گزارش کار آموزی خدمات حسابداري شرکت

خدمات حسابداري شرکت شامل ارائه خدمات حسابداري، دفترداري شرکتها، پيگيري و تکميل مدارک حسابداري معوق، اصلاح حسابها، ارائه صورتهاي مالي ضمني و نهايي، تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه شرکتها، تهيه صورتهاي مالي از مدارک ناقص و ساير خدمات حسابداری و مالي مي باشد.
دریافت وپرداخت

• معرفی حسابهای بانکی و تعيين مشخصات آنها از جمله کد حسابداری
• ثبت انواع دريافت و پرداخت از قبيل صدور چک ، واگذاری چک ، واريز به بانک و برداشتهای بانک
• صدور سند حسابداری صدور چک ، واگذاری چک ، واريز به بانک و برداشتهای بانک
• تهيه صورت مغايرت بدون نياز به ورود دستی اطلاعات
• انتقال فايل صورتحساب بانک

• انتقال اطلاعات مربوط به حساب بانک از نرم افزار حسابداری
• پاياپای کردن دستی اقلام باز با استفاده از امکانات متعدد درنظر گرفته شده

• دسترسی به حساب بانک
• گزارش چکهای صادره و ابطال شده يک بانک دربازه زمانی مورد نظر
• گزارش عمليات بانک به تفکيک نوع عمليات در بازه زمانی مورد نظر

• امکان ارسال گزارشات به نرم افزار Excel
• چاپ چک با امکان تنظيم فرم چاپ برای چکهای مختلف
• تعيين محدوده مجاز کاربران
استفاده کنندگان ازصورتهای مالی

در باره یک سیستم حسابداری صحبت کردیم و دانستیم که اطلاعات بعد از پردازش به شکل صورت های مالی در می آیند . حال باید دید که چه کسانی از این اطلاعات استفاده میکنند .

به طور کلی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به دو دسته تقسیم می شوند . دسته اول استفاده کنندگان درون سازمانی ودسته دوم استفاده کنندگان برون سازمانی .

استفاده کنندگان درون سازمانی :
اداره کنندگان یک موسسه شامل هیات مدیره و مدیر عامل ، مدیران اجرایی و سرپرستان عملیات یک موسسه ، استفاده کنندگان درون سازمانی گزارشهای مالی هستند . این افراد در سطوح مختلف مدیریت به ترتیب برای برنامه ریزی ، بودجه بندی ، هدایت عملیات ، کنترل فعالیتها و انجام دادن اقدامات عادی و روزمره از اطلاعاتی که توسط سیستم حسابداری یک موسسه فراهم می شود ( صورتهای مالی ) بهره می گیرند .
استفاده کنندگان برون سازمانی :

اشخاص و مراجع ذیحق ، ذینفع و ذیعلاقه ای که حق دریافت اطلاعات مالی را از یک موسسه دارند و بر مبنای اطلاعات مالی دریافت شده درباره حقوق ، روابط و داد و ستد های خود با موسسه قضاوت و تصمیم گیری می کنند ، استفاده کنندگان برون سازمانی نامیده می شوند.
استفاده کنندگان برون سازمانی هدفهای متنوعی در جهت دریافت اطلاعات مالی دارند . اما بطور کلی می توان این افراد را بشکل زیر تقسیم کرد :
سرمایه گذاران : اینها افرادی هستند که بیشتر از هر کس دیگر به صورتهای مالی علاقه دارند . هدف سرمایه گذاران از بررسی صورتهای مالی ۳ مورد عمده زیر است:

نتایج عملیات و سودآوری موسسه .
چگونگی ایفای مسئولیت های مدیران .
وضعیت مالی و بنیه اقتصادی و قدرت نقدینگی موسسه در ایفای تعهدات و اجرای برنامه های آتی.
اعطاء کنندگان وام ، اعتبار و سایر تسهیلات مالی : بانک ها و موسسات اعتباری از این دسته اند . توجه افرادی که در این گروه هستند به سود دهی معطوف نمی شود بلکه بیشتر توجه این افراد به قدرت نقدینگی موسسه در جهت باز پس دهی تعهدات مالی کوتاه مدت و بلند مدت خود می باشد .

فروشندگان کالاها و خدمات ( بستانکاران ) : اینها افرادی هستند که بطور مداوم با موسسه ارتباط مالی داشته و کالا و خدمات را اغلب به شکل نسیه در اختیار موسسه قرار می دهند . این افراد مایل اند از تداوم فعالیت موسسه آگاه شوند . همچنین این افراد به قدرت نقدینگی موسسه و توانایی موسسه در جهت پرداخت به موقع طلبشان علاقه مند می باشند

مشتریان : افرادی هستند که بیشتر علاقه دارند که از تداوم فعالیت موسسه آگاه شوند . چه در جهت خریدهای بعدی و چه به جهت تضمین های محصول و خدمات بعد از فروش آن .
کارکنان : این افراد نیز در موسسه ذینفع می باشند و به ۳ علت به صورتهای مالی علاقه دارند :
مبانی و چگونگی محاسبه پاداش افزایش تولید ، بهره وری ، مشارکت در سود و سایر حقوقی که به موجب قوانین و بنا بر قراردادهای دسته جمعی کار به آنان تعلق می گیرد.

توانایی موسسه در پرداخت به موقع حقوق و مزایا .
تصمیم مدیران موسسه در جهت استخدام جدید ،باز خرید و برکناری کارکنان ، بهداشت کار و تسهیلات رفاهی
دولت : دولت که در نقش حاکمیت ظاهر می شود ۵ دلیل برای علاقه به صورتهای مالی دارد
برنامه ریزی و هدایت اقتصادی کشور.

اتخاذ تصمیمات و اعمال تدابیر لازم برای ایجاد ثبات ، تعادل ، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی .
اخذ انواع مالیاتها و عوارض.

تأدیه حق بیمه و سایر حقوق مربوط به برنامه های تأمین اجتماعی
. نظارت بر قیمتها و عرضه کالاها و خدمات توسط مؤسسات .

سایر استفاده کنندگان : این اشخاص که در واقع ذیعلاقه به صورتهای مالی هستند به طور مستقیم در موسسه نفع ندارند . بلکه بیشتر مایلند که از تداوم مثبت موسسه نفع ببرند . این گروه را میتوان به سه دسته عمده زیر تقسیم کرد :

سرمایه گزاران بالقوه : افراد و موسساتی هستند که قصد سرمایه گذاری در موسسه را دارند
کارگزاران بازار سرمایه : هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار ، کارگزاران بورس و تحلیل گران مالی که وظایفی را در بازار سرمایه بر عهده دارند برای تنظیم امور و معاملات و ارائه خدمات به سرمایه گذاران موجود و بالقوه به اطلاعات مالی مؤسسات انتفاعی به ویژه شرکتهای سهامی نیاز دارند .
جامعه : جامعه بیشتر از هر چیز به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور توجه دارد .

البته پژوهشگاران ، مطبوعات و رسانه های گروهی از جمله مراجعی هستند که اطلاعات مالی موسسات را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می دهند .
در مطالب بعدی بیشتر درباره بازار سرمایه و صورتهای مالی صحبت می کنیم . پس تا بعد …
سیستم حقوق ودستمزد

• معرفی مشخصات شناسنامه ای پرسنل ، سوابق کاری ، سوابق تحصيلی ، اطلاعات مربوط به حساب بانکی و ساير اطلاعات مرتبط
• معرفی انواع حقوق شامل مزایای غیرمستمر، مزایای مستمر متغیر، متفرقه ، تفاوت حقوق ، نوبتکاری ، شبکاری و نحوه محاسبه هر عامل
• معرفی انواع مختلف استخدام (رويه های پرداخت) و انجام کليه تعاریف حقوقی به تفکيک هر استخدام
• معرفی انواع وام و مساعده

• تعريف ضرایب و موارد اطلاعاتی مربوط به جدول مالیات شامل نام کارفرما، نام کارگاه ، نشانی کارگاه ، شعبه تامین اجتماعی
• صدور احکام متعدد استخدامی برای هر يک از پرسنل در مقاطع زمانی

• صدور احکام متعدد حقوقی برای پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و انجام محاسبات با حفظ سوابق
• معرفی نحوه محاسبه عوامل مختلف حقوقی به صورت کاملا پويا با استفاده از کليه پارامترهای سیستمی و تعریف شده توسط کاربر
• کنترل و محاسبه مرخصی تعلق گرفته و مانده مرخصی پرسنل

• طراحی لیست حقوق و خلاصه ليست حقوق و ليست کارکرد
• خذ انواع گزارش از جمله : ليست حقوق، فیش حقوق، ليست بیمه، لیست بانک، لیست مالیات، لیست معوقه، کارکرد ماهیانه، کارکرد سالیانه ، لیست وام و لیست مساعده

• تهیه ليست حقوق به تفکیک محل خدمت ، واحد و قسمت
• تهیه دیسکت بانک ، دیسکت کارگاه ، دیسکت بانک تفاوت حقوق و دیسکت بیمه جهت ارائه به سازمانهای مربوطه
• محاسبه عیدی و تسویه مالیاتی پرسنل

• انجام محاسبات مربوط به تسویه حساب پرسنل و اخذ گزارشات لازمه
• ثبت سند حقوق و سند تفاوت درسیستم حسابداری
بخش فروش و انبار

این نرم افزار قابلیت کنترل هزار انبار را دارد .فاکتورهای متفاوت مانند فاکتور خرید . فروش . برگشت از آنها . پیش فاکتور و فاکتور بازاریاب قابل معرفی است در فاکتور بازاریاب میزان سهم بازار یاب که می توان در سود و یا در کل فروش درصدی را سهیم شود محاسبه میگردد و در حساب شخص قرار می گیرد .
هر فاکتور که صادر می گردد امکان اصلاح .بازبینی .حذف .چاپ رسمی و چاپ معمولی را داراست . بعد از صدور فاکتور امکان ثبت و ایجاد سند حسابداری به صورت اتوماتیک وجود دارد . در صدور یک فاکتور اطلاعاتی نظیر نام خریدار یا فروشنده .کالا یا خدمات مورد نظر . شرح فاکتور. تخفیفات اعمال شده بر روی فاکتور. شماره و تاریخ فاکتور و در نهایت نحوه تسویه حساب شخص را میتوانید درج و مشخص نمایید و سرانجام اطلاعات مورد نظر ثبت شده و فاکتور در لیست فاکتور ها قرار می گیرد.

گزارشات متفاوت فروش و انبار از جمله صورت کلیه از جمله صورت کلیه فاکتور های صادر شده گزارش کار تکس کالا . آمار گردش کالا . عملکرد اشخاص با کالا ها و یا بلعکس و در نهایت گزارش انبار کردانی از انبار های فعال یا از کلیه انبار ها با تعیین محدوده زمانی دلخواه و مورد نظر قابل روئیت و چاپ می باشد .
بخش دخل و خرج

این نرم افزار برای کسانی که اطلاعات حسابداری هم ندارند مفید واقع می شود صدور هر سند حسابداری بر حسب پرداخت ها یا دریافت ها متفاوت انجام صورت می گیرد که این پرداخت ها اگر به صورت نقدی یا چک باشد از جانب دخل و خرج قابل معرفی و کنترل هستند . جهت هر گونه پرداخت یا دریافتی منوی مربوط انتخاب می شود مشخصات و مبلغ دریافتی یا پرداختی مشخص و در برگه ثبت می گردد و سند حسابداری به صورت اتوماتیک صادر می شود . گزارشات پرداخت ها و یا دریافت ها نیز به صورت های متفاوت قابل روئیت می باشد .

حاسب ملی
چند کاربره تحت شبکه کزارشات حرفه ای و شخصی ایجاد دفاتر کل و معین انجام عملیات مربوط به مشتریان کالاها حسابهای بانکی ثبت و صدور انواع اسناد ساده و مرکب انجام انواع قسط بندی امکان ثبت چکهای دریافتی و پرداختی و عملیات مربوط به آنها فاکتور تبدیل با روش ساده و کار آمد انجام انواع معاملات ترازنامه ثبت و صدور اسناد مربوط به خرید فروش و چکها بصورت خودکار سیستم انبارداری و به روز کردن انبار بصورت خودکار دریافت و چاپ گزارشات و اطلاعات

چاپ بر روی برگ چک همراه با ثبت چک سود فاکتور سال مالی قابلیت چاپ با همه چاپکرها همراه با سی دی آموزشی قابل نصب بر روی تمامی ویندوزهاایجاد دفاتر کل و معین ثبت و چاپ اسناد ساده و مرکب ثبت عملیات بانکی بصورت خودکار امکان ثبت چکهای دریافتی و پرداختی چاپ بر روی برگ چک همراه با ثبت چک چاپ و نمایش تراز آزمایش و تراز کل ذخیره سازی خودکار در هنگام قطع برق قابلیت چاپ با همه چاپگرها همراه با سی دی آموزشی همراه با برنامه

جانبی امین اموال قابل نصب بر روی تمامی ویندوزها ایجاد دفاتر کل و معین ثبت و چاپ اسناد ساده و مرکب ثبت عملیات برنامه هفتگی برای کلیه روزهای هفته با توجه به ساعات دبیران ارائه دروس تک زنگی و زنگ کامل امکانات ویژه جهت تایپ نامه های آرم دار و سئوالات امتحانی امکانات ویژه جهت ثبت و نکهداری اطلاعات محرمانه مربوط به مدارس امکانات ویژه جهت رسم نمودار امکانات ویژه جهت طرح سئوالات امتحانی قابلیت چاپ با همه چاپکرها همراه با سی دی آموزشی قابل نصب بر روی تمامی ویندوزهای ۹۵ به بالا ثبت مشخصات مسافران ارسال خودکار مشخصات به اداره اماکن ثبت مشخصات اتاقها و وضعیت

مسافران ثبت کلیه اسناد مربوط مسافران و هزینه ها امکان گزارش گیری از کلیه اطلاعات امکان جستجو در تمامی گزینه ها و اطلاعات امکان چاپ کلیه کزارشات امکان چاپ صورتحساب مسافران دارای سی دی آموزشی بصورت مالتی مدیایی تایید شده توسط اداره اماکن قابلیت حسابداری و ثبت و صدور سند امکان عملیات حسابهای بانکی و چکهای پرداختی و دریافتی قابلیت چاپ بر روی چک قابلیت چاپ با همه چاپگرها همراه با سی دی آموزشی قابلیت نصب بر روی تمامی ویندوزها

• تبديل کليه اطلاعات حسابداری سالهای گذشته به طور کامل از DOS به WINDOWS برای مشتريان نرم افزار حسابداری تحت DOS
• تعريف مجموعه حسابها و گزارش گيری از يک مجموعه حساب خاص
• درج سند در بين اسناد موجود ، تکرار سند و مرتب سازی اسناد
• ثبت اسناد در دو سطح دائم و موقت

• حسابها در پنج سطح شامل گروه اصلی ، گروه فرعی ، کل ، معين و تفصيلی
• تعيين کد ۴ رقمی برای حسابهای تفصيلی

• نمايش فهرست حسابها به صورت درختی
• مشاهده تراز حسابها در کليه سطوح پنجگانه و ارسال آن به فرمتهای گوناگون
• مشاهده تراز ۸ ستونی حسابها در کليه سطوح پنجگانه و ارسال آن به فرمتهای گوناگون و چاپ آن در قطع کاغذ A4
• نمايش صورت ريز مانده حسابها به صورت انتخابی از نظر نوع مانده يا محدوده مبلغ مشخص
• اخذ گزارش سند خلاصه عمليات مربوط به يک دوره خاص با تعيين محدوده شماره سند و چاپ آن جهت ثبت در دفتر روزنامه
• اخذ گزارش از حسابهای همنام

• جستجو بر روی کليه اقلام اسناد
• چاپ تراز کليه حسابها

• چاپ پياپي اسناد حسابداری با تعيين محدوده زمانی يا تعيين شماره سند های مورد نظر
• افتتاح حسابهای معين و تفصيلی عمومی ( با شماره و نام مشترک )
• کپی سرفصلهای معين از حساب کل ديگر يا سرفصلهای تفصيلی از حساب معين ديگر
• صدور خودکار اسناد بستن حسابهای درآمد و هزينه و اسناد افتتاحيه و ختتاميه
• کنترل اسناد حسابداری بر اساس شماره ، تاريخ و مبلغ
• تهيه ترازنامه و سود و زيان

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نیشابور

عنوان

گزارش کارآموزی

استاد ارجمند :
جناب آقاي احیایی

تهيه وتنظيم:
فاطمه تقی زاده

زمستان ۱۳۸۶