مکان: شرکت مخابرات استان گلستان

موضوع: آشنایی با شبکه GSM و WLL

مقدمه و تشکر
بحث معرفي ICT به عنوان محرك اصلي و عامل توسعه در تمام بخش ها موضوعي نيست كه اخيرا صاحب نظران به آن رسيده باشند اما تكرار آن در واقع نشان از اهميت و جريان پوياي اين مضمون دارد. به هر حال اين رويكرد گريز ناپذير در تمامي عرصه ها نمود يافته و پرداخت مناسب آن در قالب محتوايي و سخت افزاري از سویي و قانونمندي آن از سوي ديگر يك بايد روشن و واضح است.

عدالت گستري ، مهرورزي ، خدمت رساني و پيشرفت وتعالي كشور چهار اصلي است كه برنامه دولت بر پايه آنها پايه ريزي شده است و حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات با توجه به توانمندي هاي بالقوه خود در تحقق چهار اصل فوق مي تواند به نمادي از خودباوري ملت ايران تبديل شود.

فناوري اطلاعات و ارتباطات با توليد حافظه هاي IC و ديسكت و CD و ايجاد پايگاه داده اي عظيم در شبكه هاي اطلاعات و كاربرد وسيع آن در جوامع مي تواند باعث صرفه جويي هزاران تن كاغذ شود . فناوري ارتباطات و اطلاعات در ساير زمينه ها هم مي تواند جايگزين مناسبي باشد بشرط آنكه دولتمداران، برنامه ريزان ، مديران و همه افراد جوامع با همتي بلند و بينشي فراگير ، سيستم

فعلي را بسرعت تغيير دهند و براي تحقق اين مهم هر چه سريعتر ايجاد بزرگراههاي اطلاعاتي را در صدر برنامه هاي كشور قرار دهند و به موازات آن كارهاي توجيهي وآموزشي نيز صورت گيرد.
در كشورما بهره وري از فناوري ارتباطات هنوز فراگير نشده ومتاسفانه زيانهاي ناشي از آن نيز بالا است. اميد است شركت مخابرات ايران در زمينه فراهم سازي بستر مناسب اطلاعاتي و ديگر سازمانها در جهت آموزش و گسترش فرهنگ استفاده از ارتباطات قدمهاي بلند و اساسي

بردارند.
با تشکر از استاد ارجمند جناب آقای مهندس برومند وکلیه همکاران مرکز wll و برادر عزیزم که در یادگیری و جمع آوری این مطالب مرا یاری نموده اند.

فهرست : صفحه
فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی ۱

آشنایی با مخابرات وتاریخچه آن ۲
تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان ۴
ساختار شرکت مخابرات استان ۴
محصولات تولیدی ۶
فرآیند تولیدی خدماتی ۶

فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز ۷

اداره نگهداری و پشتیبانی فنی wllوسیستمهای access 8
آشنایی با سوئیچ ۹
سوئیچ مخابراتی چیست ۹
انواع سوئیچ مخابراتی از بدو تاسیس ۱۱
تاریخچه و مروری در روند تکامل تدریجی سوئیچهای ۱۱
مروری برتکامل تدریجی سوئیچهای مخابرات بسته ای ۱۳
سوئیچهای نرم افزاری ۱۵
نقطه پایانی سوئیچهای سخت افزاری ۱۶
آشنایی با موبایل ۱۷
ارتباط رادیویی سیار ۱۷
تاریخچه مخابرات سیار ۱۷

تاریخ وقایع مهم در امر مخابرات سیار ۱۷
سیستم های سیار در جهان ۱۸
سلول ۱۹
انواع آنتنها ۱۹
نسبت C/I در سیستمهای سلولی ۱۹
شبکه GSM 20
ساختار جغرافیایی شبکه ۲۱

ناحیه تحت پوشش شبکه ۲۲
کانالها ۲۳
روشن شدن واحد سیار ۲۸
تقاضای ثبت نام ۲۸
فراخوانی ۲۸
تقاضا برای برقراری مکالمه ۲۸
بررسی ساختار شبکه GSM 29
موقعیت رشته کامپیوتر در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی کامپیوتر در مرکز wll 31
آشنایی با WLL 32 GSM 33
چارت سازمانی مرکز WLL 36
فلوچارت وظایف پرسنل نگهداری WLL 37
شرح انجام کار ۳۸
شرح وظایف پرسنل کشیک BSS 39
شرح وظایف پرسنل کشیک NSS 39
بررسی عملکرد سیستم ۴۴
تهیه گزارشات ترافیکی ۴۵
امور جاري ۴۶
امورآينده ۴۶
تکنیک هایی که توسط رشته کامپیوتر در واحد صنعتی(مرکز wll) به کار می رود: ۴۷
فصل سوم : آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات : ۴۸
نتیجه گیری ۴۹
فرم گزارش پیشرفت کار آموزی یک ۵۰
فرم گزارش پیشرفت کار آموزی دو ۵۱

فرم گزارش پیشرفت کار آموزی سه ۵۲

فصل اول:

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

آشنایی بامخابرات وتاریخچه آن:

مخابرات درواقع مبادله اخبارواطلاعات وتصویرودیتا توسط علائم قراردادی وسمعی وبصری والکتریکی ازمحلی به محل بعدی می باشد.
ایرانیان نخستین مللی بودند که از چندهزار سال قبل ازمخابرات تلگرافی بااستفاده از دودوشعله درسال۱۱۰۱قبل ازهجرت درتصرف آتن جهت ارسا ل اخبارازآن استفاده شد.
تلگراف وموس : درسال ۱۸۴۴اولین ارتباط تلگرافی بین واشنگتن وبا لتیموبه وسیله جریان الکتریکی درسیم مخابره شد.درایران این کاردرسال۱۲۳۸صورت گرفت. در سال۱۲۵۵علی خان فخرالدوله نخستین وزیرانتخاب شد و باعث شد تا خطوط تلگرافی درایران گسترش یابدکه مهمترین آنها خط ارتباطی آلمان-روسیه-ایران-هندبوده است.
پیدایش تلفن:مخترع تلفن الکساندرگراهام بل بودکه درسال۱۸۷۶درشهربوستون مرکز تلفن ۲۱مشترکه راه اندازی کرد.

اولین باردرایران بین سالهای ۶۵ -۱۲۶۴شمسی ارتباط تلفنی بین راه آهن تهران- ری انجام شد.
درگرگان درسال۱۳۴۴مخابرات گرگان با۲۰۰۰شماره به صورت خودکارF6 نصب شد.درحالیکه قبل ازآن به صورت هندلی بود.
درآبان۱۳۵۲به مناسبت تاج گذاری شاهSTD (مرکزبین شهری خودکار)بین شیراز- تهران-اصفهان راه اندازی شد.
درسال ۱۳۷۴با توجه به گسترش فعا لیت های مخابراتی وتوسعه روزافزون صنعت مخابرات درکشوروپیروی ازسیاست تمرکززدایی دراجرای ماده ۷ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران تشکیل شرکتهای مخابرات استانی پیشنهاد شد ودرتاریخ ۱/۱۱/۷۴باتصویب ا

ساسنامه شرکتهای مخابرات استانها درکمسیون مشترک اموراداری وامورپست وتلگراف و تلفن ونیرودرمجلس شورای اسلامی این هد ف محقق و در تاریخ۱۱/۱۱/۷۴توسط مقام ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
مخابرات درتوسعه جامعه نقش بسیارمهمی دارد.میزان سرمایه گذاری درامرمخابرات درکشورهای مختلف متفاوت است وبستگی به سایر خدمات ازجمله حمل ونقل ودیگر صنایع دارد.مسائل زیادی ازجمله محدودیت های سیاسی واقتصادی درتوسعه شبکه های مخابراتی تاثیربسزایی دارد.باتوجه به اینکه طرحهای توسعه اقتصادی کشورهای مختلف یکسان نیست.لذا طرح های توسعه مخابراتی آنها نیزبا هم متفاوت است.
عموما شبکه های مخابرات برسه بخش عمومی وخصوصی وویژه تقسیم می شوند:
۱) شبکه های عمومی مانند شبکه های عمومی تلفنی یا شبکه های دیتا و شبکه های موبایل و…که تمام
۲
مشترکین به آنها دسترسی دارد.
۲) شبکه های خصوصی مانند شبکه های نیروی انتظامی یا شبکه های تلفنی شرکت نفت و…که فقط مشترکین این نوع شبکه ها به آن دسترسی دارند.البته این نوع شبکه ها می ت

وانند به شبکه های عمومی متصل شوند.
۳) شبکه های ویژه که وظایف خاصی را برعهده دارند ومشترکین به آنها دسترسی ندارند مانند شبکه های مدیریت.
با توجه به افزا یش روزبه روزارتباطا ت لذا ازاین نظردرزمینه های اقتصادی و آموزشی

و فرهنگی و نظامی روز به روز افزایش می یابد.
الف) نظامی: نقش ارتباطات در تحقیقات فضایی وامنیت دفاعی وکامپیوتری بسیار فراوان است.
ب) فرهنگی: القای فرهنگ توسط وسائل ارتباط جمعی ورادیووتلویزیون وماهواره ونیزتفاهم ووحدت افراد جامعه وعکس آن می تواند دربرداشته باشد.
ج) اقتصادی: جهش اقتصادی وتجارت وامکان ارتباطات درزمان کوتاه واستفاده از فناوری مخابرات اهمیت فراوانی دارد.
د) آموزشی: القای مسائل آموزشی توسط رادیو وتلویزیون درپیشرفت دانش.
ارسال یا مخابره اخبارطی دو مرحله انجام می گیرد:
الف) مرحله تولید یا اطلاعات:
هر موج اطلاعات جهت ارسال از یک نقطه به نقطه ای دیگر احتیاج به سیستم های مخابراتی داردکه بتواندجریان وجهت یا…رابه واضحی تبدیل ودرطرف دیگر عکس آن راانجام دهد.
ب) مرحله انتقال خبریا انتقال:

انتقال جریان وپالسهای الکتریکی پس ازعمل به وسیله سیمهایی ازیک نقطه به نقطه ای دیگررامرحله انتقال گویند که به روش های بدون سیم یا رادیوئی و انتقال سیمی انجام می شود.در محیط انتقال رادیوئی ازسیستمهای مایکرویووآنتنهای مخابراتی و ماهواره ای استفاده می شود.ولی درشبکه سیمی ازکابلهای مسی یا فولادی وفیبرنوری و کابلهای کواکسیال وموج برهای فلزی استفاده می شود.

 

۳
تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان:
به استناد قانون تاسیس پس ازمنفک شدن استان گلستان درتاریخ ۱/۱/۷۷ ازاستان مازندران به مرکزیت شهرستان گرگان شرکت مخابرات گلستان فعالیت رسمی خودرا از تاریخ ۲۶/۲/ ۷۷ آغاز نمود. اکنون دارای دومرکزمایکرویو(گرگان وگنبد) ومرکزسوئیچ بین شهری ویک مرکزموبایل واداره دیتا و…می باشد.

ساختار شرکت مخابرات استان :

۴
شرکت مخابرات وابسته به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات است وبراساس یک تقسیم بندی مخابرات شامل:

۱- مدیرعامل واعضای هیئت مدیره(ستادی)
۲- معاونت مالی
۳- معاونت توسعه ومهندسی
۴- معاونت نگهداری وبهره برداری
معاونت مالی شامل قسمت های زیرمی باشد:
۱) مدیریت مالی واداری
۲) مدیریت تدارکاتی ونبروی انسانی
معاونت توسعه ومهندسی شامل قسمتهای زیرمی باشد:
۱) مدیریت توسعه ومهندسی

۲) مدیریت طرح ونظارت
مدیریت توسعه ومهندسی خود نیزشامل سوئیچ شهری، کابل راه دورو…می باشد.
مدیریت طرح ونظارت شامل نظارت وطرح می باشد.
معاونت نگهداری وبهره برداری شامل قسمتهای زیرمی باشد:
۱) مدیریت راه دور
۲) مدیریت ارتباط شهری
مدیریت راه دورشامل مایکرویووSTD ومدیریت ارتباطات شهری شامل شبکه کابل
وWll-Access وسوئیچ می باشد.

۵
محصولات تولیدی:
شامل data وmobile وwll وfix وbackbone (زیرساخت)می باشد.
ارائه خدمات فنی-مهندسی و ارتباطی و فناوری اطلاعات نظیر تلفن ثابت ، تلفن سیار ، فاکس ، دیتا و اینترنت و سایر خطوط ویژه نظیر Hotline و Less

line و خطوط مایکرویو که علاوه بر کار انتقال تلفن راه دور را بر عهده دارد جهت انتقال سیگنالهای تلویزیونی صدا و سیما نیز کاربرد دارد و علاوه بر این ایجاد بستر ارتباطی برای تجارت الکترونیک ، دولت الکترونیک ، دهکده الکترونیک و خطوط ارتباطی بین بانکها و سایر شرکت های دولتی و خصوصی و … را عهده دار می باشد.
شرح مختصری از فرایند تولید خدماتی:
بین چندین شرکت مناقصه انجام می شود.شرکتی که در مناقص

ه برنده می شود جنس ازآن خریداری می شود.توسعه ومهندسی آن را نصب وراه اندازی می کند.سپس آزمایش تحویل می شود وبه نگهداری تحویل داده می شود ونگهداری خدمات را به مردم ارائه می دهد.

۶
فصل دوم:

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی

اداره نگهداری و پشتیبانی فنی WLL و سیستمهای ACCESS
این مرکزبا مشترکین سر و کار ندارد بلکه از طریق نامه هایی که از مراکز شهرستانها فرستاده می شود پاسخ می دهند.من به عنوان کارآموز در این مرکز کارهایی از قبیل قطع تلفن هایی که باید قطع می شدند،وصل مجدد تلفن ها،تعریف سیم کارت های سوخته،Update دیتا شیت، دادن pincode و puk به مشترکین وتست مراکز که آیا قعطی دارند یا خیردر مرکز مورد نظر مشغول به کار بودم.

۸
آشنایی با سوئیچ
سوئیچ مخابراتی چیست؟
دستگاهی است که کارمسیریابی ومسیردهی راانجام می دهد ووظیفه ثبت charging وارائه سرویس های مختلف اعم از انتظار مکالمه –نمایشگر شماره تلفن و…به عهده سوئیچ می باشد.
سوئیچ های تلفن ثابت ازدونوع آنالوگ و دیجیتال می باشد که سرویس های ذکرشده درسوئیچهای دیجیتال قابل ارائه می باشد.

وقتی شماره گیری می کنیم سوئیچ شماره های گرفته شده راتجزیه و تحلیل می کند ومسیرآن راتشخیص می دهد.مثلا اینکه شماره گرفته شده داخل شهری است یا بین شهری یا بین المللی است و مسیررابه مرکز بعدی که هر کدام وظیفه خاصی به عهده دارند راواگذار می کند.
مرکزتلفن یا مرکزسوئیچ:
سوئیچ درزبان انگلیسی به معنای قطع و وصل کردن می باشد.این کلمه درصنایع مختلف ازجمله خودرو سازی و راه آهن و…کاربرد دارد.کارسوئیچ درمخابرات راه یابی و بسترسازی است.این کار قبلا توسط اپراتورانجام می شد و محل کاراپراتور دراداره یا office می بود.پس ازاختراع سوئیچ توسط استروجرواژه exchange جایگزین office شد..
درسال ۱۸۸۹آلمون استروجربا مطالعه حرکات دست تلفنچی ها وسیله ای ساخت تا همان کارتلفنچی ها را بطورخودکارانجام دهد.اوهمان سال ایده خودرابه ثبت رساندو درسال۱۸۹۲موفق شد تاازنخستین سوئیچ خودکارجهانی بهره برداری کند.به این ترتیب نخستین نسل سوئیچهای مداری که به نام سوئیچهای استروجرمعروف میباشند به بهره برداری رسید .
باراه اندازی نخستین سوئیچ خودکارمراکز تلفن به اصطلاح انگلیسی زبانان هم عصراستروجر(( بدون تلفنچی )) نام گرفت ودرعوض مهندسین مخابرات وتکنسین ها دیگرنه برای برقراری ارتباط بلکه به منظورتعمیرونگه داری جای آنها راگرفتند.
درزبان فارسی کلمه مرکزبه جای سوئیچ center , xchange , office مورداستفاده قرارگرفت.معمولا برای مراکزشهری xchange وبرای مراکزبین شهری وبین المللی center اطلاق می شود.

 

Tx :terminal xchange (مرکز نهایی)
کلیه مراکز تلفنی روستا و شهرغیرازگرگان و گنبد که خودمراکز pc می باشندودر مخابرات مركزتلفن را txگويند.
۹
Lx :local xchange (مرکزمحلی)
به سوئیچ های مراکزگرگان و گنبد گفته می شود.سوئيچهايي كه داخل شهر pc واقع شده lx , ما بقي را tx گويند.

Pc : primary center (مركزاوليه)
به مشتركين مستقيم سرويس نمي دهد.مثلا pc گرگان به مراكزغرب استان وpc گنبد به مراكزشرق استان سرويس مي دهند. Pc ها ارتباط راه دوررا برقرارميكنند.
Sc : secondary center (مركزثانويه)
تفاوتشان با pc اين است كه مقدارlevel آنها بالاتراست.
Isc :international switching center (مركزبين المللي)
Ltx : local transmission xchange
Ltx ها سوئيچ ها ي واسط مي باشند كه بين مراكزtx , pc قراردارند.
Wll : wire less local loop
درwll سيكل ارتباطي طولاني است.شبكه wll ازطراحي شبكه سلولي استفاده مي كند.

تهران گرگان مراکزتلفن روستا-شهر

بابل

بین الملل

 

تهران

۱۰
انواع سوئيچ مخابراتي ازبدوتاسيس:
الف) سوئيچ الكترومكانيكي:ابتدايي ترين سوئيچ كه فرم مكانيكي والمان مكانيكي درآن لحاظ شده وبه نوع Emd معروف بود والان دراستان ازآن استفاده نمي كنيم.
ب) سوئيچ الكترومكانيكي:تقريبا منسوخ شدند مانند xp100 , xp1000 , …در حال حاضر در استان استفاده نمي شود.
ج) سوئيچ ديجيتال :كليه سوئيچهاي استان از اين نوع مي باشد .
د) سوئيچ هاي Soft switch

سوئيچ هاي ديجيتال يا مداري نسبت به سوئيچ هاي Soft switch سرعتشان بالاتر بوده چون عمل سوئيچينگ ندارند و مسير بين مبدا و مقصد گارانتي شده است.
يك سوئيچ از ۴ قسمت تقسيم شده است:
۱- پورت ها (مشتركين –ترانك ها (كانالها))
پورتها به مشتركين و ترانكها سرويس مي دهند.
ترانكها :تعداد ارتباطي كه يك سوئيچ با سوئيچ ديگر وصل مي كند .
۲- تجهيزات سوئيچينگ :
يكسري Ic هستند كه براي برقراري ارتباط بايد عمل سوئيچينگ انجام

مي شود.
۳- تجهيزات كنترلي :كليه عمليات كنترل سيستم (فرمان قطع و وصل مكالمه و رله زنگ را عمليات كنترلي گويند .)
۴- تجهيزات جانبي :مثل كامپيوتر-Alarm panel .
تاريخچه و مروري برروند تكامل تدريجي سوئيچهاي مداري:
الف)پيشينه اختراع اولين سوئيچ مداري:
درسال ۱۸۶۷ ميلادي اختراع تلگراف صوتي كه برروي جاي خودبه نام تلفن قرار داد توسط گراهام بل اختراع گرديد.وي درسا ل ۱۸۷۸ ميلادي شركتي به نام بل رابه ثبت رساند ونخستين مركز سوئيچ جهان رادرشهرنيوهاون احداث كرد.درهمين سال همكاربل به نام واتسون سيستم زنگ تلفن را اختراع كرد.
درسال۱۸۸۱ مهندسي ازكاركنان شركت بل به نام جان کارتی مداردوسیمه خط مشترک رااختراع کرد.به یاری این اختراع دیگرنیازی نبودکه کاربران برای برقراری یک ارتباط تلفنی شخصا به مرکزمراجعه نمایند.بلکه برخورداری آنها ازیک حلقه محلی اولیه کافی بود تا قادرباشند هروقت که می خواهند به کارکنان مرکزتلفن متصل وتقاضای ارتباطی خود را از طریق ایشان برآورده کنند.پس ازاین

۱۱
ماجراسیستم تلفنی استروجراختراع و جایگزین سیستم قدیمی ترگردید.
ب) سوئیچ کراسبار:نسل دوم سوئیچ مداری crossbar switch
در سال ۱۹۲۶ نسل دوم سوئیچهای مداری که نسبت به سوئیچهای استروجرتفاوتهای اساسی داشت به کمک میله های متقاطع و رله هایی که این میله های متقاط

ع رابه هم وصل می کرد یا ازهم جدا می کرد ساخته شد وبه بهره برداری رسید.
با تولید اقتصادی رله دردهه۴۰ قرن بیستم تولیدانبوه وبهره برداری ازاین نوع سوئیچ به صورت تجاری به ویژه درامریکا رایج شد.اما باتولیدانواع و اقسام سوئیچهای استروجردرانگلیس وآلمان وبهینه سازی آن سوئیچ کراسبارنتوانست رقیب سرسختی برای سوئیچ استروجر شود.
ج) سوئیچ EMD :سوئیچ های مداری
شرکت زیمنس آلمان درآغازنیمه دوم قرن بیستم توانست با اعمال تغییرات اساسی در نوع حرکت سوئیچ استروجر که در واقع سوئیچی دو حرکته بود(عمودی و افقی) آن رابه سوئیچ تک حرکته یا به عبارت دیگر به حرکت چرخشی حول یک محور ثابت تبدیل کند.با این نوآوری ازحجم مراکز سوئیچ کم شده ومراکز تلفن به صورت اقتصادی تربه بهره برداری رسید.
د) سوئیچ کراسبونیت:سوئیچهای مداری
درزمان اختراع سوئیچهای کراسبارساخت و تولید انبوه رله آن قدرارزان نبود که بتوان به جای استفاده از آنها به عنوان کلید قطع و وصل میله از خود آنها درنقاط اتصال یعنی در ماتریس سوئیچینگ (switching matrix) مراکز تلفنی استفاده گردد. اما در دهه شصت قرن بیستم تولید و ساخت رله ها به قدری ارزان شد که نسل چهارم سوئیچهای مداری ن

یز به نام سوئیچ کراسبونیت به بازار آمد. تا این زمان سوئیچها تنها در شبکه ثابت مورد بهره بردار

ی قرار می گرفتند. در دهه شصت قرن بیستم با پیدایش نخستین تلفن موبایل موسوم به improved mobile telephone system (IMTS) از سوئیچهای کراسبونیت در مراکز تلفن موبایل نیز استفاده شد.
و) سوئیچ SPC :نسل پنجم سوئیچهای مداری
دردهه هفتاد قرن بیستم نسل پنجم سوئیچهای مداری که مجهز به رایانه های دیجیتال بودند

نوآوری شدند و نخستین رایانه دیجیتال به نام (( ادواک )) در سال ۱۹۲۵ میلادی ساخته شد.اما تا مدتها بکارگیری رایانه در مراکز تلفن اقتصادی نبود.برای اقتصادی شدن رایانه ها و ترانزیستوری شدن آنها و بهینه سازی حافظه آن بعلاوه ایجاد زمان مناسب برای برنامه نویسی و کنترل آنها ضروری بود. تا پیش از این کنترل برقراری ارتباط در دست کاربران تلفن بود. با رایانه ای شدن مرکز تلفن کنترل از دست کاربران تلفن خارج شد و به برنامه های ذخیره شده درون حافظه رایانه مرکز سوئیچ
۱۲
سپرده شد.
ه) سوئیچهای تمام دیجیتال:نسل ششم سوئیچهای مداری
با موفقیت آمیز بودن تجربیات شرکت atst (نخستین شرکتی بود که از سوئیچهای spc بهره برداری کرد) اروپائیان نیز جرات کردند تا مراکز تلفن محلی خود را نیز رایانه ای بکنند. به این ترتیب در آغاز دهه هشتاد میلادی در صنعت تولید سوئیچ تلفنی تحولی عظیم در فن آوری سوئیچ آنالوگ به دیجیتال روی داد و در پی آن درعرصه شرکتهای عرضه کننده خدمات مخابراتی نیز مسئله ای به نام تعریف استراتژی گذر از شبکه های آنا لوگ به دیجیتال در مدتی معقول مطرح شد . نخستین نمونه

از مراکز تلفن تمام دیجیتال از نوع پردازش متمرکز بودند. ولی به مرور زمان فن آوری غیر متمرکزجای آن را گرفت . از سوی دیگر مراکز تلفن پیشرفته تر برخی اجزای فیزیکی جای خود را به نرم افزازهای کارکردی دادند. بطوریکه بجز خط مشترک و شبکه های دسترسی که تا اوایل دهه نود صد در صد سخت افزاری و آنا لوگ باقی مانده بودند در بقیه شبکه نرم افزار سهم بیشتری را نسبت به سخت افزار بر عهده داشتند.
از اوایل دهه نود خط مشترک نیز به یاری فن آوری ISDN (شبکه دیجیتالی سرویس دهی یکپار

چه) دیجیتالی شد.
مروری بر تکامل تدریجی سوئیچهای مخابرات بسته ای :
سوئیچهای بسته ای در مقابل مداری:.
درشبكه هاي مداري در هر ارتباط برقرار شده به تجهيزات گران قيمت شبكه در تمام زمان برقراري ارتباط در اختيار طرفين قرار دارد. چه آنها مفيد و اثر بخش از آنها استفاده كنند يا خير. لذا شبكه هاي اداري براي عملكرد بهينه در شلوغ ترين ساعات روز و پرترافيك ترين هفته و پر كار ترين فصل سال طراحي و اندازه گيري مي شوند.با اين وجود چون پيش بيني دقيق رفتار كاربران مهم است لذا طراحان مراكز تلفني به علت صرفه جويي كردن در هزينه هاي طراحي شبكه هاي مداري همواره عدم امكان برقراري صد در صد يعني از تقاضاي ارتباطي كاربران را در نظر مي گيرند.
اما پس از طراحي شبكه هاي مخابراتي و در حين بهره برداري به خاطر جلب رضايت كاربران بار ترافيكي شبكه همواره از سوي مديريت شبكه كنترل مي شود.
صف بسته اي:در اصطلاحاتي چون سوئيچ بسته اي و شبكه بسته اي يا در اصطلاح انگليسي packetswitched networke كاركرد اين نوع شبكه شبيه به كاركرد شبكه پستي است كه در آن هيچيك از تجهيزات شبكه به يك نفر يا به طرفين خواهان ارتباط تخصيص مي يابد بلكه از كليه منابع

۱۳
شبكه به صورت تسهيمي (Shared ) استفاده مي شود. زيرا آنچه درون سوئيچ بسته اي و شبكه بسته اي وارد و جابجا و از آن خارج مي شود بسته هايي از اطلاعات است كه با

نشانه هائي كه در خود يا بر خود حمل مي كنند به درستي راهيابي و به مقصد ارتباط فرستاده مي شود.
الف) سوئيچهاي پيامي: فصل اول سوئيچهاي بسته اي
اگر بسته هاي جابجا شونده در شبكه هر يك حاوي پيام كامل و مستقلي باشند انواع و اقس

ام بسته ها از نظر طول پيام يا طول بسته از سوي كاربران عرضه مي شود كه توسط مراكز سوئيچ بايد حمل بشوند . سوئيچهايي كه اين بسته ها را حمل و نقل و مسيريابي مي كنند اگر دخل و تصرفي در طول پيام نكنند يعني آنها را به بسته هايي با طول استاندارد تقسيم نكنند بلكه با هما

ن طول اوليه شان سوئيچ كنند و انتقال دهند به چنين سوئيچهايي سوئيچهاي پيامي يا message switch مي گويند.اين نوع سوئيچها در دهه هشتاد تا اوايل دهه نود قرن بيستم در شبكه داده رساني جهاني آ‍‍ژانس هواپيمايي (موسوم به sita ) بكار گرفته شدند . ولي از آنجايي كه كارآيي مناسبي نداشتند برا ي شبكه عمومي رايج نشدند .
سوئيچ x.25 :نسل دوم سوئيچهاي بسته اي

x.25 كد و شماره يك سري از توصيه نامه اي IUT درباره سوئيچهاي بسته اي و شبكه بسته اي مبتني بر مدل اتصال متقابل سيستمهاي باز يعني مدل هفت لايه اي OSI است.فرق اساسي سوئيچهاي x.25 با سوئيچهاي پيامي در اين است كه در ورودي سوئيچ x.25 پيامها به هر اندازه

اي كه باشند به بسته هاي استاندارد تقسيم مي شوند و در خروجي شآن هنگامي كه به پايانه كاربر مخاطب مي رسند جفت وجود مي شوند و به ترتيب و شكل پيام اوليه ارائه مي شوند.با اين وجود شبكه مجهز به سوئيچينگ x.25 را نمي توان شفاف ناميد بلكه تراكنشي يا transactional هستند.پهناي باند چنين شبكه اي ۹،۶ يا ۱۹،۲ كيلو بيت بر ثانيه مي با شد.

ج)سوئيچ ATM :نسل سوم سوئيچهاي بسته اي
دو مشكل در سوئيچ X.25 وجود داشت كه باعث شد تا مراكز پژوهشي به رفع آن دو مشكل برآيند:نخست آنكه تحقق نرم افزاري لايه اي مدل OSI تاخير نامطلوبي را براي پردازش و راهيابي بسته ها به وجود مي آورد و دوم آنكه سرعت و نرخ بيت جابجايي بسته ها در بهترين حالت محدود به ۱۹،۲ كيلو بيت بر ثانيه است و اين محدوديت مانع از ارائه خدمات چند رسانه اي مي شد.براي رفع اين دو مشكل در ظرف دو سال چندين ساختار سوئيچ پرسرعت از سوي مراكز پژوهشي پيشنهاد شدند

كه از ميان همه آنها سوئيچ ATM داراي مطلوبيت بيشتري بود.

۱۴
ATM اختصاري است از asynchronous transfer mode به معناي انتقال غيرهمزمان و منظور از شيوه انتقال نوع انتقال پر سرعت به علاوه پردازش در حين انتقال است .در ATM دو نوع انتقال و در عين حال پردازش ارتباط وجود دارد:
۱-ارتباط به شيوه اتصال گرا

۲-ارتباط به شيوه انفصال گرا
به اين ترتيب ATM سوئيچي است كه هم قادر است مداري عمل كند و هم بسته اي.
البته به هر بسته اطلاعات ATM يافته (cell ) گفته مي شود . طول هر يافته ۵۳بایت است . ۵ بايت نخست هر يافته مخصوص سرآيند يا header است .
بخش عمده ای از استاندارد های ATM را اتحادیه بین المللی مخابرات ITU در سال ۱۹۹۴ تکمیل کرد.سوئیچ ATM آمیزهایی از ترافیک های صوتی(تلفنی) داده های اینترنتی را قادر است با سرعت چند صد مگا بیت بر ثانیه حمل کند.

د) سوئیچ فریم ریلی:نسل چهارم سوئیچهای بسته ای
فریم ریلی سوئیچ و روش ارتباطی برای راهیابی و جابجایی بسته ها است که در شبکه های رایانه ای از نوع محلی یا گسترده است بکار می رود.این نوع سوئیچ ها از آن جهت رایج شده اند که پلی باشند میان سوئیچ های کم سرعت X.25 و سوئیچ های پر سرعت ATM.
پهنای سوئیچ فریم ریلی در ابتدا ۵/۱ مگا بیت بر ثانیه (در امریکا) و۹ مگا بیت بر ثانیه (در اروپا

و ایران) بود.اما بزودی تا چندین مگا بیت بر ثانیه ارتقا یافت و حتی به ۱۴۰ مگا بیت بر ثانیه رسید.استاندارد های فریم ریلی در سال ۱۹۸۳ توسط ITU وضع شدند و از BISDN (یا نوع باند گسترده شبکه دیجیتالی سرویس های یکپارچه)پشتیبانی می کردند اما با دیر کرد عرضه تجاری ATM جای خالی آنرا پر کردند.از این رو سوئیچهای فریم ریلی در اوایل دهه ۹۰ بصورت عمودی مورد بهره برداری در شبکه ملی رایانه ای قرار گرفت.

الف) سوئیچ MPLS :نخستین نسل از سوئیچهای نرم افزاری
با به بازارآمدن فن آوری های مختلفی در سوئیچینگ و انتقال راهبرد بکارگیری بهینه آنها مسئله روز مرکز پزوهشی شد و ماحصل پژوهشهای انجام شده منجر به ساخت سوئیچ و ATM و یا اینترنت و شبکه تلفنی گردید.حروف اختصاصی MPLS برگرفته از molti protocol label switching است. البته این سوئیچ جایگزین هیچ یک از سوئیچهای یا د شده نمی شود بلکه همان طور
که ذکر شد واسط و رابط میان انواع فن آوری ها شبکه سوئیچ است و همکاری و همگرانی آنها را
۱۵
تضمین می کند.در واقع سوئیچ MPLS کمک خواهد کرد تا شبکه ای صوتی و داده ای موجود همگرا شوند و همه انواع ترافیک را حل کند.
ب) سافت سوئیچ soft switch :نسل دوم سوئیچهای نرم افزاری
برای به وجود آوردن سوئیچ MPLS این اندیشه تقویت شد که بجای سوئیچ نرم افزاری واسط میان چند فن آوری مختلف و بکار گیری آن در هسته مرکزی پی بستر شبکه ها سوئیچ نرم افزاری بسازند که دارای ویژگی های زیر باشد:
۱-با اعمال نرم افزار و تغییرات نرم افزاری به اپراتور اجازه بدهد تقاضاهای نو به نو و رو به افزایش مشترکین را بصورت انعطاف پذیر و پویا و سریع پاسخ دهد بی آنکه به تغییرات سخت افزاری در تسهیلات و تجهیزات شبکه نیاز باشد.
۲-از سرویسهای مبتنی بر IP پشتیبانی کند.
۳-نقش کنترل کننده به همه انواع رسانه های صوتی و تصویری را بر عهده داشته باشند.
۴-نقش پلی میان شبکه های مداری و شبکه های بسته ای را ایفا کند.
باید توجه داشت که در سوئیچ تلفنی معمولا سخت افزار سوئیچ که در واقع همان ماتریس سوئیچ است به علاوه نرم افزار کنترل و نرم افزار مربوط به سیگنال دهی همه در درون یک بخش گرد آمده اند. حال اگر بجای سخت افزار ماتریس سوئیچ نرم افزاری را قرار دهیم کار مسیر یابی ر

ا انجام می دهد به این ترتیب سوئیچی حاصل می گردد که بدون سخت افزار است.به چنین سوئیچی soft switch می گویند.

نقطه پایانی سوئیچهای سخت افزاری:
با ظهور فن آوری ساخت سوئیچ به احتمال قوی طومار سوئیچهای سخت افزاری اهم از مداری و بسته ای درهم پیچیده می شوند.به این ترتیب می توان گفت که سوئیچ مداری دیگر از رده خارج شده است.اما سوئیچ بسته ای به عنوان سوئیچ کاملا نرم افزاری چرخه حیات سوئیچ را به شیوه ای نو از سر می گیرد.

۱۶
آشنایی با شبکه موبایل:
ارتباطات رادیویی سیار:
ارتباطات رادیویی سیار عبارت است از ارتباط بین دو مشترک که هردو یا حداقل یکی درحال حرکت باشندو یا در نقطه ای نا مشخص متوقف شوند.
کلمه سیار برای خودروهای زمینی ،شناورهای دریایی ،هواپیما وارتباطات ماهواره به کار می رود.
انواع سیستمهای رادیویی :
۱) radio phone systems
2) dispatching systems
3) radio paging systems

۴) radio telephone systems
تاریخچه مخابرات سیار:
اولین ارتباط رادیویی به صورت عملی در سال ۱۸۹۷ میلادی توسط مارکنی به ثبت رسید. که این ارتباط بین یک نقطه از خشکی با قایقی در فاصله ۱۸ مایلی بود.
تاریخ وقایع مهم در امر مخابرات سیار:
۱۸۸۰- اثبات عملی اصل ارتباطات رادیویی (هرتز)

 

۱۸۹۷- برقراری ۶ ارتباط رادیویی با یک قایق در فاصله ۱۸ مایلی(مارکنی)
۱۹۳۷- تهیه قوانین جهت سرویسهای منظم رادیویی در امریکا
۱۹۵۹- پیشنهاد محدوده فرکانس ۳۲ مگا هرتز جهت افزایش ظرفیت ارتباطات رادیویی سیار
۱۹۶۴- ۱۵۲ مگا هرتز(ارتباط Full Duplex)
1974- اختصاص محدوده فرکانسی ۴۰ مگا هرتز در محدوده فرکانس ۸۰۰ تا ۹۰۰ مگا هرتز
۱۹۸۱- نخستین سیستم تلفنی سلولی متحرک(درخشکی) در محدوده فرکانس ۸۰۰ تا ۹۰۰ مگا هرتز جهت استفاده تجارتی
۱۹۸۷- تشکیل کنفرانس جهانی توسط اتحادیه جهانی مخابرات جهت وضع ظوابط جدید
برای ارتباط سیار ماهواره ای و زمینی
۱۹۹۱- شروع سرویس تجارتی تلفن سیار در اروپا با تکنولوژی GSM (1)
1993- تاسیس اولین شبکه رادیویی سیار در ایران (شهر تهران) و شروع سرویس متحرک با استفاده از تکنولوژی GSM
Globale system mobile-1
17
1994یا۱۳۷۳- استفاده از فاز اول شبکه تلفن همراه
سیستم های سیار در جهان :
AMPS (1)
جریان سلولی در امریکا است و اساس شبکه سلولی براساس سیستم آنالوگ می باشد. محدوده فرکانسی هر کانال ۳۰ کیلوهرتز می باشد.
NAMP (2)
در NAMPS محدودهد فرکانسی هر کانال ۱۰ کیلوهرتز می باشد و در واقع هر کانال با محدوده فرکانسی ۳۰ کیلوهرتز را به سه کانال با محدوده فرکانسی ۱۰ کیلو هرتز تقسیم کرده است.
C-NET(3)
این سیستم گاهی C-450 نامیده می شود.در این سیستم معیار تحویل مکالمه زمان تاخیر یا زمان رفت و برگشت موج می باشد.سیستم آنالوگ می باشد.
NMT (4)
این سیستم در محدوده فرکانسی ۴۵۰ و ۹۰۰ مگا هرتز مورد استفاده قرار می گیرد.این دو سیستم به موازات یگدیگر در کشور های اسکاندیناوی عمل می نمایند.
JDC (5)
این سیستم دیجیتالی بوده و دارای مدولاسیون (۶)QPSK با شیفت می باشد.نوع دسترسی TDMA می باشد.محدوده فرکانسی کانال ۲۵ کیلوهرتزمی باشد.
ADC (7)
این سیستم دیجیتالی بوده ودر امریکای شمالی مورد استفاده قرار می گیرد.محدوده فرکانسی ۳۰ کیلوهرتز می باشد.نوع مدولاسیون این سیستم مانند JDC با شیفت می باشد و نوع دسترسی به این سیستم TDMA می باشد.

Advanced mobile phone service -1 Narrow band Amps -2 Cellular network -3 Nordicmobiletelephone -4 – Japanese digital cellular 5
Quadiature phase shift keying -6
american digital cellular-7

۱۸
GSM
باند های فرکانسی آن ۸۰۰و ۹۰۰ می باشد برای شهرهای بزرگ ۱۸۰۰ می باشد.مدلاسیون آن JMSK می باشدوپهنای باند ۲۰۰ می باشد.امنیت بسیار بالا است در این سیستم امکان ارسال data وجود دارد.

Up-link 890-915 MHZ

GSM 900
Down-link 935-960 MHZ

سلول :
سلول منطقه ای است که یک یا چند سیستم فرستنده-گیرنده رادیویی پوشش داده می شود.روش تقسیم سلولی و تعیین شعاع سلول بستگی به شرایط جغرافیایی منطقه تحت پوشش،در نظر گرفتن ساختمانها و موانع مصنوعی ،قدرت فرستنده،بهره آنتن ونوع آن وحساسیت گیرنده دارد.
انواع آنتنها:
۱-آنتنهای همه جهته:
آنتنهای همه جهته(اهمی)تشعشع درهمه جهات یکی است وبهترین نوع آنتن ها می باشند.
۲-آنتنهای جهتدار:

دارای پوشش منطقه ای تحت زاویه سلول ها می باشند.
نسبت C/I در سیستمهای سلولی:
این نسبت میزان تداخل سیگنال دریافت شده ناخواسته را روی سیگنال اصلی نشان می دهد و دو نوع می باشد:
۱- نسبت C/I هم کانال(CIR) (1)
میزان تداخل سیگنال دریافت شده مورد نظربه سیگنال دریافت شده نا خواسته هم فرکانس را نشان می دهد.عوامل مختلفی همچون موقعیت لحظه ای واحد سیار،ناهمواریها،اشکال مختلف زمین،نوع و تعداد موانع محلی،نوع و ارتفاع و میزان جهت دارای آنتنها و محل ایستگاههای ثابت سبب این نوع تداخل می شود که برای سیستم های دیجیتال حداقل این مقدار DB 9 وبرای سیستم های آنالوگ DB 18 می باشند.
Carrier to interference rotio(cochannel)-1
19
2- نسبت C/I کانال مجاور(CAR)(1)
در یک سلول ممکن است از چندین گروه فرکانسی استفاده شود و در صورتی که مشخصه فیلترها ایده ال نباشد مقداری از فرکانس موج حامل مجاورروی فرکانس موج حامل اصلی تداخل خواهد داشت.مقدار این تداخل ها به شیب فیلترها بستگی دارد.اگرشیب افت فیلتر تند باشد(فبلتر ایده ال) تداخل کانالهای مجاور روی کانالهای اصلی کمتر می شود.

شبکه GSM
مطابق با اصول و تعاریف تدوین شده بین المللی تامین و برقراری یک ارتباط تلفنی بین ایستگاههای رادیویی متحرک ،یعنی تلفن هایی که در اتومبیل نصب شده و یا توسط اشخاص حمل و نقل می شوند بنام شبکه رادیویی سیار معروف است و چون مشترکین اینگونه تلفن های متحرک معمولا در خشکی از آنها استفاده می کنند لذا شبکه آنها را اصطلاحا شبکه عمومی زمینی سیار PLMN) )(2) می گویند.
شبکه های رادیویی سیار در یک روند چشمگیر پیشرفت و توسعه تکنیکی ،امروزه با بکارگیری روشهای ارسال دیجیتالی بیش ازهرزمان دیگردرعرصه مخابرات و ارتباطات مطرح وبصورت یک شالوده برای پی ریزی شبکه ارتباطات شخصی (PCS) (3) درآمده که قطعا وجه غالب در شبکه ارتباطی دنیای فردا خواهد بود.شبکه رادیویی سیار GSM درراستای تکامل و پیشرفت سریع تکنیکی شبکه های رادیویی سیار، یکی از آخرین پدیده های این سیستم ارتباطی است . پی ریزی این سیستم که حاصل کارکشورهای اروپایی است درسال ۱۹۸۲ آغاز و درسال ۱۹۹۲به بهره برداری رسید.

Carrier to adjacent ratio-1
Public land mobile network -2
System communication personel -3
20
ساختارجغرافیایی شبکه
کلیه شبکه های مخابراتی به منظورمسیردهی تماسهای ورودی ،نیاز به ساختار مشخصی دارند.این ویژگی درشیکه های سیار از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دراین شبکه ها کلیه مشترکین تغییرپذیری و جابجایی مکانی دارند.ساختارجغرافیایی در شکل نشان داده می شود.

GMSC Area OR Network Are
Area PLMN Service

MSC Service Area

Location Area (LA)

BS Area

CELL

۲۱
ناحیه تحت پوشش شبکه
این ناحیه شامل کلیه شبکه های سیارزمینی مطابق با استانداردGSM می باشد وهر مکالمه ای از سایر شبکه های بین المللی به یک مرکز GSM مسیردهی خواهد شد.
ناحیه سرویس شبکه PLMN

ناحیه ای از شبکه که توسط چندین مرکزسوئیچ سیار(MSC)تحت سرویس می باشد.ارتباط بین PLMNها ملی یا بین المللی می باشد.
ناحیه سرویس MSC
ناحیه ای ازشبکه که توسط یک مرکزسوئیچ سیارپوشش داده می شود و اطلاعات مربوط به مشترکین این ناحیه دریک VLR که معمولا متصل به MSC است ذخیره می گردد.
ناحیه موقعیت LA
ناحیه ای ازشبکه که دارای چندین سلول بوده بطوریکه این سلولها می توانند متعلق به یک یا چند BSC باشند.
هر MSC/VLR حاوی یک یا چند LA می باشد.در واقع یک LA قسمتی ازناحیه سرویس دهی است که واحد سیاربدون احتیاج به گزارش موقعیت خویش می تواند درآن جابجا شود.
هنگام فراخوانی مشترک سیگنال مربوطه درکل LA مربوطه به واحد سیار،از ایستگاههای فرستنده –گیرنده پخش می شود.
ناحیه ایستگاه ثابت BS
این ناحیه شامل چندین سلول می باشد که توسط فرستنده –گیرنده های یک مرکزایستگاه ثابت پوشش رادیویی داده می شود.
سلول
واحدسیاربین سلولهای مختلف بایک فرکانس موج حامل می توانداختلاف قائل شود.این اختلاف ازروی کد شناسایی ایستگاه ثابت امکان پذیر است.

۲۲
کانالها:
کانالهای مورد استفاده درسیستم GSM به دوبخش اصلی کانالهای فیزیکی وکانالهای منطقی تقسیم می شوند.روی آنها میتواند اطلاعات متفاوتی باشد که به هرکدام یک Fraim زمانی گویند.
کانالهای فیزیکی
امواج رادیویی به صورت FDMA/TDMA منتقل می شوند.هرقاب TDMA شامل ۸ دریچه زمانی است وروی موج حامل خاصی ارسال می شود.به هریک ازاین دریچه های زمانی یک کانال فیزیکی گویند.درGSMهرموج حامل دارای کانال فیزیکی

است. به اطلاعاتی که درطی یک دریچه زمانی ارسال می شود یک قطار پالس (۱)گویند.
به ۸ دریچه زمانی (تایم اسلات)دریک کانال رادیویی یک فریم TDMAگفته می شود.
کانالهای منطقی
اطلاعات بین MS و BTS باحجم زیادی باید ردوبدل شوند و با توجه به نوع اطلاعات طی ساختارهای خاصی ارسال می شوند که به آنها کانالهای منطقی می گویند.
بسته به این که چه اطلاعاتی درکانال فیزیکی ارسال یا دریافت می شود،کانال منطقی شکل می گیرد.

Burs -1

۲۳
کانالهای منطقی به دو دسته اصلی کانالهای ترافیکی و کانالهای کنترلی تقسیم میشوند.

کانالها

کنترلی ترافیکی

کانالهای اختصا صی کانالهای مشترک کانالهای مخابره ای TCH/H TCH/F
کنترلی کنترلی
DCCH CCCH BCCH

 

FACCH SDCCH SACCH SCH FCCH BCCH

RACH PCH AGCH

کانالهای ترافیکی (TCH)(1):
کانالهای ترافیکی به دو دسته عمده عمده کانالهای صحبت و داده تقسیم می شوند و هر یک ازدو دسته فوق به کانالهایی با نرخ بیت کامل و نرخ نیمه تقسیم می شوند . اصطلاح Point-to-point و point-to-several point به معنای مبادله اطلاعات بین BTS با یک MS و بالعکس و در مورد دوم به معنای مبادله اطلاعات بین BTS با چندین MS بکار می رود.
کانالهای ترافیکی Point-to-point بالا رونده و پایین رونده می باشند.

Traffic channel-1

۲۴
کانالهای کنترلی (CCH)(1)
این کانالها به منظور انتقال اطلاعات سیگنالینگ و یا جهت همزمانی بکار می روند و طبق شکل به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:
الف) کانالهای مخابره ای ( (BCCH
ب)کانالهای کنترل مشترک (CCCH)
ج)کانالهای کنترل اختصاصی (DCCH)
الف)کانالهای مخابره ای (BCH)(2)
این کانالها به سه دسته زیر تقسیم می شوند:
– کانال تصحیح فرکانسی (FCCH)
– کانال همزمان کننده (SCH)
– کانال پخش (BCCCH)
کانال تصحیح فرکانسی (FCCH)(3)
این کانال اطلاعات تصحیح فرکانسی را از BTS برای MS ها ارسال می کند تا آنها خود را با فرکانس CO آن سلول تنظیم کنند.درهرسلول از یک موج حامل بعنوان CO استفاده می شود که دردریچه زمانی (شکاف زمانی) صفرو در دریچه زمانی یک

ازآن اطلاعات کنترلی کل سلول ردوبدل می شود و بقیه دریچه های زمانی CO و یا کلیه دریچه های زمانی موجهای حامل دیگر موجود درآن سلول صرف کانالهای ترافیکی می شود.
FCCCH موج سینوسی خالص است که واحد سیار پس از روشن شدن به جستجوی آن می پردازد.
کانال همزمان کننده (SCH)(4)

این کانال اطلاعات مربوط به شماره قاب TDMA و شماره مشخصه BTS را ازBTS به MS ارسال می کند.
BSIC کد مشخصه ایستگاه ثابت می باشد و به صورت زیر تعریف می شود:
(۷ تا ۰) کد رنگی BTS + (7 تا ۰) کد رنگی PLMN = BSIC
کد رنگی BTS و PLMN هرکدام ۳ بیتی هستند.

Control channels-1
Broadcast channel-2
Frequency correction channel-3
Synchronization channel-4
25
کانال کنترل پخش (BCCH)(1)
این کانال شامل اطلاعات زیر می باشد که ازBTS به MS ارسال می شود و درواقع مشخصات عمومی خود سلول و اطلاعات لازم مربوط به سلولهای همسایه

را ارسال می کند:
– فرکانس های مورد استفاده
– ترتیب پرش فرکانسی
– ترکیبات کانال
– گروههای فرا خوانده شده
– اطلاعات سلولهای اطراف
ب) کانالهای کنترلی مشترک (CCCH)(2)

این کانالها خود به سه دسته تقسیم می شوند:
– کانال فراخوانی(PCH)(2)
– کانال دسترسی تصادفی (RACH)(3)
– کانال پذیرش دسترسی (AGCH)(4)
کانال فراخوانی (PCH)
از این کانال به منظور صدا زدن MS وقتی که شخصی بخواهد با واحد سیار مکالمه ای را برقرارکند استفاده می شود.سیگنال فراخوانی از طرف کلیBTS های موجود درLA مربوط به MS برای وی ارسال می شود.
کانال دسترسی تصادفی (RACH)
واحد سیارازاین کانال جهت درخواست تخصیص کانال کنترل اختصاصی (SDCCH) استفاده می کند.این تخصیص به منظور پاسخگویی به فراخوانی BTS بوده ویا به منظوردسترسی به شبکه برای ایجاد مکالمه و یا ثبت نام نمودن واحد سیاربکارمی رود. این کانال از طرف MS برای BTS مربوطه ارسال می شود.

Broadcast control channe -1
Common control channels-1
Pagin channel-2
Random access chanel-3
Access grant chanel-4

 

۲۶
کانال پذیرش دسترسی (AGCH)
این کانال به منظور پاسخگویی به درخواست MS برای تخصیص SDCCH بکار رفته و مشخصات کانال تخصیص یافته در آن ذکرمی شود.این کانال از طرف BTS برای MS مربوطه ارسال می شود.
پ) کانالهای کنترل اختصاصی (DCCH) (1)
این کانالها به سه دسته زیر تقسیم می شوند:
– کانال کنترلی اهدایی اختصاصی (SDCCH)(2)]

– کانال کنترلی وابسته سریع(FACCH)(4)
کانال کنترل اهدایی اختصاصی (SDCCH)
این کانال به منظور ارتباط سیگنالینگی بین MS و BTS مربوطه در ابتدای برقراری مکالمه قبل از تخصیص کانال ترافیکی بکارمی رود.در ضمن ثبت نام اولیه و تصدیق هویت ازطریق این کانال انجام می شود.
کانال کنترلی وابسته کند(SACCH)

این کانال ممکن است وابسته به کانال ترافیکی یا وابسته به کانال کنترل اختصاصی باشد.از طریق این کانال اطلاعات مربوطه به اندازه گیریهای قدرت سیگنال دریافتی توسط MS ازایستگاههای فرستنده- گیرنده خودی و یا همسایه به اطلاع BTS می رسد.ازاین اطلاعات برای تصمیم گیری جهت مکالمه توسط BSC استفاده خواهد شد.درضمن اطلاعات مربوط به تنظیم توان خروجی و تنظیم زمانی نیزازطرف BTS به اطلاع MS خواهد رسید.