸ متر
Hmax= 1+.5L0 و Hmin =.7+.15L0 BRIDGE L0 = 2 – ۱۰m
b = 8m
S.D 037 پل چند دهانه با دهانه هاي ۲تا۱۰ متري وباعرض ۸متري Hmax= 1+.5L0 و Hmin =.7+.15L0 MULTI SPAN BRIDGE
L0 = 2 – ۱۰m b = 8m
S.D 038 آرماتورگذاري پل بادهانه هاي۲ تا ۵ متري و ب عرض ۸ متر BRIDGE L0 = 2 – ۵m
REINFORCEMENT STEEL b = 8m
S.D 039 آرماتورگذاري پل بادهانه هاي۶ تا۱۰ متري و با عرض ۸ متر BRIDGE L0 = 6 – ۱۰m
REINFORCEMENT STEEL b = 8m
S.D 040 پل با دهانه هاي ۸و۱۰و۱۲ متري BRIDGE 8 – ۱۰ – ۱۲ m SPAN
S.D 041 پل با دهانه هاي۱۵و۱۸و۲۰ متري BRIDGE 15 – ۱۸ – ۲۰m SPAN
S.D 042 آرماتورگذاي پل با دهانه ۸ متري ۸m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL

S.D 043 آرماتورگذاي پل با دهانه ۱۰ متري ۱۰m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL
S.D 044 آرماتورگذاي پل با دهانه ۱۲ متري ۱۲m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL
S.D 045 آرماتورگذاي پل با دهانه ۱۵ متري بخش ۱ ۱۵m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
S.D 046 آرماتورگذاي پل با دهانه ۱۵ متري بخش ۲ ۱۵m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 047 آرماتورگذاي پل با دهانه ۱۸ متري بخش ۱ ۱۸m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
S.D 048 آرماتورگذاي پل با دهانه ۱۸ متري بخش ۲ ۱۸m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 049 آرماتورگذاي پل با دهانه ۲۰ متري بخش ۱ ۲۰

m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
S.D 050 آرماتورگذاي پل با دهانه ۲۰ متري بخش ۲ ۲۰m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 051 آرماتورگذاري پل كج بادهانه هاي ۸و۱۰و۱۲ متري REINFORCEMENT STEEL FOR
SKEW BRIDGE 8 – ۱۰ – ۱۲m SPAN
S.D 052 آرماتورگذاري پل كج بادهانه هاي ۱۵و۱۸و۲۰ متري REINFORCEMENT STEEL FOR
SKEW BRIDGE 15 – ۱۸ – ۲۰m SPAN
S.D 053 پل چند دهانه MULTI SPAN BRIDGE

S.D 054 آرماتورگذاي پل چند دهانه با دهانه ۱۰ متري بخش ۱ ۱۰m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
DWG NO عنوان نقشه TITEL
S.D 055 آرماتورگذاي پل چند دهانه با دهانه ۱۰ متري بخش ۲ ۱۰m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 056 آرماتورگذاي پل چند دهانه با دهانه ۱۵ متري بخش ۱ ۱۵m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
S.D 057 آرماتورگذاي پل چند دهانه با دهانه ۱۵ متري بخش ۲ ۱۵m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 058 آرماتورگذاي پل چند دهانه با دهانه ۲۰ متري بخش ۱ ۲۰m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
S.D 059 آرماتورگذاي پل چند دهانه با دهانه ۲۰ متري بخش ۲ ۲۰m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 070 , S.D 071 لوله بتني به قطر ۶/۰و۸/۰و۱ متري CONCRETE PIPE
SPAN .6 – .8 – ۱m
S.D 072 لوله سيفوني به قطر ۸/۰ متري .۸ PIPE SIPHON

S.D 073 آرماتورگذاري قناتها REINFORCEMENT OF GHANATS
S.D 080 نگهدارندهها REVETMENTS
S.D 081 گابيون GABIONS
S.D 082
ديوار برگشتي
ديوار حايل

ديوار حايل در آب RETURN WALL REVETMENTS WALL
RETAINING WALL IN WATER
S.D 083 ديوار حايل RETAINING WALL
S.D 084 تونلها و گالريها TUNNELS AND GALLERIES
S.D 085 نردهها و حصار ايمني HANDRAILS AND SAFETY BARRIERS

S.D 086 آبروي شهري
مجراي روباز زهكش
ديرك (ميله) تلفن و بلوكهاي بتني CUTTER AND JUBE
DRAINAGE CATCH PIT
TELEPHONE POST
CONCRETE BLOCKS
S.D 087 آرماتورگذاري پايه هاي بتني پل REINFORCED CONCRETE PILES
S.D 088 علائم راه ROAD MARKINGS AND SIGNALS
S.D 089 تقاطع هاي سه راه ۳ LEG INTERSECTIONS
S.D 090 تقاطع هاي چهار راه ۴ LEG INTERSECTIONS

S.D 091
دياگرام هاي تعريض – شعاع قوس و شيب عرضي – سرعت طراحي – شعاع قوس – شتاب
WIDENING GROSSFALL DIAGRAM

S.D 092 دياگرام قوس قائم DIAGRAM FOR PARAGRAPH
S.D 101 ايستگاه باسكول WEIGHING STATION
S.D 102 خانه ي ايستگاه تعمير و نگهداري HOUSE FOR MAINTENANCE STATION
S.D 103 دفاتر ايستگاه تعمير و نگهداري OFFICES FOR MAINTENANCE STATION
S.D 104 ايستگاه (قرارگاه) بهداشت SANITARY POST
DWG NO عنوان نقشه TITEL
S.D 105 نرده كشي ايستگاه تعمير و نگهداري FENCING FOR MAINTENANCE STATION
S.D 106 ساختمان ژنراتور GENERATOR HOUSE
S.D 107- S.D 116 بهمن گير AVALANCH GALLERY
S.D 117 برف گير (بهمن گير) SNOW TUNNEL
S.D 118 , S.D 119 پل با دهانه ۵/۳ متري ۳٫۵m BRIDGE
S.D 120 , S.D121 پل با دهانه ۵/۳ متري با خاكريزي (زيرزمي

ني) ۳٫۵m BRIDGE IN FILL
S.D 122 , S.D 123 پل با دهانه۵ متري ۵m BRIDGE
S.D 124 , S.D 125 پل با دهانه۵ متري باخاكريزي (زيرزميني) ۵m BRIDGE IN FILL
S.D 126 , S.D 127 پل چند دهانه با دهانه ۵ متري ۵m MULTISPAN BRIDGE
S.D 128 , S.D 129 پل با دهانه۷ متري ۷m BRIDGE
S.D 130 , S.D 131 پل چند دهانه با دهانه ۷ متري ۷m MULTISPAN BRIDGE
S.D 132 , S.D 133 پل با دهانه۱۰ متري ۱۰m BRIDGE
S.D 134 , S.D 135 پل چند دهانه با دهانه ۱۰ متري ۱۰m MULTISPAN BRIDGE
S.D 136 , S.D 137 كوله هاي پلهاي زيرزميني و همسطح ABUTMENTS FOR ELEMENT BRIDGES

بخش دوم
مطالعات مرحله اول طراحي پل

۲-۱ شرح مسير
– نقشه موقعيت محور

۲-۲ مشخصات محل پل
– عكس هاي درباره موقعيت پل
– جمعيت استان و منطقه ، چند درصد جمعيت شهري و چند درصد روستايي ، جمعيت عشاير ، فعاليت مردم ( دامداري و كشاورزي
و … ) ، وضعيت خاك ، آب ، جنگل و پوشش گياهي و وضعيت اقتصادي مردم

۲-۳ شرايط اقليمي محل پل
– موقعيت پل در چه طول و عرض جغرافيايي قرار دارد.
– ميانگين و حداكثرو حداقل دما ، متوسط بارش ، حداكثر تعداد روزهاي يخبندان ، ارتفاع محل پل

۲-۴ مستحدثات موجود در محدوده طرح
بررسي مستحدثاتي در محدوده پل كه مانع عمليات اجرايي گردد.

۲-۵ زمين شناسي
۲-۵-۱ زمين شناسي عمومي
نقشه پهنه هاي رسوبي – ساختاري عمده ايران
۲-۵-۲ چينه شناسي و سنگ شناسي منطقه مورد مطالعه
نقشه زمين شناسي محدوده مورد مطالعه

۲-۵-۳ زمين شناسي ساختماني منطقه
وضعيت گسل ها ، چين خوردگي ها ، راستاي محوري ناوديس ها و تاقديس هاي احتمالي
۲-۵-۴ لرزه خيزي منطقه مورد بررسي
نقشه منحني هاي هم شدت زمين لرزه هاي ايران

نقشه پهنه بندي مقدماتي خطر نسبي زمين لرزه در ايران
۲-۵-۵ زمين شناسي تفضيلي ساختگاه پل
۲-۵-۶ آزمايشات پيشنهادي مورد نياز براي پل
۱٫ آزمايشات ضربه و نفوذ استاندارد (spt)
2. آزمايش دانه بندي و تعيين حدود اتربرگ در لايه هاي متفاوت جنس زمين
۳٫ تعيين درصد رطوبت ، وزن مخصوص در لايه هاي مختلف و تعيين عمق آب زيرزميني
۴٫ آزمايشات سه محوري بر روي نمونه دست نخورده اشباع به تعداد لايه هاي خاك و تعيين پارامترهاي c و
۵٫ آزمايشات تحكيم بر روي نمونه هاي دست نخورده ريزدانه قابل تحكيم
۶٫ آزمايشات برشي مستقيم در نمونه هاي لايه هاي متفاوت جنس خاك
۷٫ انجام آزمايشات cpt براي خاكهاي با spt بين ۱ الي ۳ ( فاقد ذرات با اندازه شن )
۸٫ در مورد پل ها چنانچه به سنگ برخورد شود حفاري در سنگ ۳ متر ادامه يافته و نوع ، ميزان RQD و مقاومت محوري سنگ تعيين گردد.
چنانچه در گمانه هاي درخواستي جهت شناسايي ژئوتكنيك ترانشه هاي سنگي به لايه هاي سنگ برخورد شود لازم است آزمايشات زير انجام گيرد.
الف- تعيين جنس سنگ ، ميزان Fracturelog , RQD , Core recovery و ضخامت ، فاصله درزه ها و مواد پركننده و مشخصات كيفي لايه ها در تمام عمق.
ب- انجام آزمايش Pressure Meter جهت تعيين k و مدول ارتجاعي محيط در فواصل ۱۲ متري.
ج- انجام آزمايش بارگذاري نقطه اي ( Point Load Test ) در م

حل به منظور تعيين مقاومت سنگ براي لايه هاي مختلف.
د- تعيين پارامترهاي فيزيكي نمونه هاي سنگ هاي متفاوت از قبيل وزن مخصوص ، مقاومت فشاري ، مقاومت برشي ، مدول يانگ ، ضريب پواسيون و سرعت امواج S,P حداقل به تعداد ۳ عدد در هر گمانه و همچنين تعيين مقاومت برشي در محل درزه ها.

۲-۶ منابع و معادن
منابع سنگي قابل استفاده در پروژه ، سيمان ، ميلگرد

۲-۷ مطالعات هيدرولوژي و هواشناسي و هيدروليكي و آبشستگي
۲-۷-۱ مطالعات هيدرولوژي

هدف از ارائه مطالعات هيدرولوژي تعيين حداكثر دبي سيلاب براي دوره بازگشت معين مي باشد ، از آنجايي كه سازه هاي آبي مانند پل ، سيل بند ، سد و … بر حسب اهميت و حساسيت به تخريب ويا مقدار هزينه اي كه صرف احداث آن مي شود يا خطراتي كه ممكن استبه لحاظ جاني

ومالي در اثر خراب شدن ببار آورد با دوره بازگشت مشخص طراحي مي شوند ، محاسبات
آب باران پس از رسيدن به سطح زمين و جريان بر روي آن تحت تاثير عواملي قرار مي گيرد كه توجه به اين عوامل در محاسبه مقدار رواناب لازم است . قسمتي از بارش ها پس از رسيدن به زمين در آن نفوذ كرده و به سفره هاي آب زيرزميني مي پيوندد . قسمت ديگري به صورت تبخير به جو باز مي گردد كه اين تبخير ممكن است مستقيما انجام شود و يا به صورت تعرق گياهان در آيد ، يا به صورت تبخير از زمينهاي مرطوب رخ دهد . عواملي از قبيل ميزان نفوذ پذيري زمين ، پستي و بلندي ، شيب زمين ، درجه حرارت ،رطوبت محيط و ميزان شدت وزش باد در محل از جمله عواملي هستند كه در شدت و ضعف پديده هاي نامبرده مؤثرند .

 

از آنجا كه دبي حد اكثر مبناي محاسبات هيدروليكي قرار مي گيرد ، براي محاسبه آن از روشهاي S.C.S،كراسينك، معادله منحني پوش ، كريگر ، فولر و ايسكوفسكي استفاده كرده و از مقايسه نتايج اين روشها و ميانگين گرفتن از نتايج قابل قبول ، دبي طرح براي حوضه مورد بحث بدست مي آيد . و شامل :
– نقشه موقعيت حوزه آبريز با مقياس ۲۵۰۰۰/۱
– جدول پارامترهاي مهم آماري بارندگي هاي سالانه
– پراكندگي بارشهاي سالانه
– جدول ميانگين شاخص بارش سالانه در دوره سي ساله مطالعاتي
– نظام بارندگي ( روند تغييرات بارندگي در ماه هاي مختلف سال )
– جدول ميانگين جمع بارندگي در ايستگاههاي مطا

لعاتي
۲-۷-۲ مطالعات هواشناسي و اقليم شناسي
* اقليم منطقه : براي شناسايي نوع اقليم هرمنطقه فرمولهاي متعددي از قبيل ترانسفو ، ايوانف ، دومارتن ، بارات و… كه هر يك با استفاده از پارامترهاي جوي مختلف ، اقليم منطقه را مشخص مي سازد.
حداقل دما ، حداكثر دما ، ميانگين حداقل دما ، ميانگين حداكثر دما ، متوسط دماي روزانه ، ميانگين نم نسبي ، متوسط بارش سالانه ، حداكثر تعداد روزهاي يخبندان
۲-۷-۳ مطالعات هيدروليكي
به طور كلي هيدروليك يك رودخانه براي بدست آوردن عمق جريان هنگام يك سيلاب با دبي مشخص ، سرعت جريان در هر مقطع دلخواه ومشخصات جريان اعم از عمق نرمال وعمق بحراني براي پيش بيني وقوع پرش هيدروليكي در رودخانه وهمچنين پروفيل سطح جريان آب و نوع شيب رودخانه انجام مي گيرد .

پرش يا جهش هيدروليكي از نوع جريان هاي متغير سريع است كه از تغيير حالت جريان از فوق بحراني به تحت بحراني ايجاد مي شود كه در نهايت علاوه بر افت انرژي محسوس و كاهش قابل توجه ميزان سرعت از ابتدا تا انتهاي يك بازه طولي از رودخانه ، تلاطم و پيچش سطحي آب ايجاد مي كند . فوق بحراني يا تحت بحراني بودن جريان را عدد فرود جريان تعيين مي كند . عدد فرود ، پارامتر ديناميكي بدون بعدي است كه تاثير نيروي ثقل را نشان مي دهد.
اين عدد در هر مقطع به صورت زير تعيين مي شود :
(۱/۲) ^g D) ( Fr =V/
: Dعمق هيدروليكي
g : شتاب ثقل
V: سرعت متوسط

اگر ۱> Fr باشد در اين صورت جريان در طول بازه مورد مطالعه از رودخانه وضعيت فوق بحراني خواهد داشت ،
و اگر۱ Fr <باشد در اين صورت جريان درطول بازه موردمطالعه ازرودخانه وضعيت تحت بحراني خواهد داشت .
در ضمن عبور يك جريان از انحناي رودخانه بسته به اينكه سرعت و شدت جريان به چه ميزان باشد و تغيير مسير و تنگي انحنا از چه نسبتي برخوردار باشند ، مقداري افت انرژي وآشفتگي و احتمالاٌ انسداد بوجود مي آيد كه اين انسداد مي تواند باعث افزايش ارتفاع آب در بالادست گردد كه اين مساله در محاسبات هيدروليكي ارايه شده به طور كامل مد نظر قرار داده شده است .
روشهاي هيدروليكي تخمين دبي و تراز آب سيلاب بر اساس تحليل دستي يا كامپيوتري معادلات ديفرانسيل ساده شده يا معادلات ديفرانسيل كل حاكم بر جريان متغير، بنا شده اند . رودخانه ها را مي توان به دو صورت جريان متغير تدريجي دايمي وجريان غير دايمي مدل سازي كرد . در روند يابي جريان متغير تدريجي دايمي ، فرض اصل بر دايمي بودن جريان و متغير بودن عمق آب در طول رودخانه مي باشد. روش هاي مختلفي براي حل معادله جريان متغير تدريجي دايمي ارائه شده است كه مي توان آنها را به دو گروه كلي تقسيم بندي نمود .
الف) گروه اول شامل روشهايي است كه در آنها ابتدا موقعيت تعدادي مقطع عرضي در مسير رودخانه تعيين شده ، سپس برايدبي مورد نظر مقادير عمق جريان در مقاطع مذكور محاسبه مي گردد . روش گام به گام استاندارد ، معروفترين روش اين گروه است .

ب) گروه دوم شامل روشهايي است كه در آنها ابتدا عمق هاي مختلفي بين دو محدوده مورد نظر فرض ميشوند و سپس فاصله وموقعيت مقاطع عرضي كه اين عمق ها در آن مقاطع رخ مي دهند محاسبه مي گردد .
بهترين روش اين گروه ، روش گام به گام مستقيم مي باشد .
در روند يابي جريان غير دائمي ، فرض بر متغير بودن عمق و دبي جريان نسبت به زمان ومكان مي باشد .
در اين حالت معادلات حاكم بر جريان با ساده كردن معادله عمومي پيوستگي

واندازه حركت براي حالت جريان يك بعدي بدست مي آيد . معادلات حاصله به حالات سنت و نانت موسومند .
حل همزمان معادلات سنت و نانت براي شرايط مرزي غير دائمي ، مقادير عمق دبي جريان را در نقاط و زمانهاي مختلف در طول رودخانه ارائه خواهد داد . حل اين معادلات عموما با استفاده از روشهاي عددي انجام مي پذيرد . براي مطالعه جريان يك بعدي متغير تدريجي در حالت هاي دائمي و غير دائمي ، نرم افزارهاي مختلف كامپيوتري تهيه شده اند كه هر يك توانايي و قابليت مخصوص خود را دارند .
در زير نحوه محاسبه ارتفاع حد اكثر آب هنگام عبور دبي سيلاب طرح و چگونگي تعيين نوع جريان در محل پل آورده شده است .

رابطه منينگ :

Q = 1/n S(1/2) R(2/3) A
n: ضريب زبري منينگ كه مقادير آن از جدول ۷-۱۲ بدست مي آيد .
S: شيب حوضه بر حسب m/m .
R : شعاع هيدروليكي كه برابر است با R = A/P
A: سطح مقطع عبور آب بر حسب m^2 .
P : محيط مقطع عبور آب بر حسب m .

۲-۷-۴ بررسي آبشستگي

۲-۷-۴-۱ مقدمه
لازمه طراحي صحيح پل وابنيه مشابه ، شناسايي و منظور نمودن كليه عواملي است كه ممكن است به صورت مستقيم يا غير مستقيم در طول عمر مفيد يك سازه باعث تخريب يا كاهش كارايي آن گردد . پديده
آبشستگي اطراف پايه پل ها از جمله عوامت مهمي است كه باعث تخريب كامل يا موضعي پل ها در نقاط مختلف دنيا شده است و ايران نيز از اين موضوع مستثني نيست .
يكي از عمده ترين مشكلات سازه هايي نظير پل ها كه پايه هاي آنها داخل آب رودخانه قابل فرسايش قرار مي گيرند ، آبشستگي ايجاد شده در اطراف پايه ها است .
شكست كامل يا مو ضعي برخي از پل ها به علت فرسايش اطراف پايه ها اتفاق مي افتد

.فرسايش ممكن است در پايه ها ويا سواحل رودخانه رخ دهد كه اين فرسايش در مرحله بعدي مي تواند منجر به تغيير كلي مسير جريان ودر نتيجه در پارامترهاي طراحي سازه شود .
به علت طبيعت پيچيده مساله فرسايش ، برآورد دقيق آن در اطراف پايه ها هنوز موضوع تحقيق مي باشد و در واقع اكثر روش هاي بر آورد عمق فرسايش بر مبناي نتايج آزمايشگاهي مي باشد .

در سيلاب هاي سالانه، آبشستگي در اطراف پايه هاي پل ها پديدار شده و احتمال تخريب آنها در صورتي كه براي محافظت آنها طرحي انديشيده نشود ، حتمي است . اين مطلب وقتي بحراني تر مي شود كه بدانيم پل ها درست زماني تخريب مي شوند كه بيشترين احتياج را به راه هاي دسترسي ، براي كمك به آسيب ديدگان از بلايابي طبيعي داريم .
نظر به اينكه در خصوص محافظت پل در برابر آبشستگي به طور كامل تحقيق نشده است و اين پديده به لحاظ اقتصادي هزينه سنگيني را به دنبال دارد، گاهي اوقات با توجه به نوع پروژه ها ، آبشستگي به مقدار كم ، قابل قبول فرض مي شود .
رودخانه ها ساليان متمادي در جريان بوده اند و مانند هر سيستم طبيعي ديگري در خلال جريان خود ، به سمت تعادل پيش رفته اند . تعادل رودخانه زماني است كه ميزان رسوب ورودي و خروجي در هر بازه از آن با يكديگر مساوي باشد . رودخانه به طور طبيعي براي رسيدن به چنين حالتي ، رفتارهايي از خود نشان مي دهد كه در نهايت منجر به تعادل فيزيكي آن مي گردد .
با اين وجود سيلاب هاي ساليانه عامل مهمي دربر هم زدن اين سيستم بوده و سالانه مقد

 

ار زيادي فرسايش در مسير رودخانه را باعث مي شوند . در اين ميان جنس بستر ، شيب رودخانه ، ابعاد مقطع و ميزان دبي عواملي هستند كه هر كدام داراي نقشي در تعيين شكل رودخانه مي باشند . پديده آبشستگي زماني اتفاق مي افتد كه به هر دليل تنش برشي بين جريان آب ، بستر و ديواره آبراهه از ميزان لازم حهت حركت ذرات تشكيل دهنده مقطع بيشتر شود .
براي تعيين عمق آبشستگي در مجاورت پايه يك پل ، نياز به شناخت كافي از اين پديده و انواع مختلف آن ميباشد تا با توجه به اطلاعات موجود ، روش مناسب براي تخمين عمق فرسايش مشخص گردد . عمق نهايي آبشستگي ايجاد شده در مجاورت پايه پل برابر مجموع عمق هاي فرسايش ناشي از آبشستگي عمومي ، تنگ شدگي و ميزان آن به شدت و بزرگي سيلاب بستگي دارد .
روابط پيشنهاد شده در اين زمينه اكثرا ميزان فرسايش موضعي در اطراف پايه پل ها را به دقت زياد بيان ميكنند به طور كلي چهار روش كاربردي تعيين و پيش بيني عمق آبشستگي به اتفاق مورد استفاده قرار ميگيرد كه در زير شرح داده مي شود .
۲-۷-۴-۲ رفتارنگاري آبشستگي
اين روش بر اساس استفاده از وسايل ويژه و مجهز به منظور رفتارنگري آبشستگي ايجاد شده در محل پايه پل استوار است . اين روش ، روش دقيقي است كه بيشتر براي پل هاي ساخته شده مناسب مي باشد تا به اين طريق ، مشكلات موجود شناسايي شده و طرح مورد نظر در برابر تهديدهاي ناشي از آبشستگي ، محافظت و يا تقويت گردد .
نتايج اين روش همچنين مي تواند براي طراحي و اجراي پل هاي مشابه كه در شرايط مشابه محيطي ساخته خواهد شد ، مورد استفاده قرار گيرند . عمده ترين مشكلي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه بعضي از راه حلهاي مورد استفاده در اين روش به كارگيري دستگاه هاي پيشرفته و مجهز كه بتواند در زير آب عمل رفتارنگاري را با دقت انجام دهند ، بسيار گران و پر هزينه مي باشند .

۲-۷-۴-۳ مدل سازي فيزيكي
با استفاده از اين روش مي توان رفتار آبشستگي را هم براي پل ها ي در دست احداث و هم براي پل هاي ساخته شده بررسي نمود . البته نبايد فراموش كرد كه اين روش هزينه هاي قابل توجهي را براي تهيه مدل آزمايشي پل مورد بررسي به همراه خواهد داشت و همچنين مشكلات مربوط به تطبيق شرايط واقعي با مدل را نيز دارد .

۲-۷-۴-۴ مدل سازي عددي و كامپيوتري
با استفاده از مدل هاي عددي و كامپيوتري روشي نسبتا دقيق و سريع براي تعيين عمق آبشستگي مي باشد . اين روش اساسا مبتني بر روابط رياضي بوده ، به طوري كه در ابتدا با استفاده از روابط مربوط به فرسايش بستر رودخانه و تئوري هاي ارائه شده در رابطه با هيدروليك پل ها و آبشستگي آنها ، يك مدل عددي تهيه مي گردد .
پس از اين مرحله و با توجه به مدل عددي تهيه شده براي پل مورد نظر يك مدل كامپيوتري كه قابل انطباق با شرايط و حالات مختلف باشد ،ساخته مي شود .

۲-۷-۴- ۵ كاربرد روابط تحليلي – تجربي
استفاده از روابط تحليلي – تجربي ساده ترين ، سريع ترين و ارزان ترين روش براي تخمين آبشستگي پايه پل است كه بر تجربياتي كه در طول ساليان زياد به دست آمده ، استوار مي باشد . اين روابط ، نتايج تعدادزيادي آزمايشات آزمايشگاهي و مطالعات موردي بر پل هاي ساخته شده است .
۲-۷-۵ انواع آبشستگي پل
آبشستگي در پل ها متشكل ازسه مؤلفه آبشستگي عمومي ، آبشستگي تنگ شدگي و آبشستگي موضعي است كه هر كدام تحت شرايط رودخانه و پل از قبيل شرايط رسوبي ،دبي، شيب بستر ، زاويه جريان نسبت به امتداد پل، طول پل ، موفولوژي رودخانه و شكل پايه ها و كوله هاي پل و …. مي توانند تعيين كننده باشند .
۲-۷-۵-۱ آبشستگي عمومي
فرسايش و آبشستگي عمومي زماني اتفاق مي افتد كه ظرفيت حمل رسوب رودخانه بر اثر عوامل طبيعي مانند سيلاب يا تغييرات ايجادشده توسط بشر مانند احداث سد ، افزايش يابد .
اين نوع فرسايش ، فرسايشي است كه در تمام بازه رودخانه و بنا به شرايطي مي تواند اتفاق افتاده و فقط مختص محدوده احداث پل نمي باشد . البته كناره هاي قرار گرفته در قسمت هاي مقعر از پيچ هاي پلان رودخانه داراي پتانسيل بيشتري نسبت به وقوع اين نوع آبشستگي مي باشند. براي محاسبه اين نوع فرسايش و آبشستگي ، بايد شرايط هيدروليكي و تغييرات ايجاد شده در شرايط مورفولوژيك و هيدروليكي رودخانه در بلندمدت بررسي شود ؛ اين نوع فرسايش در رودخانه هاي با دبي جريان و رسوب بالا مي تواند تعيين كننده باشد.

۲-۷-۵-۵ آبشستگي تنگ شدگي
آبشستگي تنگ شدگي زماني اتفاق مي افتد كه سطح مقطع جريان با يك تنگ شدگي طبيعي يا يك پل تنگ كننده جريان كاهش يابد .
به علاوه با تعيين سرعت Vc ، سرعتي كه ماده بستر با اندازه D50 شروع به حركت مي كند و مقايسه آن با سرعت V ، سرعت ميانگين جريان در محل پل مي توان نوع آبشستگي تنگ شدگي پل را تعيين نمود ؛ به اين صورت در شرايطي كه Vc > V باشد ، آبشستگي بستر زنده و در صورتي كه Vc < V باشد ، آبشستگي آب زلال اتفاق مي افتد . رابطه محاسبه Vc به صورت زير است :

 

( Vc = Ku y1^(1/6) D50^(1/3

۲-۸ سازه پل
تعيين حدود اندازه هاي مورد نياز بخش هاي به وجود آورنده پلي كه ترافيك عبوري راه موجود در تحت خود را با توجه به مسائل ترابري با معيارهاي سازه اي تامين نمايد ، با عناوين اشاره شده طي رديف هاي آينده فصل اخير گزارش ، پيگيري مي گردد .
۲-۸-۱ بارگذاري
مقادير بار زنده اي كه براي طراحي پل ها در نظر گرفته مي شود ، مطابق مندرجات آيين نامه بار گذاري پل ها ، نشريه شماره ۱۳۹ دفتر تحقيقات و معيارهاي فني به شرح زير مي باشد :
۲-۸-۱-۱ بار نوع اول ( عادي )
۱- معرف اثر محورهاي سنگين ، اثر قطار كاميون ها و وسايل نقليه معمولي است كه به طور معمول در سطح راه ها تردد مي نمايند ؛ يك كاميون به وزن ۴۰۰ كيلو نيوتن و به طول ۱۰ متر كه ۳ متر جلو و۳ متر عقب آن خالي است.
۲- در بقيه طول عبور بار يكنواختي به ميزان ۵ كيلونيوتن بر متر طول كه به طور پيوسته يا نا پيوسته و به طول هاي لازم كه بحراني ترين اثر را ايجاد كند ، قرار داده مي شود .
۲-۸-۱-۲ بار نوع دوم
در طرح تمامي پل هايي كه امكان عبور تانك يا تريلي تانك بر از روي آنها وجود دارد ، بايد اثر بار غير عادي شامل دو نوع بار نظامي به شرح زير در محاسبات منظور شود :
۱- بار تانك ۷۰۰ كيلو نيوتني .
۲- بار تريلي تانك بر ۹۰۰ كيلو نيوتني .
ساير بارهاي وارده به اجزاي مختلف پل ، مانند نيروي باد و جريان آب نيز بر طبق ضوابط همين آيين نامه محاسبه خواهد شد . بارگذاري زلزله طبق آيين نامه زلزله پل هاي ايران انجام مي گيرد . طراحي اجزاي مختلف پل با توجه به مندرجات آيين نامه پل سازي ( AASHTO – 2002) صورت مي گيرد. در واريانتهاي فلزي ، طرح و اجراي جوشكاري بر اساس آيين نامه جوشAWS-1/5 كنترل مي گردد .
۲-۸-۲ سيستم هاي سازه اي پل

از لحاظ كاربردي پل ها به سه گروه اصلي تقسيم مي گردند :
۱- پل هايي كه براي عبور از رودخانه يا كانال انتقال آب ، احداث و طول آنها تابع دبي سيلاب رودخانه ميباشد .
۲- پل هاي دره اي كه به منظوردوري جستن از خاكريز بلند ، احداث و طول آنها بر اساس مسائل فني و اجرايي تعيين مي گردد و سطح زير آنها بسيار بزرگتر از سطح مورد نياز عبور آب مي باشد ، كه پل مورد مطالعه از همين نوع مي باشد .
۳- پل هاي تقاطع با راه آهن و بطور كلي پل هاي تقاطع غير همسطح .
۲-۸-۲-۱ عرشه پل
يكي از مهم ترين اجزاي پل ها عرشه مي باشد ، بطوري كه حدود ۴۰تا۵۰ درصد قيمت نهايي پل را عرشه پل تشكيل مي دهد. دليل اين اهميت ، حاكم بودن بار مرده و بار تر

افيك عبوري در طراحي است ؛ بر خلاف كوله ها وپايه ها كه معمولا بارهايي همچون بار زلزله و … در طراحي آنها كنترل كننده مي باشد .
در مورد عرشه پل تنوع گزينه ها زياد مي باشد كه مي تواند از سه ديدگاه مورد بررسي قرار گيرد :
الف) از نظر نوع و رفتار سازه .
ب) از نظر نحوه و محل ساخت و امكانات اجرايي .
ج) از نظر مصالح مورد مصرف .

الف) از نظر نوع و رفتار، سازه پل را مي توان در دو دسته مورد بررسي قرار داد :
دسته اول، سازه هاي يكسره و قابي شكل يا به عبارت جامع تر ، سازه هاي نامعين مي باشد . در سازه هاي يكسره ، عرشه مي تواند به صورت يك تير ممتد بر روي تكيه گاه يعني كوله ها و پايه ها قرار گيرد ، بدون آنكه بار قائم آن لنگر يا برشي در كوله ها يا پايه ها ايجاد نمايد . در سازه هاي قابي نيز اتصال خمشي بين عرشه وتكيه گاه برقرار بوده و كل سيستم پل بصورت يك قاب عمل مي نمايد .

از محاسن اين نوع پل ها مي توان به موارد زير اشاره نمود :
۱- لرزش و افت اعضا كمتر مي باشد .
۲- معمولا ارزان تر از پل دهانه ساده مي باشند .
۳- با توجه به پخش لنگرهاي خمشي ، اعضا ظريف تر و زيبا تر مي باشند .
۴- تعداد درزهاي انبساط كه تجربه نشان داده است از معضلات زمان بهره برداري پل مي باشد كمتر از حالت دهانه ساده است . البته با تمهيداتي مي

توان درز انبساط را در پل هاي با دهانه ساده به حداقل ممكن رساند .
۵- استفاده از دهانه هاي بلند تر از نوع بتن مسلح امكان پذير مي گردد .
از معايب اين پل ها مي توان به توليد نيروهاي داخلي تحت تاثير انقباض و انبساط حرارتي و نيروهاي ناشي از نشست تكيه گاهي اشاره نمود كه خود موجب توليد نيرو و گشتاورهاي ثانويه در سازه پل شده و نيروهاي طراحي را افزايش خواهد داد. همچنين خرابي يا آب بردگي قسمتي از پل موجب خرابي كل پل خواهد گرديد .
احداث اين نوع پل ها نيز نياز به عوامل اجرايي فني قوي دارد .
دسته ديگر ، سازه هاي معين استاتيكي ( پل هاي تك دهانه ساده ) مي باشند .
از محاسن اين پل ها مي توان به موارد زير اشاره نمود :
۱- از لحاظ طراحي و اجرا ، نياز به خدمات مهندسي كمتري دارد .
۲- زمان ساخت تا حدودي كمتر از پل هاي يكسره است .
۳- نشست پايه ها ، سبب افزايش تنش در سيستم عرشه نمي گردد .
از معايب اين پل ها نيز مي توان به بزرگتر بودن مقاطع نسبت به حالت يكسره و قابي شكل اشاره نمود كه موجب افزايش هزينه هاي ساخت خواهد شد .
البته قابل ذكر است كه راه حل استفاده از مزاياي دو دسته فوق بطور همزمان در برخي از گزينه ها ، قرارگيري مفاصل در محل هايي غير از تكيه گاه ها ( محل مفصل هاي داخلي در تيرهاي يكسره ) در سازه مي باشد كه همزمان با استفاده از مزاياي توزيع گشتاور در تيرهاي يكسره به دليل نا معين بودن كل سازه ، مشكلات ناشي از تغييرات درجه حرارت و نشست تكيه گاهي نيز مرتفع مي گردد .

ب) در انتخاب نحوه ساخت ، تابليه با تيرهاي پيش ساخته و تابليه با تيرهاي درجا مورد توجه هستند .
پيش ساختگي تيرها علاوه بر افزايش سرعت اجراي پل به علت عدم استفاده از داربست جهت قالب بندي دال ، مشكلات اجرايي كمتري خواهد داشت ، اما دقت بيشتر را اجتناب ناپذير مي نمايد . از نظر ساخت ، عموما تيرهاي يكسره بصورت درجا راحت تر اجرا مي گردند ؛ در حالي كه براي دهانه هاي ساده تيرهاي پيش ساخته مناسب تر هستند . با اين وجود مي توان تيرهاي دهانه هاي مختلف را پيش ساخته نموده و سپس به همراه بتن ريزي دال ، يكسرگي در تيرها را نيز بوجود آورد. از مزاياي ديگر سيستم پيش ساخته ، نماي تميزتر و زيباتر آن مي باش

د .
در اين روش براي تكيه گاه هاي روي پايه هاي مياني نيز دو حالت مي تواند مورد بررسي قرار گيرد ، در حالت اول دو نئوپرن روي هر پايه كه هر يك براي يكي از دهانه هاي مجاور مورد استفاده واقع مي شود. در اين حالت نيروي برشي بين تكيه گاه ها زياد بوده و طراحي برش اصطكاكي ، نيازهاي طراحي را بر آورده خواهد نمود. در حالت دوم يك نئوپرن روي هر پايه وجود دارد كه تكيه گاه تيرهاي هر دو دهانه مجاور مي باشد. در اين حالت برش بين دو نئوپرن وجود ندارد. اما جزئيات تكيه گاه تيرها پيچيده تر بوده و كاربرد تكيه گاه هاي موقت لازم است. در اين نوع از يكسرگي ، سيستم پل در مقابل نشست هاي تكيه گاهي حساسيت زيادي دارد. اما امكانات يكسرگي كه محدود به ق

رار گيري آرماتورهاي كششي در داخل دال بين دو سر تيرهاي طولي دو دهانه مجاور مي باشد ، توجيه كننده حساسيت اين سيستم به نشست تكيه گاهي مي باشد.
ج) امروزه تركيبي از سازه هاي فولادي، سازه هاي بتن مسلح و سازه هاي بتن پيش تنيده ( پس كشيده و پيش كشيده ) ساختار اصلي اكثر پل ها را تشكيل مي دهد. به طور مثال جهت ساخت قسمت هاي زيرين پل شامل فونداسيون ، كوله ها و پايه ها و ديوارهاي حايل ، جداول كناري پل و پياده روها ، اكثرا از بتن مسلح استفاده مي گردد و تنها تفاوت در عرشه پل ها است كه مي تواند از جنس فولاد ، بتن مسلح و يا بتن پيش تنيده باشد. از ديدگاه طراحي با توجه به عوامل زيست محيطي استفاده هر يك از مصالح اخير در پل بلامانع است. اما از نظر زماني ، ساخت پل با عرشه فولادي ، بتن مسلح و بتن پيش تنيده به ترتيب كمتر مي باشد. درحال حاضر براي تمامي موارد ذكر شده ، متخصصين طراحي و اجرا در داخل كشور يافت مي شود و دليل اين ادعا وجود پل هايي با سيستم هاي فوق الذكر و يا در حال اجرا بودن آنها در كشور است. در ادامه به تقسيم بندي انواع تابليه از لحاظ نوع مصالح مصرفي پرداخت مي شود.
۲-۸-۲-۱-۱ عرشه فلزي
عرشه نوع اول كه مورد بررسي قرار مي گيرد ، عرشه ساخته شده از تير ورق ( تيرهاي باربر جان پر) ، پروفيل فلزي جعبه (box )و يا خرپاي فلزي مي باشد.
اينگونه عرشه ها مي توانند تماما از فلز ساخته شوند و سيستم عرشه مي تواند به صورت سه عنصري يا چهار عنصري طراحي گردد. اكثر قطعات عرشه را مي توان در كارخانه و با كيفيت مناسب، اجرا ودر محل توسط اتصالات جوشي يا ترجيحا پيچي به يكديگر وصل نمود. همچنين به علت كاهش وزن عرشه، كوله و پايه ها را مي توان ظريف تر طراحي كرد. بجاي دال بتني نيز

ازصفحات نازك فولادي جهت عبورگاه ترافيك و انتقال بار چرخ به ديافراگم ها استفاده مي شود.
استفاده از خرپا به دليل اتصالات زياد و هزينه ساخت نسبتا بالا تنها در دهانه هاي بلندتر از ۶۰ متر تا حدودي توجيه پذير مي باشد. ضمنا استفاده از فلز در ساخت تمام قطعات موجب افزايش هزينه نگهداري در زمان بهره برداري مي گردد. قيمت نسبتا زياد فولاد و ارتعاش محسوس عرشه ، اين سيستم را توجيه ناپذيرمينمايد بطوريكه در پل هايي كه اخيرا ساخته مي شود، از سيستم فوق بسيار محدود شده است .

شايان ذكراست استفاده از فولاد در مقاطع مركب فولاد و بتن توجيه پذيرتر است . در اين سيستم ، دال بتن مسلح بر روي تير ورق، جعبه فلزي (box ) يا خرپا كه به صورت پيش ساخته در محل كا رخانه تهيه مي شوند ، تكيه مي كند و با نصب برشگير برروي تيرها سيستم دال پس از سخت شدن بتن قسمتي از باربري سازه را تامين مي نمايد. قابل ذكر است كه سهيم شدن دال پل ها در باربري تحت بار مرده و زنده وارد شده بعد از سخت شدن بتن دال ، اساس طراحي اين نوع از سازه ها بوده و مزيت عمده اين سيستم عرشه ها ، از نظر صرفه جويي اقتصادي مي باشد .
ضمنا در صورت پيوسته نمودن عرشه، جهت كاهش اثر بار مرده اوليه در مرحله قبل از سخت شدن بتن ، مي توان اجراي دال را به صورت مرحله اي تقسيم بندي نمود. بطوري كه ابتدا دال روي پايه ها را اجرا و پس ازسخت شدن و تامين شرط پيوستگي قسمت ديگر دال را اجرا نمود. از محاسن اين روش مي توان به موارد زير اشاره نمود :
الف) استفاده آسان تر از پل يكسره در مقايسه با پل پيش ساخته بتني .
ب) امكان پيش ساخته نمودن قسمت اعظم سازه در كارخانه و در نتيجه كنترل كيفيت مطلوب و سرعت ساخت و اجراي سازه نسبت به ساير روشها به دليل كم بودن وزن تير ورق .
ج) تعميرات پس از ساخت ساده ، سريع و كم هزينه خواهد بود و به دليل نفوذ ناچيز رطوبت هزينه نگهداري پل تقليل مي يابد. جهز به دستگاه جوش خودكار و با كنترل كيفيت مناسب ، قابل ساخت مي باشند .
ه) استفاده از دهانه هاي نسبتا بلند امكان پذير مي گردد.
و) امكان استفاده از اين نوع مقاطع در پل هاي قوسي با قوس دار ساختن تير ورق ها و اعمال شكست در اتصال قطعات مختلف و تامين شعاع مورد نظر ميسر مي گردد.
از معايب اين روش مي توان به لرزش عرشه ، عدم هماهنگي شكل سازه با محيط اطراف ، لغزنده بودن سطح عرشه در صورت عدم وجود روكش مناسب و هزينه بيشتر اين سيستم نسبت به سيستم هاي بتني اشاره كرد.

۲-۸-۲-۱-۲ عرشه بتن مسلح
۲-۸-۲-۱-۲-۱ تير پيش ساخته
در اين روش پس از حمل مصالح مورد نياز به محل ساخت تيرها ، قطعات مختلف بتن ريزي مي گردند.
كارگاه هاي پيش ساختگي در محل هاي مناسب در نظر گرفته مي شوند تا علاوه بر سهولت اجرا و حمل ونقل ، كنترل بتن به طور سيستماتيك در آزمايشگاه مجاور كارگاه ، امكان پذير مي باشد.
محاسن تيرهاي بتني عبارتنداز:
الف) كليه مصالح در كشور موجود است و نياز به ارزبري ندارد .
ب) كليه قطعات در محل ، قابل ساخت است

.
ج) با اجراي ديافراگم و دال درجا در محل پايه ها و تعبيه آرماتور لنگر منفي ، مي توان از تيرهاي ممتد استفاده نمود.
از جمله معايب اين تيرها ، محدوديت در طول دهانه ها ، تعميرت دشوارتر و گران تر نسبت به تيرهاي فلزي و زمان ساخت طولاني تر آن ها است. به منظور تامين قوس افقي در سيستم مي توان به سه طريق عمل نمود:
الف) استفاده از تيرهايي با طول يكسان ،كه دراين صورت با اجراي سر ستون به شكل ذوزنقه قوس موردنظر با شكست هاي متوالي تامين وحد فاصل انتهاي دو تابليه با اجراي دال درجا پر مي شود.

ب) استفاده از تيرهايي با طول متفاوت ؛ در اين حالت با انتخاب قالبي با مقطع ثابت و جابجا كردن دو صفحه انتهايي قالب ، مي توان تيرهاي مذكور را اجرا نمود. در اين صورت رفتار پل به صورت پل كج ( Skew ) بوده و در هنگام قالب بندي اجراي طول دقيق تيرها بسيار مهم مي باشد.
ج) استفاده از دهانه هاي متفاوت ، بطوري كه تمامي پايه ها و كوله ها با يكديگر موازي باشند ؛ در اين حالت فاصله تيرها در هر تابليه با ديگري متفاوت است ، ولي طول تيرها يكسان مي باشد.
۲-۸-۲-۱-۲-۲ تير بتن درجا
استفاده از دال تنها با استفاده از داربست به طريق كلاسيك در دهانه هاي محدود تا دهانه ۱۰ متري توجيه پذير مي باشد. براي دهانه هاي بزرگتر تا حدود ۲۰ متر مي توان از سيستم تير و دال درجا استفاده نمود ، به شرطي كه ارتفاع تابليه از سطح زمين ، استفاده از داربست را غير اقتصادي ننمايد. ضمنا استفاده از اين سيستم در رودخانه هاي سيلابي كه موجب آب بردگي داربست
مي شود ، توصيه نمي گردد.
يكي از سيستم هاي مناسب در اجراي بتن درجا ، سيستم دال مجوف (Voided Slab) مي باشد. در اين سيستم با ايجاد اتصال بين پايه ها و تابليه مي توان از قاب خمشي بوجود آمده جهت كاهش ابعاد و وزن تابليه و همچنين ظريف تركردن ابعادپايه ها استفاده نمود. همچنين در مورد

پلهايي كه در قوس واقع اند (بخصوص با شعاع كم) ، كاربري اين سيستم از نظر زيبايي و سهولت اجرا كاملا توجيه پذير است. همچنين انتخاب طول دهانه در اين سيستم با اجراي دال مجوف ممتد تا حدود ۳۰ متر توجيه اقتصادي دارد. از معايب اين سيستم ، زمان نسبتا طولاني تر در اجراي عرشه نسبت به ساير روش ها مي باشد.
همچنين مقاطع جعبه اي بتني نيز به دليل مقاومت پيچشي زيادشان مي توانند مناسب باشند.

 

شكل عمومي اين نوع از سازهها ظاهري يكنواخ

ت و سراسري داشته و بدين جهت زيبايي خاصي نسبت به ساير موارد دارند.
امكان پيش تنيده كردن اين مقاطع نيز وجود دارد كه در اين صورت مي توان از قطعات پيش ساخته نيز استفاده نمود . به طور كلي با وجودي كه اين از مقاطع تمامي مزاياي عرشه هاي متشكل از تير و دال را به همراه مقاومت پيچش بالا دارند، به دليل مشكلات اجرايي بيشتر و تخصص و امكانات بيشتر مورد نياز براي ساخت آنها ، قابل توصيه براي دهانه هاي بلند و خصوصا براي پل هاي واقع در قوس مي باشند.