مقدمه:

از انجا که توریست نقش بسیار مهمی در اقتصاد هر کشور دارد که خود می تواند ایجاد اشتغال نماید و جوانان را مشغول نماید. با توجه به اینکه ۶۰% افراد نیز نقش توریست را در ایجاد اشتغال مؤثر ارزیابی کرده اند پس توریست در زمینه ایجاد اشتغال مهمی را دارا می باشد.یکی از علل بازدید جهانگردان از یک کشور دیدن آثار باستانی آن سرزمین می باشد پس با توجه به یافته ها آثار باستانی نقشی بسزا در جذب توریست دارا می باشد. فرهنگ یک ملت بیانگر هویت جامعه و تعیین کننده نحوه احساس

و رفتار اعضای جامعه است بنابر این می توان اذغان نمود که فرهنگ یک کشور در صنعت توریسم نقش مهم دارا می باشد.تاریخ و فرهنگ هر کشور رتبه ای عمیق در یکدیگر دارند و با توجه به اینکه کشور ما توانسته هویت تاریخی خود را حفظ کند پس فرهنگ اصیل ایران نیز محفوظ مانده است.

بیان مساله

همانگونه که می دانیم آثار باستانی و میراث فرهنگی یک کشور بیان کننده و فرهنگ هویت یک ملت می باشد و فرهنگ نیز به عنوان پدیده ای پویا، از اساسی ترین جنبه های حیات اجتماعی هر جامعه می باشد. در حقیقت همانگونه که افراد شخصیت و هویت خاص خود را دارند چنانچه جامعه را موجودی حقیقی بنگاریم و نه اعتباری، فرهنگ، شخصیت و هویت جامعه را معرفی و مشخص می نماید پس بررسی شیوه های زندگی و چگونگی چهره بی تاریخی مردمی که هزارها سال است در عرصه معینی از زمین به سر می برند و یکی از با نام و نشان ترین و پایدارترین فرهنگهای جهانی را به خود اختصاصش داده اند کار ساده ای نیست.
بدین قرار هر قدر کهبداهتاً نام ایران مشخص از نام و خصوصیات ممتاز عناصر انسانی مغالی باشد که در زمانهائی بین سه تا چهار برار سال بیش بدین مملکت پای نهاده اند مسلم است که ساکنان کنونی کشور بدون استثناء از میراثهای مشترک همه مردمی برخوردارند که از کهن ترین روزگاران تا حال در آن به سر برده اند و آثار ماندنی بیشماری در عرصه های مختلف حیات، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی، و.… بر جای نماده اند. واز انجا که توریست نقش بسیار مهمی در اقتصاد هر کشور دارد که خود می تواند ایجاد اشتغال نماید و جوانان را مشغول نماید. با توجه به اینکه ۶۰% افراد نیز نقش توریست را در ایجاد اشتغال مؤثر ارزیابی کرده اند پس توریست در زمینه ایجاد اشتغال مهمی را دارا می باشد.یکی از علل بازدید جهانگردان از یک کشور دیدن آثار باستانی آن سرزمین می باشد پس با توجه به یافته ها آثار باستانی نقشی بسزا در جذب توریست دارا می باشد. فرهنگ یک ملت بیانگر هویت جامعه و تعیین کننده نحوه احساس و رفتار اعضای جامعه است بنابر این می توان اذغان نمود که فرهنگ یک کشور در صنعت توریسم نقش مهم دارا می باشد.تاریخ و فرهنگ هر کشور رتبه ای عمیق در یکدیگر دارند و با توجه به اینکه کشور ما توانسته هویت تاریخی خود را حفظ کند پس فرهنگ اصیل ایران نیز محفوظ مانده است.

در این تحقیق سعی شده که به جاذبه های باستانی تاق علی از منظر گردشگری پرداخته شود و این مسأله مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

همچنین سعی شده به گونه ای راههایی مناسب در جهت جذب گردشگر و مشکلات و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد و با ارائه راهکارهای مناسب قدمی در جهت رفع موانع موجود برداریم. اما این را نیز باید بدانیم که اینگونه مشکلات با حرف و صحبت حل نمی شود

اهداف تحقیق:

کارها را انگیزه ها پیش می برند و انگیزه نگارنده از این تحقیق نیز یک نگرانی و راهکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از میراث فرهنگی می باشد. نگرانیهاغالباً پیامد تجربه های تلخ است. با دریغ باید گفت که در نیم قرن اخیر بسیاری از جلوه های هستی فرهنگی از یکسو آماج بدسگالیهای بیگانگان و از دیگر سو، دستخوش برخی ندانم کاریهای خود باختگان و بی خردان بوده است. در این رهگذر بسیاری از آثار و پدیده های زندگی پیشینیان ما که می توانست مایه سرفرازی امروزیان باشد از میان رفت. این آثارکه امروزه می توانست در جذب توریست نقشی مهم داشته باشد متأسفانه از میان رفته است و همانطور که می دانیم یکی از راههای نگهداشت هویت فرهنگی مردمان و سرزمینها، شناساندن ارزشهای آن است و کشور ما با سابقه

چند بزار ساله و آثار فرهنگی متعدد می تواند سیاهان و جهانگردان را به سمت خود جلب و جذب نماید تا علاوه بر منافع اقتصادی، هویت فرهنگ و ارزشهای فرهنگی را نمایان کند.

یافته های تاق علی

چشمه انجیرو : یکی دیگر از نشانه ها؛ دستکندی است که در انتهای زیرین تاق علی، و چسبیده به کوه کنده شده است. چشمه ای بسیار کم آب و با یک سنگابه(حوضچه) کوچک و به اندازه شکلی کنده کاری شده، شبیه یک کشکول است، که در ناحیه زیرین کف بستر(انجیرو) وجود دارد. پیرامون این آبدانک، به سبب افروختن شمع، دیواره کوه سیاه شده و آثار انبوه شمع های سوخته شده در آنجا مشاهده می شود. در هم جواری آن دست کند، چند اتاق باستانی نیمه مخروبه، یافت می شود کهسِنی دیرین دارند. در کنار این دو یادمان باستانی، درختی کهن از انجیر کوهی وجود دارد که هنوز هم انجیر می دهد، اما، بارها شکسته و دوباره رویش کرده است. کرمانی های گرامی، آن جایگاه را به سبب آن درخت، »انجیرو« می نامند.

چشم : یکی دیگر از نشانه بارز مهم در این یادمان باستانی، دست کندی است که به ریخت(شکل) یک »چشم« باز شده بسیار بزرگ است. این چشم همان مکان »تاق« را شامل می شود. این چشم آخرین فرتوری است که درپایانِ ترتیب پرتوها، چهره می نماید. تمام پاره های تشکیل دهنده آن چشم پیل پیکر، از دست کند می باشد. این چشم اندازه هایی حدود هفتاد متر پهنا، سی و پنج متر بلندا و چهل متر ژرفا دارد، کمان هلالی ریخت(شکل) چشم، دست کندی هنری را فرا گرفته است، که در درون نیمه بالایی این دستکند می باشد اسکلت : یکی دیگر از نمادهایی تاق علی ، سایه نگار اسکلت است که در پس از کم شدن و جمع شدن سایه نگاری، و در

راستای پویا نمایی کوه، فروغ می یابد. این سایه نگارب به شکل یک اسکلتی بسیار بزرگ است که چهار دندان جمجمه اسکلت، آخرین بخش تحتانی این فرتور سایه ای را تشکیل می دهند، و به آشکارا می توان آن جمجمه سایه ایی را مشاهده کرد. این جمجمه بسیار هنرمندانه می باشد و یک شاهکار هنری و آیینی می باشد این جمجمه نشانگر آن است که دو ویژگی را می توان از این نماد به دست آورد و ابتدا در مورد این است که صاحب این سایه

نگاری مرده است. فلسفه دیگر نشانگر آن است که در چرخه زندگی مرگ بخش جدایی ناپذیر همه هستی است، و به ویژه سلسله دوران زندگی یک انسان را یادآور می شود. از سویی دیگر نشان دهنده آن است که براساس متن های اوستایی، جایگاه راستینپُل چینود در روی کره گیتی در این جا می باشد

.

سگ : یکی دیگر از نشانههایی که یافتم »سگ« می باشد. یکی ازچکاد های(قلههای) نزدیک به تاق علی، ریخت سردیسی از یک »سگ« را در کوه های هم جوار نشان میدهد که در حجمی گسترده، دست کند شده است. این نشانه به داستان اساتیری کیش مهـر در زمان کشتن گاو، باز می گردد. یاری که همراه »ایزد مهـر« بوده است یک سگ است، سگ آن یار باوفای مهـر است که در هنگام کشتن گاو نزد مهـر بوده است، و به نماد مهم تابلوهای دیوارهای نقاشی شده بدل گردیده است. مواد این پرتره ها شامل : نقاشی، کاشی کاری، گچ بری و . . . ، در نیایشگاه های کیش مهـر در اروپا، تزیین شده و برجای مانده است

.

اشکفت : یکی دیگر از نشانهاِشکَفتها (غار) بود. زیرا نیایشمِهـریان«» دردل اشکفت انجام می گرفته است. اشکفتی به درازای ۵۸ متر درکنار دستکند وجود دارد که مورد بررسی قرار نگرفته است