توصیه هایی برای دفاع و ارائه پایان نامه

۱- هنگام دفاع از پایان نامه خود در جلسات دفاعیه که با حضور شورای داوزان متشکل از استاد راهنما ،استاد مشاور و داوران داخل و خارج گروه تشکیل می شود ،خلاصه ای از تحقیق یا پروژه خود را شامل پدیده های علمی کلیدی ،نکات اساسی و مسائل مهم می باشد در وقت تنظیم  شده (زمانی بین ۳۰تا ۴۵ دقیقه به نحو روشن، ساده و شمرده بیان کنید . زمان خود را برای مسائل فرعی ، تعارفات و مطالب حاشیه ای تحقیق صرف ننمایید.

۲- قبل از تشکیل جلسه دفاعیه ، حداقل یک بار محتوای دفاعیه خود را به طوز کامل در حضور استاد راهنمای خود ارائه نمایید تا اشکالات مربوز به احجرای دفاع کاهش یابد. این اقدام در بعضی دانشگاهها انجام میشود که به گیش دفاع مرسوم است.

۳- فرمولها ، جداول ، نمودارها و شکل های گرافیکی مورد نظر ومهم را به نحوی ترسیم نمایید که از دور قابل مشاهده باشد . در صورتی که آنها را بر روی فیلم های ترانس پرانت منقل کرده اید یا از آنها اسلاید تهیه کرده اید حتما قبلا دانشکده را در جریان بگذارید تا ترتیب استفاده از اورهد یا دستگاه اسلاید و یا ودیو پروژکتور داده شود.

۴- در آگهی جلسات دفاع از پایان نامه خود ،از کاربرد القاب و عناوینی مانند جناب وسر کار وحضرت  و…برای استاد استاد راهنما و مشاور خود بپرهیزید و فقط به ذکر عبارت استاد راهنما : آقای دکتر….یا خانم دکتر…. اکتفا نمایید.

۵- فرم ارزیابی رساله عای کارشناسی ارشد و دکتری در پیوست آمده است. دانشجویان می توانند با مطالعه آن نحوه دفاع و ارائه پایان نامه خود را بر اساس ضوابط تنظیم نمایند.

۶- پذیرایی در جلسه دفاعیه به هیچ وجه الزامی نیست . با این حال ر صورتی که دانشجو شخصا مایل به انجام آن است رعایت سادگی را نموده و حتما این امر پس از پایان جلسه دفاعیه و اعلامنمره صورت گیرد. ضمنا در صورتی که فیلمبرداری و اقداماتی  از این قبیل بر محتوای علمی دفاعیه تاثیرات سو ومنفی داشته باشد ، مصرا ار دانشجویان درخواست میگردد که از انجام این گونه اقدامات خودداری نمایند.گرفتن عکس از جلسه دفاعیه یا برداشتن نوار کاست از دفاعیه دانشجو ایرادی نداشته ودعوت دوستان یا خانواده برای حضور در جلسه دفاعیه تنها ئر صورتی مجاز خئاهد بود که به نظم جلسه و مقررات آموزشی لطمه ای نزند.

۷-برای انجام هرگونه تشریفات غیر معمول در جلسات دفاعیه لازم است قبلا با مسئولین دانشکده یا حوزه های مربوطه هماهنگی به عمل آید.

۸-پس از دفاع لازم است دانشجویان نسبت به تکمیل فرم مشخصات پژوهشی و آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و فرم ب سازمان مرکزی (مراجعه شود به کتابچه تحصیلات تکمیلی )مبادرت نمایید.