لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت جهانی شدن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت جهانی شدن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

   هیچ اتفاق نظری بین دانشمندان در مورد تعریف دقیق این واژه وجود ندارد . برخی به تبیین این مفهوم در چارچوب کلی تحولات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی پرداخته اند، در حالی که جمعی دیگر کوشیده اند جهانی شدن را به عنوان مفهومی صرفا اقتصادی تعریف کنند. به عبارت دیگر می توان تعاریف ارائه شده را به دو دسته کلی تقسیم نمود که در یک دسته، جهانی شدن به معنای عام آن تعریف شده و دسته ای دیگر تنها به جهانی شدن در یک بُعد اشاره دارند.

 

اسلاید ۲ :

 

رابرتسون  = كوچك شدن جهان، تشديد آگاهي درباره جهان به عنوان يك كل،
                وابستگي متقابل و واقعي جهاني و آگاهي از اين يكپارچگي

گيدنز     = جهاني شدن نتيجه مستقيم نوسازي است. تسهيل تعاملات اجتماعي و در
                      نتيجه پيوند امور محلي به امور جهاني

هاروي    = تراكم زمان و مكان (كوتاه شدن زمان و كوچك شدن مكان) و تبديل
                      جهان به يك ميدان واحد

بك        = زندگي در جامعه ريسكي، مهار ريسكها مستلزم همكاري در سطح جهاني است

آلبرو      =    دگرگوني گسترده در جهان

اسكلير     = عملكردهاي فراملي توسط بازيگران غيردولتي در فراسوي مرزها در سه حوزه
                     اقتصادي، سياسي و فرهنگي-ايدئولوژيك

مارتين خور= جهاني شدن يعني همان واژه قديمي “استعمار”

كاكس     = بين المللي شدن توليد، تقسيم كار جديد بين المللي، جنبش مهاجرت از جنوب به شمال،
                    فضاي جديد رقابتي

اسلاید ۳ :

اگر چه تعاریف متعددی از این فرایند شده، اما میتوان تعریف مربوط به کمیته بین المللی در سال ۱۹۹۵ را که دربرگیرنده تمامی تعاریف است به عنوان تعریف جامع ذکر نمود:

اسلاید ۴ :

—جهانی شدن فرآیند تک بعدی نیست

—

—در اصل یک فرآیند ( پروسه ) است

—

—پدیده ای چالش گرا است

—

—هم خیر است و هم شر

اسلاید ۵ :

در روند جهاني شدن شايد مهمترين و پيشتازترين بخش، اقتصاد بوده است؛ به طوري كه بسياري از محققين تا مدت هاي مديد، جهاني شدن را منحصراً در چارچوب اقتصاد مورد بررسي و تدقيق قرار مي دادند و از بخش هاي ديگر جهاني شدن، همچون فرهنگ و سياست غافل بودند. اين مسئله از آنجا ناشي مي شود كه روند جهاني شدن بيشترين تأثيرات خود را بر اقتصاد جهان گذارده و در اين وادي خودنمايي نمايد

اسلاید ۶ :

v  خارج شدن رقابت سرمايه از محدوده جغرافيايي كشور و يا كشورهايي خاص و قرار گرفتن آن در مدار فرامرزي جهانی

v

v  افزايش تعامل ميان ملتها

v   يكسان شدن انسان ها

v

v   ايجاد نظام هاي منطقه اي جديد

اسلاید ۷ :

آثار ‌جهاني‌شدن ‌بر اقتصاد :

üافزايش‌ رقابت‌ در سطح‌ اقتصاد بين‌الملل

ü

üانتقال‌ تكنولوژي‌ و بهبود استاندارد زندگي‌

ü

üتقسیم بهتر كار

ü

üبهره‌گيري‌ از مزيّت‌هاي‌ نسبي‌

ü

ü

ü

üبحران‌هاي‌ اقتصادي

ü

ü‌وخيم‌تر شدن‌ وضعيّت‌ محيط‌ زیست

ü

üجنگ‌ فقر و غنا

—

اسلاید ۸ :

جهاني شدن فرهنگ يعني به وجود آمدن يك فرهنگ فراگير براي همه ملتهاي جهان كه متفاوت با همه فرهنگ هاي محلي، ملي و قاره اي موجود مي باشد و در آن ارزش ها، هنجارها، مِتُدها و همه شاخصه هاي فرهنگي براي همه مردم

جهان يكسان مي باشد.

اسلاید ۹ :

   انوع واکنش فرهنگی در مقابل جهانی شدن، بستگی زیادی به غنای فرهنگ بومی و میزان اثر گذاری آن در هویتبخشی به افراد، و سایر شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و در طیف گسترده ای از انفعال مطلق تا ستیزه جویی در مقابل جهانی شدن فرهنگ را در بر میگیرد. با این وجود میتوان واکنشهای فرهنگی به این فرایند را در

    قالب سه دسته کلی طبقه بندی کرد.

اسلاید ۱۰ :

پیامد های منفی:

üيكسان سازي فرهنگي

üاشاعه فرهنگ غربي

üنسبي گرایي دینی و اخلاقی

üفرهنگ مصرفی

üشکاف طبقاتی

üمنفعت طلبی

üفردگرایی

üتضعیف نقش خانه و مدرسه