مقدمه:

جهاد كشاورزي يكي ازمهمترين بخشهاي اقتصادي است بنابراين انسجام فعاليتهاي اين بخش مي تواند در برنامه هاي توسعه واثرگذاري آن برسايربخشهاي اقتصادي موثرباشد۰ متمركزكردن امكانات ونيروي انساني ماهردراين بخش موجبات تسهيل درخدمات رساني به بهره برداران را فراهم مي نمايد۰ باتوجه به اين مهم فراهم ساختن بسترمناسب ، مستلزم تحولات اساسي درساختاركشاورزي ، بهره برداري مطلوب از منابع توليد و ساماندهي وبرنامه ريزي علمي مي باشد۰

تشكيل وزارت جهادكشاورزي درسال ۱۳۷۹، شرايط مناسبي را براي هماهنگي زيربخشهاي كشاورزي و عمران روستايي فراهم ساخت تابامديريت واحدومنسجم بتوان سرمايه گذاري، اشتغال وتوليد راهدايت ورهبري نمود۰ نگاهي به آمارهاي استان كردستان نشان مي دهد كه استان

باداشتن بيش از يك ميليون هكتار (۱۱۰۳۵۰۰ هكتار اراضي مزروعي) ، ۵(پنچ) حوزة مهم آبخيز با ۴/۷ ميليارد مترمكعب آب سطحي ۵/۳ ميليون واحد دامي حدود ۳۲۰۰۰۰ هكتارجنگل و ۱۴۰۰۰۰۰ هكتار مرتع و ۰۰۰ داراي منابع خدادادي مناسب براي سرمايه گذاري توليد واشتغال مي باشد ۰
هدف از حسابداري در اين سازمان آشنايي بيشتر نسبت به تعاوني بخش كشاورزي و آشنايي

بيشتر به وظايف حرفه اي اين سازمان مي باشد . حدود عمليات آن تهيه و تدارك مواد و وسايل مورد احتياج حرفه اي اعضاء مي باشد . دوم انجام عمليات جمع آوري نگهداري ، تبديل ، طبقه بندي ، بستر بندي ، حمل ونقل ، يا فروش محصول اعضاء ، سوم انجام خدمات بر منظور بهبود امور حرفه اي اعضاء با توجه به نوع درست تر فعاليت شركت چهارم ايجاد مجتمع هاي كشاورزي ، دامداري و

دامپروري و … جهت بهره برداري جمعي و مشترك اعضاء مي باشد كه مزاياهاي ديگري دارد .
مال در لغت عبارتست از آنچه در ملک شخصی باشد . در اصطلاح حقوقی چيزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقويم به پول باشد . کلمه مال در اصل از واژه ميل يعنی خواستن گرفت

ه شده و به همين دليل در فارسی به مال خواسته می گويند. جمع مال اموال است .
انواع مال : قانون مدنی ايران اموال را بر دو قسم دانسته است . اموال منقول و اموال غير منقول
الف : اموال منقول اموالی است که قابل نقل و انتقال از جائی به جای ديگر باشد . مانندميز،صندلی ، اتومبيل ، مبل و دراين رابطه ماده ۱۹ قانون مدنی در تعريف اموال منقول مقرر داشته است ((اشيائی که نقل آن از محلی به محل ديگر ممکن باشد بدون اینکه به خود يا محل آن خرابی وارد آيد منقول است ))
ب : اموال غير منقول : اموال غير منقول ، اموالي است که امکان نقل و انتقال آن از محلی به محل ديگر وجود نداشته باشد. در قانون مدنی ماده ۱۲ در باره اموال غير منقول مقررداشته : ((غير منقول آنست که از محلی به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينکه استقرار آن ذاتی باشد يا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی يا نقص مال يا محل آن شود.))
اموال بر اساس دارنده مال به سه گروه عمده به شرح زير تقسيم می شوند.
-اموال شخصی
-اموال دولتی
-اموال عمومی
که نظر اينجانب بيشتر در خصوص اموال دولتی مي باشد.
اموال دولتی به اموالی اطاق می شود که طبق قوانين و مقررات در اختيار دولت قرار دارد و به

جهت انجام وظايف و يا اعمال حاکميت و تصدی از آنها استفاده می نمايد.
اموال دولتی : اموالی است که توسط وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی خريداری می شود و يا به هر طريق قانونی ديگر به تملک دولت درآمده يا درمی آید.
اموال منقول دولت شامل انواع لوازم وابزارکار(ملزومات اداری ) مانند: ميز،صندلی ،ماشين حساب

،ساعت ديواری ،کامپيوترو فرش و وسائل سمعی وبصری و وسائل دقيق آزمايشگاهی و راه سازی و غيره و انواع وسائل حمل ونقل مانند: خودروهای سواری و باری و ساير وسائل زمينی ، هوائی ، دريائی ، ونيز موتور سيکلت و دوچرخه و انواع کتب خطی ،چاپی و انواع نوارنوارو فيلم و ديسک .
و اموال غير منقول دولت : اموال غير منقول دولت در شمول تعريف کلی اموال غير منقول قراردارد. در مجموع به محل کار اختصاص داده شده امّا در برخی از موارد به عنوان دارائی دولت نيز محسوب می شود .

فصل اول : جهاد كشاورزي
۱ _ تاريخچه جهاد كشاورزي :
تاريخچه تحولات جهاد سازندگي :
جهاد سازندگي در۲۷ خرداد سال۱۳۵۸ با فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي و بنيانگذرا جهموري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) جهت مبارزه با فقرو محروميت به جا مانده از رژيم ستم شاهي، توسعه و عمران روستايي، رشد و گسترش كشاورزي و حركت به سوي استقلال و خودكفايي كشور تشكيل گرديد. در پي صدور فرمان حضرت امام خميني(ره) جمعي از جوانان مسلمان و متعد و برومند ايران اسلامي به قصد قربت و در جهت خدمت به قشر مستضعف و محروم روستاها به پا ساختند و بدين سان اين نهاد انقلابي از متن توده هاي ميليوني مردم مسلمان شكل گرفت. پس از فرمان امام ره جهاد با دو حركت و هدف اصلي در سازندگي كشور اقدام نمود .
۱_ رفع محروميت از روستاهايي كه از ساده ترين امكانات رفاهي محروم بودند .
۲_ تامين درآمد كافي و ايجاد اشتغال در روستاها و نهايتا رشد و شكوفايي كشاورزي و خود كفايي كشور .
اساسنامه طرح جهاد سازندگي روستاها در تاريخ ۲۷/۳/۱۳۵۸ بنام نهاد جهاد سازندگي و تشكيل شوراي عالي جهاد سازندگي در تاريخ ۲۷/۶/۱۳۵۸ تصويب شدكه هدف بسيج امكانات و استعدادهاي مردم و دولت براي همكاري در امور تهيه و اجراي مؤثر و سريع طرحهاي سازندگي

و احياي جامعه دركليه ابعاد معنوي و مادي آن با توجه و تاكيد بر نيازهاي روستاها و نقاط دورافتاده مملكت بود .

در تاريخ ۲۷/۶/۱۳۵۸ نهاد جهاد سازندگي تبديل به وزارت جهاد سازندگي شد و در سال ۱۳۶۷

قانون مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي وزارت جهاد سازندگي به تصويب رسيد و در مهر ماه سال ۱۳۶۹ قانون تفكيك وظايف ميان وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب شد كه پس از واگذاري وظايف جديد و پيوست سازمانها و موئسسات مربوط به جهاد سازندگي و تصويب تشكيلات اجمالي، تشكيلات وزارت جهاد سازندگي شامل : دفتر وزارتي، دفتر امور بين الملل، اداره كل روابط عمومي، دفتر حراست، دفتر هكاريهاي اقتصادي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، اداره كل امور استانها و سازمانهاي وابسته، مديريت آموزش عقيدتي، معاونت اداري و مالي، معاونت طرح و برنامه ريزي، معاونت آموزش و تحقيقات، معاونت امور مجلس و حقوقي، معاونت آبخيزداري، معاونت عمران و صنايع روستايي، معاونت ترويج و مشاركت مردمي، معاونت امور دام وسازمانها و شركتهاي وابسته به آن، سازمانه جنگل ها ومراتع كشور، سازمان دامپزشكي، سازمان امور عشاير ايران، شركت سهامي شيلات ايران، شركت سهامي گوشت كشور، شركت خمات پشتيباني جهاد، شركت توليد و توزيع علوفه، شركت مواد و مهندسي جهاد، شركت سهامي صنايع شير ايران، شركت دام و طيور ايران و صندوق معذوريت ازكار و ازكارافتادگي بود .

ضرورت پيدايش و علل شكل گيري جهاد سازندگي :

۱- انقلاب اسلامي و اسقلال :
زمينه هاي شكل گيري جهاد سازندگي و علل و عوامل پيدايش آن را بايستي در انقلاب اسلامي جستجو كرد شعائر انقلاب اسلامي برخاسته از مكتبي بود كه امام خميني ره به عنوان يك احياگر ديني توانست آن مكتب را در عرصه هاي مختلف اجتماعي به شكلي پويا نشان دهد امام خميني استقلال كشور را مهمترين عامل رهايي از بند استشمار بشمار آورده است با توجه به تاكيد امام بر استقلال كشور پس از انقلاب اسلامي لازم بود كه اين استقلال در همه ابعاد، زمينه ظهور و بروز پيداكند .
۲- استقلال اقتصادي :

زيربناي اقتصادي كشور قبل از انقلاب مبتني بر يك ساختار وابسته و ديكته شده از سوي كشورهاي غربي در جهت نيل به اهداف خودشان بود عوامل متعددي چون فقر و محروميت، توازن در شهرياروستا، مهاجرتهاي بي رويه روستائيان به شهر و توزيع ناعادلانه درآمدها به اين معضل دامن مي زد، ازطرف ديگر توجه به قشر محروم جامعه و دستگيري بينوايان در طول تاريخ از يك ساختار فرهنگي عميق برخوردار بوده، لذا ضرورتي داشت كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي

، تغييري بنيادين در امور زيربنايي كشور صورت پذيرد .

۳- تركيب سازماني ادارات دولتي :
با پيروزي انقلاب اسلامي، تشكيلات دولت شاهنشاهي با همه ابواب جمعي اش به دولت انقلاب به ارث رسيد و اين در حالي بودكه ايجاد هرگونه تغيير اساسي در تشكيلات دولت مقبول نمي افتاد. از سوي ديگر انقلاب بر حفظ همان نهادهاي سنتي تاكيد داشت. اگر قرار بود تركيب ساختاري يك سازمان دگرگون شود آن سازمان تنها ارتش شاهنشاهي بود چراكه ارتش بيشترين نقش را دركمك به حفظ آن رژيم ايفا مي كرد و مي بايست در اولويت حذف قرارگيرد. همچنين تركيب سازماني دولت شاهنشاهي، توان خدمت دهي به روستائيان را نداشت و بيشتر به شهرنشينان توجه داشت افكار عمومي، بوروكراسي رايج در ادارات و موئسسات دولتي را ر نمي تابيد. حذف بوروكراسي دولتي نياز به زمان داشت و انقلاب اسلامي نمي توانست بيش از اين شاهد ادامه محروميت روستائيان باشد .
۴ – اولويت سرمايه گذاري در روستاها :
پس از پيروزي انقلاب اسلامي به طور طبيعي در مردم اين انتظار ايجاد شدكه انقلاب بايد توجه اي ويژه اي به محرومين بنمايد. فقر و محروميت بيشتر شامل حال اطبقات روستايي مي شد. بي توجهي كامل به روستائيان در ۲۰ سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي منجر به مهاجرت بي رويه روستائيان به شهر و در نتيجه تخليه روستاها و بي رونق شدن زندگي روستايي و افزايش فقر و محروميت گرديده بود از طرف ديگر شعارهايي كه مردم در زمان وقوع انقلاب عليه نظام شاهنشاهي مي دادند باز اين توقع را تشديد مي كرد كه انقلابيون بتوانند سايه سلطه شوم عوامل قبل از انقلاب ( خان ها،كدخدايان و….. ) را از سرآنان بردارند .
۵ – بررسي جمعيت و اشتغال در مناطق روستايي كشور
۶ – سهم بخش كشاورزي در توليد ملي، صادرات و اشتغال
۷ – خدمات ( آموزشي، بهداشتي و ساير تاسيسات و امكانات )
۸ – درآمد هزينه خانوار روستايي
۹ – نتايج آمارها و ضرورت توجه به روستا
با توجه به ارقام و اعداد ارايه شده مي توان ضرورت توجه به روستاها و تشكيل سازماني كه متولي امور روستاها باشد را به صورت زير خلاصه نمود (سال ۱۳۸۵ ) :
۱- ۵۳% ازجمعيت كشورراجمعيت روستايي تشكيل داده است (سال ۱۳۵۵) .
۲- نرخ بيكاري در مناطق روستايي كشور ۳/۱۴% است كه بيش از مناطق شهري ۱/۵%

مي باشد (سال ۱۳۵۵ ) .
۳- ۳/۲۹% آباديهاي كشور در سال ۱۳۵۵، خالي از سكنه شده بودند و ۷/۶۰% روستاها زير ۱۰۰ نفر جمعيت داشته كه در حقيقت ۴/۶% جمعيت روستايي را در خود جاي داده است .
۴- از مجموع شاغلين در سال ۱۳۵۹ ، ۳۴% در بخش كشاورزي مشغول به كار بوده اند و در مناطق روستايي ۹/۵۸% شاغلين در بخش كشاورزي به كار مشغول بوده اند .

 

۵- در سال ۱۳۵۸ ، ۸/۱۲% توليد ناخالص ملي متعلق به بخش كشاورزي است و ۳/۸۹% صادرات غيرنفتي كشور هم مربوط به كالاهي سنتي وكشاورزي مي باشد .
۶- درصد بيسوادي در مناطق روستايي كشور ۵/۶۹% در مناطق شهري كشور ۵/۳۴% مي باشد ( سال ۱۳۵۵ ) .
۷- ۷/۶% روستاها با ۹/۱۶% خانوار روستايي و ۳/۱۶% جمعيت روستايي از برق، ۴/۱۸% روستاها با ۵/۲۴% خانوار روستايي و ۶/۲۳% جمعيت روستايي از آب آشاميدني برخوردار بوده اند و ۸۰۰۰ كيلومتر راه روستايي نيز موجود بوده است ( تا سال ۱۳۵۷ ) .
۸- خانوارهاي روستايي از تسهيلات و لوازم عمده زندگي كمتري نسبت به شهرنشينان برخوردار بوده اند ( سال ۱۳۵۵ ) .
۹- هزينه هاي خانوار روستايي بيش از درآمد آنها بوده و در مقايسه با نقاط شهري كشور ازپس انداز منفي بيشتري برخودارمي باشند ( سال۱۳۵۸ ) .
سيرتاريخي پيدايش جهاد سازندگي :
۱- دانشجويان و حضرت امام خميني(ره) :
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ اقشار وگروههاي مختلف مردمي به سهم خود به نقش آفريني در تثبيت دستاوردهاي انقلاب نوپا پرداختند دانشجويان هم به عنوان بخشي از مردم دست به ايجاد يك ارتباط منسجم زدند پس از پيروزي انقلاب اسلامي جمعي از دانشجويان دانشگاههاي كشور خدمت حضرت امام مي روند و با ارائه فعاليتهاي انجام شده و عملكردشان به محضر ايشان، درخواست ارايه طريق مي نمايند .

۲- مشاركت گروههاي انقلاب :
همزمان با پيروزي انقلاب،گروهها و سازمانهاي متعددي شكل گرفته بودكه مدعي كار و خدمت به مردم بودند شهيد بهشتي براي انسجام و قدرت بخشيدن به جهاد سازندگي، هماهنگي با اين گروه ها را پيشنهادكردند لذا از ۱۷گروه به نامهاي حزب جمهوري اسلامي، انجمن اسلامي پزشكان، انجمن اسلامي معلمان ايران، انجمن مهندسين، بنياد مستضعفين، بنياد مسكن، جامعه اسلامي دانشگاهيان، جنبش ملي مجاهدين خلق ايران، حزب خلق مسلمان ايران، دفتر آيت الله طالقاني، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي، شوراي هماهنگ

ي انجمنها و سازمان اسلامي دانشجويان ايران، كانون محصلين، گروه مهندسين مسلمان، نهضت آزادي ايران و جنبش مسلمان مبارز دعوت به عمل آمد. علاوه برگروههاي فوق چند نماينده از نخست وزيري، ادارت دولتي و وزارتخانه هاي مختلف از جمله آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت راه و ترابري، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان برنامه و بودجه، نيروهاي زميني ارتش و يك نماينده از صدا و سيماي جمهوري اسلامي نيز شركت داشتند اين گروهها در محل نخست وزيري تشكيل جلسه دادند و تصميم گرفته شد تا ۷ گروه انتخاب شوند و شوراي اوليه يا شوراي برنامه ريزي را تشكيل دهند پس از راي گيري گروههاي زير بيشترين آراء را به خود اختصاص دادند :
۱- انجمن اسلامي معلمان ايران
۲- جامعه اسلامي دانشجويان ايران
۳- حزب جمهوري اسلامي
۴- بنياد مسكن انقلاب اسلامي
۵- بنياد مستضعفان
۶- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
۷- شوراي هماهنگي انجمنها و سازمانهاي اسلامي دانشجويان ايران ( انجمن اسلامي ايران ) .
همه گروههاي شركت كننده در اين جلسه، موافقت خود را با اصل طرح اعلام كردند و قرار شد آئين هاي مربوط به حركت سازندگي را مدون نمايند. همچنين مقررگرديد كه گروههاي ديگر، طرحها و نظرات خودشان را به اين هيئت ارايه نموده و نمايندگان آنان به صورت آزاد در جلسات هيئت مذكور شركت كنند. آيين نامه هاي جهاد سازندگي تهيه و تنظيم گرديد در اين آيين نامه ها نوع فعاليتهاي

جهاد سازندگي با توجه به ضرورتهاي انقلاب اسلامي ترسيم شده بود از اين مرحله به بعد است كه طرح راه اندازي شوراي مركزي استانها شكل جدي به خود مي گيرد. لذا نمايندگاني به مراكز اعزام شدند تا نيروي زبده وكارآمد هر استان را به عنوان شوراي مركزي جهاد در همان استان انتخاب نمايند .

 

۳ – تعيين نماينده دولت در جهاد سازندگي

۴ – روحانيت در جهاد سازندگي :
نياز به حضور روحانيت در جهاد يك ضرورت بود و بر تسهيل كار جهاد در برخورد با روستائيان كه شامل آموزش عقيدتي و سياسي جهاد گران مي شد و از يك سو عنصر روحانيت به عنوان عامل بازدارنده براي ورود نيروهاي منحرف و عوام فريب به جهاد سازندگي بود و از سوي ديگر تفكر و انديشه اسلامي جهادگردان را تقويت مي كرد حضور روحانيت منجر به پيدايش يك نهاد رسمي تحت عنوان _ نمايندگي ولي فقيه _ گرديد، اين نهاد علاوه بر مديريت، نظارت بركليت جهاد سازندگي را بر عهده داشت حضرت امام در تاريخ سوم شعبان ۱۳۹۹ ه.ق مطابق با ۷ تير ماه ۱۳۵۸ هجري شمسي آقاي ناطق نوري را به عنوان نماينده روحانيت در ستاد مركزي جهاد سازندگي منصوب كردند .
۵ – مشاركت امام در انتخاب نام جهاد سازندگي :
عنوان (( جهاد سازندگي )) بيانگر تمام هويت جهاد است اين عنوان جهت گيري را نشان مي دهد اين نام قطعا تصادفي انتخاب نشده است از سوي جهادگران عناوين مختلفي براي اين نهاد پيشنهاد گرديد مثل (( عمران و سازندگي )) ،(( سازندگي ايران )) و غيره هريك از اين عناوين بارخاصي داشته و بيانگر خط مثل ويژه اي بوده است اما نيروهايي كه به اسلاميت، مشروعيت و انقلابي بودن اين نهادها مي انديشيدند پس از بررسي و مطالعه عنوان (( جهاد براي سازندگي )) را انتخاب كردند و اين عناوين را به محضر امام بردند و امام فرمود (( براي )) نمي خواهد و (( جهاد سازندگي )) كفايت مي كند .
۶ – تهيه آرم جهاد سازندگي :
بين موسسات دولتي نيز قدمت برخي به اوايل انقلاب باز مي گردد و براي خود وظايفي در غالب انقلاب ، مثل صدور نهضت انقلاب را هدف قرار داده اند. برخي ديگر نهادهاي تخصصي است كه به تازگي تاسيس شده و يا لوگو و آرم جديدي را انتخاب كرده اند.
اگر به انواع آرم هاي موجود نگاهي بكنيم متوجه مي شويم كه نهادهاي ايدئولوژيكي كه قدمت آن به اوايل انقلاب باز مي گردد داراي آرم هاي منحصر به فردي هستند:
۱- بسيار علاقمندند از آيه و يا شعاري انقلابي در آرم خود بهره بگيرند.
۲- بسيار سعي دارند نشانه اي از انقلاب داشته باشند ، نمونه بارز آن تصوير امام خميني در اين آرم هاست.
۳- بيشتر آنها داراي الماني مذهبي مثل گنبد، لا و يا الله هستند.

۴- اغلب داراي تعدد اين المانها مي باشند. المانهايي كه هريك تلاش مي كند يكي از شعارهاي ايدئولوژيك را به خورد مخاطب دهد.
۵- اغلب اين آرم ها بجاي اينكه معرفي باشد براي نهاد يا موسسه، وظيفه آموزش و اطلاع رساني را چون تصوير، بر عهده دارد.
نمونه هايي از اين آرم ها را مي توان در لوگوي دفتر تحكيم وحدت، جهاد سازندگي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان،‌بنياد ۱۵ خرداد و مشابه اينها يافت. آرم ها و نشانه هايي كه اغلب داراي وجه تشابه هاي بسياري هستند. وجه تشابهي كه مي توان نام آن را ايدئولوژيك بودن

نام نهاد.

متاسفانه هرچه گشتم آرم اين بنياد را در اينترنت پيدا نكردم ، لذا با كيفيتي پايين عكس آن را اينجا مي گذارم

اسنامه و تشكيلات جهاد سازندگي :
اسنامه و تشكيلات جهاد سازندگي در تاريخ ۲۷/۶/۱۳۵۸ تصويب شد و بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، در گزارش دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز كه تحت عنوان «تحليل طرحهاي عمراني بخش كشاورزي» منتشر شده آمده است: بخش كشاورزي تامين كننده ۷/۱۳ درصد توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت ۱۳۷۶) ، يك پنجم اشتغال كشور، ۲۳ درصد ارزش صادرات غيرنفتي، ۸۲ درصد از غذاي مصرفي كشور و ۹۰ درصد نياز مواد اوليه صنايع تبديلي كشاورزي است و با وجود نوسان سياست‌هاي چندين دهه اخير، اين بخش توانسته است ضمن تقويت ساير بخشهاي اقتصادي با قدرت به حيات خود ادامه داده و در شرايط نامطلوب نيز ظرفيتهاي نويني را ارائه دهد. به همين دليل توجه به توسعه بخش كشاورزي به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادي، ضروري است.
از سوي ديگر با توجه به اين كه حدود ۹۷ درصد توليدات كشاورزي به وسيله بخش غيردولتي انجام مي‌شود، عملا نقش دولت به عنوان توليد كننده در اين بخش بي‌رنگ مي‌باشد. لذا با توجه به ماهيت بخش كشاورزي و عدم نقش مستقيم دولت در توليدات اين بخش، وظيفه اعمال حاكميت دولت بايد صرفا از طريق توسعه زيرساختها و توجه به گسترش تحقيقات،‌ آموزش و ترويج صورت پذيرد. در اين زمينه بايد نيروي انساني كارآمد به ايفاي نقش پرداخته و اعتبارات دولتي در قالب بودجه‌هاي سالانه، صرفا به ساخت زيربناها ، گسترش تحقيقات، توسعه برنامه‌هاي آموزشي و همچنين ترويج يافته‌هاي تحقيقاتي در تمامي زير بخشهاي زراعت، باغباني، دام و طيور، شيلات و آبزيان، جنگلها، مراتع و آبخيزداري تخصيص داده شود و وظايف تصدي گري دولت كه به وسيله شركتهاي مادر تخصصي و سازمانهاي مربوطه و همچنين بانك تخصصي در حمايت ازكشاورزان اعمال مي‌شود به وسيله بنگاههاي اقتصادي كارا و سالم به انجام برسد تا يارانه‌هاي تخصيصي براي حمايت از كشاورزان در بخشهاي در نظر گرفته شده به كارگرفته شده و از مصرف يارانه‌هاي سنگين دولتي در قالب بودجه‌هاي سالانه و تبصره‌هاي تكليفي (كه صرفا براي توليد كنندگان واقعي اين بخش مي‌باشد) براي گذران اداره واحدهاي مذكور جدا جلوگيري شود.

مركز آموزش جهاد كشاوزي استان كردستان :
مركز آموزش جهاد كشاورزي از سال ۱۳۶۰ در روستاي موچش واقع در ۶۰ كيلو متري شهرستان سنندج فعاليت خود را شروع و بنا به ضرورت امر و مسائل منطقه مركز فوق در اختيار واحد ژاندارمري قرار گرفت و از شهريور ماه ۱۳۶۱ مركز به شهرستان سنندج انتقال يافت و با پذيرش ۲۸ نفر دانش آموزش روستايي آغاز به كار كرد.ضمنا واحد آموزش جهاد سازندگي از سال ۱۳۶۶ فعاليت خود را آغاز و از سال ۱۳۶۹ با الحاق قسمتهايي از وزارت كشاورزي به وزارت جهاد

سازندگي فعاليتها گسترده تر و اين واحد به نام مركز آموزش شهيد غواصيه نام گرفت و از آن تاريخ نسبت به برگزاري آموزشهاي ضمن خدمت كوتاه مدت و بلند مدت(مقطع دار)و همچنين پيگيري مسائل مربوط به دانشجويان بورسيه و تعهد خدمتي راكه از اهم وظايف بود شروع نمود
۳-۱- نمودار تشكيلات سازمان تحقيقات و آموزشي جهادكشاورزي
هيات امناء

ترکيب هيات امناء سازمان جهاد كشاورزي :
• وزيرجهاد كشاورزي (رئيس هيات امناء)

• وزير علوم ، تحقيقات و فناوري
• رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
• رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
• معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی(دبير هيات امناء)
• يک نفر از معاونين اجرائی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزير جهاد کشاورزی
• ۲ نفر از اعضا برجسته هيات علمی دانشگاهها به معرفی وزير علوم، تحقيقات و فناوری
• ۳ نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزير جهاد کشاورزی

شرح وظايف هيئت امناي سازمان جهادكشاورزي :
• تصويب راهبردها و سياست های کلی تحقيقات و آموزش سازمان بر اساس جهت گيريهای وزارت جهاد کشاورزی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران.
• تصويب برنامه های بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت سازمان.
• تصويب رويکردهای کلان تحقيقاتی و آموزشی سازمان.
• تصويب نحوه مصرف بودجه ساليانه و موافقتنامه های بودجه هزينه ای و در آمدهای اختصاصی سازمان

• اتخاذ روشهای مناسب برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای غير دولتی
• تصويب آيين نامه های مالی، اداری، انتظامی، تشکيلاتی، تحقيقاتی و آموزشی که توسط رئيس سازمان پيشنهاد می شود.
• تصويب ايجاد، ادغام، انحلال و يا انتقال موسسات ، مراکز و ايستگاههای تحقيقاتی و آموزشی.
• تصويب تعرفه هاي ارائه خدمات و ضوابط تعيين قيمت فروش محصولات توليدی موئسسات ومراكز تحقيقات سازمان با رعايت قوانين و مقررات عمومی کشور .
• تصويب سياست های کلی در خصوص نحوه توزيع در آمدهای اختصاصی سازمان
• تصويب برقراری روابط تحقيقاتی، آموزشی و فنی سازمان با سازمانها و مجامع پژوهشی

و آموزشی بين المللی و خارجی و پرداخت حق عضويت سازمانه در اين قبيل سازمانها و موسسات.
• اتخاذ تصميم در مورد گزارشها و پيشنهاداتی‌كه از طرف رئيس سازمان مطرح ميشود.

فصل دوم
فصل دوم : كارهاي هاي انجام شده در سازمان جهاد كشاورزي توسط كارآموز

با حضور ۲ جلسه در هفته در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه
تاریخ شروع ۲۴/۰۷/۱۳۸۷ – تاریخ پایان ۱۴/۱۱/۱۳۸۷

۲۴/۰۷/۱۳۸۷ _ چهارشنبه _ صورتحساب اعتبارات جاري .
۲۵/۰۷/۱۳۸۷ _ پنجشنبه _ نحوه محاسبه حقوق و دستمزد .
۰۱/۰۸/۱۳۸۷ _ چهارشنبه _ تنظيم اسناد و تفكيك و ارسال آن .
۰۲/۰۸/۱۳۸۷ _ پنجشنبه _ نحوه خارج نمودن فيش سپرده هاي پرداختي در دفاتر مربوطه .
۰۸/۰۸/۱۳۸۷ _ چهارشنبه _ نحوه وارد و خارج كردن سپرده هاي در يافتي و پرداختي .
۰۹/۰۸/۱۳۸۷ _ پنجشنبه _ تنظيم ليست حقوق و دستمزد كاركنان سازمان جهاد كشاورزي .
۱۵/۰۸/۱۳۸۷ _ چهارشنبه _ ايجاد سند . درخواست . سند هزينه . حواله انبار . درخواست ذيحسابي .

۱۶/۰۸/۱۳۸۷ _ پنجشنبه _ تنظيم سندهاي عمراني .
۲۲/۰۸/۱۳۸۷ _ چهارشنبه _ نحوه ي ثبت درآمدهاي سازمان جهادكشاورزي .
۲۳/۰۸/۱۳۸۷ _ پنجشنبه _ ثبت اعتبارات سرمايه اي استان .
۲۹/۰۸/۱۳۸۷ _ چهارشنبه _ رسيدگي به اسناد مالي . سند هزينه خريد كالا و ملزومات . سند هزينه ماموريت پرسنل .