قطعات خودرو

نام قطعه :
ميل لنگ
اجزاء تشكيل دهنده قطعه :
۱- قسمت جلوئي ميل لنگ كه محل نصب چرخ دنده ميل لنگ و خار و نصب پولي ميل لنگ و بالابر باشد .

۲- محورهاي متحرك محل نصب شاتونها مي باشد .
۳- محورهاي ثابت .
۴- فانشهاي انتهاي ميل لنگ كه فلايول روي آن نصب مي شود .
۵- كانالهاي عبور روغن براي روغن كاري محوير ثابت ياتاقانها .
۶- وزنه تعادل ميل لنگ كه وظيفه يكنواخت كردن ارتعاشات ميل لنگ و ذخيره نيرو را بعهده دارد.
۷- بوش يا بلبرينگ انتهاي ميل لنگ ( جهت قرار گرفتن سر شافت كلاج براي حفظ تعادل آن ).
كار قطعه :

وظيفه ميل لنگ حركت رفت و برگشت پيستون را توسط شاتون به حركت دوراني تبديل مي كند .
معايب ميل لنگ :
۱- سائيدگي محورهاي ثابت و متحرك .۲- خط دار شدن محورهاي ثابت و متحرك ۳- دو پهن شدن محور ثابت و متحرك ۳- دو پهن شدن محور ثابت و متحرك ۴- تاب برداشتن ميل لنگ ۵- پيچيدگي ميل لنگ
نام قطعه :
ميل سوپاپ

اجزاي تشكيل دهنده قطعه :
۱- محورهاي ميل سوپاپ كه داخل بوش ميل سوپاپ قرار داشتند و نقش تكيه گاه را بعهده دارد .
۲- بادامكها به تعداد هر سر سيلندر دو عدد كه وظيفه آن باز كردن سوپاپها مي باشد .
۳- دايره گريز از مركز كه وظيفه آن بكار انداختن پمپ بنزين
مي باشد .
۴- چرخ دنده براي به حركت درآوردن اويل پمپ و دلكو .
۵- محور جلو ميل سوپاپ جهت نصب چرخ دنده .
كار قطعه :
وظيفه آن باز كردن ب موقع سوپاپها و به حركت در آوردن پمپ بنزين و همچنين به حركت در آوردن اويل پمپ و دلكو مي باشد .
معايب قطعه ( ميل سوپاپ ):
۱- سائيدگي نوك بادامكها كه در مقدار باز شدن سوپاپ نقش دارد كه بايد ميل لنگ سوپاپ تعمير يا تعويض شود.
۲- سائيدگي بغل بادامكها كه در مقدار آوانس و ريتا ر و سوپاپ نقش دارند كه بايد مل لنگ سوپاپ تعويض يا تعمير شود.

۳- سائيدگي بوش ميل سوپاپ كه باعث افت فشار روغن مي شود كه بايد بوش ميل سوپاپ تعويض يا تعمير شود .
۴- شكستگي دنده ومحرك اويل پمپ و دلكو كه بايد ميل سوپاپ تعويض شود .
نام قطعه :‌
اسبك و ميل اسبك

كار قطعه :
وظيفه اسبكها انتقال حركت بادامك ميل سوپاپ به انتهاي ساق سوپاپ و باز كردن به موقع آن مي باشد كه توسط اسبكها انجام مي گيرد .

معايب اسبك :
۱- خوردگي نوك اسبك ۲- خوردگي محل قرار قرار گرفتن مل اسبك و پايه اسبك ۳- خوردگي ميل اسبك .( تمامي عيوب بالا قابل تعمير نبوده بايد همان قطعه عوض شود )

اسبكها و محور آن :
۱-خوردگي نوك اسبكها هنگام كار موتور توليد صدا مي كند و فيلرگيري سوپاپ را دچار اشكال مي كند . ۲- خوردگي محل قرار گرفتن مل اسبك و پايه ميل اسبك ضمن توليد صدا باعث ريزش زياد روغن و افت فشار روغن مي شود و به علت خوب روغنكاري نشدن اسبكهاي زير را نيز به حالت گيرپاچ درمي آورد .

نام قطعه :

سوپاپ

اجزاي قطعه :
۱-ساق سوپاپ ۲- وجه سوپاپ ۳- محل نصب خار سوپاپ ۴- بشقابك سوپاپ ۵- فنر سوپاپ ۶- گت يا تايد سوپاپ ۷- پولك نگهدارنده متر ۸- خار نگهدارنده متر ۹- ارتعاش گير متر ۱۰- كسه نمد يا لاستيك گيت سوپاپ .

انواع سوپاپها :
۱- سوپاپ رو : در اين سيستم كليه سوپاپهاي دود و هوا در سر سيلندر قرار دارند .
۲- سوپاپ بغل : در اين سيستم كليه سوپاپهاي دود و هوا در بلوك سيلندر قرار دارند .
۳- سوپاپهاي مختلط : در اين سيستم كليه سوپاپهاي دود در بلوك سيلندر و كليه سوپاپهاي هوا در سر سيلندر قرار دارد .

نام قطعه :
استكاني و ميل تايپت

كار قطعه :
حركت بادامكها را به اسبكها منتقل مي كند .

نام قطعه :
پيستون

پيستون :
قطعه اي است از فلز آلومينيوم يا چدن به شكل استوانه كه در داخل سر سيلندر كه با اتصال داشتن به شاتون حركت رفت و برگشتي انجام
مي دهد و چهار حالت مكش ، تراكم ، احتراق و تخليه را فراهم مي سازد.

كار قطعه :
يكي از قسمتهاي پيستون شيار روي پيستون يا محل قرار گرفتن رينگها مي باشد . تعداد اين شيارها د پيستونهاي مختلف فرق مي كند ،‌ بعضي داراي سه شيار كه دو شيار جهت قرار گرفتن رنگ كمپرسي و شيار سوم براي رينگ روغن در نظر گرفته شده است . ممكن است پيستون داراي پنج شيار باشد كه سه شيار براي رينگ كمپرسي و دو شيار براي رينگ روغني در نظر گرفته شده است .

نام قطعه :
شاتون

كار قطعه :
قطعه اي است از جنس فولاد يا چدن سخت كه از بالا به طريقه گژين پين به پيستون متصل شده واز طرف پائين به ميل لنگ متصل است و نيروي پيستون را به ميل لنگ منتقل مي نمايد .

نام قطعه :
رينگ پيستون

انواع رينگ :
 رينگ كمپرسي
 رينگ روغني

كار قطعه :
رينگ كمپرسي : جلوگيري از بيرون كمپرسي اتاق احتراق
رينگ روغني : روغن كاري سيلندر و انتقال روغن به اجزاء ديگر پيستون و شاتون

نام قطعه:
ياتاقان

جنس ياتاقان : ۱-ياتاقان با با بيت تشكيل دهدنه از فلزات مس ، قلع ، سرب و درصدي از فلزات ديگر .۲- ياتاقان آلياژ مس و سرب تشكيل شده از فلزات مس ، سرب ، قلع و فلزات ديگر .۳- ياتاقان آلياژ برنز : برنز آلياژي ديگر است كه با مس و قلع آلياژ مي شود و در بوش هلي شاتون مورد استفاده دارد .

علل مختلف خرابي ياتاقانها : ۱-خط دار شدن ياتاقان ها به علت كثيفي بيش از حد رغن و وجود ذرات كربن .۲- ذوب شدن ياتاقانها كه بر اثر كمبود لقي ( خلاصي كم ) بوجود مي آيد . ۳- ب اثر سرعت زياد سطح بابيت ياتاقان كنده مي شود و يا مي شكند . ۴- معمولاً ياتاقانها سريعتر از ميل لنگ فرسوده مي شود ،‌ چون جنس آنها نرم تر است .۵- قرار گرفتن ذرات كربن در پشت پوسته

ياتاقان كه باعث مي شود ياتاقان در جاي خود خوب قرار نگيرد ، در نتيجه حرارت آن قسمت، خوب انتقال داده نمي شود و ياتاقان در اين نقطه ذوب مي شود. ۶- استوانه نبودن تكيه گاه ياتاقانها ( بيضي بودن سر بزرگ شاتون و كپيه هاي ثابت بلوك سيلندر ) ۷- نامناسب بودن ( سفت ) پيچ هاي شاتون و كپيه هاي ثابت .۸- بيش فشار ندئاشتن ياتاقان ( محكم نبودن ياتاقان ) در سر جايش روي شاتون و بلوك سيلندر .
نام قطعه :
فلايول

كار قطعه :
ذخيره كردن نيرو ، خثي كردن ارتعاشات موتور ،‌ وجود دنده فلايول براي درگير شدن با استارت ، وجود ديسك و صفحه كه معمولاً بر روي فلايول بسته مي شود ، ضروري است .

چگونگي خارج كردن حقه دنده فلايول :
فلايول را از انتهاي ميل لنگ باز كرده و سپس آن را بر روي سندان قرار مي دهيم ، بعد از آن با قلم و چكش اقدام به خارج كردن حلقه فلايول مي كنيم . براي جا زدن آن ابتدا آن را با چراغ كوره اي حدود ۲۰۰ درجه گرم مي كنيم ، سپس بوسيله چكش آن را روي فلايول جا مي زنيم .

نام قطعه :
واشر سرسيلندر

واشر سرسيلندر :
سطوح سرسيلندر و بلوك سرسيلندر هرچه قدر كه تراز و صاف تراشكاري شود قدرت آب بندي نمودن محفظه احتراق و مجاري آب و روغن را نسبت به خارج ندارد ، بنابراين بين سرسيلندر و بلوك سيلندر واشري بنام سرسيلندر قرار مي دهنا تا كامل آب بندي شود . واشر سرسيلندر بايد داراي ضريب انتقال حرارت خوب و تراكم پذير باشد .

جنس واشر سرسيلندر :
۱- مس و فولاد آزبست
۲- وشر نسوز و حلقه فولادي در اطراف محفظه احتراق .
۳- ورق نازك مس مخصوص .

نام قطعه :

گسترده اجزاي سيستم جرقه اتومبيل پيكان با دلكوهاي لوكاس :
۱-دلكو ۲- درب دلكو ۳- زغال درب دلكو ۴- بست نگهدارنده درب دلكو ۵- چكش برق ۶- پلاتين ثابت و متحرك ۷- صفحه حامل پلاتين ها ۸ – خازن فيوز دلكو ۹- مل دلكو ۱۰- وزنه هاي گيز از مركز ۱۱- فنر برگرداننده وزنه ها ۱۲- چهار ضلعي مل دلكو ۱۳- بوش ۱۴- قسمت محرك ميل دلكو ۱۵- عايق نايلوني بغل دلكو ۱۶- آوانس خلاء دلكو ۱۷- صفحه گلوئي دلكو ۱۸- واسطه فلزي ۱۹- كاسه نمد يا حلقه لاستيكي ۲۰ – واشر زير واسطه فلزي ۲۱- لوله انتقال خلاء كاربراتور ۲۲-چپقي اتصال لوله ۲ به دلكو ۲۴- وير اتصال برج مركزي كويل ۲۵- وايرهاي متصل به شمع ها ۲۶- شمع سيلندر ۲۷- كويل

نام قطعه :
پلاتين ثابت و متحرك دلكو

كار قطعه :
در دلكوهاي معمولي اتومبيل ها براي قطع و وصل مدار اوليه كويل از پلاتين استفاده مي شود .

اجزاي قطعه :
۱-پايه منفي پلاتين با كنتاكت هاي آن ۲- فنر و كنتاكت پلاك متحرك ويفه اصلي كنتاكهاي پلاتين اين است كه مدار اوليه را به گونه اي قطع و وصل كند كه كنتاكت سر شمع ها به دقت و سرعت جرقه بزند .

چكش برق :
چكش برق وظيفه دارد برق ولتاژ قوي برج وسط درب دلكو را به طور منظم به ولت متر ها جهت جرقه شمع برساند . جنس چكش برق هم مانند درب دلكو عايق بوده و بايد در مقابل حرارت مقاوم باشد .

نام قطعه :
كاربراتور و تئوري ثابت

كار قطعه :
طرز كار به اين صورت است وقتي موتور در دور آرام كار مي كند هواي مختصري از اطراف دريچه گاز عبور مي كند و چون دريچه بسته است مكش پيستونها زير دريچه گاز ار بيشتري داشته و در نتيجه بر اثر خلاء نسبي كه زير دريچه گاز بوجود مي ايد سوخت از مدار دور آرام جريان يافته و با هوا مخلوط مناسبي براي احتراق دور آرام تامين مي كند .

مدار كاربراتور بر حسب وظيفه اي كه به عهده دارد به شرح زير است :
۱- مدار شناور ۲- مدار آرام ۳- مدار رابط يا انتقالي ۴- مدار اصلي ۵- مدار شتاب ۶- مدار نيم بار ۷- مدار قدرت ۸- مدار ساسات

نام قطعه :
كاربراتور استرامبورگ

طرز كار كاربراتور :
كابراتور و نتوري متغير هم مانند كاربراتور و نتوري ثابت وظيفه دارد سوخت و هواي موتور را بسته به نياز موتور به نسبت معين مخلوط و به موتور ارسال نمايد .
قطعات تشكيل دهنده :
۱- بدنه ۲- پياله بنزين ۳- شناور ۴- سوزن شناور ۵- اطاقك خلاء بالاي پيستون ۶- پيستون اصلي ۷- سوزن پيستون ۸-شمائي پيستون ۹- دپر داخل پيستون ۱۰- دليگور ۱۱- شير و محرابي ۱۲- دريچه گاز

اختلاف كاربراتور و نتوري ثابت با متغير :
۱- در كاربراتور و نتوري متغير دهانه و نتوري ان متغير بوده و بسته به نياز موتور كوچك و بزرگ مي شود . ۲- در كاربراتورها و نتوري متغير داراي يك سوزن مخورطي و يك ژيگلور مي باشد ، در صورتي كه در ونتوري براي هر دور ا از موتور داراي مدار جداگانه اي مثل مدار آدام ، مدار انتقالي يا مدار اصلي مي باشد .

نام قطعه :
ترموستات

انواع ترموستات :
۱- ترموستات فانوسي ۲- ترموستات دريچه اي ۳- ترموستات پروانه اي

كار قطعه :
داخل كپسول ترموستات از ماده اي كه قابليت انبساط ان زياد باشد استفاده مي شود . هنگامي كه كپسول گرم مي شود . با منبسط شدن ماده داخل كپسول به ميله نگهدارنده دريچه فشار امده و با حركت كردن ميله دريچه باز مي شود و زماني كه كپسول در معرض آب سرد قرار گيرد با حركت ميله دريچه بسته مي شود .