گزارش کارآموزی پترو شیمی بندرامام

 

مقدمه:
کشورماایران بامنابع غنی ازنفت،گازطبیعی،معادن فلزات مختلف وذغال سنگ پتانسیل خوبی درراه بنیان گذاری صنایع شیمیایی دارا است.
بعلاوه پی ریزی صنایع شیمیایی رامیتوان به عنوان یکی از صنایع مادر قلمداد نمود، لذا به اعتقاد بزرگان این کسوت؛ پی ریزی صنایع شیمیایی، بابکارگرفتن ره آوردهای علمی-فنی بشری،قدم مهمی درجهت تامین استقلال اقتصادی،صنعتی، فرهنگی کشورمان می باشد

سخنی باآفتاب مهتاب:
چهارسال به امید اینده ای روشن درس خواندیم،به امیدروزی که بتوانیم با فکرهها و ایده های نو یکی از چرخ های صنعت کشورعزیزمان رابچرخانیم۰
باتحویل دادن گزارشکار،کارآموزی وثبت نمره آن مدرک لیسانس شیمی کاربردی رامی گیرم وطبق رسوم گذشته فارغ اتحصیلان بعدازگرفتن مدرک چندسالی بایددرخانه به استراحت بنشینم به امیدآگهی های استخدامی وشاید بیشتربه امیدپیدا شدن پارتی وآشنابرای یافتن کار۰
این سرگذشت من تنها نیست،سرگذشت دوستانم،همکلاسیهایم وصدهادانشجوی فارغ اتحصیل دیگرنیز هست

اینهارانوشتم نه برای خریدن ترحم ودلسوزی دیگران، نه!
نوشتم فقط برای اینکه بگویم:چرابا داشتن ذخایر عظیم نفت وگاز کشورما با معظل بیکاری دست وپنجه نرم می کند
ازهمه اینها که بگذریم خیلی خوشحالم که دوره کارآموزی ام رادرپتروشیمی بندرامام گذراندم وبا کار درصنعت اشناشدم دراین دوره کوتاه چیزهای باارزشی دیدم که سعی کردم یادبگیرم وتجربه کسب کنم۰

(اتاق پساب ومیکروبیولوژی)
ا ندازه گيري OIL

هدف: اندازه گيري صحيح مقاديرOIL در آب و پســاب در محــدوده غظتــي
(۰-۲٫۰ درصد) به روش استخراج با مواد آلي

وسایل انجام ازمایش :
* حمام آب با دماي ۸۰°C
٭ Oven با دماي ۸۰°C
٭ ديش شيشه اي

٭ دكانتور ml 1000 , 200
٭ بشر
٭ استوانه مدرج
٭ پايه دكانتور
٭ قيف شيشه اي

٭ دسيكاتور

موادمصرفی:
* هگزان خالص
٭ محلول اسيد كلريدريك۱:۱
٭ پودر سولفات سديم خالص
٭ معرف متيل اورانژ
٭ كاغذ صافي

روش کار:
* تمام وسايل بكار رفته ( به استثناي بشر ) مي بايست ابتدا با آب مقطر و سپس با هگزان شسته شده و در Oven خشك گردند.
۱۰۰۰ *-ml50ازمحلول نمونه رابااستفاده ازاستوانه مدرج
برداشته ودرون دکانتوربریزید

٭ ۳ – ۴ قطره از معرف متيل اورانژ به نمونه افزوده وتا ظهور رنگ قرمز در محلول ، اسيد كلريديك ۱:۱ اضافه نمائيد. ( مي بايست PH نمونه به حدود۳٫۴ برسد)
٭ ml 40 هگزان را در دو مرحله به محل دكانتور اضافه و در هر مرحله براي مدت ۳-۴ دقيقه بشدت بهم بزنيد تا هگزان و نمونه بخوبي با هم مخلوط شوند
نکته۱:
در حين هم زدن مخلوط مي بايست شير دكانتور هر چند لحظه يكبار باز شود تا گازهاي توليد شده از محيط عمل خارج گردند.

 

٭ دكانتور را بر روي پايه قرار داده تا دوفاز هگزان و آب از يكديگر جدا گردند.

نکته۲:
فاز فوقاني شامل هگزان و فاز تحتاني شامل آب مي باشد.

٭ فاز آبي را از فاز هگزان جدا كرده و هگزان را به يك بشر منتقل نمائيد.
٭ حدودgr 4 پودر سولفات سديم را توسط ترازو وزن كرده و به بشر حاوي هگزان اضافه نمائيد
نکته۳:
افزايش سولفات سديم جهت جذب آبهاي موجود در هگزان مي باشد.

٭ محلول هگزان درون بشر را بر روي كاغذ صافي ، صاف كرده و محلول زي

ر صافي را به ديش شيشه اي تميز و خشك از قبل وزن شده توسط ترازو( (A،وارد نمائيد.
٭ ديش شيشه اي حاوي محلول را بر روي حمام آب قرار داده تا هگزان از محيط عمل خارج شود.
٭ پس از تبخير تمام هگزان ، ديش شيشه اي را در Oven براي مدت نيم ساعت قرار دهيد.
نکته۴:
دماي حمام آب و دستگاه Ovenنبايد از ۸۰°C تجاوز كند چون باعث تجزيه Oil باقيمانده در ديش خواهد شد.
٭ ديش شيشه اي را به دسيكاتور منتقل كرده و پس از سرد شدن ، با

گيره گرفته و با ترازو وزن نمائيد. B))

٭ روش محاسبه :
Oil( ppm) = (B – A) x 106
V x d
= Vحجم نمونه (ml)
A= وزن ديش قبل از آزمايش(gr)
B = وزن ديش بعد از آزمايش (gr)
d = دانسيته نمونه

(اتاق تجزیه)
نمونه گيري هواي مايع

هدف: انجام صحيح نمونه گيري از هواي

مايع ، به عنوان روش كارخانه اي تهيه گرديده است

وسایل انجام ازمایش :
٭ مخزن هواي مايع حداقل ۵ ليتري
٭ وسايل ايمني ( كلاه ، دستكش ، كفش )

شرح کار :

ترتيب انجام كار به قرار زير است :
٭ ابتدا نمونه گير خود را به بردمن واحد معرفي و به اتفاق نماينده واحد به سايت عزيمت نمايد .
٭ از نماينده واحد بخواهيد تا شير Sample Point را باز كرده و اجازه دهيد تا مدتي هواي مايع خارج شود.
٭ پس از مدت۵۲ دقيقه درب مخزن هواي مايع را باز كرده و آنرا دقيقاً زير شير قرار دهيد تا مخزن از هواي مايع پر شود .
٭ توجه داشته باشيد بدليل اينكه نقطه جوش هواي مايع -۱۹۶ºC مي باشد در حين پرشدن ، هواي مايع مرتب در حال تبخير خواهد بود .
٭ مدت زمان پر شدن مخزن در حدود ۳۰-۲۰ دقيقه مي باشد .
٭پس از اين مدت درب مخزن را محكم بسته و آنرا به آرامي حمل نمائيد .
٭ اتمام نمونه گيري را به نماينده واحد اطلاع دهيد تا شير Sample Point را مجدداً ببندد .
٭ توصيه ايمني : در حين نمونه گيري استفاده از دستكش الزامي است زيرا تماس هواي مايع با پوست موجب سوختگي خواهد شد .

 

(جذب اتمی)
كار با دستگاه اسپكتروفتومتر
مدل E CARY 1
هدف : بكارگيري صحيح دستگاه اسپكتروفتومتر مدل ۱E Cary جهت اندازه گيري غلظت آنيون ها و كاتيون ها به روش فتومتري در دامنه  = ۲۰۰-۹۰۰ nm است.

وسایل انجام ازمایش :
٭ سل ۱۰يا ۵۰ ميلي متري
٭ دستمال كاغذي بدون پرز

 

موادمصرفی:
٭ اسيد نيتريك۱:۱

روش کار :
٭ كليد POWER مربوط به دستگاه اسپكتروفتومتر ، كامپيوتر و مانيتور را در حالت ONقرار دهيد.
٭ با مشاهده علامت C : \ > كلمه Caryرا تايپ كرده ، و كليد ENT را فشار دهيد.
٭ صفحه Cary Application Available ظاهر مي شود.با دكمه مكان نما Concentration راHigh light سبز كرده و دكمه ENT را فشار دهيد. كلمه Cary و سپس صفحه Index پديدار مي گردد.
٭ براي تعيين غلظت عناصر از روي منحني استاندارد موجود در حافظه ، Filing را High light سبز كرده و دكمه ENT را فشار دهيد. دكمه F2 را فشار دهيد تا صفحه سبز رنگ روي Method قرار گيرد.
٭ با دكمه مكان نما برنامه مورد نظر را انتخاب و دكمه ENT را فشار دهيد تا High light زرد ظاهر شود.
٭ High light سبز را توسط فشار دادن دكمه ESC حذف كرده تا High light زرد بر روي برنامه مورد نظر ثابت بماند، سپس دكمه ENT را فشار دهيد ، تا برنامه پديدار گردد.
٭ با دكمه مكان نما Report را High light سبز كرده و دكمه ENT را فشار دهد.
٭ محلول بلانك را درون سل ( با توجه به اطلاعات مربوط به منحني مورد نظر( ريخته و در Cell holder قرار داده و دكمه F5 را فشار دهيد تا جذب صفر شود.
٭ نمونه را طبق دستورالعمل مربوطه در سل ريخته و در Cell holder قرار داده ودكمه F9 را دو بار فشار دهيد تا دستگاه غلظت نمونه را بخواند.
٭ براي اندازه گيري) %Transmittance (درصد عبور نور( لازم است پس از ظاهر شدن صفحه Index مورد Parameter را High light نموده ، Enter نمائيد.

٭ پس از ظاهر شدن صفحه Parameter كليد (Edit) F2 را فشار داده ، مستطيل High light را بر روي Photometric Mode قرار دهيد و چند بار كليد Space را فشار داده تا درون مستطيل High light كلمه %Trans ظاهر شود.
٭ كليد ESC را فشار دهيد و منتظر شويد تا كلمه %Trans در قسمت بالاي چپ تصوير ظاهر شود.
٭ ٭ كليد(Go to ) F4 را فشار داده و پس از وارد كردن طول موج مورد نظر ، Ent. كنيد. منتظر شويد تا طول موج مورد نظر در قسمت بالاي سمت راست تصوير ظاهر شود.
٭ سل مربوط به شاهد را در دستگاه قرار داده سپس كليد(Instrument Zero) F5 را فشار دهيد.
٭ منتظر شويد تا مقدار %Trans برابر۱۰۰گردد.
٭ سل محتوي نمونه را در دستگاه قرار دهيد. مقدار %Trans نمونه را در قسمت بالاي چپ تصوير ظاهر مي شود. براي ساير طول موج ها ، عمليات بالا را از مرحله ٭ ٭ به بعد انجام دهيد.
نکته ۱:
دستگاه اســـپكتروفتومتر Varian بطور اتوماتيك روي حـالت Double Beam عمل مي نمايد.
دستگاه داراي دو Cell Holder مربوط به قسمت داخلي دستگاه براي قرار گرفتن شاهد (معمولاً آب مقطر) بوده و ديگري مربوط به قراردادن نمونه مي باشد.
نکته ۲:
لازم است قبل از انجام آزمايش، سل ها كاملاٌ تميز و خشك باشند. براي تميز نمودن سل دستگاه بايد از اسيد نيتريك ۱:۱ استفاده نمود.

نکته۳:
براي جلوگيري از ورود گرد و غبار ، مانيتور دستگاه را با Cover بپوشانيد.

(اتاق شیمیایی پلیمر۱و۲)
اندازه گيري مقادير Fe²+ در نمونه سولفات فرو (FES)

هدف : اندازه گيري مقاديرFe²+ درنمونه سولفات فرو در محدوده غلظتي درصد به روش تيتراسيون است.

وسایل انجام آزمایش :
* ترازو با دقت ۰٫۰۱ GR
* ارلن ۳۰۰ ميلي ليتري
* پيپت ۲ ميلي ليتري

* بورت )قهوه اي ۵۰ ( ميلي ليتري
* استوانه مدرج ۲۵ ميلي ليتري

مواد مصرفي :
* اسيد سولفوريك (۱+۵)
* اسيد فسفريك
* پرمنگنات پتاسيم ۰٫۱N
* آب مقطر

روش كار :
* ۱۵ ML اسيد سولفوريك (۱+۵) در ارلن ۳۰۰ ميلي ليتري ريخته و ۵۰ ML آب جوشيده و سرد شده به آن اضافه كنيد.
* ۱gr از نمونه را در ارلن ريخته و بهم بزنيد تا نمونه بطور كامل حل شود.
۲ ML * اسيد فسفريك به آن افزوده و سپس با ۰٫۱N KMnO4 تيتر كرده تا رنگ قرمز باقي بماند. بلانك را مشابه نمونه بدون اضافه كردن نمونه تهيه كنيد.

محاسبه :

FERROUS (Fe2+)(WT%) = A X F X 0.005585 ×۱۰۰
S
:A مصرفي ۰٫۱N KMnO4
:F فاكتور ۰٫۱N KMnO4
:S وزن نمونه برداشتي ( gr)
FES : FERROUS SULFATE (FeSO4.7H2O)
10FeSO4+2KMnO4+8H2SO4—–> 5Fe2 (SO4)3 +2MnSO4+K2SO4+8H2O

 

اندازه گيري ميزان ASH درنمونه لاستيك مصنوعي (SBR )

هدف: اندازه گيري ميزان خاكستر (ASH) در كليه گريدهاي لاستيك مصنوعي(SBR) می باشد

وسایل انجام ازمایش:
* كوره با دماي ۵۵۰ ± ۲۵°C
* برنر به همراه سه پايه و توري نسوز
* كروزه چيني ۵۰ ميلي ليتري
* قيچي
* ترازو با دقت ۰٫۰۰۰۱ گرم
* دسيكاتور
* انبرك

مواد مصرفي :
* گاز مايع (پروپان –بوتان)

روش کار :
* كروزه آماده شده را با دقت ۰٫۱ ميلي گرم وزن كنيد.
* حدود ۲ گرم از نمونه RUBBER كه مواد فرارآن خارج شده با قيچي

ببريد و در داخل كروزه وزن شده قرار دهيد و سپس نمونه با كروزه را با دقت ۰٫۰۰۱ وزن كنيد.
* كروزه حاوي نمونه را روي شعله آتش قرار دهيد تا تمام كربنهاي نمونه بسوزد.
* كروزه همراه با نمونه سوخته شده را در كوره اي كه دماي آن روي ۵۵۰± ۲۵ درجث سانتيگراد تنظيم شده است براي مدت ۳ تا ۴ ساعت قرار دهيد.

نکته:
زماني كه سوخت مايع در اختيار نباشد مي توانيد كروزه حاوي نمونه را مستقيما بداخل كوره قرار دهيد تا مواد هيدروكربني آن بسوزد. در اين شرايط نبايد تا يكساعت

اول درب كوره را باز كنيد.
* بعد از آنكه نمونه كاملا سوخته شد ، كروزه را از داخل كوره در آورده و پس از سرد كردن در دسيكاتور با دقت وزن نمائيد.

*روش محاسبه :
=W1 وزن كروزه خالي ( GR )
=W2 وزن كروزه با نمونه قبل از سوختن ( GR )
W3 = وزن كروزه با نمونه بعد از سوختن ( GR )

اندازه گيري مقادير آمونياك در نمونه سولفات فرو (FeS)

هدف : اندازه گيري مقادير آمونياك در نمونه سولفات فرو در محدوده غلظتي PPM است.

وسایل انجام ازمایش :
* ترازو با دقت ۰٫۰۱gr
* استوانه مدرج ۱۰۰ ميلي ليتري
* پيپت مدرج ۲۵ ميلي ليتري
* بشر ۱۰۰ ميلي ليتري
* قيف شيشه اي
* كاغذ صافي
* بالن ژوژوه ۱۰۰ ميلي ليتري

مواد مصرفي :
* آب مقطر
* سود سوز آور ۱۰%
* محلول نسلر (يديد پتاسيم – يديد جيوه – سود – آب مقطر)

* محلول آمونياك استاندارد (۱ML=0.01MG NH3)
روش كار :
* ابتدا حدود۱GR از نمونه را دقيقاً وزن نموده و در بالن ژوژه ۱۰۰ ميلي ليتر ريخته و آنرا با ۵۰ML آب مقطر حل كرده و سپس به حجمML 100 برسانيد.
* ۱۰ML از اين محلول را برداشته و در يك بشر ۱۰۰ ميلي ليتري با آب مقطر تاML 40 رقيق كنيد و ۱۰ML محلول استانداردNaOH 10% به آن اضافه كرده خوب به هم بزنيد.
* اين محلول را صاف كرده از محلول زير صافي ۲۵ ML برداريد و آنرا در يك بشر ۱۰۰ML باML 25 آب مقطر به حجم ۵۰ML برسانيد.
* سپس ۱ML معرف NESLER ( نسلر ) به آن اضافه نموده و خوب بهم بزنيد.

* جهت تهيه استانداردهاي ۱,۲,۴ PPM در بشرهاي ديگري بترتيب۵٫۱۰٫۲۰ ML محلول استاندارد آمونياك (آمونيوم سولفات + آب مقطر) ۱۰ PPM برداشته و با آب مقطر به حجمML 50 برسانيد.
* به هر كدام از بشرها ML10 هيدروكسيد سديم ۱۰% افزوده و خوب بهم بزنيد. سپس مقطر در يك بشر۱۰۰ميلي ليتري به حجمML 50 برسانيد.
* سپسML 1 معرف نسلر به آن اضافه نموده و خوب بهم بزنيد.
* سپس نمونه تهيه شده را با محلول هاي استاندارد آماده شده مقايسه نمائيد.

محاسبه :
‌‌‌‌‌NH3(MG/L)=E*1.22
E = PPM حاصل ازمقايسه نمونه بامحلول تهيه شده.

اندازه گيري مقاديركل كلرايد در نمونه سولفات فروس (FeS )

هدف : اندازه گيري صحيح مقادير كلرين در نمونه سولفات FES در محدوده غلظتي درصد و به روش مقايسه اي است.

وسایل انجام ازمایش:
* پيپت ۱, ۵ ميلي ليتري
* پيپت ۲۰ ميلي ليتري
* استوانه مدرج ۱۰۰ ميلي ليتري
* تست تيوب مقايسه رنگ
* هيتر
* فيلتر

مواد مصرفي :
* اسيد نيتريك

* نيترات نقره ۲%
* استاندارد كلرايد (۱ML = 0.01Mg CL-)
* آب مقطر

روش كار :
* يك گرم نمونه را وزن كرده و در ۲۰ ML آب مقطر حل كنيد.
۴ ML * اسيد نيتريك به آن اضافه كرده و حرارت دهيد تا نمونه كاملا بجوشد و اسيد نيترو خارج شود.
* بعد از سرد شدن ، محلول را با آب مقطر تا ۴۰ ML رقيق كنيد. )

محلول( A
20 ML * از محلول A را برداشته و ۱ML نيترات نقره ۲% به آن اضافه كنيد. محلول را با آب مقطرتا ۲۵ ML رقيق نموده و به مدت ۱۵ دقيقه ثابت نگه داريد.
*بطور جداگانه ۲۰ ML از محلول Aرا برداشته و ۱ML محلول نيترات نقره ۲% به آن افزوده و روي حمام آب به مدت ۱۰ دقيقه حرارت دهيد.
*بعد از سرد شدن آنرا فيلتركنيد.
۲٫۵ ML *از محلول استاندارد كلرايد را با محلول فيلتر شده مخلوط كنيدوآن را با آب مقطر تا ۲۵ ML رقيق كنيد.
*كدورت تشكيل شده را با نمونه قبل مقايسه كنيد.

نکته:
براي تبديل غلظت از PPM به درصد ، عدد بدست آمده را تقسيم بر ۱۰,۰۰۰ كنيد.

اندازه گيري مقادير SULFURIC SALT SO4
در نمونه سولفات فرو (FeS)

هدف :اندازه گيري مقادير SULFURIC SALT (SO4) در نمونه سولفات فرو در محدوده غلظتـي درصد به روش گراويمتري و سـوزاندن است.

وسایل انجام ازمایش :
* تراوز با دقت ۰٫۰۱GR
* استوانه مدرج
* پيپت يا بورت
* كاغذ صافي شماره ۵C
* شيشه ساعت
* كوره با دماي ۸۰۰°C
* كروزه
* دسيكاتور

* بشر ۵۰۰ ميلي ليتري

مواد مصرفي :
* اسيد كلريدريك غليظ
* آب مقطر
* باريم كلرايد ۵%
* نيترات نقره ۵%

 

روش كار :
* مقدار ۰٫-۵۰٫۹ گرم از نمونه را در يك بشر بريزيد و به آن ۸۰ ML آب مقطر و ۱۰ ML اسيد كلريدريك غليظ اضافه كنيد. نمونه را جوشانده و بهم بزنيد تا بطور كامل حل شود)يا تمام مواد حل شدني ، حل شوند (.
* مواد نامحلول را توسط كاغذ صافي ، صاف نموده و آنرا با آب گرم بشوايد تا تمام مواد حل شونده از باقيمانده و كاغذ صافي عبور كند محلول صاف شده را جمع كرده و با آب مقطر تا حجـم ۲۵۰-۳۰۰ ML رقيق كنيد.
* محلول فوق را حرارت داده تا تقريبا بجوشد و ۲۵ ML باريم كلرايد ۵% را قطره قطره با استفاده از پيپت يا بورت به آن اضافه كنيد) هنگام افزودن آنرا هم بزنيد( يك شيشه ساعت روي ظرف نمونه قرار داده و يك شب روي حمام آب گرم قرار دهيد.
* محلول فوق را بوسيله كاغذ صافي شماره ۵C صاف كرده ، رسوب را با آب بشوايد تا هنگاميكه با افزودن چند قطره محلول AgNO3 به محلول زير صافي ، رسوب سفيد تشكيل نگردد.
* رسوب و كاغذ صافي را در يك كروزه اي كه از قبل در كوره در دماي ۸۰۰°C به وزن ثابت رسيده و وزن شده قرار دهيد و مجددا آن را بمدت يك ساعت در كوره با دماي ۸۰۰°C بگذاريد تا به وزن ثابت برسد. كروزه را در دسيكاتور سرد نموده و آن را وزن كنيد.
محاسبه :
A X 41.15
SUIFATE (WT%) =
B

:A وزن رسوب BaSO4 ( gr)
B وزن نمونه برداشتي ( gr)

 

(اتاق فیزیکی پلیمر۱)
اندازه گيري MELT FLOW INDEX (MFI)
از نمونه هاي پلي اتيلن سنگين ( HD ) و پلي پروپيلن ( PP)

هدف: اندازه گيري) MFI مقدار گرم پليمر مذاب خروجي ازدستگاه در ۱۰ دقيقه( براي نمونه هاي پلي اتيلن سنگين (HD) و پلي پروپيلن (PP) تحت شرايط استاندارد و بوسيله دستگاه MELT FLOW MATIC مدل CEAST می باشد

وسایل انجام ازمایش:
* دستگاه اندازه گيري MFMمدل CEAST
* پيمانه شيشه اي ( با گنجايش حدودا ۵ گرم نمونه )
* تميز كننده DIE
* ميله مخصوص جهت تميز كردن درون سيلندر
* ميله مخصوص فشردن نمونه
* پارچه تنظيف

شرح كار :
* در صورت تميز نبودن ديواره داخلي سيلندر آن را با استفاده از پارچه تميز وپس از حصول اطمينان از اينكه دماي سيلندر روي ۱۹۰+۰٫۵۰C جهت نمونه هاي پلي اتيلن سنگين HD ) و يا ۲۳۰+۰٫۵۰C (جهت نمونه هاي پلي پروپيلن( PP ) تنظيم است ، DIE را درون سيلندر قرار دهيد .(توضيح اينكه قبل از انجام آزمايش بايستي مطمان شويد كه DIE تميز است .)

* حدود ۵ گرم از نمونه توسط پيمانه مخصوص آزمايش MFI و به كمك قيف مخصوص بدرون سيلندر ريخته و با سمبه كمي آنرا فشرده كنيد.
* قيف هدايت كننده نمونه ( در صورتيكه نصب شده باشد ) را به سمت ديواره بچسبانيد. سپس درب اصلي OVEN دستگاه را بسته و از قفل شدن آن اطمينان حاصل كنيد .
* مكان نما را به محل STORED TESTS برده و كليد ENTER را فشار دهيد.
* تست مورد نظر را با توجه به شماره و يا نام تست انتخاب نموده و سه بار كليد ENTER را فشار دهيد تا آزمايش شروع گردد.( اگر دستگاه ERROR نشان داد با مراجعه به جدول خطاها در

جهت رفع آن اقدام كنيد .)
* بلافاصله پس از پايان آزمايش سيلندر و پيستون را توسط پارچه وDIE را توسط تميز كنندث DIE تميز كنيد و DIE را در محل خود در دستگاه قرار دهيد .
* در انتها مكان نما را به قسمت RESULTS منتقل نمائيد و كليد ENTER را فشار داده و مجددا در صفحه بعد مكان نما را به قسمت RESULTS برده و كليد ENTER را فشار دهيد.
* نتايجي را كه نسبت به بقيه فاصله زيادي دارند توسط كليد D (كليدها در حالت سبز فعال باشند) حذف كرده و سپس ميانگين نتايج را بخوانيد.
* بعد از خواندن نتيجه آزمايش ، با زدن كليد ESC صفحه نمايش را به صفحه اصلي برگردانيد.

جدول خطا
شماره خطا _ توضيح_______
۰۱ اضطراري
۰۲ نمونه به اندازه كافي موجود نيست
۰۸ فاصله پيستوني تاDIE تنظيم نيست
۲۵ نمونه فقط براي يكCUT كافي است
۶۴ دريچه مربوط به آون صحيح بسته نشده است
۱۲۸ آون بطور صحيح بسته و يا قفل نشده است

۲۵۶ قيف در موقعيت مناسب نيست
۱۰۲۴ پيستون حركت نمي كند
BLADE 2048 در موقعيت مناسب نيست
۴۰۹۶ حرارت بي تأثير است
۱۶۳۸۴ اجزاء عبوري مربوط به وزنه مورد نظر در موقعيت مناسبي قرار ندارند

هنگامي كه يكي از خطاها روي صفحه دستگاه MFM ظاهر مي شود كليد ESC را فشار داده تا به صفحه اصلي برگردد. اپراتور بايد شرايط صحيح را فراهم آورده و نمونه را مجددا تست نمايد.
توجه : چنانچه شماره خطاي مشاهده شده با هيچكدام از شماره هاي جدول بالا مطابقت نداشته باشد شماره مشاهده شده مربوط به مجموع ۲ يا چند خطا است.

آماده سازي دوغاب ( SLURRY) واحد پلي پروپيلن
جهت آزمايش MI
هدف : نحوه ی آماده سازي صحيح دوغاب نمونه هاي پلي پروپيلن بر اساس روش استاندارد جهت اندازه گيري MI نمونه هاي PP تهيه گرديده است .

وسایل انجام ازمایش :
* قيف شيشه اي به انضمام درب لاستيكي سوراخ دار
* كاغذ صافي
* ظرف مكش
* سيني مخصوص جهت خشك كردن نمونه
* پمپ مكش
* قاشقك
OVEN * جهت خشك كردن
* ظرف ۲۰ ليتري جهت تخليه مواد زائد بعد از شستشو
* استوانه مدرج ۱۰۰ML

مواد مصرفي :
محلول يك درصد B.H.T( استابيلايزر ) در متانول ) ۱۰ GR HT را وزن كرده و با متانول به حجم ۱۰۰۰ MLبرسانيد .

روش كار :
SLURRY ( دوغاب ) شامل حلال ( هپتان ) و پليمر و باقي مانده كاتاليست مي باشد لذا لازم است به مقدار كافي متانول جهت خنثي كردن كاتاليست به آن اضافه نماييد تا نمونه بي رنگ شود .
پمپ مكش را روشن كرده و نمونه خنثي شده را هم زده و بر
روی قیفی که برروی ان کاغذصافی قرارداردبریزیدتانمونه

كاملا” صاف شود .( حدود ۲۰ GR نمونه پليمر )
نمونه صاف شده را از روي كاغذ صافي به سيني مخصوص جهت خشك كردن انتقال داده و آنرا با محلول B.H.T يك درصد كاملا” خيس كنيد و به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقيقه در آون ۸۰± ۵) °C)قرار دهيد تا كاملا خشك گردد.

تعيين دانسيته (GR.DENSI نمونه هاي واحد HDPE

هدف: اندازه گيري صحيح دانسيته (GR.DENSITY) بر روي نمونه هاي پودر وگرانول پلي اتيلن سنگين بروش ستون مدرج تعیین گردیده است.

وسایل انجام ازمایش:
* دستگاه حمام آنيلينگ (ANNEALING BATH) با برنامه دمايي قابل تنظيم

* ستون دانسيته
* دستگاه CIRCULATOR با درجه حرارت ثابت (۲۳٫۰±۰٫۱°C)
* چاقو
* ارلن ۲۵۰ML درب دارحاوي متانول

* دستگاه MFI مدل CEAST

مواد مصرفي :
* متانول ( بعنوان حلال استفاده مي شود )
* پارچه تنظيف

شرح كار :
* نمونه پودر يا گرانول را در دستگاه MFI ريخته و مطابق دستورالعمـــل آزمايش MELT FLOW INDEX در نمونه هاي پلي اتيلن سنگين (HD) عمل كرده ، و از ماده مذاب خروجي از قسمت انتهاي DIE دستگاه تكه هايي را با چاقو جدا كنيد ).تكه هاي جدا شده تا حد امكان فاقد حباب هوا باشد (. تكه ها از بين چهار CUT انتخاب شوند.
*تكه هاي جدا شده را در دستگاه حمام آنيلينگ (ANNEALING BATH) قرار دهيد.
توضيح :
جهت كار با دستگاه حمام آنيلينگ بصورت زير عمل كنيد.
A – كليد POWER ON را فشار دهيد.
– B كليد MOTOR ON را فشار دهيد.
C -كليد HEATER ON را فشار دهيد.
– D به ترتيب كليدهاي RUN , FNC را فشار دهيد.
* پس از طي مراحل بالا دستگاه آماده كار مي باشد. نمونه ها راداخل حما

م پلي اتيلن گليكول حدود ۳ ساعت قرار داده پس از اينكه دستگاه ALARM زد طي مراحل زير دستگاه را خاموش كنيد :
A – به ترتيب كليدهاي RESET , FNC را فشار دهيد.
– B كليد HEATER OFF را فشار دهيد.

– C كليد MOTOR OFF را فشار دهيد.
D – كليد POWER OFF را فشار دهيد.
* نمونه آنيلينگ شده را با استفاده از پنس در آورده وبوسيله پارچه تنظيف تميز كنيد ، و با چاقو تكه مناسب را بريده و در ارلن حاوي متانول قرار دهيد.
* بوسيله پنس ، تكه اي مناسب از نمونه را در ستون مدرج تعيين دانسيته بياندازيد.
* بعد از گذشت زمان حدود ۱۰ دقيقه با استفاده از جدول تعيين دانسيته براساس ارتفاع دانسيته نمونه تا سه رقم اعشار خوانده مي شود.

 

(اتاق فیزیکی پلیمر۲ورئومتری)
اندازه گيري مقادير مواد فرار
(VOLATILE MATTER) در لاستيك مصنوعی (SBR)

هدف: اندازه گيري صحيح مقادير مواد فرار در نمونه هاي لاستيك مصنوعي در محدوده غلظتي درصد با روش MIXING TEST ROLL بر اساس روش JSR است.

وسایل انجام ازمایش :
*دستگاه MIXING TEST ROLL با دماي ۱۰۰ ± ۵C°
* ترازو با دقت ۰٫۱ گرم
* ترموكوپل جهت اندازه گيري دماي ROLL

روش كار :
* ۴۵۰ گرم از نمونه را وزن كنيد.

* نمونه را درون دستگاه MIXING TEST ROLL قرار داده .
* نمونه را از بين دو رول با فاصله ۰٫۲ ± ۰٫۰۵ ميلي متر و دماي ۱۰۰ ± ۵OC دوبار عبور دهيد.
* نمونه را با اختلاف وزن ۰٫۱ وزن كرده و سپس دوبار ديگر آنرا از بين دو رول عبور دهيد. چنانچه اختلاف وزن در دو مرحله توزين كمتر از ۰٫۱ گرم باشد عمل رول كردن مجدد را متوقف نموده و وزن را محاسبه و يادداشت نمائيد.
* چنانچه اختلاف وزن بيشتر از ۰٫۱ گرم باشد نمونه را مجددا” از بين رول عبور داده تا اختلاف وزن كمتر از ۰٫۱ گرم گردد.
*روش محاسبه :

(WT %) = S – W X 100 VOLATIL MATTER
S

S : وزن نمونه برحسب گرم
W : وزن نهائي نمونه بعد از خشك

اندازه گيري ميزان BOUND STYRENE
در SBR

هدف : اندازه گيري مقدار BOUND STYRENE درگريدهاي مختلف لاستيك مصنوعي است.

وسایل انجام ازمایش
COVER PRESS *
ABBE REFRACTOMETER *
* حمام تنظيم دما ( CIRCULATOR )
* صفحه فلزي ) آهني يا آلومينيمي (

 

مواد مصرفي :
* فويل آلومينيم ( ورقه آلومينيمي )

روش کار:
* نمونه را حدود يك ساعت در VACUUM OVEN با دماي ۱۰۵°C±۵OC قرار دهيد.
* سپس آن را در زير دستگاه COVER PRESS با دماي ۵OC±۱۰۵ و ف

* سپس آن را به مدت ۱۰ دقيقه سرد كنيد.
* سپس نمونه پرس شده را از ورقه آلومينيمي جدا كر ده و زير دستگاه رفراكتومتر بگذاريد.
ضخامت فيلم تهيه شده بيشتر از حدود ۰٫۵MM نبايد باشد كه چنين ضخامتي از تكه اي به وزن حدودا ” ۰٫۶ گرم باشد.
* عمل فوق را براي سه نمونه تكراركنيد.
* ميانگين نتايج حاصله را بدست آورده و با توجه به جدول BOUND ST. نتيجه را خوانده بصورت مستقيم گزارش كنيد. اين درصد بر حسب درصد وزني است.
* درهنگام آزمايش بايستي از حمام تنظيم دما CIRCULATOR براي تنظيم دماي دستگاه REFRACTOMETER بر روي دماي ۲۵OC استفاده شود.

اندازه گيري ميزان OIL CONTENT در نمونه لاستيك مصنوعي

هدف :اندازه گيري ميزان روغن موجود در لاستيك مصنوعي SBR است.

وسایل انجام ازمایش:
MIXING TEST ROLL *
MENTLEHETER*
* ترازو با دقت حداقل ۰٫۰۰۰۱گرم

* بالن ۵۰۰ML
VACUUM OVEN * با دماي ۱۰۵± ۵°C
* استوانه ۱۰۰ML
* قيچي
* ظرف آلومينيمي
مواد مصرفي :

* محلول ETA ) اتانول +تولوئن آزائوترپ (
* استون (GR) ( GARENTED REAGENT )
* كاغذ صافی
روش كار:
* نمونه را بعد از اندازه گيري مواد فرار درلاستيك مصنویی به تكه هاي كوچك برش دهيد.
* حدود ۶GRاز نمونه را وزن كنيد.
* سپس نمونه وزن شده را در كاغذ صافي گذاشته و آن را در بالن قرار دهيد.
* توسط استوانه ۱۰۰ML از محلول ETA به بالن اضافه كرده تا به مدت يك ساعت بجوشد.
* بعد از يك ساعت محلول جداشده را از بالن خارج كنيد.
* براي بار دوم ۱۰۰ML محلول ETA به بالن اضافه كرده و مجددا” بگذاريد براي مدت يك ساعت ديگر بجوشد و اين كار را براي دفعث سوم نيز تكرار كنيد.
* بعد از پايان مرحله سوم و خالي كردن محلول ، بالن را با ۱۰ ML محلول ETA بشوايد.
* توسط سيلندر ) استوانه ( ۲۵ ML استون به بالن اضافه كنيد و بگذاريد براي مدت ۵ دقيقه بجوشد.
* بعد از ۵ دقيقه نمونه را توسط پنس از بالن خارج كنيد و در ظرف آلومينيمي ) كه از قبل وزن شد ه است ( قرار دهيد.
* سپس نمونه همراه با ظرف آلومينيمي را در VACUUM با دماي ۱۰۵± ۵OC به مدت يك ساعت و نيم قرار دهيد.
* بعد از آن نمونه را خارج كرده و آن را تا دقت ۰٫۰۰۰۱GRوزن كنيد.
* در اينجا هميشه ميزان CONVERSION را ۶۰% (پليمريزاسيون ) در نظر بگيريد.

* با توجه به ميزانCONVERSION مقدارOIL CONTENT را حساب كنيد.
روش محاسبه :
W
A=100 ——- X 100

S

: Wوزن نمونه بعد از خشك كردن(GR) (WT%)OIL =A- 6. 00
: S وزن اوليه نمونه (GR)

اندازه گيري ميزان S0AP در SBR

هدف :اندازه گيري صحيح ميزان مواد صابوني دركليه گريدهاي SBR لاستيك مصنوعي است.

وسایل انجام ازمایش:
* MENTLEHEATER
* ارلن ۳۰۰ML
* بالن ۵۰۰ML
* ميكروبورت اتوماتيك
* استوانه ۱۰۰ML
* قيچي
* ترازو با دقت ۰٫۰۱ گرم

مواد مصرفي :
* محلول ETA محلو ل) ۷ به ۳ اتانول به تولوئن (
* متا كروزل بنفش
* HCL(0.05 ) نرمال
* كاغذ صافي

روش كار :
* ابتدا نمونه را بعد از انجام آزمايش مواد فرار درلاستيك مصنوعي به تكه هاي كوچك ( در حدود ابعاد ۲X3CM ) ببريد.
* حدود ۶GR از نمونه را وزن كنيد.
* نمونه وزن شده را در درون كاغذ صافي قرار دهيد.

* نمونه همراه با كاغذ صافي را در درون بالن قرار دهيد.
* ۷۰ML از محلول ETA را به بالن اضافه كرده و براي مدت يك ساعت بگذاريد بجوشد.
* بعد از يك ساعت محلول جدا شده را به ارلن ۳۰۰ML منتقل كنيد.
* مجددا ۷۰ML از محلول ETA به بالن اضافه كرده بگذاريد يك بار ديگر عمل جدا سازي انجام شود.
* بعد از مرحله دوم يك بارديگر عمل بالارا انجام دهيد.
* تمام محلولهاي جدا سازي شده را در ارلن بريزيد.
* نمونه را سه مرتبه توسط ۱۰ML از محلول ETA شستشو دهيد تا حجم محلول به ۲۵۰ML برسد.
* سپس توسط استوانه۱۰۰ML از محلول را برداشته چند قطره متاكروزل بنفش به آن اضافه كنيد و توسط (۰٫۰۵) HCL نرمال تيتر نمائيد. برا ي ۱۰۰ML , BLANK از ETA را با اضافه كردن چند قطره متا كروزل بنفش توسط (۰٫۰۵)HCL تيتر كنيد.
* دو حجم مصرفي HCL را از يكديگر كم مي كنيم وبا حجم مصرفي بدست آمده با توجه به جداول ۱ و ۲ ، درصد SOAP آن را بدست آوريد . اين درصد برحسب درصد وزني مي باشد.

(اتاق تکنولوژی پلیمر)
تهیهSHEET واحدهاي (HD,LD,PP)

به روش پرس

هدف : تهيه صفحات قالبی تحت فشار ، از دانه ها ، گرانولها ، پودر ، يا حتي خرده صفحات (MILLED SHEET) در دامنه دمايي ۰-۳۰۰°C و فشار ۰-۵۰ تن ، با استفاده از دستگاه PRESS .

وسایل انجام ازمایش :

* قالب هاي ۲,۳,۵MM براي نمونه هاي PP قالب های ۲,۳,۴,۵MM براي نمونه هاي HD قالبهاي ۳MM , 2MM براي نمونه هایLD
* دستگاه PRESS مدل) DR. COLLIN جهت فشار ۳۰ تن (
* دستگاه PRESS مدل MATSSUDA (جهت فشار ۳۷ تن )
* دستگاه PRESS مدل CEAST (جهت فشار ۵۰ تن)
* دستكش
* تيزبر
* ماژيك يا برچسب ( جهت نوشتن نام و مشخصات نمونه بر روي آن )

روش کار:
* هيتر پرس را روشن نموده و دماي آن را براي نمونه PP روي ۲۳۰OC ، براي نمــونه HD روي ۱۹۰+۳ OC و براي نمونه LD روي ۱۵۰+۳ OC تنظيم كنيد.
* براي آماده كردن قالب ، ابتدا صفحه BACKING PLATE و به دنبال آن ورقه آلومينيـــــم ، ورقه پلي استر و سپس فريم به ضخامت مورد نياز را قرار داده و فضاي خالي درون فريم را با كمي بيشتر از فضاي مورد نياز آن توسط گرانول پر نمائيد. سپس مجددا به ترتيب ابتدا ورق پلي استر ، ورق آلومينيم و در آخر صفحـه BACKING PLATE دوم را بر روي آن قرار دهيد.

مرحله پيش گرمايي (PREHEATING) :

* پس از آماده سازي قالب آن را روي سطح پايين صفحه پرس قرار داده سپس صفحات پرس را به يكديگر نزديك نموده بصورتي كه عقربه نمايشگر فشار براي هر كدام از مقادير پرس( ۳۰ ، ۳۷ و يا ۵۰ تن كه در جداول ۱ ، ۲ و ۳ درج شده ان

د )روي اعداد مربوط به هر نمونه قرار داشته باشد و چند دقيقه )مطابق جداول ۱و۲و۳ )صبر كنيد.

مرحله گرمايش(HEATING) :
* پس از گذشت زمان پيش گرمايي در اين مرحله سريعا فشار پرس را مطابق( جداول ۱و۲و ۳ ) تنظيم نموده و در اين حالت ۳ بار عمل DEGASING انجام دهيد. دقت كنيد كه مجموع زمان DEGASING و گرمايش از مدت قيد شده در جداول (۱ و۲و۳ ) بيشتر نشود.