مقدمه و تشکر:
واحد کارآموزی در دانشگاه از واحدهای مهم و عملی است که باید توسط دانشجویان در آخرین ترم تحصیل گذرانده شود..مهم بودن این واحد از آنجا مشخص می شود که دانشجو برای اولین بار معلومات و محفوضات تئوری خود را بصورت عملی به کار میگیرد.
از آنجایی که دانشجودر بکار گیری درسهای نظری در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است به همین منظور دانشگاه سه واحد کار آموزی را برای دانشجویان در نظر گرفته تا معلومات خود را در یک سازمان رسمی بطور عملی به کار گیرند و از این بکار گیری معلومات، بتوانند زمانی که جذب بازار کار شدند استفاده بهینه نمایند.

فصل اول
کلیات:
سيستم حسابداري نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمايي مديران آنها و بسياري ديگر از مردمي كه با مسائل اقتصادي يك اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، يك سيستم حسابداري فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سيستم ديگر از مجموعه اي از عوامل كه نظام ارتباطي مشخص دارند تشكيل مي شود . مهمترين عامل و يا در واقع عامل مسلط در هر سيستم حسابداري نيروي انساني شاغل در آن است كه يك سيستم را موفق يا نا موفق مي كند . اين نيروي انساني شاغل در سيستمهاي حسابداري دستگاهها ي مختلف و يا به عبارت ديگر حسابداران در معناي عام علاوه بر درستكاري ، امانت و پشتكار بايد از تخصص مهارت وتجربه لازم براي پرداختن به كار حسابداري بر حسب سطح شغل ، وظايف و مسئوليت ها ونوع عمليات مؤسسه برخوردار باشند .

مهمترين عملكرد يا وظيفه يك سيستم حسابداري عملكرد اطلاعاتي است و هر سيستم حسابداري بايد اطلاعات موجود درباره معاملات عمليات مالي ورويدادهاي دارائي اثر مالي بر يك مؤسسه را گرد آوري نمايد، ثبت كند ودر گروه هاي همگن طبقه بندي كند وبالاخره گزارشهاي را فراهم كند كه تصميم گيرندگان مختلف درباره يك مؤسسه يا سازمان بتوانند بر مبناي آن آگاهانه تصميم بگيرند .
اگر اطلاعاتي كه در جريان فعاليت ها ي يك سازمان فراهم مي آيد به شكل مطلوب ارائه شود براي تصميم گيري هاي مختلف فايده چنداني ندارد . بنابراين تصميماتي كه توسط اداره كنندگان يك سازمان و يا توسط اشخاص ذيحق و ذينفع درباره يك مؤسسه گرفته مي شود بسيار متنوع و متعدد است .
در عصري كه زندگي مي كنيم و از آن بعنوان عصر اطلاعات و فناوري يادمي شود سازمان ها نقش مهمّي را ايفا مي نمايند و انسانها در هر سازمان از اصلي ترين و پايدارترين منابع ارزيابي ميشوند و رازداري از ويژگيهاي يك كارشناس يا مدير و يا عضو يك سازمان و رهبران كارآمد بشمار مي‌رود . هر سازماني به فراخور اهداف و وظايف تأسيسي و ايجاد

ي خود رازهائي دارد كه كليه كاركنان در سطوح افقي و عمومي در آن دخالت دارند و بر اسرار سازمان در محدوده ضوابط حاكم بر آن واقفند .
در سازمانهاي نظارتي بالاخص ديوان محاسبات كشور وظايف مديران (برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت و رهبري، كنترل) نيز به مفهوم رايج در دستگاههاي اجرائي نميباشد . زيرا اقتضاي رسيدگي و حسابرسي اعضاء ديوان محاسبات از كليه دستگاهها كسب اطلاعات و مستندات و مداركي است كه بلحاظ طبقه بندي از عادي تا سرّي را در بر مي‌گيرد و در مرحله مستندسازي گزارشات فني و تخصصي خود پي به مسائلي مي برد كه اخلاقي ترين و ارزشي ترين صفت را همانند رازداري ميتواند به اوصاف تعالي او بيفزايد و او را در برابر آثار نفس امّاره ياريگر باشد تا افشاي اسرار نكند و در اصول حرفة حسابرسي پايبندي نمايد. اعضاء سازمان متبوع بدون استثناء از اسرار كليه سازمانها اطلاع دارند و اين امر نه بلحاظ شخصيت فردي آنها بلكه بدليل سازماني و وظيفه‌اي ديوان محاسبات كشور است حيثيتي كه اهداف و اختيارات قانوني ديوان محاسبات به آنها اعطا كرده و بر اين امر استوارشان ساخته است . بنابراين بر كليه اعضاء چنين سازماني فرض واجبي است كه علاوه بر شرافت و اصالت و ديانت شخصي و خانوادگي به حيثيت سازماني نيز عنايت نموده و در حفظ رازهاي ناشي از مديريت نظارتي و حقوق مالي و محاسباتي خود و سازمان متبوعشان پاسداري نمايند .
اصول حسابداری فن تطبيق تجميع و تلفيق اصول و موازين حسابداری با قانون و مقررات مربوط بيان گرديده است لذا اين آميختگی و تشکيل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سياسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ريزی و مديريت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ايجاب می نمايد. کلمات و اصلاحات در فن حسابدار

ی همانند ساير علوم وفنون ديگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خريد و فروش است. ودر اصلاح حقوقی يک نوع ايجاب و قبول است. درصورتيکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعاليت اطلاق ميگرددکه دارای آثار مالی بوده و اين آثار مالی تغيير در اقلام ترازنامه را موجب ميگردد. استخدام يک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعاليت مالی محسوب نمي گردد ولی پرداخت حقوق ويا دستمزد مستخدمين در ازای ارائه کار و يا خدمت يک فعاليت مالی است که در نتيجه باعث تقليل درنقدينگی و افزايش هزينه خواهد شد. بنا براين چندين فعاليت مالی ( نه هر نوع فعاليت مالی ) که موجب تغيير در يکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله ناميده می شود در تعريف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي تجزيه وتحليل و تفسير رويدادههای مالی يک موسسه در يک دوره مالی د

ر قالب ارقام پول رايج هر کشور (روش تجزيه وتحليل و تفسير رويدادههای مالی يک موسسه در يک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعريف معتبر ديگری بيان شده که حسابداری عبارت است از فرآيند شناسايي، اندازه گيري، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصميمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای يک موسسه در هر دوره اي مالی ظاهرا به نظر می رسد.تنوع مؤسسات و گوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از

نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليتهاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام مي شود و اين عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.از ديربازاطلاعا

ت در فرايند تصميم گيری آگاهانه و هدفمند انسان اهميت زيادی داشته است با پيشرفت جوامع اهميت اطلاعات در تصميم گيريهای بيشتر شده است.امروزه اطلاعات به عنوان يکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پايدار آنهامحسوب می شود.تصميم گيری فرايندی است که اطلاعات مالی را يجاد می کند ودر کليه واحدهای اقتصادی تصميم گيريها بر ا

ساس همين اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان يک دانش فراگير درآمده که بسياری خود را نيازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن آشنايی فراگيران با مبانی حسابداری است. اين مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بيان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتياجات و خواسته های مادی و معنوی خود نياز به تصميم گيريهای صحيح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصميمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحيح از ضرورت های اجتناب ناپذير است.
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعاليت می کنند. هر يک از واحدهای اقتصادی در جريان فعاليتهای اقتصادی معاملات و عمليات گوناگونی انجام مي دهند.

سيستم حسابداری هر واحد اقتصادی بايد رويدادهای اقتصادی موثر بر وضعيت مالی آن را شناسايي، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهيه شده در اختيار تصميم گيران و افراد ذ

ينفع قرار گيرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گيرند زيرا در جريان عادی فعاليتهای خود عملياتی انجام می دهند که در بسياری موارد با عمليات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعاليتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم يکسان نباشد. خريد و فروش کالا عمده ترين وجه تمايز بين موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.

در حال حاضر با توجه به تاثير مهمی که عمليات و محاسبات حسابداری در برنامه ريزيهای سازمانها وتصميم گيريهای مديران دارد آموزش آن از اهميت ويژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جديد مطا لب و مسائل مفيد و کاربردی مطرح شود تا هنر جويان عزيز با مطالعه و يادگيری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصيل با توانايي بيشتری از عهده وظايف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آيند.
بديهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعريف فوق را عينيت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نمايد و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بايستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گيرد. زيرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری، عدم صحت گزارشات مالی تهيه شده را در پی داشته و تصميمات متخذه نيز غيره منطقی خواهد بود.

 

معرفی محل کارآموزی

 

چكيده فعاليت :

تعريف حسابداری :
حسابداری يک سيستم اطلاعاتی است که با دريافت داده هاي اوليه (مدارك مثبته) و پردازش آنها (جمع بندي، طبقه بندي، ثبت، تلخيص، تفسير و….) اطلاعات مورد نياز استفاده كنندگان (صورتهاي مالي طبقه بندي شده و ساير گزارشات مالي حسابداري) را تهيه و ارائه مي دهد. موئسساتي كه داراي سيستم منظم حسابداري هستند از لحاظ وقت، هزينه و سرعت از ساير موئسسات جلوتر هستند.
حسابداری يک سيستم اطلاعاتی است که در هرسازمانی است حسابداری مي بايست اين اطلاعات را بر سه هدف مهم تهيه نمايد۰

گزارش داخلی برای مديران برای استفاده در طرح ريزی و کنترل عمليات .
گزارش داخلی برای مديران در تصميم گيری از قبيل سرمايه گذاری در اموال و قيمت محصولات گزارشات خارجی برای سرمايه گزاران ، دولت و سايرارگانها .
برای ثبت های حسابداری که مراحل اوليه حسابداری است نياز به صدور برگه دفتر روزنامه و دفتر کل ودفتر معين است و برای موازنه حسابهای دفتر معين عينآ همانند دفتر کل است در اينجا کافی است که بايستی عمليات حسابهای فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کل برابری نمايد و می باشد۰
اين شركت مي تواند دراين راستا امكانات زير را فراهم و در اختيار استفاده كنندگان قرار مي دهد.
• انجام كليه عمليات مالي و حسابداري در شركتها و موئسسات ( شركتهاي تعاوني ، سهامي ، با مسوليت محدود ، تضامني ، دولتي و…. . )
• تهيه و تنظيم دفاتر قانوني ( دفترروزنامه و دفتركل ) و ساير دفاتر مانند دفتر معين و تفضيلي ، دفتر صندوق ، فروش ، دفتر بدهكاران ، بستانكاران و… طبق آئين نامه

تحرير دفاتر .
• تهيه صورتهاي مالي ( ترازنامه ، صورت سود و زيان ، صورت سود و زيان جامع و صورت گردش وجوه نقد ) طبق رهنودها و استانداردهاي حسابداري در ايران و تهيه ساير گزارشات مورد نياز مديريت .
• اجراي ساير عمليات حسابداري مانند اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با ساير شركتها ، تهيه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مالي كنترل داخلي ، تهيه مدارك مورد نياز جهت اخذ وام .
تامبن اعتبار و ذخيره تامين اعتباربه ميزان تنخواه گردان پرداخت وحساب اسناد وصولي عامل ذيحساب به ميزان کل سند هزينه می باشد . يکی از مهمترين و اساسی ترين مراحل حسابداری تهيه و تنظيم گزارشات مالی می باشد که در پايان دوره مالی به وسيله واحد حسابداری تهيه وجهت آگاهی مديران و عامه مردم از چگونگی فعاليتهای انجام شده در شركتهاي حسابداري به موجب قانون منتشر مي گردد.

از آنجایی که نرم افزار مناسب برای این منظور در بازار موجود بوده این شرکت از نرم افزار نوین استفاده نموده که به طور اختصاصی طراحی نشده ولی علاوه بر اینکه اکثر نیازهای این شرکت را پوشش می دهد امکانات بسیار زیاد دیگری نیز دارد که در آینده ممکن است به کار آید. به هر حال بحث ما بررسی تخصصی سیستم های حسابداری نیست چون اساسا من در زمینه حسابداری مطالعه ای نداشته ام و من در این شرکت به عنوان یک اپراتور به کارآموزی مشغول شده بودم. در طی این دوره من کار پیچیده ای نداشتم و کارم بیشتر روتین بوده است. و در طی این مدت من اسناد را به صورت کاغذی و دستی دریافت نموده و در کامپیوتر وارد می نمودم. و به منو ها و گزینه های محدودی دسترسی داشتم.
در پایان باید بگویم هرچند کار روتینی را در طی این مدت انجام دادم ولی در نتیجه مدت زمان نسبتا طولانی که به این کار مشغول بودم تبهر و تسلط کافی در اپراتوری حسابداری دارایی بدست آوردم.
۲ – متن اصلی : که شامل توضیحات مختصری در مورد حسابداری دارایی (مالیاتی) می باشد و در ادامه آن منو های برنامه نوین توضیح داده شده که البته این قسمت از مقاله کامل نیست و می توانید بقیه منو ها را هم توضیح دهید.
اهداف حسابداری دارایی :
طبق قوانین ایران و تمام کشورهای جهان فروشندگان و تولید کنندگان بر اساس میزان فروش و تولید کالا درصدی از سود خالص خود را به عنوان مالیات بر در آمد به دولت

می دهند. اطلاعات مربوط به فروش و فعالیت اقتصادی ، در آخر هر سال مالی در دفاتر پلمپ شده به اداره دارایی تحویل می شود. لازم به ذکر است هزینه های جاری مثل حقوق کارمندان و اتوماسیون اداری از سود خالص کسر شده و در نتیجه میزان مالیات به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
توضیحات نرم افزار:
این نرم افزار تحت DOS بوده و کمی با ویندوز مشکل دارد و بعد از باز کردن نرم افزار لازم است آن را در حالت تمام صفحه قرار داده و سپس با فشار دادن کلیدهای ctrl + 0 نسبت به فعال سازی فارسی ساز اقدام شود

نام نرم افزار : نوین
ورژن : ۲٫۵۰
تشریح منوها :
وارد کردن نام برای جساب – بالای تمام اسناد این نام درج می شود.
منوی خروج > عنوان موسسه > وارد کردن نام
نکته مهم : در هر یک از حالت های مشاهده ائم از دفتر کل یا معین یا روزنامه می توان با کلید F4 اقدام به چاپ محتویات صفحه کرد. لازم به ذکر است کلیه برنامه های تحت داس قابلیت کار با چاپگرهای لیزری را نداشته و عمل چاپ را فقط با چاپگرهای سوزنی می توانند انجام دهند. این نرم افزار نیز از این قاعده مستثنا نبوده و برای چاپ نیاز به چاپگر سوزنی اپسون LQ300 داریم
منوی پرونده – زیر منوی سند حسابداری :
ایجاد سند جدید با استفاده از گزینه تنطیم سند حسابداری
برای زدن سند حسابداری باید کد حساب را وارد کنیم. این کد می تواند ، کد یک حساب کل (سه رقمی) یا حساب معین (شش رقمی) باشد.
کد شش رقمی از دو جز سه رقمی تشکیل می شود که سه رقم اول آن کد کل حساب است و سه رقم دوم کد معین حساب است. اگر کدها را به خاطر ندارید بدون وارد کردن هیچ کدی کلید اینتر را بزنید تا لیست حساب های کل ظاهر شود.
نکته : برای جابجایی میان قسمت های مختلف برنامه اینتر می زنیم.
نکته قابل توجه در این نرم افزار و کل نرم افزار های حسابداری این است که کاربر فقط سند را وارد می کند و نرم افزار خودش دفتر روزنامه و کل را ایجاد می کند
اصلاح یک سند حسابداری :
با استفاده از این گزینه می توانیم به اصلاح اسناد بپردازیم به طوری که پس از انتخاب این گزینه شماره سند درخواست می شود و با وارد کردن شماره سند مورد نظر به اصلاح سند موردنظر می پردازیم
حذف یک سند حسابداری :
با استفاده از این گزینه می توانیم اسناد را حذف کنیم به طوری که پس از انتخاب این گزینه شماره سند درخواست می شود و با وارد کردن شماره سند موردنظر آن سند حذف می شود.
ایجاد فضای خالی جهت درج سند :
به طور مثال اگر ۱۰ سند وارد کرده باشیم و بخواهیم بعد از سند شماره ۳ یک سند جدید وارد کنیم از این گزینه استفاده می شود. سند وارد شده شماره ۴ می ش

ود و به بقیه سند ها یک شماره اضافه می شود و سند آخر شماره ۱۱ می شود.
نکته : این کار ممکن است باعث از بین رفتن سندهای دیگر شود به همین خاطر نرم افزار پیغامی می دهد مبنی براینکه قبل از انجام این عملیات از اطلاعات پشتیبان تهیه نمایید.
شماره گذاری مجدد اسناد حسابداری :
در طول زمان و پس از مدتی کار کردن با نرم افزار ممکن است نیاز داشته باشید تعدادی از سندها را حذف کنید.پس از حذف سند با استفاده از گزینه مربوطه شماره آن خالی می ماند ، چون نرم افزار به طور اتوماتیک شماره سند ها را کم نمی کند تا اگر اپراتور خواست به یک شماره سند خاص که از قبل مدنظر داشته مراجعه نماید سردرگم نشو

د.
اگر بخواهیم شماره گذاری اسناد بدون در نظر گرفتن سندهای حذف شده انجام شود از این گزینه استفاده می کنیم. بدین ترتیب بعد از انتخاب این گزینه تمام سند ها پشت سر هم قرار می گیرند و شماره خالی بین اسناد باقی نمی ماند.
مرتب سازی اسناد به ترتیب تاریخ :
با استفاده از این گزینه می توانیم اسناد را به ترتیب تاریخ وارد شدنشان در سیستم مرتب کنیم.
مرتب سازی اسناد به ترتیب شماره :
با استفاده از این گزینه می توان اسناد را به ترتیب شماره مرتب کرد.
قطعی کردن اسناد حسابداری :
فطعی کردن اسناد باعث می شود فرمت اسناد به شکلی تغییر کند که اپراتور من بعد فقط بتواند آنها را رویت کند و هیچ کاربری ، حتی مدیر سیستم دیگر قادر به حذف یا اصلاح سند نخواهد بود.
برای مشخص شدن محدوده اسناد مورد نظر ، سیستم پیغامی می دهد مبنی براینکه “تا چه شماره سندی؟”
این خاصیت شبیه صفت read only برای فایهای ویندوز یا قابلیت Freeze کردن ستونهای access می باشد.
عملیات بستن حسابها و انبار :
این گزینه حسابها و موجودی انبار را به دوره سال بعد منتقل می کند مثلا اگر کسی بدهکار یا بستانکار باشد حسابش در سال قبلی صفر شده و بدهی او به سال بعد انتقال می یابد.
منوی پرونده – زیر منوی رویت اسناد حسابداری :
مشاهده سند به فرم عادی:
در این حالت سندها را به طور کلی مشاهده می کنیم و جزئیات در آن نمایش داده نمی شود.
مشاهده سند با درج نام حسابها :
در این حالت اطلاعات حسابها به همراه شرح کامل آنها نمایش داده می شود. یعنی نشان می دهد که مبالغ دریافتی و پرداختی بابت چه چیزی بوده است.
مشاهده سند با مبلغ جز :
این گزینه هم مثل گزینه قبلی است با این تفاوت که اطلاعات مربوط به دفتر معین را نیز نمایش می دهد.

گزارش شماره اسناد خالی :
با انتخاب این گزینه ، برنامه کل سندهای موجود را بررسی کرده و شماره سندهای خالی را اعلام می کند.
لیست اسناد صادر شده :
این لیست اطلاعات حساب را به طور اجمالی نشان می دهد که شامل شماره سند و تاریخ سند و شرح سند می باشد و در آن مبالغ عملیات اهمیتی ندارد و در نتیجه نشان داده نمی شوند.
بررسی اسناد از نظر تاریخ :
با انتخاب این گزینه فایل اسناد از نظر توالی مورد بررسی قرار می گیرد ودر صورتیکه تاریخ اسناد به ترتیب صعودی نباشد به شما تذکر می دهد.
در بسیاری از موارد دیده شده که اپراتور بدلیل کمبود وقت یا بی دقتی تاریخ ورود به سیستم را اشتباه وارد کرده و به همین دلیل با ثبت سند جدید ، توالی اسناد بهم

می ریزد که باعث عدم صحت گزارشات می شود. این قسمت می تواند اینگونه اشتباهات را کشف کند.
چاپ کلی اسناد حسابداری :
این گزینه باعث می شود تمام اسناد حساب داری که تا کنون درج شده به صورت جداگانه چاپ شوند که البته با ذکر شرح و مبلغ و شماره حساب و به طور کامل خواهد بود.
خلاصه سند حسابداری :
این گزینه فقط مانده حسابهای صندوق و بانکها و … را نشان می دهد وبه طور کلی نشان می دهد که چقدر از صندوق یا بانک برداشت شده و چقدر باقی مانده است.
عملیات چک و بانک :
اینگونه عملیات به دلیل حساس بودن اطلاعات چک ها و بانکها در سیستم انجام نمی شود و به طور دستی و سنتی انجام می شود. زیرا سیستم های کامپیوتری چندان مورد اطمینان نیستند چون هر لحظه خطر ویروسی شدن اطلاعات یا سوختن اطلاعات و … وجود دارد. بنابراین شرکت فوق ترجیح می دهد اینگونه اطلاعات را به طور دستی در دفاتر وارد نماید تا در صورت خرابی یا ویروسی شدن کامپیوتر ، به این گونه اطلاعات خدشه ای وارد نشود
منوی روزنامه :
مشاهده تمام روزنامه :
با استفاده از این گزینه می توان کل سندهای دفتر روزنامه را مشاهده نمود.
روزنامه از تاریخ … تا تاریخ … :
این گزینه برای این به کار می رود که اطلاعات دفتر روزنامه را از یک تاریخ مشخص تا تاریخ مورد نظر مشاهده نماییم.
روزنامه از شماره سند … به بعد :
این گزینه برای این به کار می رود که اطلاعات دفتر روزنامه را از یک شماره سند خاص تا شماره سند موردنظر مشاهده نماییم
یافتن آرتیکل خاص در روزنامه :
این زیر منو دارای دو گزینه “یافتن شرح خاص در روزنامه ” و “جستجوی مبلغ خاص” می باشد که در اولی با دادن یک شرح خاص تمام سند هایی که آن شرح را دارند نمایش داده می شود و در دومی با دادن یک مبلغ خاص تمام سند هایی که مبلغ مورد نظر را دارند نمایش داده می شوند.
روزنامه فقط با مبلغ کل :
که علاوه با نمایش مبالغ بستانکار و بدهکار جمع حسابها را نیز نمایش می دهد که چه میزان بدهکاری یا بستانکاری داریم.
روزنامه با مبلغ جز معین :
همانطور که از اسم این زیرمنو برمی آید ، اطلاعات دفتر روزنامه را به همراه جز معین نمایش می دهد
روزنامه با مبلغ جز معین و تفضیلی :

همانطور که از اسم این زیرمنو برمی آید ، اطلاعات دفتر روزنامه را به همراه جز معین و تفضیلی نمایش می دهد
منوی کل :
رویت یک حساب کل :
با استفاده از این گزینه می توان حسابهای کل بانکها – اسناد دریافتی – اسناد در جریان وصول – اسناد برگشتی – همکاران – مشتریان – مطالبات مشکوک الوصول –

سرقفلی – زمین وساختمان – اسناد پرداختی – بستانکاران – سرمایه – برداشت – در آمد خدمات – سایر درآمدها – هزینه ها و … مشاهده و چاپ نمود.
رویت قسمتی از یک حساب کل :
با استفاده از این گزینه می توان حساب کل را از یک تاریخ خاص تا تاریخ موردنظر مشاهده کرد.همچنین می توان این کار را بر اساس شماره سند نیز انجام داد.
یافتن آرتیکل خاص حساب کل :
با استفاده از این گزینه می توان عمل جستجو را بر اساس یک شرح خاص یا مبلغ معینی انجام داد
حساب های کل از کد … تا کد … :
با استفاده از این گزینه می توان حسابهای کل را از یک کد خاص تا کد موردنظر جستجو کرد.
منوی گزارش:
تراز آزمایشی حسابهای کلی
در اینجا کل سندهای وارد شده را رویت می کنیم.در چاپ معمولی فقط اطلاعات سند فعلی قابل رویت است ولی در اینجا کل سند اسناد وارد شده نمایش داده می شود
گزارشات انبار :
در این قسمت اطلاعاتی از قبیل موجودی انبار و لیست قیمت و لیست سفارشات و کاردکس کالا موجود می باشد.
نکته : برای استفاده از این قسمت باید ابتدا اطلاعات مربوط به انبار را از منوی پرونده تکمیل نماییم.
منوی سیستم :
ورود اطلاعات حقوق و دستمزد:
در این قسمت ابتدا باید پرسنل را تعریف کنیم و سپس برای آنها حقوق مشخص کرده و محل دریافت یا حسابی که از آن حقوق کارمندان پرداخت شده را مشخص کنیم.
معرفی کالاها و نرخها :
در این قسمت با دادن کد و نام کالا آن را در سیستم تعریف می کنیم
افتتاح حسابها :
در این قسمت اقدام به افتتاح حساب می نماییم.که شامل ایجاد حساب کل جدید و افتتاح حساب معین و افتتاح حساب تفضیلی می شود.
حذف حسابها :
حذف یک حساب کل و معین و یا تفضیلی از این قسمت انجام می شود.
پشتیبانی و حفاظت از اطلاعات :
که شامل دو گزینه تهیه پشتیبان روی دیسکت فلاپی و نصب اطلاعات از کپی پشتیبان می شود. همانطورکه پیداست بازیابی اطلاعات نیز از همین قسمت انجام می شود.
بایگانی (سال مالی یا عنوان
با استفاده از این گزینه می توانیم از کل اطلاعات پشتیبان تهیه نماییم.بدیهیست با توجه به حجم زیاد اطلاعات این کار در هارد دیسک انجام می شود.
حذف کلی اطلاعات :
برای حذف کل اطلاعات سیستم به کار می رود.
منوی خروج

اعلان سیستم عامل :
این گزینه خط فرمان داس را برای اجرای فرامین اجرا می کند.
دفتر تلفن:
در این قسمت می توان اطلاعات مربوط به مشتریان را قرار داد مثل تلفن – فاکس – آدرس و …
امکانات مدیر سیستم :
در این قسمت می توان کاربران جدیدی برای سیستم تعریف نمود.و همچنین ساعات ورود و خروج کاربران فعلی نیز در آن نمایش داده می شود.ُ
خروج:

 

که با استفاده از آن می توان از نرم افزار خارج شد. البته در این نرم افزار پیش بینی شده است که اگر کاربر اطلاعات را ذخیره نکرده باشد در هنگام خروج از کاربر سوال می کند که آیا مایل به ثبت اطلاعات هستید

۳ – مفاهیم کلی دفاتر مالی : که البته جای کامل شدن نیز دارد
مفاهیم کلی دفاتر مالی
دفتر روزنامه :
در این دفتر نگهداری حساب ها به تاریخ روز است.
دفتر کل :
در این دفتر نمایش اطلاعات به صورت جز به جز است مثلا فقط حساب های بانک را نمایش دهد یا صندوق را.
دفتر معین:
اطلاعات حساب ها با شرح کامل تر و جزئی تر در این دفتر قرار می گیرند.مثلا در دفتر کل فقط می نویسیم بانک ولی در دفتر معین نام بانک نیز درج می شود. مثلا بانک رفاه
نکته مهم : هیچ گاه صندوق یا بانک بستانکار نمی شوند.همیشه باید مانده اش بدهکار باشد
توضیح: زیرا نمی توان از بانک یا صندوق ۲ میلیون برداشت کرد در حالی که فقط ۱ میلیون در آن داریم.
۴- مقررات دفتر نویسی دارایی : این قسمت متن آیین نامه های اداره مالیات کشور می باشد که من آنها را تایپ کرده ام و می تواند به خوبی گزارش کارآموزی را پر کند
کلیات:
ماده ۱) مقررات این آئین نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه¬های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات تسلیم مینمایند.
تبصره ـ مؤدیان رد انتخاب یکی از رویه های حسابداری براساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد باید همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهای مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهار نامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.
فصل اول:
مشخصات دفاتر قانونی:
ماده ۲) دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثب

ت هر گونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد۱۱ و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء، پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی و با خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد.
تبصره ۱ ـ اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر درمراجع مذکور موجب بی¬اعتباری دفاتر نخواهد بود.
تبصره ۲ـ از پلمپ خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه یا کل موجب بی¬اعتباری دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی، اقدام به پلمپ مجدد مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پلمپ شده دیگر ثبت گردد.

تبصره ۳ـ ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت استاد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارت امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.
ماده ۳) مؤدیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء، پلمپ و ثبت ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده ۱۶ این آئین نامه ادامه عملیات مال

ی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر مآخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهار نامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.
ماده ۴) دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا خقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به ترتیب تاریخ و وقوع در آن ثبت نمایند.
تبصره ـ نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
ماده ۵) دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کد گذاری حساب¬ها در صفحات مخصوص آن ثبت می¬شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد.
ماده ۶) دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون¬هائی برای سر فصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.
ماده ۷) دتر مشاغل(دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون¬هائی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هرینه و دارائی¬های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع درآن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین در آمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.
فصل دوم
سایر دفاتر، سناد حسابداری و مدارک حساب:
ماده ۸) دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت¬های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است.
ماده ۹) سند حسابداری فرمی است که رد آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی ومحاسباتی به حساب¬هائی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می¬شود و پس از امضاء موارد اصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر میباشد.
ماده۱۰) مدارک حساب عبارت از مستنداتی است بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می¬گردد.
فصل سوم
نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی:

ماده ۱۱) مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می¬نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی ومؤدیات مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل(دفتر درآمد و هزینه) باید هر گونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائی¬های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین¬نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب¬ها از ماشین¬های الکترونیکی و کارت¬های حساب استفاده شود.
تبصره ـ در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون مالیتهای مستقیم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خالی وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۲) مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می¬توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه¬های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط براینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائی¬های قابل استهلاک که در خود متعارف متکی به اسناد و مدارک است، می¬بایست پس از ثبت در دفتر و مشاغل، ‌اسناد و مدارم مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری گردد.
ماده ۱۳) در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می¬شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزینه¬ها و خرید و فروش دارائی¬های قابل استهلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.
تبصره ۱ـ تاریخ مذکور در مدارک فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی¬شود و هر گاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرزکار موسسه تابع تشریفات و طی مراحی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شده آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.
تبصره ۲ـ تاخیر در نحریر مالیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا ۱۵ روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات ۳ نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتی مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحیه¬های بعدی قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهدکرد.
تبصره ۳ـ در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء، پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
تبصره ۴ـ تاخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.
ماده ۱۴) کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.
ماده ۱۵) اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه وکل که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش¬های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی و در غیر اینصورت کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت سی روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند.
ماده ۱۶) امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۳ این آئین نامه در مورد دفتر ورزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ این آئین نامه در مودر د

فتر کل، به اع

تبار دفاتر خللی وارد نخواهدکرد.
ماده ۱۷) مؤدیانی که از سیستم¬های الکترونیکی استفاده می¬نمایند، موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین¬های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سر فصل¬های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند. علاوه بر این بمنظور تسهیل رسیدگی باید دستورالعمل¬های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند. ضمناً مؤدیان مذکور مکلفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین¬های الکترونیکی را حداکثر ۱۰ روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمیاند.