پيشگفتار
امروزه انديشه آموزش ، يادگيري و انتقال پيامهاي آموزشي و علمي ، تنها از طريق شيوه آموزش حضوري و كلاسيك ، فرو ريخته و انديشه بهره برداري از روشهاي آموزش نيمه حضوري ، غير حضوري و آموزش از راه دور به عنوان گزينه اي مكمل در كنــار آموزش حضوري به شدت مورد توجه دست اندر كاران مسايل آموزشي قرار گرفته است. زيرا از اين طريق نياز به فضاي آمـوزشي كاهـش و

مشكـل كمبـود نيـروي انساني ياد دهنده به حداقل ممكن مي رسد واين اصل مهم « هر كس ، در هر جا ، هر وقت ، بخواند و ياد بگيرد » تحقق مي يابد و انعطاف در زمان ، مكان و پذيرش ايجاد شده و فراگيران بر حسب ميل و رغبت و اوقات فراغت به مطالعه و يادگيري مي پردازند و امكان

 

استفاده از رسانه هاي چند گانه و آموزش رسانه اي فراهم مي آيد و يادگيري در همه جا به ويژه مناطق محروم ، پراكنده و دور از دسترس ميسر مي گردد .
اصول حسابداری سازمان آموزش و پرورش که جزئی از حسابداری دولتی می باشد فن تطبيق تجميع و تلفيق اصول و موازين حسابداری با قانون و مقررات مربوط بيان گرديده است لذا اين آميختگی و تشکيل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سياسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ريزی و مديريت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ايجاب می نمايد. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند ساير علوم وفنون ديگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خريد و فروش است. ودر اصلاح حقوقی يک نوع ايجاب و قبول است. درصورتيکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعاليت اطلاق ميگرددکه دارای آثار مالی بوده و اين آثار مالی تغيير در اقلام ترازنامه را موجب ميگردد.از دیربازاطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای بیشتر شده است.
امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پایدار آنهامحسوب می شود.

تصمیم گیری فرایندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند ودر کلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیریها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درامده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن اشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است

که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.
با گسترش روابط اقتصادی در بین بنگاههای اقتصادی و گوناگونی مبادلات بازرگانی و تنوع محصولات واحدههای اقتصادی بسیاری در قالب موسسات بازرگانی ایجاد شده به فعالیت می پردازند. در جوامع نوین موسسات بازرگانی در مجموعه بنگاههای اقتصادی سهم بسیاری دارند. این موضوع باعث می شود که تا در فرایند آموزش حسابداری به موسسات بازرگانی توجه ویژه ای شود.
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام میدهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شناسایی، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذی نفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نهوه حسابداری انها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویزه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جدید مطا لب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با مطالعه و یاد گیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای

مالی سازمان های مختلف بر آیند.اصول حسابداری سازمان آموزش و پرورش که جزئی از حسابداری دولتی می باشد فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاض سیاسی*اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای ج

امع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای اثار مالی بوده و این اثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد. استخدام یک نفر به عنوان کارمند از لحاض حسابداری صرفآ فعالیت مالی محسوب نمی گردد ولی پرداخت حقوق ویا دستمزد مستخدمین در ازای ارائه کار و یا خدمت یک فعالیت مالی است که در نتیجه باعث تقلیل درنقدینگی و افزایش هزینه خواهد شد. بنا براین چندین فعالیت مالی (نه هر نوع فعالیت مالی ) که موجب تغییر در یکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله نامیده می شود در تعریف حسابداری گفته شده است که

حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول رایج هر کشور (روش تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعریف معتبر دیگری بیان شده که حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی*اندازه گیری*ثبت وطبقه بندی اطلای مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصمیمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلای مالی برای یک موسسه در هر دوره ای مالی ظاهرا به نظر می رسد.

این دو تعریف معتبر از حسابداری به یا یکدیگر اختلافاتدارند اما در واقع یکی نیستند بدین ترتیب ک

ه شناسایی و اندازه گیری و ثبت و طبقه بندی اطلاعات معادل فن ثبت و طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و گزارش اطلاعات مالی همان تلخبص رویدادهای مالی موسسه مورد نظر است که مجموعآ موجبات قضاوت آگاهانه و اخذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان از اطلاع

ات مالی را فراهم می سازد۰
بدیهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعریف فوق را عینیت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نماید و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بایستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گیرد. زیرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری*عدم صحت گزارشات مالی تهیه شده را در پی داشته و تصمیمات متخذه نیز غیره منطقی خواهد بود۰
آخرین تعریف حسابداری:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که در هرسازمانی است حسابداری می بایست این اطلاعات را بر سه هدف مهم تهیه نماید۰
۱- گزارش داخلی برای مدیران برای استفاده در طرح ریزی و کنترل عملیات
۲- گزارش داخلی برای مدیران در تصمیم گیری از قبیل سرمایه گزاری در اموال و قیمت محصولات
۳- گزارشات خارجی برای سرمایه گزاران*دولت و سایرارگانها

مقدمه
آموزش مداوم موضوعي است كه امروزه بسياري از افكار دست اندر كاران آموزش را به خود مشغول داشته است ، زيرا آموزش يكي از نيازهاي مهم انسانها در طول زندگي است و از طرفي چون تغييرات شتابي بيشتر از گذشته به خود گرفته است ، اهميت آن چندين برابر شده است .
آموزش مداوم عبارت است از كليه فرصتهاي يادگيري كه پس از پايان تحصيلات پايه پيش مي آيد ، اين يادگيري ممكن است تمام وقت يا نيمه وقت و حرفه اي يا نيمه حرفه اي باشد .اين آموزش قسمتهايي از آموزشهاي شخصي ، اجتماعي ، اقتصادي ، حرفه اي و …را

شامل مي شود و در نتيجه موجب بهسازي تواناييهاي انسان مي گردد .
گروههاي پيگير ، خدمات مكاتبه اي و رسانه اي از راهبردهايي است كه در قالب آن قسمتي از آموزش مداوم به منظور حفظ و تثبيت سواد پايه و هدايت فراگيران به سوي استقلال در يادگيري مورد توجه قرار گرفته است .
تاریخچه نهضت سواد آموزی :
مساله مبارزه با بیسوادی و آموزش و پرورش کودکان و بزرگسالان بیسواد در ایران سالهاست که موضوع اساسی برنامه های مختلف بوده و دولتهای وقف آموزش سواد به آنها را یکی از اولویتهای برنامه های توسعه ملی خود اعلام کرده اند. آموختن علم در فرهنگ اسلامی ما نی

ز ریشه های قوی و محکمی دارد و به طرف مختلف آموزش آن تاکید شده است.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی امر آموزش عمومی و سواد آموزی بزرگسالان توسط سازمانهای متعدد با عناوین مختلف از سال ۱۳۱۵ دنبال شد این سازمانها عبارت اند از:
سازمان تعلیمات اکابر ( ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ )
سازمان آموزش سالمندان ( ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۵ )

سازمان آموزش بزرگسالان ( ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۳ )
کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی ( ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۵ )
سازمان جهاد ملی سوادآموزی (۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ )
تعريف آموزش مداوم
آموزش مداوم داراي تعاريف فراواني است كه از ميان آنها چند تعريف تقريبا” كامل و قابل قبول بوده و انتخاب شده و به شرح ذيل بيان مي شود :
« آمـوزش مـداوم مفهـوم وسيعي است كه آموزشهاي رسمي ، غير رسمي و پراكنده و اتفاقي
افراد را در طول زندگيشان جهت رسيدن به پيشرفت هاي فردي ، اجتماعي و شغلي در بر
مي گيرد . »
« آموزش مداوم فرايند مستمر و بهم پيوسته براي تأمين نيازهاي آاست . »
« آموزش مداوم آموزشـي است كه بـا زندگـي آغاز مي شود و در سـراسر عمـر ادامـه دارد
( زگهواره تا گور دانش بجوي ) مستمر و پيوسته است و با توجه به شرايط زندگي تغيير مي كند و براي رفع نيازهاي يادگيري كوشش مي نمايند . »
آموزش مداوم در نهضت سوادآموزي آموزشي است كه پس از آموز

ش سواد پايه ( مقدماتي و تكميلي ) اجرا مي شود و فرصتهاي يادگيري متنوع و مستمري را براي افراد جامعه فراهم مي آورد .
آموزش رسمي
آموزشي است كه در چهارچوب نظام آموزش و پرورش كشور انجام مي شود و براي مخاطبين آن مدرك تحصيلي معتبر صادر مي شود .
آموزش غير رسمي
آموزش غير رسمي ، آموزش منظم و سازمان يافته اي است كه در خارج از نظام آموزش رسمي صورت مي گيرد . معمولا كساني كه از نظام آموزش رسمي كشور بازمانده اند را پوشش مي دهد و آنان را براي ورود به نظام اموزش رسمي آماده مي سازد و يا آموزشهاي متناسب با زندگي و كاربردي براي آنان ارائه مي دهد .
آموزش اتفاقي
به كليه اموزشهايي گفته مي شود كه افراد به صورت غير ارادي و به دور از شرايط زماني و مكاني خاص به دست مي آورند . اين نوع آموزش ، نا منظم و غير سازمان يافته است و بر حسب اتفاق صورت مي گيرد . مثل تجربه هاي شغلي ، خواندن مستقل ، مشاهده پديده ها و … .
اهداف آموزش مداوم
اهداف آموزش به شرح ذيل مي باشد :
آموزش مداوم ، براي جبران كاستي هاي برنامه آموزش سواد پايه ( مقدماتي و تكميلي ) و تقويت آن بكار مي رود .
آموزش مداوم براي تثبيت و تقويت مهارتهاي سواد پايه و همچنين ا

رتقاء و پيش رفت در زمينه مهارتهاي سواد تابعي استفاده مي شود .
آموزش مداوم براي كاربردي كردن مهارتهاي سواد پايه و آموزش تابعي و بهبود شرايط زندگي فردي ، اجتماعي و شغلي فراگيران بكار مي رود .
براي اجتماعي كردن فراگيران و به كارگيري مهارتهاي اجتماعي ،

رعايت حقوق فردي و گروهي ، همكاري و مشاركت جمعي ، حفظ محيط زيست و كاهش آسيبهاي اجتماعي استفاده مي شود .
براي پيشگيري از بازگشت به بيسوادي و استمرار آن بكار مي رود .
رسيدن به چهار اصل « چگونه دانستن ، چگونه انجام دادن كار ، چگونه با هم زندگي كردن و چگونه بودن و بهتر زيستن را فراهم مي آورد .
زمينه كسب توانايي ها و قابليت هاي مورد نيـاز زندگي و سازگاري افراد براي مقابله با تغييرات را فراهم مي سازد و آنان را در فهم بهتر جامعه و تغييرات آن كمك مي كند .
زمينه رشد و ارتقاي دانش ، بينش و مهارت فراگيران را در موضوعات ديني ، اخلاقي ، خانوادگي ، تربيتي ، اجتماعي ، بهداشتي ، علمي ، كاربردي فراهم مي آورد .
باعث گسترش هر چه بيشتر فرهنگ و معارف غني اسلامي براي رسيدن به كمال انساني مي شود .
زمينه توسعه فرهنگ عمومي و نوشتاري را فراهم مي آورد و ب

اعث ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني در محيط زندگي فراگيران مي شود .
نيازهاي واقعي و متنوع فراگيران را تامين مي كند و ميان مهارتهاي سواد پايه و مهارتهاي زندگي آنان پيوند مناسبي ايجاد مي كند .
۱۲- زمينه همكاريهاي مشترك با سازمانها و دستگاه هاي مختلف را فراهم مي آورد و روحيه همكاران و مشاركت اجتماعي را تقويت مي كند .
۱۳- كاهش حضور سودآموزان در كلاسها زمينه بهره گيري از آموزشهاي نيمه حضوري و غير حضوري را فراهم مي آورد و فراگيران را براي خودآموزي و استقلال در

مطالعه و يادگيري آماده مي سازد .
برنامه هاي آموزش مداوم
۱٫ برنامه و طرح آموزشي گروه هاي پيگير :
اين برنامه به شيوه آموزش غير رسمي تدوين شده و هدف آن از ايجاد اين گروهها رساندن فراگيران به خودآموزي و با استقلال در يادگيري است .
۲٫ برنامه و طرح آموزش مكاتبه اي :
اين برنامه به شيوه آموزش غير حضوري تدوين شده و پس

از پايان مرحله سوم گروههاي پيگير اجرا مي شود و در اين برنامه حضور آموزش دهنده حذف شده و فراگيران بدون برگزاري جلسات مشترك با يكديگر در معرض مواد خواندني و فعاليتهاي مربوط به خواندن و نوشتن قرار مي گيرند . اين طرح خودآموز شدن فراگيران را تقويت و تثبيت مي نمايد .
۳٫ مشاركت با كتبخانه هاي عمومي ( شهري و روستايي ) :

با مشاركت كتابخانه هاي عمومي شهري و روستايي بخش ويژه فراگيران در كتابخانه ها تجهيز مي شود . ايجاد كتابخانه سيار و تجهيز كتابخانه ها به عنوان مراكز فرهنگي و اطلاع رساني .
۴٫ مسابقات كتاب خواني و خاطره نويسي :
يكي ديگر از برنامه هاي مهم آموزش مداوم برگزاري مسابقه مختلف كتاب خواني ، خاطره نويسي و … است .
۵٫ برگزاري نمايشگاه كتاب ، نشريات و توليدات ويژه آموزش مداوم
ايجاد نمايشگاه ، يك كار مهم فرهنگي ـ آموزشي است ، اين برنامه علاوه بر اين كه موانع موجود بر سر راه ميل به مطالعه را از بين مي برد و زمينه آشنايي و در دسترس قرار دادن مواد خواندني و آموزش را براي فراگيران فراهم مي آورد . در اين نمايشگاه علاوه بر كتاب ، نشريات ديواري ، صنايع دستي و … در معرض ديد تماشاگران و خوانندگان قرار مي گيرد .
۶٫ تهيه و انتشار نيمه صفحه نوسواد :
اين برنامه از ديماه سال ۱۳۶۸ در روزنامه اطلاعات آغاز شد و همچنان ادامه دارد . مطالب اين نيمه صفحه مخصوص نوسوادان و كم سوادان است .
۷٫ تهيه و انتشار نشريات محلي :
اين برنامه متناسب با نيازهاي ملي ، محلي و منطقه اي بزرگسالان در سطح محلي استان و شهرستان ها تهيه و منتشر مي شود .
۸٫ برنامه ريزي و توليد مواد خواندني ساده و كاربردي :
به منظور پاسخ به نيازهاي مطالعاتي و خواندني افراد كم سواد و باسواد ، گسترش فرهنگ مكتوب و رواج فرهنگ مطالعه و كتاب خواني برنامه ريزي و توليد مواد خواندني و آموزشي ويژه آنها مورد توجه قرار گرفته است . اين مواد و كتابها به صورتهاي مشاركتي ، تاليف ، ساده نويسي و … برنامه ريزي و توليد شده و در اختيار مخاطبان و علاقه مندان قرار مي گيرد .
۹٫ گسترش مشاركت ها و همكاري داخلي و بين المللي :
الف ) همكاريها و مشاركتهاي بين بخشي با سازمانها و نهادها و وزارت خانه هايي مانند جهاد كشاورزي ، بهداشت و درمان ، محيط زيست ، بهزيستي ، بهره وري ملت ايران ، ستاد مبارزه با مواد مخدر و … وجود دارد و در توليد مواد خواندني مورد نياز مخاطبان مش

ترك و اجرا و ارزشيابي آنها هر ساله به صورت مشترك آموزش داده مي شود .
ب ) همكاري و مشاركتهاي بين المللي با يونيسف ( مركز فرهنگي يونسكو در آسيا و اقيانوسيه )
و … ايـن همكـاري در زمينـه چـاپ كتـاب ، تـرجمـه متـون آموزشي ،‌برگزاري كارگاه ها و
سمينارهاي مشترك انجام مي گيرد .

۱۰٫ آموزش هاي رسانه اي :
به منظور غني سازي محيط زندگي فراگيران ، نشريه ديواري ، بروشور آموزشي ، فيلم جويبار دانش ، دست نوشته و جنگ آموزشي ، بسته هاي آموزشي ، برنامه هاي تلويزيوني ، پوستر ، اسلايد متناسب با نيازها و اهداف آموزشي تعيين شده و در اختيار فراگيران قرار داده مي شود .
« گروه به دسته با جماعتي از مردم گفته مي شود كه از دو نفر بيشتر و داراي هدف مشترك باشند »

پيش نيازهاي فعاليت هاي گروهي
قبل از اقدام به كار گروهي توجه به موارد زير ضروري است :
۱- شناخت كافي اعضا از هدف هاي فعاليت گروهي
۲- آگاه سازي اعضاي گروه نسبت به شيوه فعاليت
۳- پيدا كردن علت مشترك و شناسايي مسايلي كه بتوان به وسيله آنها ، اتحاد و همبستگي و همراهي اعضا را ايجاد كرد .
۴- برقراري ارتباط عاطفي مناسب بين اعضاي گروه
۵- علاقه مندي اعضاي گروه
۶- شناسايي و انتخاب رهبر ( سرگروه )‌كارآمد
۷- گروه بندي مناسب بر اساس شناخت ويژگي هاي شخصي ، قومي ، فرهنگي اعضا .
عوامل انسجام و يكپارچگي گروه
۱- احساس تعلق به گروه
۲- به وجود آوردن هنر گوش دادن ، متقاعد كردن و متقاعد شدن

۳- اجراي روشها و ارايه تمرين هاي برانگيزاننده
۴- تقويت اعتماد به نفس اعضا و جلوگيري از بروز تنش در گروه
۵- رعايت تفاوتهاي فردي اعضاي گروه و توجه بويژگيهاي قومي ، فرهنگي و روانشناختي افراد .
۶- ايجاد فرصت براي همه اعضا به منظور بيان انديشه ها و نظريات خود

۷- وجود فضاي تفاهم و اعتماد متقابل اعضا
هدفهاي كلي ـ آموزشي
براي اين برنامه ها هدف هاي ويژه اي در نظر گرفته شده است كه در طي سه مرحله قابل تحقق هستند ، اين هدفها عبارتند از :
۱٫ نشر فرهنگ غني اسلامي
۲٫ توسعه فرهنگ نوشتاري
۳٫ ترويج فرهنگ كتاب و كتاب خواني در محيط زندگي فراگيران
۴٫ ايجاد روحيه همكاري و مشاركت اجتماعي
۵٫ تثبيت سواد و جلوگيري از رجعت به بيسوادي
۶٫ ارتقاء آگاهي عمومي و كاربردي فراگيران
۷٫ تقويت خودآموزي فراگيران و ترويج فرهنگ استفاده از رسانه هاي آموزشي
۸٫ ارتقاء دانش فراگيران به منظور همگامي با تغييرات اجتماعي
۹٫ توانمند سازي افراد در زمينه كسب مهارتهاي اساسي زندگي
تعريف هدف
هدف در لغت به معني غرض ، آماج ، نشانة تير ، غايت ، مقصود و آرمان آمده است و هدف در فرآيند يادگيري عبارت است از حد يادگيري و چيزي كه ما مي خواهيم به آن برسيم و به عبارت ديگر هدف ، تغييرات مطلوبي است كه ما انتظار داريم در يادگيرندگان ايجاد شود .
انواع هدف
۱- هدف غايي يا آرماني
۲- هدف كلي درسي
۳- هدفهاي رفتاري ( عيني )
الف ) هدف غايي يا آرماني :
اين هدفها بسيار كلي هستند و جهت متعالي و تعليم و تربيت را در جامعه نشان مي دهند .
ب ) هدف كلي درسي :

هدف كلي درسي نتايجي است كه انتظار مي رود پس از آموزش موضوع درسي عايد يادگيرنده بشود .
ج ) هدف رفتاري ( عيني ) :
رفتار و اعمال ، حركات و آثاري هستند كه بايد بعد از آموزش موضوع مورد نظر آموزشي از فراگير بروز كند . اين هدفها قابل مشاهده و لمس كردن و قابل اندازه گيري مي باشند .
مثال :

تربيت انسانهاي عادل (‌هدف آرماني )
فراگيران ، قاره ها را بشناسند ( هدف كلي درسي )
فراگيران قاره هاي جهان را نام مي برند ( هدف رفتاري )
فراگيران در گروه در مدت پنج دقيقه ، پنج خط مطلب را درست مي نويسند ( هدف رفتاري )
حيطه هاي هدف
هدفها در سه حيطه طبقه بندي مي شوند :
• حيطه شناختي
• حيطه عاطفي
• حيطه رواني ـ‌ حركتي
اصول تعيين اهداف
۱- هدفهاي درسي بايد تغيير پذير باشد .
۲- هدفهاي برنامه درسي بايد با شرايط و امكانات يادگيرندگان هماهنگ باشد و با توجه به نيازهاي آني و آتي آنها تعيين گردد .
۳- در تعيين هدفها بايد به تفاوتهاي فردي فراگيران توجه شود .
۴- هدف بايد با توجه به زمان حال و آينده تعيين گردد .
۵- هدف بايستي قابل اندازه گيري باشد .
۶- هدف بايد روشن و قابل فهم بيان شود .
۷- هدف بايد قابل حصول باشد و موجب تقويت نگرش مثبت در يادگيرنده شود .
دسته بندي هدف آموزشي در گروه پيگير
۱٫ ديني ـ اخلاقي
۲٫ خانواده و تربيت

۳٫ اجتماعي ـ‌مدني
۴٫ علمي ـ بهداشتي
۵٫ علمي ـ كاربردي
الف ) هدفهاي آموزشي در شاخه ديني ـ اخلاقي
۱- رشد و تقويت نگرش اسلامي به امور و مسايل در جامعه
۲- تقويت روحيه تعبد آگاهانه و رعايت احكام و آداب اسلامي

۳- تقويت دانش مخاطبان در ارتباط با مسائل و واجبات ديني
۴- تقويت نگرش مخاطبان در ارتباط با اصول و فروع دين و مسائل مربوط به آنها
۵- پرورش و تقويت روحيه نظم پذيري و انضباط اقتصادي
۶- تقويت دانش و نگرش و مهارت خواندن و درك قرآن كريم
ب ) هدف هاي آموزشي در شاخه خانواده و تربيت
۱- تقويت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به اساس خانواده در جامعه
۲- تقويت دانش و نگرش مخاطبان در مورد كيفيت تشكيل خانواده و حفظ حدود و ثغور آن و دوام خانواده
۳- تقويت دانش و نگرش مخاطبان در مورد رعايت احترام متقابل در خانواده و روابط خانوادگي
۴- تقويت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به حقوق والدين نسبت به فرزندان و فرزندان نسبت به والدين
۵- تقويت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به آيين همسرداري
۶- تقويت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به تربيت فرزند
۷- تقويت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به برخورد با سالمندان در خانواده
هدفهاي رفتاري مورد انتظار اين شاخه
۱٫ وظايف فرزندان نسبت به پدر و مادر را بگويد .
۲٫ اهميت انتخاب نام نيكو را براي فرزند شرح دهد .
۳٫ راه مؤثر و مناسبي براي برخورد با حسادت فرزند خود بكار ببرد .
۴٫ علل تنبلي كودك و برخورد مناسب با او را توضيح دهد .
ج ) هدفهاي آموزشي شاخه اجتماعي مدني
۱- تقويت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به اصول و اساس حاكميت جمهوري اسلامي ايران
۲- تقويت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به قوانين اجتماعي و لزوم احترام به قانون
۳- تقويت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به احساس مشاركت در امور اجتماعي
۴- تقويت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به حقوق زنان در اسلام
۵- تقويت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به تواناييهاي اقتصادي و كشاورزي ايران
۶- تقويت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به الگوهاي انسانيت و شهداي ايران
۷- تقويت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به مشاركت در امور عام المنفعه
۸- تقويت دانش و نگرش مخاطبان نسبت به ارزشهاي انقلاب اسلامي
۹- آشنايي با زندگي مسلمانان صدر اسلام
۱۰- آشنايي با زندگي رهبران بزرگ اسلام
هدفهاي رفتاري مورد انتظار در اين شاخه
۲٫ حقوق اقتصادي زن در اسلام را توضيح دهد .
۳٫ مطالبي درخصوص اهداف جنگ عراق عليه ايران بنويسد .
۴٫ اهميت كار و رعايت نظم و برنامه ريزي در كار را بيان كند .
د ) هدفهاي آموزشي در شاخه علمي بهداشتي
۱- تقويت دانش و نگرش مخاطبان در ارتباط با مراعات نكات بهدا

شتي فردي و اجتماعي و محيطي
۲- تقويت دانش و نگرش مخاطبان ( زنان ) در رعايت بهداشت پس از زايمان و نگهداري كودك
۳- ارايه راهبردي عملي در مبارزه با حشرات موذي و راههاي مبارزه با آنها
۴- تقويت دانش و نگرش مخاطبان در اصول تغذيه
۵- آشنايي با اصول مربوط به كمكهاي اوليه
مراحل اجراي تدريس نمايشي
۱٫ مرحله آمادگي ‍:
ياد دهنده هدف تدريس را مشخص مي كند و وسايل كار را از قبل براي گروه آماده مي كند و خود با تمرينها نسبت به كار با اشياء آماده مي شود .
۲٫ مرحله توزيع :
ياد دهنده ابتدا هدف را براي فراگيران توضيح مي دهد و سؤالهايي را كه انتظار دارد فراگيران در پايان آموزش پاسخ دهند به ايشان نمايش مي دهد .
۳٫ مرحله نمايش :
ياد دهنده عمليات ضروري براي كسب مهارت را به فراگيران نشان مي دهد و روش صحيح كار و مراحل انجام آن را به فراگيران نمايش مي دهد .
۴٫ مرحله آزمايش :

از چند فراگير با توجه به امكان دعوت كرده تا پاي تابلو آمده و در حضور ياددهنده عمل ساختن يك شيء يا كاربرد وسايل را تكـرار كنند . ياددهنده سـؤالات كتبي يا شفاهي خود را مطرح مي كند و از فراگيران مي خواهد كه پاسخ دهند .
ج ـ روش گردش علمي :
روش گـردش علمـي گامـي براي مطالعه جامعه است كه از طرف تقسيم كرد :
۱- فعاليتهاي قبل از رفتن به گردش علمي
• محلي كه براي گردش علمي درنظر گرفته شده است قبلاً بازديد و با مسئولين آن هماهنگي بعمل مي آيد .
• هدف گردش علمي دقيقاً مشخص شده و به مسئول مركز مورد نظر و يا كارشناسي كه تعيين شده است ، گفته مي شود .
• مدتي قبل از روز بازديد ، ساعت و تاريخ بازديد و تعداد بازديد كنندگان به مركز مورد نظر اعلام مي شود .
• نوع لباس و وسايل علمي مورد نياز براي گردش علمي لازم است تعيين و به فراگيران گفته مي شود .
۲- فعاليتهاي حين گردش علمي
• ياد دهنده بازديد را بايد طبق برنامه زماني پيش ببرد و فراگيران را در يافتن پاسخ سؤالهايشان ياري مي كند .
• جريان بازديد به گونه اي بايد هدايت شود كه همه فراگيران در جمع آوري اطلاعات شركت فعالانه داشته باشند .
• قبل از پايان فعاليت ياددهنده با فراگيران در خصوص جمع آوري پاسخ پرسشها ، گردآوري مطالب و تهيه عكس و … صحبت مي كند و در صورت نياز راهنمايي لازم را مي كند .
۳- فعاليتهاي پس از گردش علمي
در اين مرحله فراگيران با مشاركت همديگر و با راهنمايي ياددهنده نتايج گردش علمي را بصورت مكتوب يا شفاهي ، فردي و يا مباحثه گروهي در كلاس ارايه مي دهند .
مزاياي اين روش
۱- بين كلاس و ساير مراكز فرهنگي ، كتابخانه ها و … پيوندي بوجود مي آيد .
۲- تجارب واقعي و فعال براي فراگيران كسب مي شود .
د ـ روش بحث گروهي
بحث گروهي ، گفت و گويي است سنجيده و منظم درباره موضوعي خاص كه مورد علاقه مشترك شركت كنندگان در بحث است . به اين طريق كه موضوع يا مسأله خاصي توسط ياددهنده مطرح مي شود و فراگيران درباره آن مطالعه ، انديشه ، بحث و اظهار نظر مي كنند و با هدايت ياددهنده يا متخصص موضوعي نتيجه مي گيرند .
موضوع هايي را كه مي توان با روش بحث گروه

ي آموزش داد
در بحث گروهي دروس و محتوايي قابل اجراست كه داراي ويژگيهاي زير باشند .
۱- مورد علاقه مشترك شركت كنندگان در بحث باشد و توسط ياددهنده و فراگيران انتخاب شده باشد
۲- فراگيران درباره موضوع اطلاعات لازم راداشته ب

اشند وبتوانند نظرهاي مختلف اظهار نمايند .
۳- برخي از مهارتهاي اساسي زندگي ( برقراري ارتباط ، تصميم گيري ،‌مديريت خانواده ، انتقاد پذيري و قدرت استدلال ) را مي توان با اين روش بهتر آموزش داد .
۴- موضوع براي فراگيران قابل فهم و آسان باشد .
مراحل اجراي بحث گروهي
۱- مرحله آمادگي و برنامه ريزي
۲- انتخاب موضوع
۳- فراهم كردن زمينه مشترك
۴- تعيين شبكه ارتباطي اعضاي گروه
۵- تعيين نقش اعضاي گروه
ـ آمادگي و برنامه ريزي :
ياددهنده قبل از تشكيل جلسه بايد نيازها ، ميزان معلومات ، علايق و تجارب قبلي فراگيران را به طور دقيق بررسي كند و سپس بر اساس آنها هدفهايي را كه فراگيران پس از اجراي روش بايد به آن برسند را مشخص كند .
ـ انتخاب موضوع :
موضوع بايد بتواند در فراگيران انگيزه فعاليت ايجاد كند و منجر به حل مسئله شود و موضوع بايد در قالب كلمه ها و جملات صريح و روشن بيان شود .

ساختار آموزشی مرحله اول آموزش بزرگسالان(نهضت سواد آموزی)

نظر به تجارب اجرايي حاصل از قريب سه دهه از فعاليت سوادآموزي وضرورت بازنگري ساختار آموزشي به منظور ارتقاء کمي وکيفي فعاليت هاي سوادآموزي در سطح کشور، به استناد بند۳ ماده ۶ قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب مجلس شوراي اسلامي و ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي اساسنامه نهضت سواد آموزي مصوب هيات وزيران(۱۵/۱/۶۷) مبني بر تصويب دوره ها،اهداف وبرنامه هاي درسي نهضت سوادآموزي ، ساختار آموزشي مرحله اول آموزش بزرگسالان (نهضت سواد آموزی) مشتمل بر ۱۶ ماده به شرح ذيل به تصويب مي رسد .
ماده ۱: تعاریف
۱-۱٫ بزرگسال بی سواد:
افراد بی سواد بالاتر از ۹ سال تمام در مناطق شهری و ۱۱ سال تمام در مناطق روستایی و عشایری که از تحصیل بازمانده اند طبق آیین نامه اجرایی مدارس, بزرگسال بی سواد محسوب می شوند.
۲-۱٫حداقل سواد:
توانایی خواندن , نوشتن,حساب کردن ,درک و فهم متون ساده به زبان فارسی، كسب مهارت هاي اوليه روخواني قرآن و کاربرد آنها د

ر زندگی فردی و اجتماعی حداقل سواد تلقی می شود.
۳-۱٫ تحکیم سواد :
تثبیت و ارتقاء مهارت های خواندن, نوشتن,حساب کردن ,درک و فهم متون ساده به زبان فارسی،روخواني قرآن و کاربرد آنها در زندگی فردی و اجتماعی (مهارت های اساسی زندگی) افراد نوسواد تحکیم سواد تلقی می شود.
۴-۱٫دوره سواد آموزی:
دوره ای است که به منظور دستی

ابی افراد بزرگسال به حداقل سواد طراحی و اجرا می شود.
۵-۱٫دوره تحکیم سواد
دوره ای است که فرصت استمرار و پایداری آموخته ها و کاربرد آن را برای کسانی که دوره سواد آموزی را گذرانده و تمایل به ادامه تحصیل

ندارند فراهم می سازد.
۶-۱٫دوره انتقال:
دوره ای است که فرصت ادامه تحصیل برای کسانی که دوره سواد آموزی را گذرانده اند یا کسانی که فاقد شرایط ادامه تحصیل در نظام آموزش رسمی هستند، فراهم می سازد .
ماده ۲: مرحله اول آموزش بزرگسالان شامل سه دوره سواد آموزی،تحکیم و انتقال می باشد
ماده ۳: دوره سواد آموزی به منظور تحقق اهداف زیر ، اجرا می شود:
۱٫ کسب مهارت های خواندن, نوشتن, درک و فهم متون ساده فارسی
۲٫ آشنایی بیشتر با معارف دینی و فرهنگ اسلامی
۳٫ با قرآن و کسب مهارت های اولیه روخوانی قرآن
۴٫ انجام محاسبات ریاضی در حد چهار عمل اصلی
ماده۴: مدت دوره سواد آموزی حداقل ۴۰۰ ساعت است که با توجه به شرایط و مقتضیات محیطی و نياز مخاطبان به تشخیص سازمان نهضت سواد آموزی حداکثر تا ۵۵۰ ساعت قابل افزایش است.
ماده ۵:موضوعات و مفاهیم اساسی دوره سواد آموزی برابر جدول ذیل می باشد:
ردیف مفاهیم اساسی آموزشی حدافل ساعت آموزش حداکثر ساعت آموزش
۱ زبان فارسی ۲۶۰ ۳۰۰
۲ قرآن و فرهنگ اسلامی ۷۰ ۱۰۰
۳ ریاضی ۷۰ ۱۰۰
جمع ۴۰۰ ۵۰۰
تبصره :چارچوب و كليات راهنمای برنامه درسی دوره سواد آموزی توسط سازمان نهضت سواد آموزی تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.
ماده ۶: ارزشیابی دوره سواد آموزی با توجه به خصوصیات و ویژگی های آموزشی بزرگسالان به صورت توصيفي و فرآیندی است و مبتنی بر امتحانات پایان دوره نمی باشد.
ماده ۷: دوره تحکیم سواد به منظور تحقق اهداف زیر اجرا می شود:
۱٫ پیش گیری از بازگشت به بی سوادی
۲٫ ایجاد ارتباط بین سواد آموزی و آموزش مهارت های اساسی زندگی
۳٫ زمینه سازی یادگیری مادام العمر
ماده ۸: مدت دوره تحکیم سواد حداقل به میزان ۲/۱ (یا نیمی) مدت دوره سواد آموزی و حد اکثر تا ۳۰۰ ساعت خواهد بود.
ماده ۹: برنامه های دوره تحکیم سواد به صورت نیمه حضوری و غیر حضوری با استفاده از رسانه های آموزشی مناسب و بکار گیری شیوه های متفاوت نظیر خدمات مکاتبه ای, ایجاد شبکه های یادگیری مشارکتی –گروهی و تولید نشریات می باشد.
ماده ۱۰: محتوای دوره تحکیم سواد در قالب بسته های آموزشی متناسب با نیاز های مخاطبان ارائه می شود، که در بر دارنده آموزش های دینی, اعتقادی, ادبیات و هنر,مهارت های زندگی , آموزش بهداشت, مهارت های شغلی و مهارت های اجتماعی می باشد.
ماده ۱۱: دوره انتقال به عنوان مرحله اول آموزش ها غیررسمی تلقی شده واهداف زیررادنبال می کند:
۱٫ گسترش مهارت های خواندن و نوشتن و درک مطلب و کاربرد آن در زندگی
۲٫ گسترش فرهنگ و معارف دینی و توانمند سازی افراد در بکارگیری دستورات دینی در زندگی فردی و اجتماعی

۳٫ آشنایی بیشتر با مفاهیم ریاضی و علوم و توانمندی یکار گیری آن در زندگی روزمره
۴٫ گسترش مهارت های اساسی زندگی
۵٫ رشد بینش اجتماعی, فرهنگی و سیاسی بزرگسالان
تبصره:نظام آموزش غير رسمي بزرگسالان توسط سازمان نهضت سواد آموزي با همكاري معاونت آموزش ابتدایی تهيه و به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش خواهد رسيد.
ماده ۱۲: دوره انتقال شامل ۸۰۰ ساعت آموزش است که ۲۰۰ ساعت آن به صورت خود آموز و غیر حضوری طراحی و اجرا می شود
ماده ۱۳: جدول مواد درسی و زمان آموزش دوره انتقال برابر جدول ذیل می باشد:
مواد درسی زمان جمع
حضوری غیر حضوری
ادبیات فارسی ۱۸۰ ۶۰ ۲۴۰
فرهنگ و معارف اسلامی ۱۲۰ ۴۰ ۱۶۰
ریاضی ۱۲۰ ۴۰ ۱۶۰
علوم تجربی ۹۰ ۳۰ ۱۲۰
علوم اجتماعی ۹۰ ۳۰ ۱۲۰
جمع ۶۰۰ ۲۰۰ ۸۰۰
تبصره: راهنما ی برنامه های درسی این دوره توسط سازمان نهضت سواد آموزي وبا همكاري سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.

ماده ۱۴: تهیه وتدوین مقررات اجرایی ، آموزشی و ارزشیابی تحصیلی دوره های مختلف بر عهده سازمان نهضت سواد آموزي می باشد.
ماده ۱۵:ارزش تحصیلی پایان دوره انتقال همطراز با پایان دوره ابتدایی است و دارندگان گواهینامه پایان دوره مجاز به ادامه تحصیل در دوره راهنمایی تحصیلی می باشند.
ماده ۱۶ : ارزشیابی دوره انتقال به صورت مستمر و به شکل توصیفی می باشد

.

حسابداري در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي

هدف حسابداري :
حسابداري يک سيستم است که در آن فرآيند جمع‌آوري، طبقه‌بندي ، ثبت، خلا

صه کردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شکل‌ها و مدلهاي خاص انجام مي‌گيرد. تا افراد ذي‌نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون‌سازماني مثل بانک‌ها، مجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند.
به همين دليل فردي که تحصيلات دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهاي اين دسته از افراد مطابق استاندارد نيست و پردازش کافي نمي‌شود و بيشتر تراز حسابها مي‌باشد. براي مثال يک حسابدار تجربي نمي‌تواند براحتي بين دارايي کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و يا نمي‌داند که چگونه بايد معاملات ارزي را در دفاتر ثبت کرد.
حسابداري به عنوان يک نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در مي‌آورد.
محصول نهايي نظام حسابداري گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است که مبناي تصميم‌گيري اشخاص ذي‌نفع (مديران ، سرمايه‌گذاران ، دولت و …) قرار مي‌گيرد.
ماهيت حسابداري :يک حسابدار متخصص، در آينده مي‌تواند مدير مالي يک سازمان يا شرکت گردد يعني مي‌تواند به مديريت يک شرکت ايده بدهد که منابع موجودش را در چه راههايي سرمايه‌گذاري نمايد تا استفاده بهينه کند و يا اگر شرکت به منابع مالي جديد نياز داشت يک مدير مالي بر اساس دانش آکادميک خود مي‌تواند بگويد که از چه طريقي بايد تامين مالي کرد.
مجموع اين فعاليت‌ها خارج از توانايي يک حسابدار تجربي است.?حسابداري يک سيستم اطلاعاتي است که با فراهم‌کردن اطلاعات لازم کمک مي‌کند تا سرمايه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند، تصميم‌ بگيرند. براي مثال اگر شخصي ب

خواهد در يک شرکتي سرمايه‌گذاري کند، تمايل دارد که وضعيت مالي آن شرکت و يا نتايج عمليات آن شرکت را در طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي که به صورت گزارشهاي مالي توسط حسابداران تهيه مي‌شود.
حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است. به همين

دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن ،‌ هدفها و روشهاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است. چرا که اشخاص، شرکت‌ها و دولت براي تصميم‌گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتکا دارند که اين اطلاعات را به ياري حسابداري مي‌توان به دست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه‌گذاري يکي از مواد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي کشور است و سرمايه‌گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امکان سعي دارند منابع مالي خودرا به سويي سوق دهند که کمترين ريسک و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني به دنبال برآورد ريسک سرمايه‌گذاري‌ها خواهند بود. اين در حالي است که يکي از مباني اساسي براي محاسبه ريسک بازار شرکت‌ها ، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداي است.

چارت سازمانی

ثبتهایی که در آموزش و پرورش استفاده می شوند بشرح زیر است:
سر فصل حساب ها و ثبت عمليات حسابداري درآمدهاي قانوني در دفاتر ، صورت حساب دريافت و پرداخت ماهانه و نهائي و فرمهاي عملکرد به شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
۱٫ معادل اقلام برآورد درآمد عمومي در قسمت سوم قانون بودجه يا پيوست شماره (۲) قانون بودجه و موافقتنامه مبادله
حساب درآمد واحدهاي دستگاه ( بدهکار) ***
حساب درآمد پيش بيني شده ( بستانکار ) ***
۲٫ معادل اقلام درآمد تحقق يافته براي وصول

حساب درآمد پيش بيني شده ( بدهکار ) ***
حساب درآمد تحقق يافته ( بستانکار ) ***
۳٫ بهنگام وصول درآمدهاي تحقق يافته به صورت نقد
بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار) ***
درآمد عمومي وصولي ( بستانکار ) ***

۴٫ انتقال اقلام درآمد عمومي به حساب خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي دستگاه اجرائي
خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار) ***
بانک وجوه تمرکز درآمد عمومي ( بستانکار ) ***
۵٫ انتقال وجوه مذکور به حساب درآمد عمومي کشور و اخذ تائيديه از خزانه بر اساس برگه بستانکاري حساب ۸۰۰۱ حاوي مشخصات درآمد عمومي مربوط
درآمد عمومي ارسالي ( بدهکار) ***
خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بستانکار ) ***
۶٫ معادل مطالبات قابل وصول بر اساس صورتحسابها و ساير مدارک همزمان با ثبت آرتيکل بند (۲)
حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بدهکار) ***
حساب کنترل درامد ( بستانکار ) ***
۷٫ ثبت سفته ها و ساير وثيقه ها بابت اقساط مطالبات قابل وصول در صورتيکه دستگاه اجرائي مربوط طبق قانون و مقررات وصول درامد مورد نظر اجازه وصول آن ، به صورت تقسيط را داشته باشد .
حساب اسناد دريافتني ( بدهکار) ***
حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بستانکار ) ***
۸٫ به هنگام ارسال اسناد دريافتني به بانک براي وصول
حساب اسناد در جريان وصول ( بدهکار) ***
حساب اسناد دريافتني ( بستانکار ) ***
۹٫ بهنگام عدم وصول ( نکول شده ) اقساط درامد در موعد تعيين شده
حساب اسناد نکول شده ( بدهکار) ***
حساب اسناد در جريان وصول ( بستانکار ) ***
۱۰٫ بهنگام ارسال اسناد و مدارک نکول شده به اجراء و واحد حقوقي جهت عمليات اجرائي وصول
حساب اجراء و دعاوي حقوقي ( بدهکار) ***

حساب اسناد نکول شده ( بستانکار ) ***
۱۱٫ به هنگام واريز وجه به حساب درامد دستگاه در هر يک از مراحل بندهاي ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ فوق الاشاره حسب مورد بطور همزمان ثبتهاي زير در دفاتر انجام ميپذيرد .
حساب بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار) ***

درآمد عمومي وصولي ( بستانکار ) ***
حساب کنترل درامد ( بدهکار) ***

حساب بدهکاران / اسناد دريافتني / حساب اسناد در جريان وصول / حساب اسناد نکول شده/حساب اجراءودعاوي حقوقي (بستانکار) ***
۱۲٫ در صورتيکه تعداد اقلام درآمد قابل وصول و سفته هاي دريافتي دستگاه اجرائي معدود باشد ذيحسابي ميتواند به جاي استفاده از سر فصل حسابهاي ” حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ” و ” حساب اسناد دريافتني ” از سر فصل ” حساب اسناد دريافت

ني ” استفاده نمايد.
۱۳٫ ثبت وصول و ايصال درآمد عمومي توسط دستگاههاي اجرائي استاني و يا ساير دستگاهها بابت درآمد پيش بيني شده مندرج در قسمت سوم قانون سالانه بودجه کل کشور دستگاه اجرائي مربوط
الف – ثبت در دفاتر دستگاه اجرائي استان و ساير دستگاههاي وصول کننده
۱- بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار ) ***
درآمد عمومي انتقالي ( بستانکار) ***
– بهنگام انتقال وجوه مزبور به حساب خزانه تمرکز وجوه دستگاه اجرائي مربوط
۲- حساب درآمد عمومي انتقالي ( بدهکار) ***

بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بستانکار) ***
ب – ثبت درآمدهاي مذکور در دستگاه اجرائي مربوط
۱- بهنگام دريافت فهرست وجوه واريزي از واحد استاني و ساير دستگاهها
وصولي استان يا ساير دستگاهها (بدهکار) ***

۲- بهنگام دريافت اعلاميه بانکي مبني بر واريز وجوه به حساب تمرکز وجوه درآمد عمومي
خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي (بدهکار) ***
وصولي استان با ساير دستگاهها (بستانکار) ***
۱۴٫ ثبت درآمدهاي وصولي توسط واحد تابعه در ذيحسابي مرکز استان
الف – بهنگام دريافت فهرست وجوه واريزي
وصولي واحد تابعه در استان (بدهکار) ***
درآمد عمومي وصولي (بستانکار) ***
ب – بهنگام دريافت اعلاميه بانکي مبني بر واريز وجوه به حساب تمرکز وجوه درآمد عمومي ذيحسابي
خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي (بدهکار) ***
وصولي واحد تابعه در استان (بستانکار) ***
۱۵٫ ثبت آن قسمت از درآمد عمومي وصولي که به موجب قوانين مربوط درآمد اختصاصي تلقي ميشود با انتقال وجوه آن به حساب خزانه تمرکز وجوه اختصاصي به حساب درآمد اختصاصي وصولي منظور ميشود
الف – حساب درآمد عمومي وصولي (بدهکار) ***
حساب درآمد اختصاصي وصولي (بستانکار) ***
ب – خزانه تمرکز وجوه اختصاصي (بدهکار) ***

خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي (بستانکار) ***
۱۶٫ ثبت آن قسمت از درآمد اختصاصي و يا مازاد پيش بيني آن که به موجب قوانين مربوط به حساب درآمد عمومي واريز ميشود بر اساس تائيديه اخذ شده از خزانه
الف – در آ مد اختصاصي وصولي ( بدهکار ) ***

درآمد عمومي وصولي (بستانکار) ***
ب – خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي (بدهکار) ***
خزانه تمرکز وجوه اختصاصي (بستانکار) ***
۱۷٫ ثبت پيش دريافت درآمد در مواقعيکه دستگاه اجرائي مربوط طبق مقررات قبل از تعيين مبلغ مطالبات وصول مينمايد .
بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار ) ***
پيش دريافت درآمد / عوارض ( بستانکار ) ***
۱۸٫ ثبت احتساب درآمد عمومي پس از تعيين مطالبات قطعي
پيش دريافت درآمد / عوارض ( بدهکار) ***
حساب درآمد عمومي وصولي (بستانکار) ***

حکم کارگـزینی
۱ـ نام خانوادگی : ۲ـ نام : ۳ـ شماره پرسنلی:
۴ـ شماره شناسنامه: ۵ـ نام پدر: ۶ـ تاریخ تولد: ۷ـ محل صدور:
۸ـ وضعیت تاهل: ۹ـ تعداد اولاد: ۱۰ـ وضعیت سربازی:
۱۱ـ آخرین مدرک تحصیلی: ۱۲ـ تاریخ استخدام: ۱۳ـ کد شغل:
۱۴ـ عنوان شغل: ۱۵ـ عنوان پست: ۱۶ـ واحد سازمانی:
۱۷ـ گروه: ۱۸ـ رتبه: ۲۱ـ واحد سازمانی:
۱۹ـ نوع حکم: مزد گروه (مزد شغل) : ریال
۲۰ـ شرح حکم : مزد سنوات :
مزد رتبه :

جمع مزد مبنا :
۲۲ ـ مزایا
تفاوت تطبیق :
مسکن :
خواربار:

۲۴ـ تاریخ اجرای حکم: عائله مندی:
۲۵ شماره حکم :
۲۶ـ تاریخ صدور:
۲۷ـ محل امضاهای مجاز :
۲۸-نسخه: ۲۳ـ جمع کل مزد و مزایا :
هـدف از انتخـاب
پیدا کردن شایسته ترین و مناسب ترین افراد جهت

به کار گماشتن آنها در پست های سازمانی کاری است بس مهم که به عهده اداره امور پرسنلی واگذار گردیده است این عمل می بایستی با روشی خاص و حساب شده انجام پذیرد تا شایسته ترین افراد را به کار گیرند. در انتخاب و یا استخدام متقاضیان، نقش اساسی را مسائل اجتماعی ایفا می کنند، زیرا تصمیماتی که در رد و یا قبول متقاضیان اتخاذ می شود از جهات بسیار در شهرت اجتماعی سازمان موثر است. انتخاب کنندگان و انتخاب شدگان هر دو در حالی که اعضای رسمی سازمانی به شمار می روند در عین حال هم عضویت اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند به عهده دارند بنابراین مسئله انتخاب کار آسانی نیست زیرا انتخاب شوندگان امروز انتخاب کنندگان فردای سازمانی می شوند.
شرط اولیه برای انتخاب صحیح ، تعیین ارزش های مهارتی، توانایی، استعدادی و غیره برای احراز مشاغل مورد نظر می باشد. رعایت کلیه خصوصيات فوق برای موفقیت یک شخص در انجام وظایف و مسئولیت هایش موثر است . بنابراین در انتخاب افراد جهت تصدی مشاغل سازمانی رعایت دو چشم انداز متفاوت لازم و ضروری است.
نخست آنکه استانداردهای ارزشی لازم برای یک شغل چگونه تعیین می شوند و دیگر آنکه موفقیت در یک شغل به چه معنی و مفهومی به کار برده می شود. در پاسخ مسائل فوق می بایستی متذکر شد که هر دو بستگی مستقیم به طرز تولید و ارائه خدمات سازمانی از لحاظ کیفیت کالا و فراورده دارد. اگر تولید کالا در سطحی کاملا عالی عرضه شود، بنابراین کالای مرغوبی هم به بازار عرضه می شود که برای این جریان داشتن متخصصین عالی رتبه از جمله واجبات است و در غیر این صورت ارزش ها از نتیجه پایین تری برخوردار خواهند بود و به همین نسبت انتخاب افراد هم در همان سطح تعیین شده عملی می گردد .
انتخاب کنندگان که مسئولیت انتخاب را به عهده دارند نه فقط می بایستی از چگونگی ماهیت صفات لازم برای شخصی که می خواهد انتخاب شود آگاه باشند. در پاسخ مسائل فوق می

بایستی متذکر شد که هر دو بستگی مستقیم به طرز تولید وارائه خدمات سازمانی از لحاظ کیفیت کالا و فراورده دارد اگر تولید کالا در سطحی کاملا عالی عرضه شود بنابراین کالای مرغوبی هم به

بازار عرضه می شود که برای این جریان داشتن متخصصین عالی رتبه از جمله واجبات است و در غیر این صورت ، ارزش ها از نتیجه پایین تری برخوردار خواهند بود و به همین نسبت انتخاب افراد هم در همان سطح تعیین شده عملی می گردد.

انتخاب کنندگان که مسئولیت انتخاب را به عهده دارند نه فقط می بایستی از چگونگی ماهیت صفات لازم برای شخضی که می خواهد انتخاب شود آگاه باشند بلکه می بایستی بدانند که چگونه متقاضیان را ارزیابی کنند بعضی از صفات برای تعدادی از مشاغل دیگر مطلوب نخواهد بود بنابراین هر کس نمی تواند همیشه بر طبق یک استاندارد مشخص افراد متقاضی را به صورت یکسان در برابر صفات مشاغل سازمانی ارزیابی کند بلکه می بایستی بر اساس صفات مشخصه هر شغل متقاضیان را ارزیابی کند بدین علت است که ارزیابی متقاضیان جهت احراز یک شغل برای مشاغل دیگر معتبر نمی باشد.
انتخاب و مفهوم آن
به خاطر آنکه عمل انتخاب به صورت رضایت بخشی انجام پذیرد می بایستی از سه ددیگاه فرآیند انتخاب را مورد بررسی و مطالعه دقیق قرارداد نخست آنکه بر اساس توسعه و گسترش فعالیت های سازمانی لزوم انتخاب و استخدام افراد جدید به وضوح احساس شود و مجوز استخدام نمودن افراد مورد نیاز از مقامات ذیصلاح گرفته شود چنین عملی با تقاضای سرپرستاتن و مدیران واسطه و با توجه به تجزیه و تحلیل شغل و حجم کار از طریق اداره امور پرسنلی مبنی بر تایئید لزوم و سپس تصویب مدیریت سازمانی انجام پذیر است دوم آنکه برای عمل انتخاب می بایستی ضوابط و معیارهایی که دال بر حقانیت قضاوت ما بر افراد داوطلب است در دست باشد تا بخوبی بتوان مشخصات داوطلبان شغل را با ان ضوابط مورد سنجش و ارزیابی قرار داده تا به نتایجی دست یابیم. چنین عملی از طریق اجرای تجزیه و تحلیل مشاغل، نوشتن شرح شغل و بیان شرایط احراز میسر خواهد بو سوم آنکه می بایستی در سازمان پست های خالی در تشکیلات سازمانی موجود باشد تا بتوان افراد را برای آن پست ها انتخاب و استخدام نماییم . چنین عملی هم مست

لزم تشخیص حجیم بودن انجام ار و کافی نبودن پرسنل مورد نیاز است.
ارزشیابی طبیعت و ماهیت انسان کاری است مشکل و پیچیده هر قدر قلمرو سازمان و عملیات کارکردی آن گسترده تر گردد به همان نسبت هم عمل انتخاب مشکل تر خواهد شد اما بعضی از سازمان ها که دارای تشکیلات منظم و مرتب امور پرسنلی هستند بخوبی می توا

نند در اسرع وقت عملیات انتخاب را انجام دهند.
انتخاب به معنی واقعی عبارت است از تشخیص مشخصات فرد متقاضی و قبولیت دارا بودن شرایط احراز لازم برای تصدی شغل مورد نظر به خاطر آنکه جریان انتخاب از یک روش سیستماتیک انجام پذیرد ضروری است که یک سری اطلاعات اضافی در مورد متقاضی در دست باشد. در هر مرحله جریان انتخاب، ممکن است اطلاعات حاصله آشکار سازد که برای قبول کردن و یا رد کردن دواطلب چه دلایل و عللی موجود است در هر مرحله دواطلب بایستی از موانع پی در پی بگذرد و سپس مشخصات خود را با الگوهای انتخاب تطبیق دهد . ایجاد موانع بر سر راه داوطلبین به این خاطر است که در هر مرحله افرادی که واجد شرایط هستند امکان ادامه ارزیابی را داشته باشند و افرادی که فاقد آن باشند از گردونه خارج شوند و بیخود وقت سازمان را نگیرند و از تجمع افراد غیر واجد شرایط در مراحل آخر انتخاب جلوگیری کنند به هر حال ایجاد موانع مختلف برای انتخاب در هر سازمان مختلف است بعضی از آنها کلیه مراحل را در نظر می گیرند و بعضی فقط قسمتی از آنها را مورد نظر قرار می دهند و برای آن اعتباری قائلند . در مراحل انتخاب می‌بایستی شرایط زیر را همیشه در نظر گیریم .
۱ـ می بایستی از کلیه درخواست هایی که از طرف واحدهای سازمانی به اداره کارگزینی رسیده تجزیه و تحلیل دقیقی بر روی آنها انجام شده باشد و ماهیت شغل مورد نظر مشخص شود .
۲ـ طرح و اجرای یک پرسشنامه کافی، کامل و معتبر که بتواند کلیه اطلاعات را جمع آوری نماید و در دسترس انتخاب کننده قرار گیرد، به عمل آید .
۳ـ بررسی بر روی نظریات و وضع سابقه استخدامی متقاضی و حتی دریافت نظریات آنها به صورت شفاهی و یا کتبی .
۴ـ طرح و ایجاد یک سری اطلاعات لازم که از طریق مصاحبه بدست می اید.
۵ـ امتحانات پزشکی و بهداشتی برای مشخص کردن وضع روحی و جسمی متقاضی و تعیین درجه اهمیت هر یک.
۶ـ در دست داشتن نتایج حاصله از اجرای آزمون های مختلف.

به خاطر انکه مراحل انتخاب با نظم و ترتیب خاصی و با در نظر گرفتن شرایط فوق انجام پذیرد رعایت مراحل زیر ضروری و لازم است .
۱ـ پذیرش متقاضی
در این مرحله کلیه مدارک لازم و پرسشنامه درخواست استخدام را رسیدگی می کنند و اگر متقاضی حائز شرایط بودوی را به مرحله بعد ارشاد می کنند .

۲ـ مصاحبه مقدماتی

فرد متقاضی اطلاعاتی کلی از نحوه انجام کار و میزان حقوق و مزایا و شرایط استخدامی از سازمان بدست می آورد و در قبال آن سازمان هم اطلاعاتی را از لحاظ بررسی وضع تظاهری و جسمی و روانی متقاضی بدست می آورد و سپس تایید و یا تکذیب صلاحیت پی گ

یری مراحل بعدی را مشخص می کند.
۳ـ دریافت پرسشنامه متقاضی در استرداد فرم تکمیل شده به اداره امور استخدامی و رسیدگی به کامل بودن آن.
۴ـ دریافت نظریات کارفرمایان قبل از طریق نامه های رسیده و یا مذاکرات تلفنی .
۵ـ تعیین نظریات و صلاحیت معرفین خصوصی .
۶ـ دریافت برگ خاتمه خدمت نظامی و یا تعیین وضع مشمولیت متقاضی و تطبیق آن با قوانین استخدامی .
۷ـ اجرای آزمون های لازم استخدامی .
۸ـ اجرای مصاحبه اصلی.
۹ـ انجام آزمایشات پزشکی و بهداشتی .
۱۰ـ مشخص کردن نتیجه انتخاب که در این مرحله از دو حال خارج نیست یا فرد متقاضی پذیرفته شده است که به مرحله بعدی یعنی استخدامی می رسد و یا آنکه رد شده که جواب لازم را به وی می دهند.
انواع استخـدام

اصولا استخدام بر سه نوع است : استخدام اجباری، اختیاری و استخدام اجباری اختیاری. استخدام اجباری استخدامی است که فرد را مجبور می سازیم نسبت به سازمان تعهداتی را که بر وفق مراد و میل کارفرما است قبول کند و در قبال آن حداقل تامین را به وی می دهند از جمله طرق متداول تر استخدام اجباری بردگی است که با اخذ انواع مختلف تعهدات فرد را وادار به انجام آن می نمایند نوع دیگر تحمیل کار است که فرد به خاطر از دست ندادن مقام و موقعیت خود و دربعضی مواقع حیات و زندگی خود بایستی کاری را انجام دهد که هرگز در حالت عادی تمایلی به انجام دادن آن کار ندارد.